WIERINGERMEERBOD 11e JAARGANG WOENSDAG 15 APRIL 1942 WAARINOPGENOMEN WIERINGER COURANT van 1909 No. 34 NIEUWSBLAD VOOR DE WIER1NGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. Duitschland strijdt voor Europa. Verrassende Duitsche aan val in het Oosten. Gemotoriseerde divisie in centralen sector in actie. Uit het Hoofdkwartier van den Führer, 13 April. (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend Op het schiereiland Kertsj viel de vijand na de zware verliezen van den vorigen dag slechts hier en daar met vrij zwakke strijd krachten aan. Alle aanvallen wer den afgeslagen. Aan het overige deel van het oostelijke front werden hier en daar aanvallen van vrij sterke strijdkrachten afgeslagen. Bij een door troepen van een Duitsche gemotoriseerde divisie infanterie uitgevoerden verras senden aanval verloor de vijand 650 gevangenen, 1000 dooden, drie vechtwagens en 40 mitrail leurs. In den centralen sector van het oostelijke front ondersteunden formaties gevechts- en jachtvlieg tuigen de operaties van het leger met bijzondere uitwerking. In Lapland leed de vijand in de afgeloopen dagen bij geslaagde verkenningsaanvallen hooge, bloe dige verliezen. Gevechtsvliegtuigen hebben de haveninstallaties van Moermansk met goede uitwerking, aangevallen. In Noord-Afrika wederzij dsche activiteit van artillerie en verken ningstroepen. Britsche autocolon nes werden met succes gebombar deerd. De zoowel overdag als 's nachts voortgezette aanvallen op de mi litaire installaties en vliegvelden op het eiland Malta veroorzaakten nieuwe vernielingen in de doelen. Duitsche jagers en de luchtdoel artillerie schoten overdag aan het Kanaal, in het Noord-Duitsche kustgebied en voor de Noorsche kust 15 vijandelijke vliegtuigen neer. Britsche bommenwerpers heb ben in den afgeloopen nacht West- Duitschland aangevallen. De bur gerbevolking leed eenige verliezen aan dooden en gewonden. De luchtdoelartillerie en nachtjagers schoten negen der aanvallende vliegtuigen neer. Majoor Haase, commandant van een bataljon pioniers heeft zich met een onder hem geplaatste ge vechtsgroep in eenwekenlange ge slaagde verdediging van een fel omstreden steunpunt bijzonder onderscheiden. Een in het Westen gestation- r.eerd jachteskader heeft gisteren overdag zijn duizendste overwin ning in de lucht behaald. LANDBOUW, AANWIJZINGEN KUNSTMESTDISTRIBUTIE. Het R.V.O.Kunstmest Distribu tie Bureau maakt bekend L Geldigheidsduur Kunstmestbon- nen. Met ingang van 7 April 1942 zijn de Stikstofbonnen met op drukken 5 en B.T. geldig. De stik stofbonnen No. 5 en B.T. zullen geldig blijven tot uiterlijk 15 Mei 1942. Tevens wordt de geldigheids duur van de Fosforzuurbonnen met opdruk 4 en 5 en van de Kali bonnen met opdruk B.T. welke 15 April zou eindigen, na dien da tum verlengd en wel eveneens tot uiterlijk 15 Mei 1942. Al de hier genoemde bonnen, n.1. Stikstof met opdruk 5 en B.T., Fosforzuur met opdruk 4 en 5, Kali met opdruk B.T. moeten dus uiterlijk 10 Mei a.s. door verbrui kers aan handelaren of vereeni- gingen worden ingeleverd, zoodat deze bonnen vóór 15 Mei aan het R.V.O. Kunstmest Distributie Bu reau kunnen worden ingezonden en aldaar uiterlijk 15 Mei 1942 ont vangen zijn. Na dien datum ont vangen bonnen kunnen door het R.V.O. Kunstmest Distributie Bureau onder geen voorwaarde meer worden geaccepteerd. Den ingeschrevenen wordt toe gestaan de door hen van verbrui kers ingenomen bonnen voor het verkrijgen van een machtiging tot aankoop der meststoffen bij het Kunstmest Distributie Bureau in te zenden 1 x vóór 15 April, 1 x vóór 30 April en 1 x vóór 15 Mei a.s. Het meerdere keeren inzenden van bonnen vertraagt de afgifte van machtigingen. II. Inzenden van Machtigingen. Het is gebleken, dat er inge schrevenen zijn, die de door hen van het Kunstmest Distributie Bureau ontvangen „Machtigin gen" vasthouden. Dit is zeer on- gewenscht en vertraagt en bemoei lijkt de bevoorrading van den handel in hooge