WIERINGERMEERBODE 11e JAARGANG ZATERDAG 25 APRIL 1942 No. 37 WAARIN OPGENOIVIEN WIERINGER COURANT van 1909 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. TER OVERDENKING. Wat de lentezon is voor de planten, dat is ouderliefde voor het kinderhart. Vlijt is een fraai inkomen en ijver een goed kapitaal. Wie iets besluit in toorn, zaait in storm. EEN ZAAIER GING UIT OM TE ZAAIEN Als wij zoo om ons heen zien, ontwaren wij overal op 't land de zaaiende landman en hij doet het met de hoop, dat het zaad dui zendvoudige vruchten zal voort brengen. Met de meeste zorg wordt het aan de aarde toevertrouwd en dan heeft hij af te wachten dat het zaad ontkiemt en de wasdom zich. verder voortzet. Hij weet immers, dat allerlei factoren de groei kunnen belemmeren, zooals de afgeloopen strenge winter die geheele velden juist boven den grond staande tarwe heeft ver woest. Maar even ongestoord ploegt de nijvere en volhardende land man weer den grond en zaait op nieuw zijn koren, want wie niet zaait zal niet oogsten. En daarnaast let hij op het on kruid en wiedt, opdat het gewas zoo goed en zoo zuiver mogelijk zal worden en als hij dan men schelijker wijze alles heeft ge daan. laat hij 't aan den zegen van Gods Almacht over, dat zijn akker goede en rijke vruchten zal voortbrengen, als de tijd van het oogsten daar is Zoo op den akker, zoo is het ook in het menschelijk hartde kiem- kracht is aanwezig en daar kan 't zaad van liefde en geloof in wor den gelegd, om tot ontwikkeling te worden gebracht. Maar allerlei in,vlieden kunnen de groei belet ten, niet alleen bij het kind, maar ook bij ons ouderen. Er wordt dikwijls vergeten te „wieden", want het drukke leven, egoïsme, onverschilligheid, hebben de over hand en 't goede zaad wordt ge smoord. Maar dan kan er plotse ling een rem worden aangezet, ziekte, groote zorg, die ons schrij nend kunnen openbaren, dat wij bij al onze drukte en gewin het groo te levensdoel hebben verwaar loosd. de inzettingen Gods. Dan is het nog tijd om ons hart open te stellen voor Zijn Licht, en het zaad van geloof en naastenliefde te doen bestralen, opdat de was dom wordt bevorderd en de oogst van het eeuwige leven ons deel zal zijn. de vijand behalve talrijke gevan genen en wapens meer dan 14.000 dooden. Ook de tegen een Duit- sche formatie in dezen sector on dernomen aanval van den vijand mislukte met bloedige verliezen. In Noord-Afrika wederzij dsche activiteit van verkenningstroepen. Sterke formaties gevechtsvlieg tuigen, duikbommenwerpers er jachtvliegtuigen hebben overdag en des nachts met succes de aan vallen op de militaire installaties en vliegvelden op het eiland Mal ta voortgezet. In luchtgevechten boven Malta werden 9 Britsche vliegtuigen neergeschoten. Gevechtsvliegtuigen plaatsten bij nachtelijke aanvallen bomtref- Iers op een springstoffenfabriek in Zuid-Engeland. In het Kanaal ontstonden in den nachtvan 21op 22 April tusschen Duitsche patrouille formaties en Britsche torpedo motorbooten verscheidene ge vechten, waarbij een aantal vijandelijke torpedomotorbooten werd beschadigd. In het zeegebied ten Zuiden van Boulogne werden in den zelfden nacht bij een botsing van Duitsche mijnenvegers met een Britsche formatie torpedo motorbooten een vijandelijke tcrpedomotorboot tot zinken ge bracht en twee andere zwaar beschadigd. De Britsche forma tie trok zich daarop onder d< bescherming van een rookgor dijn terug. Onze eigen booten liepen zonder verliezen of be scliadigingen haar steunpunt binnen. Tijdens dit korte gevecht zet ten de Britten op een afgelegen plaats aan de kust een kleine stoottroep aan land, die middellijk in een vuurgevecht met een Duitsche kustwacht werd gewikkeld en zich