11e JAARGANG ZATERDAG 11 APRIL 1942 No. 33 WAARIN OPGENOMEN WIERINCER COURANT van 1909 „OFFICïEELE LANDBOUWMSDEDEELINGEN" VOOR NOORD»"^JD. NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. TER OVERDENKING. Wij gaan slechts eens door de wereld, laat het dan ons streven zijn, alles wat daarin goed is te vermeerderen. Ons hart is nooit zoo zwaar te dragen dan wanneer het ledig is. De liefde is een bloem, die haar natuur ontleent aan den grond, waaruit zij opschiet. De Jongerendag te Hippolytushoel. Zondag a.s. zal in de Herv. Kerk te Hippolytushoef een „jongeren dag" worden gehouden, dat wil dus zeggen, dat de jeugd uiting zal geven in woord en gezang van datgene, wat in hun harten leeft, het vragen en zoeken naar een bestendiging van hun geloof. En naast de jongeren worden ook de ouderen opgewekt op deze jongerendag in het bedehuis tegenwoordig te zijn en dat niet de gedachte bij hun post vat „daar moeten vanzelfsprekend jongelieden komen die vragen en antwoorden zijn toch niet voor cns ouderen Laten wij op zulk een gedachte dan wagen te antwoorden „juist welImmers, het geheele le ven door zijn er tegenstellingen in 't hart en zoekt de mensch omdat hij er nog niet is en daarom kan 't geluid der jongeren een lavenis voor de ouderen zijn, voor al in dezen tijd, ja zelfs een richt snoer, om bij alle moeilijkheden het vertrouwen vast te houden op een hooger leiding. Dat vertrouwen in gemeenschap uit te dragen zouden wij het de vies kunnen noemen van den jon gerendag. En het is daarom zoo verheugend, dat de jongeren wil len uiten, dat Christus een plaats in hun hart heeft, doch dat zij daarin ook anderen willen doen deelen. Immers in Hem is alle heil voor een vragend menschenhart, maar dan moet ook de erkenning- er zijn, dat op de roepstem van den mensch een hoogere wil het offer vraagt, een dienen zonder baatzucht. Wie Christus vindt, vindt het Leven. Voor wien God in Hem verschijnt, gaat een nieu we dag lichten. Moge Zondag in dat Licht de Jongerendag staan. C. J. B. plaatselijk geval van penetratie, waarbij de opening in de Duitsche linies onmiddellijk werd „dichtge grendelde bleven alle Sowjetaan- vallen zonder succes. Ten N.O. van Orel werden Sow- jettroepen uit hun stellingen ge worpen. Aan het Donetsfront mislukten plaatselijke Sowjet-aanvallen. Ten O. van Charkov leden de bolsje wisten zware verliezen. Bij de aan vallen, welke op 3 April met ster ke Sowjet-strijdkrachten ten Z.O. van Charkov werden ondernomen, werden volgens het D.N.B. op zijn minst vier regimenten op een smalle strook in den strijd ge bracht. Afgezien van één plaats, waar de tegenstander in de Duit sche linies doordrong, doch waar LANDBOUWWERKTUIGEN. dat hij ook in de jaren Hierbij wordt er de aandacht 19391940- 1941 gras of hooi an- op gevestigd dat het geen zin meer heeft aanvragen ter ver krijging voor aankoopvergunnin gen in te sturen. Het beschikbare contingent landbouwwerktuigen Js meer dan overteekend, met uit zondering van dat voor slijp ap paraten. Nieuwe aanvragen zullen dan ook niet meer in behandeling worden genomen. Verbouw van blauwmaanzaad. In verband met de zeer on gunstige vooruitzichten van vetvoorziening in ons land is het de opening in de linies onmiddel-' noodzakelijk dat een groot deel lijk werd „dichtgegrendeld", wer- van het uitgevroren koolzaad are- den de Sowjet-aanvallen overalaal zal worden vervangen door de afgeslagen. I verbouw van blauwmaanzaad. Ook bij Sebastipol op de Krimi Teneinde deze verbouw aan te mislukten Sowjet-aanvallen. Op moedigen zijn de volgende maat- het schiereiland Kertsj was alleen' regelen getroffen. groote bedrijvigheid der Duitsche artillerie. DE PLOEG ACHTER HET FRONT. Graan-voortbrenging in de Oekraine voor Europa. Een en twintig maal zoo groot als Nederland, een