mate. Met den meesten nadruk dringen wij er op aan de „Machtigingen" zoodra mogelijk aan den leverancier te zenden, opdat de groothandel deze op zijn beurt spoedig aan het Kunstmest Distributie Bureau kan inzenden. De ingeschrevenen zullen er re kening mede moeten houden dat de Machtigingen op een nog na der vast te stellen datum haar geldigheid zullen verliezen. III. Aflevering stikstofmeststof fen. Het is aan een handelaar of coöperatieve Vereeniging slechts toegestaan om aan eenige afne mer-verbruiker stikstofmeststof fen, verkocht op bon 5, te leveren, nadat alle stikstofmeststoffen, verkocht op stikstof bonnen 1, 2, 3 en 4 door hem aan al zijn afne mers zijn afgeleverd. Stikstofbon nen met opdruk B.T. vallen bui ten deze regeling, zoodat hierop direct kan worden afgelevrd. IV. Prijsverhooging stikstofmest stoffen. Een prijsverhooging van f 0.20 per 100 kg kalkammonsalpeter, kalksalpeter en zwavelzure ammo niak is goedgekeurd, welke aan af nemers slechts mag worden door berekend bij verkoop en levering van genoemde stikstofhoudende meststoffen op stikstofbonnen No. 5 en „B.T." Aangezien de degen deze ver hoogde prijzen door producenten te verkoopen en te leveren hoe veelheden overeenkomen met en dus moeten dienen voor het hono- reeren van de uitgereikte of nog uit te reiken stikstofbonnen No. 5 en „B.T.", zal slechts bij afleve ring van kalkammonsalpeter, fos- faatammonsalpeter, kalksalpeter en zwavelzure ammoniak op bon No. 5 o B.T. de hoogere prijs aan verbruikers mogen worden bere kend. Op de stikstobonnen Nos. 1, 2, 3 en 4 mogen de stikstofmest- stoffen slechts worden verkocht en geleverd tegen prijzen, geba seerd op de lagere verkoopsprijzen van producenten, zooals deze tot 1 April j.1. hebben gegolden. V. Verzending van Kunstmest stoffen. Door de bijzonder lange en strenge vorstperiode is het vervoer van kunstmeststoffen ernstig ge stremd geweest, waardoor noodge dwongen een aanmerkelijke ach terstand in de aflevering is ont staan. Thans mag men verwachten, onvoorziene omstandigheden voor behouden, dat de meststoffen, zij het ook laat, nog tijdig in de ver- bruikscentra zullen zijn aange voerd. De expeditie wordt daartoe zoo hoog mogelijk opgevoerd. Het is overbodig en nutteloos over de zen door de weersomstandigheden en vervoersmoeilij kheden ontsta- nen achterstand te reclameeren. VI. N. «B. Met nadruk wordt de aandacht van verbruikers er op gevestigd dat alle aanvragen en reclames betreffende een toewijzing kunst meststoffen voor het bemestings jaar 1941/'42 uiterlijk op Zaterdag 25 April ten kantore van de Pro vinciale Voedsel-Commissarissen moeten zijn ingediend. Na dien datum kunnen geen aanvragen of reclames meer in behandel worden genomen. GEEN MOTORBRANDSTOF VOOR GRAANMAAIERS. Het Rijksbureau voor de Voed selvoorziening in Oorlogstijd maakt bekend, dat er niet op mag wor den gerekend, dat aan de land bouwers voor de kleine motoren, welke gebruikt worden voor het aandrijven van het loopende werk van een graanmaaier, in het ko mende seizoen motorbrandstof zal kunnen worden toegewezen. Landbouwers, die dergelijke graanmaaiers hebben, wordt dus dringend aangeraden tijdig maat regelen te nemen om deze straks tc kunnen gebruiken zonder ge bruik van motorbrandstof. MESTCONTRACTEN EN HUISSLACHTING - VARKENS. De Landbouw-Crisis-Organisatie voor Noord-Holland maakt be kend, dat voorloopig de volgende varkenshandelaren zijn aangewe zen voor aanvragen van mestcon- tracten J. Peetoom, WinkelP. Kuilboer, OudorpH. J. Fritschy, Ouder kerk a.d. Amstel, Oosterm.weg 57; A. H. Schipper, A'dam, Jeker- straat 79 T. Versluis, Nederh. den Berg, Horstermeer 150 c P. v. d. Kamp, Eemnes C. Peetoom, Berk hout, DorpsstraatH. Witte, Den Burg, Texelfa. H. Medik, Edam; J. Roos, Wijdenes. DE VOORBODEN VAN DE LENTE. Het ontwaken van de levende Natuur in het voorjaar wordt steliig beheerscht door verschillende faclo ren, waarvan de zonnestraling en de temperatuur