ijlings met bloedige verliezen en met achterlating van de geheele uit rusting terugtrok. In den afgeloopen nacht wier pen Britsche vliegtuigen bommen in West-Duitschland. De burger bevolking leed enkele verliezen. Geringe materieele schade werd vooral aangericht in woonwijken. Nachtjagers en luchtdoelartillerie schoten vijf der, aanvallende bom menwerpers neer. Kapitein Hilefeldt behaalde gis teren overdag aan het Oostelijke front zijn 98e tot 101e overwin ning in de lucht. De adjudant-on derofficier Gïldner behaalde ii den nacht van 22 op 23 April zijn 30e en de adjudant-onderofficier Beier zijn 15e nachtelijke over winning in de lucht. verwachten. Toch zijn er grenzen voor betaald, welke kant noch wal op dit gebied. Men denke sftsQlf lijken. Zonder blikken of blozen aan het vervoer van grondstoffen, kolen, machines enz. dat daarvoor noocÖg is. De opheffing van de werkloosheid, zoo betoogde dr. Bölming, zal derhalve op andere wijze moeten worden gevonden. Deze werkloosheid mag geen blij vender! toestand worden. Wie twee jaren niet heeft gewerkt is niet meer bruikbaar voor den arbeid. Wij voor ons hebben vooral in de groote steden gezien dat er bij opleving op de arbeidsmarkt altijd een rest van arbeiders blijft, die niet wordt opgenomen. Nu is het zeer eenvoudig te zeg gen dan moeten deze arbeiders in Duitschland gaan werken, doch het zal zonder meer duidelijk zijn, dat familieomstandigheden, enz. het voor den één veel gemakkelij ker maken dan. voor den ander zich naar het buitenland te bege-1 ven. Jonge arbeiders kunnen ger makkelijker gaan dan huisvaders. Vandaar dat nu maatregelen zijn ontworpen waarbij jonge arbei ders uit de Nederlandsche fabrie ken worden genomen en naar Duitschland gezonden, om te wor den vervangen door oudere ge huwde werkloozen. Wanneer bijvoorbeeld in een fabriek 50 arbeiders werken van wie 25 ongehuwd zijn, terwijl er voor denzelfden arbeid nog 25 gehuwde werkloozen beschik baar zijn, is het gewenscht dat de eersten hun plaats ruimen voor de laatsten en over de grens te werk worden gesteld. Het spreekt van zelf dat dit een groote ommekeer op de arbeidsmarkt zal veroorzaken. Vele bedrijven zullen krachten moeten opnemen die lang heb ben rondgeloopen. Dr. Böhning heeft uitdrukkelijk verzekerd dat de Nederlandsche fabrieken hierdoor niet in een positie wor den gebracht, dat zij de Duit sche opdrachten niet. meer zul len kunnen uitvoeren! Deze ac tie wordt slechts éénmaal ge voerd. Over dezen ingrijpenden maat regel zijn reeds verschillende be sprekingen gevoerd. Daarbij heeft dr. Böhning ook de bezwaren lee- ren kennen die van Nederlandsche zijde zijn aangevoerd. Ieder be grijpt, dat de strekking van den maatregel is werkloozen die niet eigener beweging naar Duitsch land gaan toch in te schakelen In het arbeidsproces. Het argu ment dat men, door in Duitsch land te gaan werken, partij kiest in den oorlog wordt van Duitsche zijde niet erkend. Denkt men er zoo over dan moet men in het ge- BINNENL. NIEUWS. Duitschland strijdt voor Europa. f Lichte zeestrijdkrachten in gevecht in het Kanaal. GELANDE STOOTTROEP LEED BLOEDIGE VERLIEZEN. Geheele uitrusting achtergelaten. Uit het Hoofdkwartier van den Fiihrer, 23 April (D.N.B.) Het op perbevel van de weermacht maakt bekend In het Oosten leverden ver scheidene eigen aanvalsoperaties succes op. In den Centralen en Noordelijken sector van het front mislukten plaatselijke aanvallen van den vijand. Formaties gevechtsvliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht een groote bewapeningsfabriek der bolsjewisten in Stalingrad aange vallen en talrijke bomtreffers ge plaatst, waarop branden en ont ploffingen volgden. Een andere