11e JAARGANG WOENSDAG 29 APRIL 1942 No. 38 WAARIN OPGENOMEN WIERINGER COURANT van 1909 HITLER's REDE IN DEN RIJKSDAG ning' NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. Hoe Hel front stand hield. In de rede, welke Hitier Zondag voor den Rijksdag heeft gehouden, gaf de Führer allereerst een uit voerige be ".houwing over de ver houding tusschen Engeland en het continent in verband met den thans woedenden wereldoorlog. De beslissing van dezen oorlog zal in Oost-Europa vallen. Wat de Britsche vliegtuigaan- vallen op Duitschland betreft, is Duitschlands wachten geen zwak heid. De Duitsche antwoord zal eventueel veel leed over het En- gelsche volk brengen en voortaan zal iedere slag worden vergolden. oorzaakt door de Engelschen als destijds de ineenstorting van Ro me door de Germanen. Principieel gewijzigd. Op het moment, dat de Russi sche kolos zich al strijdende een weg tot in Oost-Azië baande, -de Amerikaansche Unie een van En geland gevrijwaard lichaam werd en vooral ook het Japansche kei zerrijk uit zijn slaap ontwaakte, waren de voorwaarden voor het voortbestaan van het Britsche we reldrijk principieel gewijzigd. Toen Engeland in 1914 ondanks langdurige Duitsche vredespogin gen, wederom in den geest van zijn oude leerstelling het toenma lige Rijk met een sterkere coalitie van mogendheden den oorlog ver klaarde, had het Duitschland zelf v;el tijdelijk in Europa verzwakt, en uit de rest van de wereld ver dreven, maar twee feiten moest ieder, die niet volkomen verblind was, aan het slot van deze tot De Führer herinnerde er aan, dusver bloedigste worsteling in de dat hij in de laatste Rijksdagzit- wereldgeschiedenis inzien en er- ting, op 11 December j.1. reken- kennen schap aflegde over het verloop der 1. Dat het slechts een kwestie gebeurtenissen in het afgeloopen van tijd was, alvorens Duitschland jaar, gebeurtenissen zoo machtig zich van zijn banden zou ontdoen en veelomvattend dat ze wellicht j 2. De door Engeland in den eerst over eeuw in hun geheelen loop van dezen oorlog zelf aange- omvang te overzien zijn. Na de zochte helpers waren er nu een- verplettering van den door Enge- maal, d.w.z. het beroep, dat de land en Moskou aangestookten Engelsche regeering in uitersten opstand in Belgrado begon men nood had gedaan op Amerika, algemeen de bedreiging uit het heeft dit continent gebracht tot Oosten te beseffen en voor vele een economische en politieke be- menschen traden de oorzaken van teekenis die Engeland zelf nooit den bloedigen oorlog welke Duitsch meer zal vermogen ongedaan te land in 1939 werd opgedrongen maken. Toen Engeland ging deel- duidelijker aan den dag. In toe- nemen aan den wereldoorlog, nemende mate kreeg men den streed het voor zijn tWee-mogend- indruk, dat deze historische wors-hedenstandaard ter zee en was het tijd bestond, is even weinig ver- slissenden strijd in Spanje, waar te zien wat de Voorzienigheid mr Hitlel. herinnerde nog aan de te brengen tot vervulling nnrVQoVt HnAr Hp T^nffpkphpn olc nnlr trnv. A..1.A ,'pn to I 0zijner ook onder leiding van een enke- pns scheen voor te hebben. samenwerking tusshen Duitsch- plichten en bij de verwaarioozing len man, een duidelijke, definitie-! Dat het nu gelukt is de drei- land en zijn bondgenooten en zei- ctaarvan, na een consciëntieus on- ve beslissing werd afgedwongen genjfe-ramp volstrekt af te wen-| de> dat het veriie2en van de2en derzoek en ongeacht de zooge- den. -Jank ik uitsluitend aan de oorlog voor Duitschland het ein- naamde verkregen "rechten, een èn eveneens na een bloedigen bur geroorlog, de nationale revolutie den bolsjewistischen aartsvijand ter nèer wierp. HET OOSTELIJK STRIJD- TOONEEL. In het Oosten van Europa ligt het strijdtoneel, waar de beslissing zal vallen. Over de oor logshandelingen van het afgeloo pen jaar heb ik 11 December j.1. voor de laatste maal gesproken. Ik zou er hier in het bijzonder op willen wijzen, dat deze redevoe ringen in de eerste plaats steeds zijn bestemd voor het Duitsche bo- dapperheid, de trouw en de venmenschelijke bereidheid tot lijden van onze brave soldaten? Zij alleen hebben het mij mogelijk gemaakt een front staande te houden, waartegen de vijand hecatomben