11e JAARGANG ZATERDAG 18 APRIL 1942 No. 35 WAARIN OPGENOMEN WIERINGER COURANT van 1909 PLICHT. „OFFICIEELE LANDBOUWMEDEDEEUNGEN" VOOR NOORDHOLLAND. NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. TER OVERDENKING. Een huishouden zonder huis vrouw is een lantaarn zonder licht. Wilt gij later geen spijt voelen, besluit dan niets in de eerste vreugd of in de eerste smart. Onder plicht verstaan wij ge woonlijk datgene, wat anderen moeten doen. Tegen twee dingen is het zwart ste pessimisme niet bestand te gen een schoonen lentemorgen en een vroolijken kinderlach. PlichtEen klein woord, maar dat voor het menschelijk wezen veel omvat, een roeping, die vóór alles moet gaan, doch dikwijls zwaar, zeer zwaar op ons drukt. We hebben onze plichten tegen over ons gezin, tegenover onze naaste, tegenover de gemeenschap, tegenover God. Want als de lijn van ons leven zich niet uitstrekt tot den Allerhoogste, rolt zij zich in zichzelve op Hoe zouden wij zonder plicht en levenshouding, die gericht -is op een levensdoel, onzen kinderen die richting geven in hun leven, die hen voert tot de ontdekking van hun eigen persoonlijk levens doel Wanneer wij die vraag even rustig op ons laten inwerken, zul len wij beseffen, dat „onze plicht doen" niet alleen een persoonlijke kwestie is van 't „eigen ik", maar dat het hier gaat om din gen, die van het grootste belang zijn voor hen, voor wie wij ver antwoordelijk zijn, en ten slotte voor onze geheele samenleving. De plicht geeft zorgen, doch die zorgen te boven te komen is onze taak, die als wij eenmaal aan on ze levensavond gekomen zijnde, de schoone dageraad van 't Al lerhoogste doet lichten. C. J .B. Duitschland strijdt voor Europa. Luchtaanvallen op Britsche haven Sunderland. Sowjetformatie in centralen sector vernietigd. Hoofdkwartier van den Führer, 16 April. (D. N. B.) Het opperbe vel van de weermacht maakt be kend In het Oosten viel de vijand op enkele plaatsen aan de aanval len werden bloedig afgeslagen. In den centralen secttpr werd een van haar verbindingen afge sneden gevechtsgroep der bolsje wisten vernietigd, nadat alle van .te voren ondernomen uitvalspo- gingen van den vijand met zware, bloedige verliezen waren mislukt. In den noordelijken sector won nen formaties van het leger en de Waffen-SS bij plaatselijke aan vallen onder zeer moeilijke ter rein-omstandigheden verder ter rein. Bij luchtaanvallen op Moer- mansk werden talrijke bomtref- fers op de kade-installaties en pakhuizen geplaatst. Een groot en twee middelgroote koopvaardij schepen vlogen in brand. Verge zellende jachtvliegtuigen schoten zeven vijandelijke vliegtuigen neer. In Noord-Afrika geen bijzonde re krijgsoperaties. In luchtgevechten fcoven het Kanaal en bij tochten van den vijand naar de Duitsche Bocht schoten jagers en marine-artille rie 10 Britsche vliegtuigen neer. Gevechtsvliegtuigen vielen in den nacht van 15 op 16 April de belangrijke Britsche haven en scheepsbouwcentrum Sunderland aan. Na bomtreffers van zwaar kaliber werden uitgebreide bran den waargenomen. Britsche bommenwerpers deden in den afgeloopen nacht storings- aanvallen op verschillende plaat sen in West-Duitschland. De bur gerbevolking leed geringe verlie zen een vijandelijk vliegtuig werd neergeschoten. BOEKBESPREKING. „Toekomst." Dit is de titel van een uitgave van het Departement van Volks voorlichting en Kunsten, dat in geheel Nederland huis aan huis verspreid wordt. We leven in een tijd, dat velen doelloos aan het verleden blijven haken en zich in verwarde gedach ten daarvan niet kunnen los ma ken om met frissche moed de toekomst tegemoet te gaan. Dezulken moet een riem onder 't hart worden gestoken en daar om is 't goed als zij een blad als „Toekomst" eens