doeltreffende luchtaanval was ge richt tegen de haveninstallaties van Moermansk. In Karelië hebben Finsche troe pen na gevechten, die tien dagen hebben geduurd, aan het front aan de Swir 150 vijandelijke aan allen afgeslagen. Hierbij verloor Naar opheffing van de werkloosheid. Overheveling van ongehuwde wer kende arbeiders naar Duitschland die in Nederland worden vervan gen door gehuwde werkloozen. Bij de Nederlandsche arbeids- bureaux stonden onlangs nog 225.000 werkloozen ingeschreven, Nu het voorjaar is geworden, heb ben ruim 100.000 werk gevonden. Er ..blijven behalve, 110.000 werk loozen nog 60.000 arbeiders in de werkverruiming en 110.000 arbei ders, van wie de helft wachtgel ders die in het geheel niet werken, in bedrijven die daar geen volle dagtaak hebben Samen zijn dat 280.000 menschen die niet in het vólle arbeidsproces zijn opgeno men. Dit punt verdient ongetwij feld aandacht en daarbij moet re kening worden gehouden met de toestanden van het oogenblik. Het is bekend dat sommige tak ken van nijverheid hier te lande grootendeels drijven op de uitvoe ring van Duitsche opdrachten. Dr. Böhning, die dezer dagen een uiteenzetting gaf over deze zaken, heeft daarin betooèd dat in Nederland meer Duitsche op drachten worden geplaatst dan men aanvankelijk had durven vragen en betalende handelaren vandaag den dag f 150.ja zelfs f 200.voor een schaap, waarbij de prijs, welke de zwartehandelaar betaalt een belangrijken rol speelt. Uiteraard wordt door den In specteur voor de Prijsbeheersching te Amsterdam tegen dezen vorm van ongemotiveerde prijsopdrij ving streng opgetreden. Eenigen tijd geleden werd de veemarkt te Purmerend aan een strenge con trole onderworpen, waarbij bleek, dat de prijsvoorschriften danig (.vertreden werden thans is ook te Hoorn .een veehandelaar streng aangepakt, pmdat hij nïtet schroomde 4 schapen a f 200. per stuk te verkoopen. De Inspecteur voor de Prijsbe heersching heeft hem een boete opgelegd van f 501. Tot eenzelfde boete veroordeel de de Inspecteur een N.V. Graan- en Peulvruchtenhandel te Span broek, die zich schuldig had ge maakt aan het in- en verkoopen van bruin mosterdzaad. De prij zen. welke berekend werden lagen in sommige gevallen f 100.per 100 KG. boven de prijzen van 1940. Voorts is een kruidenier te Enkhuizen veroordeeld tot f 125.- wegens het verkoopen van witte boon en en tuinboonen voor prij zen plusminus vier maal de toe gestane. MELK VAN EEN ZIEKE KOE GEBRUIKT. Zware straf en proces-verbaal toe. Controleurs van den Centralen Crisis Controledienst hebben on- langs tegen een landbouwereen proces-verbaal opgemaakt, omdat hij kaas had geproduceerd zonder daartoe gerechtigd te zijn. Het proces-verbaal was de laatste straf in een reeks van straffen, die de man zichzelf en zijn gezin had opgelegd door het gebruiken van melk van een zieke koe. De landbouwer had van melk of wei bereide producten be ren. Op 6 Mei doet de Rechtbank vatten, dus b.v. bakkerij grond-' uitspraak, stoffen als crèmes, gelei, bakpoe ders, vlapoeder, roompoeder,1 broodvermeerderaars, vervangmid' piUilïl'i f"ffTWBBI delen voor boter, kaas en eieren' of room, puddingen, vla's, sausen1 anijsmelk en andere dranken en met vervangingsmiddelen van dranken op cacaobasis, van limo nades, van wijnen en spirutaliën. Er zal worden bepaald, dat de' bovenbedoelde .vervangingsmidde len slechts mogen worden gefa briceerd. indien daartoe een ver gunning is verleend. VEILING VAN GEVONDEN- VOORWERPEN GESTAAKT. Politie greep in wegens prijsopdrijving. Voor de Dinsdag gehouden vei ling door de Nederlandsche Spoor wegen van gevonden voorwerpen, welke in het Notarishuis Utrecht werd gehouden, bestond een geweldige