van menschen begon I op te zetten. Maandenlang liepen steeds nieuwe, nauwelijks opgeleide mas sa's uit de vlakten van Centraal- Azië of uit den Kaukasus storm tegen onze linies, die vooral des nachts slechts bij wijze van steun punt konden worden gehand haafd. Als de Rus van zijn kant, volk en zïjn vrienden. Ik spreek] tusschen nauwelijks versterkte niet om menschen van iets plaatsen, in steeds nieuwe aan- overtuigen, die, hetzij uit dom- valsgolven doorbrak of doorsijpel de, dan geschiedde dit met opof fering van honderdduizenden er nog eens honderdduizenden men schen. de zou zijn om dat het barbaren- gepaste straf op te leggen, of hem dom over Europa zou komen. ln een bijzondere procedure zon- Engeland zal verliezen en later c:er instructie te verwijderen uit wellicht tot het inzicht komen, dat zlJn ambt, zijn rang of zijn be- men het lot van volkeren en sta-} trekking." ten niet moet toevertrouwen aan De afgevaardigden verhieven cynische drinkers of aan geestes-! 21011 van hun zetels als bewijs van zieken. instemming met deze motie. In dezen oorlog zal de waarheid Minister Göring verzekerde den overwinnen. Zij nu staat aan on-J Führer vervolgens, dat het volk en ze zijde. Dat de Voorzienigheid mij de weermacht gereed staan om heeft uitverkoren om in zulk een den strijd succesvol te beëindigen. heid of met boos opzet, de waar heid opzettelijk niet kunnen zien of willen hooren. Als een emigrantenregeering, een verzameling van nullen dus, een verklaring tegen Duitschland aflegt, werkt dit bemoedigend, EEN LEER. De beproeving, aldus de Führer, cvenalsrfvanneer de heer Churchill die deze winter voor front en va- de vernietiging van de Duitsche derland heeft gebracht, moet voor duikbooten verkondigt of spreekt cr's allen ook een leer zijn. Zuiver van een nieuwë uitvinding, een organisatorisch heb ik die schik- nieuw offensief, een tweede front hingen getroffen, die noodzakelijk enz. I zijn om a priori een herhaling van Daaraan valt niets te doen. Ie- dergelijke noodtoestanden te der volk heeft zijn eigen soort be- - voorkomen. De Duitsche spoorwe- teling een der elementaire con flicten is, welke de wereld in dui zenden jaren eenmaal aan het wankelen brengen en daardoor een nieuwe duizendjarige periode inleiden. EEN OORDEEL OVER ENGELAND. Toen op 3 September 1939, na niet bereid het Duitsche Rijk een sterkte van vijf, laat staan zes te gen tien toe te staan. Toen Enge land den oorlog, naar het meen de, zegevierend had beëindigd, was Japan in de plaats van Duitsch land gekomen en Amerika in de plaats van Engeland zelf. Het Britsche wereldrijk kraakte vruchtelooze Duitsche pogingen in zijn voegen en men deed on- lot behoud van den vrede, de oor logsverklaringen aan Engeland en Frankrijk werden overhandigd, nadat deze staten door hun blan co volmacht Polen in beweging gebracht hadden, moest men welj houdbare beloften waardoor wis sels werden getrokken, die eerlang voldaan moesten worden, zoo al in Voor-Indië en de in de Arabi sche wereld is gebleken. Dat Engeland uitgeput werd is wanhopen aan het verstand van' een nieuw bewijs dat reeds de eer- een wereld die schijnbaar doelloos' ste wereldoorlog 'n Pyrrhusover- de catastrophe letterlijk naar zich' winning was. Nog zoo'n oorlog en toehaalde inplaats van een derge-! Engeland moest binnen het we lijken oorlog te vermijden. Het is1 reldrijk zijn eigen gewicht verlie- bekend, dat Engeland zich sedert zen. De nieuwe oorlog kan dan de innerlijke staatkundige desor-' ook slechts eindigen met een ramp ganisatie van het Enropeeschevoor het Engelsche wereldrijk, vasteland had vastgeklampt aan een politieke leerstelling, die meende in de versplintering van WERELDSTRUD. In dezen winter is een wereld- het vaste land de eerste voor-j strijd beslist, die in zijn probleem- waarde te moeten zien vobr de' stelling ver-uitsteekt boven wat in welvaart en de uitbreiding van normale oorlogen moet en kan moediging. Hitier teekende zijnerzijds de ge beurtenissen in Polen, aan den Wes wall en in Noorwegen als bemóedi gend, voornamelijk dat men in 6 eken de Fransch-Britsche legers kon verslaan en wat er daarna in Belgiè en Nederland en in Duinker ken gebeurde, evenals