wel de voornaamste zijn. De kracht van den eersten fac tor nam reeds dagelijks toe, nadat de kortste dag voorbij was gegaan, die van den tweeden factor begon ongeveer een maand later te stijgen In Maart gaat het met het len gen der dagen sneller dan in andere tijden van het voorjaar en spoedig komt nu de tijd, dat de dagen lan ger zijn dan de nachten. in dezen tijd is het zonlicht rijk aan ultra violette straling. Met het weer gaat het in het voorjaar niet zoo haastig. Na den winter laat de zomer zich langer wachten dan na dezen de winter. Wij zouden haast zeggen dat de len te met horten en stooten komt. Tel kens ondergaat de weersgesteldheid een terugval. Het verloop van het weer is trouwens niet, zooals het lengen der dagen, gebonden aan een eenvoudige wiskundige formule. Het weer verandert volgens een zeer in gewikkeld proces, waarin telkens gelegenheid is voor achter-, inplaals vooruitgang Toch zit er in dit pro ces een groote, strakke ontwikke lingslijn, die de meeste menschen niet opmerken. Alles gaat hierbij om het feit, dat de tegenstelling tusschen de Iuchtdrukking in West en Oost-Europa omkeer^. l|erwijl in den winter de luchtdruk hoog is over het Europeesch-Aziatisch Vas teland en laag boven den Atlanti- schen Oceaan, zoodat dan de Zuid westelijke winden langs de West kust overheerschend zijn en mild, vochtig weer brengen, is in den zo mer de luchtdruk hoog boven den Oceaan en laag boven het genoem de continent. Dan komen in West- Europa veel Noordelijke winden voor en dit is vooral in de lente het geval. Wij zien dan ook. dat van Februari tot Mei of Juni de koude Noordenwinden steeds meer gaan heerschen en dat zij pas te gen Juli ophouden. Zoolang nu deze koude Noorden winden heerschen, is de lente koud en guur. Maar daar wjj van den win ter door de lente heen moeten, om in den zomer te komen, is het door breken van Noordenwinden in het vroege voorjaar een lentebode, waarover wij ons eigenlijk moesten verheugen, want als zij zouden uit blijven zou dit een teeken zijn, dat er iets niet in orde was met a« weersgesteldheid. Daarom zegt een oud spreekwoord J Maarlsche buien Die beduien Dat de lente aan komt kruien, want Maartsche buien ontstaan in den kouden Noordelijken lucht stroom. Het zijn echter niet alleen de koude verschijnselen, die wij als herauten van den zomer kunnen be schouwen. De volksmeening kent aan Maart de eigenschap toe, dat zij negen zoogenaamde zomersche dagen behoort te brengen, al gaat er menig jaar voorbij, dat het er heel wat minder zijn. Die zomersche dagen ontstaan, wanneer de heerschappij der Noor denwinden even plaats moet maken voor een complex van andere me- ietologische invloeden, die samen zonnig weer met een hooge tempe ratuur brengen. Is het u bekend, dat de laagst bekende temperatuur van een bepaalden Maart-datum twintig graden Celcius lager kan zijn dan de hoogst bekende tempe ra'.uur van dien datum Hieruit blijkt wel, dat Maart een heel grillige maand is. Het eene jaar brengt zij op een bepaalden da turn een winterdag met sterke oist, een ander jaar op dienzetf- den datum zomersch weer. Ai deze excessen zijn echte meteriologische voorjaarsleekenen en wel zoo sterk, dal, als wij bij ongeluk geen kalen der meer hadden en het jaargetijde vergeten waren, wij aan het weer zouden kunnen zien of wij al dan niet in Maart leefden. De ontwikkelingsgang in de le vende Natuur nu is als het ware de accumulatie van de levenwekkeude meteorologische processen. Wat de lente sprongsgewijze, met geven en nemen aan de levende Natuur brengt, verwerkt deze tot een ge- stadigen vooruitgang in den groei. Zoo zijn de voorjaarsteekenen in de levende Natuur ten nauwste verbonden met die ln het weer en de weersverschijnselen. Het is ie der jaar een genot deze dingen te zien en te bestudeeren. Wel moes ten wij dit jaar langer wachten op de lente. Van uitstel komt echter geen afstel t GEMEENTE WIERINGEN. Uitvoering Harmonie „Apollo." Op