grondig lezen en er leering en daden uit putten. In „Toekomst" wordt ook het verleden niet voorbij gegaan. In tegendeel de groote roemrijke strijd van 80 jaren, waar onverge telijke helden als Willem van Oranje en „De Ruyter" ons klei ne Volk aan de Noordzee aan de spits der' wereldmogendheden brachten mag geen Nederlander vergeten, nee, moet hem juist moed geven, om wat door een tijd van verval verloren ging, weer te helpen opbouwen, opdat de hel dendaden dier strijders niet te vergeefs werden gebracht, doch dat zij zullen helpen Nederland te doen herrijzen. En dan geeft het blad de rich ting aan voor de man, de vrouw, de jeugd, om zich van z'n kracht z n roeping bewust te worden, niet door droomen af te stompen, doch door arbeid in het heden den grondslag voor een goeden toe komst te leggen. In verschillende rubrieken wordt in „Toekomst" aandacht gewijd aan moeder en kind, de ouden van dagen, aan het boerenland, aan kunst, aan een gezonde geest in een gezond lichaam. Op de laatste pagina is een groote prijsvraag uitgeschreven, waarbij f 1200.— aan prijzen wor den uitgeloofd. De prijsvraag bestaat uit een fotomontage, waarin de beeltenis sen voorkomen van acht bekende Nederlandsche sportlieden, men- schen, die door hun bijzondere prestaties op het gebied van de sport, de jeugd van Nederland er toe kunnen prikkelen, zich met alle kracht op de lichamelijke ont wikkeling toe te leggen. De vraag, die beantwoord moet worden, luidt„Hoe heeten deze acht Nederlanders. De beginletters hunner familienamen zijn ge noemd. Echter, als 2e der gegeven beginletters staat een S. vermeld, dit moet een W. zijn. De termijn; van inzending der oplossingen, die aanvankelijk op 1 April was ge steld, is thans verlengd tot 30 April. Voor zoover men nog niet aan de oplossing is begonnen, dan nu aan het werk. BINNENL. NIEUWS. Tuchthuisstraffen voor frauduleus slachten. De landbouwer J. H. van O. in Harskamp heeft in 1941 een vrij groot aantal varkens zonder de vereischte vergunning geslacht en het vleesch met winst verkocht. Hij heeft daarmede den loop van de, voor het dekken der behoef ten van het algemeen, ingestelde distributie gestoord en de leiding der vleeschvoorziening door dc overheid in gevaar gebracht. Bij vonnis van het Deutsche Oberge- richt is hij tot twee jaar tuchthuis straf veroordeeld. Zijn voornaamste afnemer, de leidekker D. A. G. te Arnhem, die geregeld van hem frauduleus ge slacht vleesch betrok voor den verderen verkoop, kreeg een jaar en zes maanden tuchthuisstraf. Bonnen voor rijwielbanden. Verlenging van geldigheidsduur niet mogelijk. De distributiediensten zullen de verzoeken tot verlenging van den geldigheidsduur van verloopen bonnen voor rijwielbanden afwij zen, zoodat het geen zin heeft, zich hieromtrent tot den distribu- tiedienst te wenden. Ieder, c-ie^ in het bezit is van verloopen bun nen voor rijwielbanden, dient der halve opnieuw een aanvrage voor een bon in te dienen. Voorts wordt bekend gemaakt, dat er een nieuwe regeling is ge troffen ten einde er voor te zor gen, dat op de uitgegeven bonnen ook inderdaad rijwielbanden zul len worden geleverd. In verband hiermede zullen de distributie diensten in het vervolg uitsluitend bonnen voor rijwielbanden uitge ven, die met een roode streep zijn gemerkt. Alle bonnen, die niet van deze roode streep zijn voorzien, zijn ongeldig. Gedurende de maand April zal geen gelegenheid bestaan tot het indienen van aanvragen, daar de aanvragen, die in Maart zijn ont vangen, eerst in behandeling zul len worden genomen. Brandstof bij bevallingen. Extra-toewijzing wordt per 1 Mei gestaakt. Na 1 Mei a.s. zullen geen extra brandstoffen meer worden ver strekt ten behoeve van zieken en bij