de groote successen in Afrika en de onder drukking van den Servischen op stand, alsmede de gebeurtenissen op Kreta. Hij herinnerde er aan, dat men het bolsjewisme 1000 Km. van de grens terug sloeg en meer dan 16 millioen ton vijandelijke koop vaardijruimte vernietigde,^. waarbij hij op den opbouwenden arbeid in Rusland wees, o.a. het weder in dienst stellen van den spoorweg. Bemoedigend is, wat Japan ver richt en dat Churchill en Rooseveli te Londen en Washington in Berlijn optreden. gen zullen in den komenden win ter, waar deze ons óók aantreft, hun taak beter vervullen dan den vorigen. Van de locomotieven tot de tanks, tractoren, locomobielen en vrachtauto's toe zal het leger in het Oosten beter zijn uitgerust. Voor den afzonderlijken man zal echter, ook al mocht een der- is als de troepen aan het front. grooten tijd het Duitsche volk te mogen leiden, is mijn eenige trots Mijn naam en mijn leven wil ik onvoorwaardelijk verbinden aan zijn lot. Ik heb tot- den Almachti ge geen andere bede te richten dan cns in de toekomst evenzeer te zegenen als in het verleden en mij zoolang het leven te laten als ir. Zijn oogen noödig is voor den strijd om het lot van het Duitsche volk. De rede van den Führer werd telkens door grooten bijval onder broken. De toespraak van Göring. Göring hield in den Rijksdag een toespraak tot de leden, waar in hij er wees dat de Führer van tijd tot tijd rekenschap van zijn daden aflegt. Hij "memoreerde daarbij de gevaren van dezen ver- schrikkelijken winter, maar groo- ter dan het gevaar was het ver trouwen, dat de Führer het lot zal beheerschen, nu het volk in het binnenland even dapper gebleken Krachtiger en harder dan ooit tevoren zullen leger, vloot en luchtmacht de geniale en held-* haftige leiding van hun oppersten bevelhebber volgen, er heilig van overtuigd, dat deze aanval de grootste ovérwinning zal worden, een overwinning, welke Duitsch land de grootheid zal verzekeren, die het gegeven is door de weer- galooze persoonlijkheid van onzen Führer. het Britsche wereldrijk. Men zou de Britsche staats- staatsmanskunst en het simpele welijke werkelijkheid der oogmer- politieke en militaire vermogen ken van de joodsch-bolsjewisti- der Engelschen overschatten als sche wereldpers. Heerschappij van men aannam, dat hun optreden het proletariaat heet het en dic- de oorzaak zou zijn van het des-j tatuur van het jodendom is het. tructieve verval van Europa, men' Uitroeiing van de nationale lei- gelaten worden in de stellingen, zou dan het ontstaan van een toe- ding en intelligentsia der volken waar het zich op dat moment be stand verwisselen met het profe- en beheersching van het proleta- vond. Derhalve werd het terugge- teeren er van. riaat, dat dan zonder leiding en trokken over een algemeene lijn, Het verval van Europa vloeit daardoor tevens door eigen schuld,; die van Taganrog naar het La ten deele voort uit de natuurlijke weerloos is geworden, uitsluitend) dogameer loopt. gelijke natuurramp zich herhalen, als gevolg van ervaring en krachts inspanning niet meer een derge lijke toestand ontstaan als wij hebben beleefd. Daartoe verwacht ik overigens een en ander dat de natie mij het recht geeft, overal, waar niet onvoorwaardelijk in dienst van de groote taak, waarbij het gaat om bestaan of ondergaan, wordt ge hoorzaamd en gehandeld, terstond «n te grijpen en zelf te mogen handelen. Front en vaderland, transportwezen, bestuur en Justi tie hebben slechts te gehoorzamen aan één enkele gedachte, name niet het behalen .van de overwin - Ik verzoek derhalve den Duit- schen Rijksdag om de uitdrukke lijke bevestiging, dat ik het wet tige recht bezit, een ieder tot ver vulling van zijn plichten te no pen, respectievelijk dengene, die zi.in plichten naar mijn consciën- ieuze meening niet vervult, I bem meedoogenloos uit ambt thermometer van 0 graden daar- cn f|mcUe te verwijderen e°.daar", «ie ook zij of welke verworven DE WINTER VALT IN. Toen ik voor de laatste maal tot u sprak, daalde over het Oos ten een winter, zooals in Europa en ook in deze gebieden in meer dan 140 jaar niet was beleefd. 