Zaterdag 11 en Zondag 12 April j.1. gaf b.g.n. vereen, haar tweede concert voor Donateurs en leden. Beide avonden was de Zaal Wiron wederom tot aan de nok gevuld. Met deze uitvoeringen konden de muziekliefhebbers hun hart ophalen. Niet minder dan acht muzieknummers werden ten gehoore gebracht, waardoor beide avonden muzikaal op hoog peil stonden. Zoo werd een ieder in de gelegenheid gesteld te kunnen constateeren, dat er onder de le den van Apollo goede krachten schuilen, die hun kunnen dan ook op deze avonden naar voren brachten. Alle solisten mochten van het publiek en hunne eminente Diiec leur een welverdiend applaus in ontvangst nemen. Vermelden wij nog dat no. 7 van het programma n.1. een Fan tasie Ballat „Terpvischore", ge schonken door de „Eerste Oever- sche Vischrookerij", Fa. Heiligen berg, op lofwaardige wijze werd uitgevoerd. Na het muzikaal programma kregen wij de opvoering van een blijspel in twee bedrijven, n.1. ..Aardappelen", een Radio-hoor spel van Jaques van Tol. Laten wij vermelden en vol staan, dat alle rollen, groot en klein tot in de puntjes verzorgd waren, en dat het publiek tel kens door hartelijk applaus te kennen gaf, hoe het genoot. Politie. Verloren een stukje wa- lerleingbuis met wartel, een glacé- heerenhandschoen, en een kinder- want. Gevonden f een kindermutsje en een blauwe dames handschoen. Inl. bij den Gem.-Bode. In auest gesteld. Door de marechaussee is huiszoc king gedaan bij zekere K. B. alhier, en bij hem zijn verschillende textiel goederen in beslag genomen die blijkbaar afkomstig zijn van de ge pleegde diefstal bij M. O. Hij is ter beschikking van de justitie gesteld. Arbeidsdienst voor aanstaande studenten. Zooals reeds bekend gemaakt is, moeten mannelijke personen, die in eenig studiejaar als student wenschen te worden ingeschreven of eenig examen bij een Hooge- school of Universiteit wenschen al te leggen, hun arbeidsdienst- plicht hebben vervuld, indien dj een leeftijd van 18 jaar hebben bereikt vóór 1 November vooraf gaande aan dat studiejaar. Boven uit vretegenwoordigers van genoem- st&ande is niet van toepassing op hen, geboren vóór 1 Januari '20 en op hen, die reeds vóór 1 Jan. 1942 als student waren ingeschre ven of al dan niet met goed ge volg een examen aflegden bij een Universiteit of Iioogeschool. Aanmelding moet geschieden vóór 25 April a.s. bij de aanmel- dingsbureaux, ook van hen, die nog niet bekend zijn met den uitslag van hun eindexamen. Blijkt naderhand dat een zich reeds aangemeld hebbende gezakt is voor zijn eindexamen en dus geen student wordt, dan vervalt zijn aanmelding op verzoek. Bijzonderheden in verband met Arbeidsd(ienstplicht. Degenen, die vóór of op 1 April 1942 zijn aangesteld in openbaren dienst of bij het bijzonder onder wijs, die ongehuwd zijn, en den leeftijd van 18 jaar, doch niet den leeftijd van 22 jaar hebben be reikt, moeten zich vóór 25 April 1942 ter inschrijving melden bij den Burgemeester van hun woon plaats. Degenen, die in aanmerking wenschen te komen voor een aan stelling in openbaren dienst of bij het bijzonder onderwijs en dege nen, die als student wenschen te worden ingeschreven of eenig examen wenschen af te leggen bij een Universiteit of Hoogeschool of de vóór of op 1 April 1942 aangestelden in openbaren dienst of bij het bijzonder onder wijs, ongehuwd zijnde en den leef tijd van 18 jaar, doch niet van 22 jaar bereikt hebben, alsmede zij die meenen, dat het „arbeids- plichtbesluit" op hen niet van toe passing is, omdat zijn tenminste vier maanden, tijd met verlof door gebracht medegerekend, werkelij- ken dienst als militair hebben ver vuld, of lid van den Nederland- schen Opbouwdienst zijn geweest of als vrijwilliger bij de Duitsche Weermacht, de Waffen SS of het Vrijwilligerslegioen Nederland hebben gediend, kunnen hun aan spraken doen gelden door zich zoo spoedig mogelijk schriftelijk te wenden tot den Secretaris-Gene raal van Algemeene Zaken, Laan