bevallingen. Ook de vervangen de verhooging van het gas- electriciteitsrantsoen vervalt met ingang van genoemden datum. Voor bevallingen, welke gedu rende de maand April geschieden, zullen nog extra brandstoffen wor den verstrektde bonnen zullen echter worden uitgereikt, nadat de bevalling is geschied. Aangezien de geldigheidsduur der brandstoffenbonnen, gemerkt met de woorden „één eenheid brandstoffen" per 14 April was verstreken, zullen de plaatselijke distributiediensten tegelijk met de bonnen een voorrangsbewijs af geven, tegen overlegging waarvan cie brandstoffenhandelaar alsnog kolen mag afleveren. Sinaasappelbon verlengd. De geldigheidsduur der ter ver krijging van sinaasappelen aange wezen bonnen „reserve 3-04", „reserve 404", is verlengd tot en met 26 April a.s. Jeugd van heden, volk van morgen Geeft dus al Uw goede zorgen aan het wordende geslacht, bron van onze volksche kracht. De Nederlandsche Volksdienst. LANDBOUW. MESTCONTRACTEN EN HUISSLACHTING-VARKENS. De Landbouw Crisis Organisa- voor Noord Holland maakt het volgende bekend' In aansluiting op het vermelde in een persbe richt van 11 dezer, zijn nog de volgende varkenshandelaren aan gewezen voor aanvragen van mestcontracten P. Hekkema, Wieringen P. Koomen, Berkhout P. Klein Cz. Assendelft J. Halff, Egmond a. Zee P.-Halff, Bergen J. J. Nijssen, Nieuw Vennep Nierop's Veehandel, Zijpe C. P. Sleutel, O. Blokker, J. v. Stipriaan, Oudorp. Verbouw van Vlas Oogst 1942 De Landbouw Crisis Organisa tie voor Noord Holland maakt be kena, dat zij, die voornemens zijn dit jaar vlas te telen (hetzij voor eigen rekening, hetzij op zaai- klaar gehuurd of verhuurd land), vóór 1 Mei 1942 dienen op te ge ven aan de L.C.O. binnen welker werkgebied het bedrijf gelegen is, welke oppervlakte zij dit jaar met vlas wenschen te bebouwen. De formulieren waarop deze opgave dient te geschieden, zijn verkrijgbaar bij de plaatselijke Buieauhouders en moeten vóór 1 Mei 1942 volledig ingevuld en on derteekend in het bezit te zijn van de L.C.O., Kerkplein 13 te Alkmaar. VERKOOP KERKSCHAPEN. Aan allen, die het beheer heb ben over college of kerkschapen waarop leveringsplicht rust, dee- len wij mede, dat ook vofir deze schapen de algemeene regel geldt, dat ze kunnen worden ver kocht, mits met den kooper wordt overeengekomen, dat hij zich verbindt voor deze schapen weidecontracten te teekenen, Deze contracten, waarmede de kooper den leveringsplicht over neemt, kunnen steeds worden aangevraagd bij de Landbouw crisis Organisatie voor Noordhol land, Kerkplein 13, Aflkmaar. Afd. Schapen. Besluit van de Grondkamer Nc-ord-HoIland, houdende nadere regelingen met betrekking tot pachtovereenkomsten betreffende los land, ingevolge artikel 6 van het Pachtbesluit. De Grondkamer Noord-Holland Gelet op het bepaalde bij arti kel 6 van het Pachtbesluit be paalt Artikel 1. De oepalingen der artikelen 10. 26. 27, 30 t. e. m. 33, 36, 41 tot en met 46 van het Pachtbesluit zijn niet van toepassing op pacht overeenkomsten, betreffende los land, hetwelk behoort tot de na volgende categoriën a. perceelen los land wier op pervlakte kleiner is dan 10 A., in dien hierop eenigerlei vorm van tuinbouw met inbegrip, van bloembollenteelt is of zal worden uitgeoefend b. perceelen los land, wier op pervlakte kleiner is dan 25 A. in dien hierop eenigerlei vorm van akker- of weidebouw is of zal worden uitgeoefend. c. perceelen, wier oppervlakte kleiner is dan 5 A. indien deze bestemd zijn of zullen worden tot „volkstuintje." Over het aanwe zig zijn van zulk een bestemming wordt door de Grondkamer naar den aard en omstandigheden van het geval in hoogste instantie beslist. Artikel 2. Het besluit is van toepassing op het geheele gebied der provincie Noord-Holland. Artikel 3. Dit besluit treedt in werking op den dag volgende op die der af kondiging van dit besluit, welke afkondiging zal geschieden door openbaarmaking in de Nederland sche Staatscourant. RICHTLIJNEN VOOR OPENBARE VERPACHTINGEN. Openbare verpachting van vrij van pacht komende landerijen. 