belangstelling. Des ondanks vonden maar zeer wei nig artikelen, een kooper. De poli tie werd namelijk al zeer spoedig medegedeeld, dat op deze veiling fantastische prijzen werden ge maakt voor verscheidene artike len, waar in deze dagen veel vraag naar bestaat, zooals lede ren tasschen en fototoestellen. Dit werd aanleiding om in te grij pen en den verkoop stil te zetten. Wat er intusschen ^net de gevon den voorwerpen zal geschieden ligt nog in de toekomst verbor gen POGING TOT KNEVELARIJ. Mannen van de luchtbescher mingsdienst staan terecht. Op een avond in September van het vorige jaar werd een be woonster van de Stadhouderska de te Amsterdam uit haar avond lijke overpeinzingen opgeschrikt, door een langdurig gebel. Man nen van den luchtbeschermings dienst stonden benejieh en kon digden aan, dat er licht uitstraal de uit het onvoldoende verduis terde keukenvenster. De twee wa melkfabriek bericht gehad, dat hij- ,.ers van den Iuchtbeschermlngs_ rie melk- vnri rlip Irnp mot. nnn rto' aienst kwamen de trap op en zei de melk van die koe niet aan de fabriek mocht' leveren en daarom had hij ,de melk aan een varken vervoederd. Het varken lag den volgenden ochtend dood in het hok. Ondanks deze harde waar schuwing bleef de boer kortzich tig. hij moest en zou de melk ge- bruikefi en hij besloot er kaas van Le maken. Een deel van de kaas droogde niet op, maar een ander deel leek voor menschelijke con sumptie geschikt. Welnu, de niet- opgedroogde kaas werd aan de kippen gegeven, het gedroogde heel niet werken want alle werk - product werd gekookt en voor ver dat in Nederland wordt verricht1 komt' ten goede aan Duitschland. Een Nederlander is echter nuch ter genoeg om in te zien dat deze maatregel een eind maakt aan de werkloosheid. Hij zal begrijpen dat hier voor één keer en bij uitzon dering een maatregel wordt geno men waarbij het gaat om groote sociaal - economische belangen. Door deze overhevelingonge- huwden naar Duitschland, ge huwden werkloozen in het Neder landsche bedrijfsleven, zal er op het eind van dit jaar in IJederland geen werkloosheid meer zijn. ZOMERVILTHOEDEN VOOR DAMES. Dameszomervilthoeden in witte kleur of uitgesproken pastelkleu ren mogen wederom verkocht worden tegen, in ontvangstneming van de verschuldigde punten der textielkaart. DISTRIBUTIE BRANDSTOFFEN. Tegen inlevering van met .brandstoffen een eenheid" ge merkte bonnen mogen wederom brandstoffen worden afgeleverd. PRIJSBEHEERSCHING. SCHAPEN VAN f 200.- PER STUK. Amsterdam, 23 April. Voor den oorlog was de prijs van een kern gezond jong schaap hooguit f 50.thans worden er prijzen bruik in het gezin bestemd. Den volgenden ochtend waren de kip pen dood en de man werd ern stig ziek. Hij heeft" het leven ei afgebracht en mag zich, ondanks het proces-verbaal, nog gelukkig prijzen. Men ziet hieruit, dat het ge bruik van clandestien vervaardig de kaas niet zonder gevarfen is. Nieuwe regeling voor surrogaten te venvachten. Naar het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd mededeelt, heeft overleg met den Gemachtigde voor de Prijzen de Keuringsdiensten ertoe geleid, dat binnenkort een beschikking kan worden verwacht, welke de mogelijkheid opent om, meer dan tot dusver het geval was, rege lend op te tredenten aanzien van de fabricagevan surrogaten voor eet- en drinkwaren. De te verwachten regeling zal zich bezighouden met bouillon blokjes. -korrels, -pasta's e.d. alle producten, welke dienen of gebruikt kunnen worden ter ver vanging hiervan als soepblokjes, -pasta's, juspoeder, -pasta's, -blok jes, aroma's e.d. verzoetingsmid delen veayangljngsmiddelfen, voor zoover zij suiker, zetmeel, mager melkpoeder, gecondenseer de magere melk, weipoeder, melk