Copes van Cattenburch 28, 's-Gravenhage, onder vermelding van één der redenen, hierboven genoemd. begin gemaakt r.iet de ontgin ningswerken. PRIJZEN VAN TEXTIELGOEDE- REN OPGEDREVEN. Amsterdam, 11 April. De ma- nufacturier R. A. R. te te Hoorn had aan den koopman de H. wo nende in het woonwagenpark te Hoorn een hoeveelheid dameson dergoederen verkocht voor prij zen, welke gemiddeld 150 van de toegestane prijzen bedroegen. De Inspecteur voor de Prijsbe- heersching heeft hem deswege veroordeeld tot f 175-. boete. De kooper Chr. H. werd wegens medeplichtigheid aan prijsopdrij ving veroordeeld tot f 25.boete en verbeurdverklaring van een deel van de door hem te duur ge kochte goederen, hetgeen voor hem een zeer zware bijkomende straf beteekent. BINNENL, NIEUWS. GEMAAL BIJ URK WELDRA GEREED. Sedert Januari en April van het vorige jaar zijn de twee gemalen bij De Lemmer en een bij Vollen hoeve bezig met het droogmalen van den Noordoostpolder. Bij Urk wordt thans de laatste hand ge legd aan het derde gemaal. Dit gemaal zal hoogstwaarschijnlijk in Mei in gebruik kunnen worden genomen. Men heeft het bagger- werk, dat moet geschieden eer het hoofdkanaal uit den polder met het gemaal in verbinding staat, hervat. Het gemaal bij Urk zal op stoom werken aanvankelijk zou het een dieselgemaal, worden. Ook de sluis bij Urk, welke de scheepvaart toegang zal geven tot den polder, komt de volgende maand gereed. Voorts wordt er een DOODSTRAF VOOR SABOTEURS. 's-Gravenhage, 13 April. Het Rijkscommissariaat maakt be kend Een aantal Nederlanders heeft zich verstout om een in den zo mer van 1940 verboden politieke partij, van Amsterdam uit, weer in het leven te roepen en een uitgebreide anti-Duitsche vlug- schriftenpropaganda te voeren. In een te Amsterdam voor het Deutsche Obergericht gevoerd proces hebben zich de oprichter en voorzitter dezer illegale par tij, Hendricus Sneevliet, en ze ven leidende funetionnarissen en medewerkers, de Jood Abra ham Menist, Wilhelm Dolleman, Jan Schriefer, Jan Koeslag, Cornelius Hermanus Gerritsen, Jan Edel en Rein Witteveen moe ten verantwoorden. Ongeacht alle waarschuwingen hadden zij hun anti-Duitsch gewroet tot Februari 1942 voortgezet. Zij werden wegens overtreding van par. 1 van de Sabotageverorde- ning als saboteurs ter dood ver oordeeld. Het vonnis is met den kogel voltrokken. (Wederom heeft de bezettings overheid de doodstraf moeten uitspreken tegen een aantal landgenooten, die de uitdrukke lijke bevelen van deze overheid overtraden, en ondanks de her haalde en dringende waarschu wing illegale actie bedreven. Wie kennis heeft genomen van de wijze waarop het Fransche bezettingsleger kort na den oor log in het Roergebied optrad, of zich verdiept heeft in het schrik bewind der Engelschen in die gebieden van Zuid-Afrika, die zij in den loop van den tweeden Boerenoorlog bezetten, zal moe ten toegeven, dat de Duitsche bezettingsoverheid hier te lande met groote soepelheid optreedt, en alles heeft gedaan om onver mijdelijke moeilijkheden te ver zachten. Wanneer thans echter Neder landers ongetwijfeld zijn het er slechts weinigen en houdt de groote meerderheid zich ver re, ondanks de vele gegeven waarschuwingen, verordeningen overtreden en illegale, tegen het in oorlog zijnde Duitschland ge richte actie bedrijven, blijft de bezettingsoverheid geen anderen weg over dan met uiterste ge strengheid op te treden Mo gen de veroordeelingen, die hier boven bekend gemaakt zijn, een hernieuwde waarschuwing zijn voor alle landgenooten om zich verre te houden van illegale ac tie, die allen, die daarmede te maken hebben de allergrootste risico's doet loopen. f HOOFDREDACTRICE G. C. KREMER - Boskev, Midtenmeer.^ VERANTWOORDELIJK VOOR DE ADVERTENTIES CORN. J. BOSKER, Wieringen. UITGEVER CORN. J. BOSKER. Wieringen. DRUKKERIJ Fa. CORN. J. BOSKER, Hoofdstr. 14, Wielingen. P 1352/1 K 1503.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1942 | | pagina 1