en een derde maal zoo groot als Frankrijk is de Oekraine. Het was haar noodlot dat zij zich nooit aan den greep van Moskou had kunnen ontwors telen. Van nature was dit land, met een aaneengesloten gebied van 70 millioen ha vette klei, aan gewezen om andere, dichter be volkte gebieden van Europa te voorzien van graan, want de re genval is alleszins voldoende en 70 procent van de oppervlakte wordt gebruikt voor akkerbouw. Neder- landsche kolonisten brachten dit land het eerst in cultuur en den tijd dat Rusland nog een vierde van den wereld uitvoer van granen verzorgde, kwam het Rus sische deel bijna geheel uit de Oekraine. Onder het Sowjetbewind verdween die uitvoer geheel. De Sowjets mengden zich wel in bin- r.enlandsche aangelegenheden van Europeesche landen en zetten daar aan tot burgeroorlog, doch zij slo ten zich economisch geheel af en onttrokken zich grootendeels aan den Europeeschen goederenruil. De Nederlandshe SS-oorlogsbe- richtgever W. Sassen vertelt hoe de thans bezette Oekraine her leeft. De bodem bergt erst en ko len, doch de agrarische bedrijvig heid overweegt, omdat het gebied daarvoor zoo bij uitstek geschikt is. Frankrijk en Italië weten slechts 41 tol, 45% akkerland op te geven, tegen de 70 van de Oekraine. Na de toepassing van de West Europeesche methodes en hulpmiddelen kan de voortbren- De prijs van het in te nemen zaad zal in totaal 60 gulden per 100 kg. worden. Indien de verbouw plaats vindt op gescheurd grasland, zal een scheurpremie van 250 gulden per ha. worden uitgekeerd. Voor iedere ha. blauwmaanzaad wordt extra stikstof toegewezen. Vindt de teelt plaats ter ver vanging van uitgevroren koolzaad, dan wordt de stikstof-toewijzing 120 kg zuivere stikstof per ha. Wordt het blauwmaanzaad ge zaaid zonder verband met het koolzaad, dan wordt de stikstof toewijzing 100 kg. zuivere stikstof per ha. De Productiecommissaris voor Noordholland. MEDEDEELINGEN VAN DE GRONDKAMER NRD.-HOLLAND. De Grondkamer Noord-Holland verbiedt in eerste instantie gras of hooi te verkoopen of ten ver koop aan te bieden, anders dan per gewicht. Indien men gras of hooi, an ders dan per gewicht wil verkoo pen moet men voldoen aan de volgende voorwaarden a. De aanvrager moet ten ge- noege van de Grondkamer aan- BINNENL. NIEUWS. WAGENINGSCHE WIELERBAAN. ders dan per gewicht heeft ver kocht. b. De prijzen mogen niet hoo ger zijn dan gemiddeld over de jaren 19391940—1941 zijn be taald. c. De verzoekers moeten voor 1 Maart van elk jaar aanvragen indienen bij de Grondkamer. d. De Grondkamer kan de prijzen, die boven het prijspeil van 1939 liggen, verlagen. e. Indien de Grondkamer van oordeel is, dat door normale ver pachting de algemeene en bijzon dere landbouwbedrijfsbelangen be ter gediend zullen worden, kan zij de aangevraagde gras- of hooi- verkoop anders dan per gewicht verbieden. Indien de eigenaar hieraan geen medewerking wil verleenen, kan de Grondkamer de betreffende perceelen voor dat jaar tegen een door haar te bepalen prijs. f. Perceelen of gedeelten van perceelen, welke niet tijdig volgens de aanwijzingen zijn aangegeven, kunnen door de Grondkamer wor den gevorderd. g. De vergoeding bedraagt 1% van de goedgekeurde prijzen met een maximum van f 250,per ei genaar of zakelijk gerechtigde. h. De goedkeuring van de ver pachte naweide voor korten duur wordt verleend, indien aan de voorschriften is voldaan. INSCHAREN VAN VEE. Het is verboden zonder vooraf gaande goedkeuring van de Grond kamer tegen vergoeding, vee of paarden in te scharen. De goedkeuring wordt verleend aan hen, die in 193919401941 met toestemming van het Pacht bureau hebben in geschaard. De prijs mag niet belangrijk af wijken van de gemiddelde prijs in die jaren. De goedkeuring moet worden aangevraagd op formulieren, wel ke te verkrijgen zijn bij de Grond kamer, Parklaan 12, Haarlem. De Grondkamer Nrd.