1. De verpachter stelt vooraf de pachtprijs vast. Bij het vast stellen van de pachtprestatie moe-, ten de belangen van den verpach-j ter en pachter naar eerlijkheid, rechtvaardigheid en billijkheid worden bezien. Den pachter moet uit de netto-opbrengst, die bij een behoorlijke exploitatie van het verpachte te verwachten is. een redelijke winst worden gewaar- borgd. 2. Op de aldus vastgestelde pachtprijs en andere voorwaarden die met de pachtprestatie verband houden of kunnen houden, wordt •de goedkeuring gevraagd van de Grondkamer. 3. Na verkregen goedkeuring van de Grondkamer kan worden overgegaan op een vooraf vastge stelde en openbaar bekend te ma ken datum tot publieke verpach ting,zoo noodig door middel van inschrijving. In de openbare be kendmaking moeten tevens wor den vermeld die voorwaarden, die een verhooging van pachtprestatie inhouden en de duur van de pacht, zoomede welke gegadigden voor keur hebben. Voor recht van voor keur komen mede in aanmerking die gegadigden, van wie, door bui tengewone omstandigheden oir een of andere reden,, land is ont eigend of tijdelijk het gebruiks recht is ontnomen en daardoor ernstig zijn gedupeerd in de uitoe fening van hun bedrijf.. 4. De ingekomen inschrijvin gen worden door den Notaris (in dien de verpachting uitgaat van een natuurlijk persoon) of dooi den Notaris of Bestuur (indien de verpachting uitgaat van een rechtspersoonlijkheid bezittend li chaam) onderzocht. Voor toewijzing komen niet in aanmerking a. Zij, die lager hebben inge schreven, dan tot de vastgestelde en door de Grondkamer goedge keurde pachtprestatie. b. Zij, die abnormaal hoog hebben ingeschreven en daardoor kennelijk blijk hebben gegeven, dat zij de inschrijving niet ernstig hebben opgevat. Zij, die naar het oordeel, van verpachter niet voldoende be kwaamheid en ijver bezitten, waar door de algemeene en bijzondere landbouwbedrijfsbelangen worden geschaad. d. Zij die naar het oordeel van verpachter niet voldoende crediet- waardigheid bezitten of kunnen waarborgen. 5. Tusschen de na deze schif ting overblijvende gegadigden wordt, indien deze naar het oor deel van verpachter in alle op zichten gelijk staan, onder toe licht van een notaris door het lot beslist, aan wien het land in pacht zal worden toegewezen. De zittende pachter heeft recht op verlenging van de pacht, in dien hij gedurende de voorafgaan de jaren heeft voldaan aan de eischen, die men aan een goed pachter kan stellen. De Grondkamer Noordholland. Arbeidsdienstplicht. 1. Mannelijke personen, die in liet najaar wenschen te studeeren of eenig examen wenschten af te loggen aan een Universiteit of Hoogeschool en die vóór 1 Juni 1942 den leeftijd van 18 jaar heb ben bereikt en geboren zijn na 1 Januari 1920 moeten hun ar beidsdienstplicht hebben vervuld. Vrijgesteld zijn alleen zij, die ïeeds vóór 1 Januari 1942 waren ingeschreven of al dan niet met goed gevolg vóór dien datum ee- r.ig examen aan een Hoogeschool of Universiteit hebben afgelegd. 