suiker of andere uit magere PAKKETTEN VOOR HET LEGIOEN. De afdeeling Propaganda en Verzorging van het hoofdkwartier van thet „Vrijwilligerslegioen Ne derland" deelt mede, dat de mo gelijkheid geopend is pakketten te verzenden aan de leden van het Vrijwilligerslegioen Nederland. De pakketten mogen ten hoog ste een kilogram wegen en geen grooter afmeting hebben dan 10 bij 20 bij 40 centimeter. De inhoud mag niet aan bederf onderhevig zijn. De pakketten dienen volledig geadresseerd met persoonsnaam en het veldpostnummer te worden gezonden aan het- hoofdkwartier van het Vrijwilligerslegioen Ne derland, Koninginnegracht 22 te 's-Gravenhage. Van hieruit wor den zij in kisten naar hun be stemming gebracht. Op 1 Mei moe ten de pakketten in het bezit van het hoofdkwartier zijn. De nadruk wordt er op gevestigd, dat deze zending alleen geldt voor leden van het Vrijwilligerslegioen Ne derland. Voor andere Nederland sche vrijwilligers bij de weermacht zijn onderhandelingen gaande. BUITENL. NIEUWS. den. dat een proces-verbaal moest volgen. „Is dat duur" in formeerde de geschrokken be woonster. „De vrouw vaneen werklooze heeft laatst nog zes gulden boete gekregen, maar u De bewoonster begreep. Zij woonde in een buurt, waar men voor welgesteld wordt- aangezien. „Maar", suste een der mannen, „er valt nog wel wat te doen hoor." Zijn stem daalde en op vertrouwelijken toon vervolgde hij „Voor vijftig gulden halen wij er een streep cloor." „Vijftig gulden Ik denk er niet aan." De mannen gingen weg. maar de vrouw liet het er niet bij en deelde aan de politie mee wat de luchtbeschermingsmannen had den aangeboden. Woensdag moes ten zij zich voor de Vierde Ka mer van de Rechtbank te Am sterdam verantwoorden verdacht van het misdrijf van knevelarij. Zij ontkenden ten stelligste, maar de bewoonster en haar dochter waren zeer positief in haar ver klaringen. Een getuige a décharge noemde de beide dames „Gevaar lijke menschen." Brengt het publiek jullie niet op een dwaalspoor door het aanbieden van sigaren vroeg de president, mr. J. Boon, den verdachten. Dat gebeurt nooit. De officieij. van justitie, mr S. de Muinck Keizer requlreerde tegen elk een gevangenisstraf voor den tijd van een jaar. Mr. D. Mooy trad als raadsman op voor de beide luchtbeschermingsman- MISLUKTE BRITSCHE LANDING BIJ BOULOGNE. Berlijn, 22 April f D.N.B.) Van militaire .zijde wordt medegedeeld In de vroege ochtenduren van den 22sten April heeft een ster ke Britsche stoottroep aan de Fransche kust ten Zuiden van Boulogne een landingspoging ge daan. De poging mislukte door de waakzaamheid van de Duitsche kustverdediging. Door onmiddellijk afweervuur van een kazematbezetting wer den de Britten tot den aftocht ge dwongen. De vijand trok zich met verlie zen onder bescherming van een kunstmatigen nevel naar zee te rug, zonder zijn voornemen te hebben kunnen uitvoeren. Britsche wapens en uitrustings stukken bedekten het strand. AMNESTIE IN GRIEKENLAND. Die' Duitsche opperbevelhebber in Zuid-Oost-Europa heeft ter gelegenheid van den verj aardag van Adolf Hitier amnestie ge schonken aan alle Grieksche bur gers, die door Duitsche militaire rechtbanken tot gevangenisstraf fen van een tot twee jaar waren veroordeeld. Hoogconjunctuur op de rustkamers der organisatie Todt. Een partij gerepareerde schoenen wordt naar de uitdeelingspl^ats gebracht (V.P.B., I.P. en R.S. Weltbiia-s.) HOOFDREDACTRICE G. C. KREMER - Bosker. Middenmeer. VERANTWOORDELIJK VOOR DE ADVERTENTIES CORN. J. BOSKER. Wieringen. UITGEVER CORN. J BOSKER, Wieringen. DRUKKERIJ Fa. CORN. J. BOSKER. Hoofdstr. i4, Wieringen. P 1352/1 K 1503.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1942 | | pagina 1