-Holland. BELGEN KOOPEN KOREN. Ambtenaren van de C.C.C.D. hebben in Someren en omgeving een strenge controle gehouden op het frauduleus verhandelen van granen. Talrijke Belgen konden v/orden verbaliseerd. Deze kwa men in groepen van 40 tot 50 over de grens om bij de boeren tegen een hooge prijs koren te koopen. Tegen eeri groot aantal boeren, die bij dezen frauduleuzen handel betrokken waren, werd ook proces verbaal opgemaaktterwijl niet minder dan ongeveer 10.000 kg. rogge in beslag werd genomen. LEKKERE HAPJES. Op de markt te Raalte waren Woensdag 3400 kievitseieren aan gevoerd, die een kwartje per stuk dedenop de Heinosche markt, waar er 300 waren aangevoerd, liepen ze op tot 30 a 35 cent. DE DIENSTBODE STAL. De politie te Nijmegen heeft vorderen"een 23"JariSe dienstbode, aange houden wegens diefstal van 1500 gld. ten nadeele van haar patroon. Van het gestolen geld had zij meu bels en goederen voor haar a.s. huwelijk gekocht. Al deze goede ren konden in beslag worden ge nomen. WEZEN EN DOEL VAN HET ARBEIDSFRONT. het tot heden 7 VERVOLG. Duitschland strijdt voor Europa. Lot Sowjet-Ooslzeevloot wellicht bezegeld. Berlijn, 5 April. (D.N.B.) In aan vulling op het Duitsche weer- ging nog sterk worden opgevoerd, machtsbencht van Zondag wordt! ,ro, iHet gebied dat het zwaard vero- van militaire zijde vernomen, aat t j i \erde wordt nu reeds onder den volgens de tot dusver ontvangen: Ploeg gebracht. Wonderbaarlijk is benchten de slagschepen „Oktia- t„ wat er zoo, tot vlak achter het brskaja Revoloetsia en „Maat", j.ront, wordt verricht, zoo schrijft hij. Die arbeid zal straks in oog sten, ten bate van Europa, tot ui ting komen. Nu reeds herademt het land en straks wordt het weer Europa's korenschuur. alsmede de moderne zware krui sers „Maxim Gorki" en „Kirov" ten offer vielen aan den Duitschen vliegtuigaanval op Kroonstad. (De twee slagschepen meten elk 23.600 ton en werden in 1911 te water gelaten. In de jaren 1931 1933 werden zij gemoderniseerd. De hoofdbewapening bestaat uit 12 kanons van 30.5 cm. De krui sers „Kirov" en „Maxim Gorki' werden in de jaren 1936'37 t( water gelaten. Zij hebben een wa terverplaatsing van 8500 ton en 'n hoofdbewapening van 9 kanons van 18 cm. Dit laatste kaliber is opmerkelijk, omdat het kruiser- geschut bij andere marines door gaans van 15.2 of 20.3 cm. is. Red.) Sowjet-aanvallen afgeslagen. Ten Z.O. van het Hmenmeer trachtten de resten van een om singelde Sowjet-fomatie vergeefs de Duitsche omsingeling te ver breken. Ten N.O. van het meer zetten de Sowjettroepen hun aan vallen voort, waarbij het tot ver bitterde gevechten op korten af stand kwam. Afgezien van BINNENL. NIEUWS. RECETTE GESTOLEN. Dieven hebben kans gezien in te breken in den Rembrandt-bios- coop te Almelo en zich meester te maken van een bedrag van onge veer 1000 gld., dat de caissière, zooals gewoonlijk, op een bepaal de plaats had opgeborgen. Ver moedelijk zijn de inbrekers hier van op de hoogte geweest. GRAAN IN BESLAG GENOMEN. Opsporingsambtenaren hebben bij onderscheidene inwoners van de gemeente Boekei huiszoeking gedaan naar clandestien graan. Het resultaat was, dat tal van per sonen tegen de lamp liepen, ter wijl 78 zakken graan in beslag één' werden genomen. ronden voorsprong te winnen. Ben v. d. Voort, de maat van Pellenaars was wel aanwezig, maar kon niet starten wegens ongesteldheid. In De opening van het baanseizoen zijn plaats startte Arie van Vliet, te Wageningen op den 2den maar dit gelegenheidskoppel kon Paaschdag, trok een massa pu-jniet tegen Schulte-Boeyen op. Het bliek naar de 200 meter betonnen! nieuwe koppel Dersen—Evers de- wielerbaan. De directie had veine, buteerde goed. Zij werden tweede, want het xveer4 hield zich best,! Groenewegen—Piet van Nek wer- trots of dank zij den sterken wind.' een steeds sneller naarmate de In het eerste deel van een om-1 wedstrijd vorderde. Ook Klink en nium, den sprint, tusschen Arie| Bakker toonden reeds nu een goe- van Vliet, Jan Derksen, Jef van de Vijver en den als prof debu- leerenden amateur-kampioen van Nederland B. Remkes, toonde de wereldkampioen zijn groote klas se door de fel aan den kop sprin tende Derksen en v. d. Vijver met een ruk in de vóórlaatste ronde te passeeren. 