2. Mannelijke personen, die na l Januari 1943 in aanmerking wenschen te komen voor een be trekking in openbaren dienst of bij het bijzonder onderwijs en op 1 Januari 1943 den leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, moeten hun arbeidsdienstplicht' vervuld heb ben. Uitgezonderd zijn zij, geboren vóór 1 Januari 1920. Bovenstaande categorieën van personen moeten dus op 1 Juni a.s. ■n de kampen opkomen. Om hun dit mogelijk te maken, hebben zij zich vóór 25 April schriftelijk of mondeling bij één der aanmel- üingsbureaux op te geven voor inschrijving, keuring, enz. Verdere bijzonderheden worden "nun op deze aanmeldingsbureaux medegedeeld. Hij, die onder bovenstaande be palingen valt en verzuimt zich aan te melden, kan zijn arbeidsdienst- piicht dit jaar niet meer vervul len. De kampen eindigen op 14 No vember 1942, voor studenten en a.s. studenten op 24 October 1942. Voor de aanmeldingsadressen zie de advertentie in deze courant. Gewone vrijwilligers kunnen zich ook nog tot een beperkt aan tal opgeven. NICOTINE GEDRONKEN. De 67-jarige echtgenoote van den heer J. Slagter te Lutje broek dronk Donderdagmorgen bij vergissing een kleine hoeveel heid nicotine. Zij is aan de ge volgen overleden. „WAT DE POT SCHAFT" Tweemaal per week, op Maandag en Donderdag t in de restaurants. Verdere noodzakelijke versobe ring in de menu's van de restau rants, geboden door de tegen woordige bijzondere omstandighe den, heeft er toe geleid, dat op voorschrift van den directeur van „Rijkshoreca" met ingang van Maandag 20 April a.s. twee maal per week in de restaurants een eenvoudige hoofdschotel ver krijgbaar zal zijn, welke wordt aangeduid met. den naam „Wat de pot schaft." Omschrijving van dit gerecht blijft achterwege. Deze regel geldt voor „alle" restaurants, ook voor luxe-zaken en inrichtingen, die met de restaurants worden gelijkgesteld, zooals „uitzendin gen van diners." De dagen waar op „wat de pot schaft" op de me nu's moet prijken, zijn vastge steld op Maandag en Donderdag «behalve wanneer deze dagen sa menvallen met een erkenden Christelijken feestdag.) Onthef fing van deze regeling is volko men uitgesloten. Er mogen dus geen extra maaltijden worden bereid, ook niet voor bruiolfts- diners. Deze zullen ten hoogste mogen bestaan uit soep, het ge recht „wat de pot schaft", een salade, toespijs of compote en fruit. DRIELING TE DALEN GEBOREN In het gezin van den schilder J. H. Assen te Dalen, is een drie ling geboren. Bij de aangifte op het gemeentehuis reikte de bur gemeester met een toepasselijk woord, voor elk der drie meisjes aan vader een spaarbankboekje uit. Moeder en kinderen maken het uitstekend. Adreswijziging van de Nederl. Vïsscherij £entrale. De Nederlandsche Visscherij Centrale deelt mede, dat haar kantoor met ingang van Dinsdag 14 April is verplaatst van Juliana van Stolbergplein 3-4, telefoon nummer 720080, intercommunaal XX, naar 2e Adelheidstraat 300 te "s-Gravenhage,, telefoonnum- me 771800. De Afdeeling Distributie en Vischvervoer, Jtelefoonummer 720060, toestel 674 en 722641 en de Afaeeling Garnalen, telefoon nummer 720060, toestel 790, zijn tot nadere aankondiging geves tigd' aan den Bezuidenhoutsche weg 58, te 's-Gravenhage. Verder zal de Nederlandsche Visscherij Centrale voortaan weer op Maandag en Zaterdag op de gewone uren geopend zijn. INSCHRIJVING HANDELS REGISTER. Bestuurswijzigingen AlkmaarVer. tot verbetering van de Wolhandel in Noordhol land, L-ueeumstraat 33. WieringermeerOnderlinge ■Brandwaarborgmaatschappij „Wie- ringermeerpolder", Middenmeer, Brugstraat 32. Andere wijzigingen Anna Paulowna..Veerburg," 'H. Jonker Hzn).) Lagedijk 1, in trekking procuratie. A. Schenk cn Zoon, Molenvaart 345, noodslachterij rechtsvorm gewijzigd. WieringenA. Veltman, Rijks verkeersweg F 2, café- en restau rantbedrijf overgegaan aan P. Koster. CHOOFDREDACTRICE G. C. KREMER - Bosker, Middenmeer.^ VERANTWOORDELIJK VOOR DE ADVERTENTIES CORN. J. BOSKER, Wieringen. I UITGEVER CORN. J. BOSKER. Wieringen. DRUKKERIJ Fa. CORN. J. BOSKER, Hoofdstr. 14, Wieringen. I P 1352/1 K 1503. I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1942 | | pagina 1