2. Derksen, 3 Van de ver, 4 Remkes. Ook in den tijdrit, over een ronde met vliegend ver trek, blonk Arie van Vliet uit. Zijn tijd was 12.3 sec.,, Derksen 12.4 Remkes 13 en Van de Vijver 13.6 sec. In het derde deel, een 9 ronden rit met 3 klassementen, werd de 'volgordeDerksen 4 p., v. Vliet 6 p., Remkes 9 p., Van de Vijver 12 p. In de koppel-achtervolgfing GroenewegenP. v. Nek tegen LambrichsSeyen verloren beide koppels een maat. Ten slotte won Groenewegen in 6.45 over de 5 km. met weinige meters voorsprong op Lambrichs. Een persoonlijke klassement wedstrijd over 25 ronden met 5 klassementen gaf dit resultaat 1. C. Pellenaars 10 p., G. Boeyen 11 p., C. Bakker 18 p., P. Evers 20 p., G. Schulte 22 p., D. Klink 24 p. Na de pauze volgde de clou, de 75 km koppelwedstrijd Schulte- Boeyen konden hierin hun mees terschap bewijzen door met vijf den vorm. Eindresultaat1. Schulte-Boey en 10 p., tijd 1.41.23 op 5 ronden 2. DerksenEvers 14 p., 3. Groene wegenv. Nek 6 p., 4 Pellenaars Van Vliet 3 p.op 6 ronden 5. KlinkRemkes 9 p., 6. Bakker v. d. Vijver 9 p., op 8 ronden 7. LambrichsSeyen 4 p. Om kwart 6 waren de wedstrij den afgeloopen. VOORTAAN GEEN SPORT MEER OP GOEDEN VRIJDAG. Het College van Gevolmachtig den voor de Sport heeft bepaald, dat met ingang van het jaar 1943 geen sportwedstrijden, sportfees- ten of sportdemonstraties zullen mogen worden gegeven op Goeden Vrijdag. DOODE VISCH. Reeds eenigen tijd geleden heb ben Lemster visschers het vermoe den uitgesproken, dat de in den N.O.-polder aanwezige visch zou zijn doodgevroren. Dit vermoeden is thans waarheid geworden. Er drijven groote hoeveelheden doo- de visch als aal, snoekbaars, voorn, en pos in den polder rond, waar door een onaangename lucht uit het polderwater opstijgt. Vele dui zenden kilo's visch zijn verloren gegaan. De na ons komende geslachten zullen verwonderd staan en waar schijnlijk meewarig de schouders ophalen als zij vernemen, dat onze tijd een onderscheid maakte tus schen Katholieke en Christelijke geiten en hun fokkers, dat we ook de Katholieke en Christelijke si garen en hunne makers gescheiden hielden. Zij zullen moeite hebben zich deze groteske vormen in de samenleving voor te stellen zich in te denken, dat eenmaal deze dingen realiteit waren. Zoo kon het moeilijk anders of alle pogingen tot eenheid, uit ons volk voortgekomen, die niet los stonden van deze verdeeldheids gedachte, moesten falen. Ook op het gebied van de vak organisatie zien we in den naoor- logschen tijd 'n nauwere aaneen sluiting, zonder te komen tot die eenheid welke de nieuwe omstan digheden als dringende eisch met zich mee brachten. De moeilijk heid, naast de verdeeldheid, was ook het feit, dat alle vereenigin- gen op dit gebied, hetzij van werk gevers, hetzij van werknemers, zich steeds hadden bezig gehou den alleen hun eigen belangen voor te staan zonder rekening te houden met het belang van de gemeenschap als zoodanig. De grootste moeilijkheden voor een ieder liggen dan ook besloten in dit verschil van inzicht en op vatting. Het begrip, dat de wel stand van den enkeling afhanke lijk is van den welstand van het geheele volk, moet zich baanbre- ken door een muur van vooroor- deelen, oude opvattingen en ver sleten begrippen. Dat dit voor ve len een groote strijd met zich me debrengt is vanzelfsprekend, doch dat velen dezen nieuwen weg ge vonden hebben is een troostende gedachte. Ook de wetenschap, dal zij die den weg vonden, niet het slechtste deel van ons volk behooren, kan onzen moed hoop voor de toekomst slechts versterken. Zoo zien we dan, dat na het scheppen van de gelegenheid tot het komen van één organisatie in Nederland, het NV..V., voor de belangen van alles wat werkt een groote groep volksgenooten den nieuwen weg heeft gevonden en bereid staat in het belang van al len dezen weg te gaan om zoo te komen tot de vervulling van wat zü zich altijd als ideaal voor oogen hebben gesteld. Men ziet dus, dat na de oude verdeeldheid en persoonlijke baat zucht de tijd zoo langzamerhand is rijp geworden voor de nieuwe idee van algemeen belang boven eigenbelang en dit brengt voor velen de vraag met zich mede, hoe dan wel in deze nieuwe sa menleving de uitingsvormen van dit principe tot een klaar beeld voor ons zullen worden en wat voor ieder plicht en recht zal zijn binnen het kader van deze nieu we gedachte, hoe het werk naar buiten en naar binnen zal zijn en hoe we ons hoeden voor terugval len in oude fouten. (Wordt vervolgd.) PROVINCIAAL NIEUWS. AANMELDINGSPLICHT VOOR WERKLOOZEX. Sedert 1 Maart 1942 zijn man nen en ongehuwde vrouwen van Nederlandsche Nationaliteit of zonder Nationaliteit, in den leef tijd van ten minste 18 en ten hoogste 40 jaar, die niet of niet volledig in staat zijn uit eigen middelen in hun levensonder houd te voorzien, verplicht zich te melden bij het voor hun woon plaats of hun gewone verblijf plaats bevoegde Gewestelijk Ar beidsbureau of bijkantoor van dit Bureau, ter inschrijving als werk zoekende. Onder „Eigen middelen" dienen te worden verstaan inkomsten, uit eigen arbeid verkregen en in komsten uit eigen vermogen, waarover de betrokkene reeds op 1 Maart 1942 de beschikking had. Zij, die over andere inkomsten beschikken, b.v. toelagen van ou ders of andere familieleden, schenkingen, gedaan na 1 Maart 1942, vallen onder de aanmel dingsplicht. Indien iemand gedurende min der dan 24 uren in loondienst is of minder dan f 4.- per week verdient, valt hij onder de aan meldingsplicht. Eveneens vallen onder de aan meldingsplicht, zij, die in de on derneming van ouders, familie, e.a. werkzaam zijn, en geen loon belasting betalen. Zij, die wegens wetenschappe lijke of vakstudie niet of niet vol ledig in staat zijn in hun levens onderhoud te voorzien, zijn vrij gesteld van de aanmeldings plicht, tenzij zij den leeftijd van 24 jaar bereikt hebben. Voor stu deerenden van 24 jaar en ouder zal als regel de studie (oplei ding) kunnen worden voortgezet, doch zij dienen zich wel aan te melden. Aanmelding dient voor dege nen, die niet in een dienstbetrek king staan voor zoover zij zich voor 1 Maart 1942 nog niet bij het Gewestelijk Arbeidsbureau of Bijkantoren van dit Bureau heb ben aangemeld onmiddellijk te geschieden. In andere gevallen binnen 48 uur, nadat de dienstbetrekking 'n einde heeft genomen, tenzij de aanvaarding van een nieuwe dienstbetrekking onmiddellijk daarop volgt. Indien aan de verplichting tot aanmelding *jniet wordt voldaan, kan strafvervolging worden inge steld. De gelegenheid tot aanmelding bestaat voor hen, die hun woon plaats of verblijfplaats hebben in de gemeenten, rechtstreeks res- sorteerende onder het Gewestelijk Arbeidsbureau Alkmaar, bij dit Bureau, Doelenstraat 30, te Alk maar, en voor hen die hun woon HOOFDREDACTRICE G. C. KREMER - Bosker. Middenmeer.^ VERANTWOORDELIJK VOOR DE ADVERTENTIES CORN. J. BOSKER, Wieringen. UITGEVER CORN. J. BOSKER. Wieringen. DRUKKERIJ Fa. CORN. J. BOSKER, Hoofdstr. 14, Wieringen. P 1352/1 K 1503.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1942 | | pagina 1