't Binnen enkele dagen zakte !i VV1C "JJ UUK- *'J 01 weise verv worden opgelost. Wij kennen het onder. Daardoor vonden alle ver- rtcl)tm hjj moge theoretische beginsel en de gru- dere operaties vier weken vrager VTi juist daarom omdat het on_ dan te voorspellen viel een plot seling einde. Het front, dat in voorwaart- sche beweging was, mocht niet terugvloeien en evenmin kon het der milüoenen slechts om enke lingen gaat. veroudering van de continente mogendheid, die na de ineenstor ting van het Romeinsche Rijk de leiding had en ook ten deele uit de ondermijning van de elemen ten, die aan dit voormalige cen trum van het avondland zijn door de joodsch-internationale misdadigers. Het zwaarste conflict evenwel met de dreigende vernietiging van volk en staat werd in Italië uit gevochten. In een heorïken op stand zonder weerga hebben Ita- ethischen en politieken grondslag! liaansche deelnemers aan den hadden verleend. oorlog en Italiaansche jeugd onder Hitier wees verder op de diepe j aanvoering van een uniek begena- ernst waarmede men toenmaals' digde, het compromis van demo- opging in vraagstukken die aan leiding gaven Europa in eindeloo- ze interne godsdienstige conflicten ter verwikkelen, terwijl dezelfde problemen thans als politiek vol komen zonder beteekenis worden beschouwd. De ineenstorting van het oude Duitsche Rijk en daarmee van het middelpunt van een interne Euro- peesche organisatie, die in dezen cratische lafheid en bolsjewisti sche heerschappij in een bloedige worsteling verpletterd en in de plaats daarvan een nieuwe posi tieve volks- en staatsidee gesteld. Eerst na de overwinning van het fascisme kon men spreken van een beginnende redding van Eu ropa. Wij allen herinneren ons voorts nog den volgenden grooten, be- Ik mag thans uitspreken, dat. deze operatie oneindig moeilijk uit te voeren was. Er waren oogen- blikken, dat mensch en macljine dreigden te verstijven. Wie de wijde vlakten van dit Oosten ziet, heeft daarbij rekening te houden met den psychischen last, die in 1812 de Fransche legers vernietigde t tegemoet te gaan waarin De voornaamste last van den| f. strijd drukte op het leger en de daarmede verbonden vreemde for maties. Ik heb het derhalve als mijn eereplicht beschouwd, op dat Wanneer het Oostfront intact is en men er wederom tot den aan val kan overgaan, dan is dat me de de verdienste van den Führer. Groote bijval.) Uitvoerig schilderde Göring wat er noodig is om de leiding te be houden en alles in goede banen te leiden. De Führer voorzag wat er kon gebeuren en greep tijdig in. Het vertrouwen van weermacht en volk dat de Führer altijd al gehad heeft, is \in dezen winter nog grooteer geworden. En het volk en vooral de weermacht weten, dat wij alles moeten doen om den Führer zijn taak te helpen vol brengen, dat wij hem alles moeten geven wat hij noodig heeft. Ei het volk weet vooral van de wijs heid, de rechtvaardigheid, de goedheid en grootheid en in het bijzonder van het genie van zijn leiding. En omdat het hiervan overtuigd is, voelt het den plicht alles te doen om den Führer te helpen. BESTRIJDING JEUGDCRIMINALITEIT. De afdeeling Hilversum van den Bond van Ned. Onderwijzers heeft den burgémeester dezer gemeen te- in een adres verzocht, maatrege len tegen het gevaar der jeugd criminaliteit te willen treffen, en zich daarbij bereid verklaard van advies te dienen over de wijze, waarop de schooljeugd tijdens haar vrije uren van de straat kan worden geholpen, in het bijzonder de leerlingen van die leeftijd, waar in zij zich het meest aan katte- kwaad, baldadigheid, straatschen derij en andere de criminaliteit bevorderende handelingen schul dig maakt. Adr. meent echter, dat in de oplossing van een zoo ern stig probleem ook andere corpora ties benevens verdere dskundigen cp dit terrein moeten worden be trokken. Arbeiders en kantoorbedienden, schenkt hier aandacht aan Nederlandsche arbeider Je behoeft niet werkloos te zijn. In Duitschland is er allerlei werk voor je. Je wordt goed be taald, je hebt dezelfde rechten als de Duitsche arbeider en kan in het onderhoud van je gezin voorzien. Meld je daarom voor werk in Duitschland aan bij het arbeids bureau EEN WAARSCHUWING. Wanneer Engeland den lucht- oorlog tegen de Dmtsche bevolking "dömV wat'm7nrörbVbra^Ttot zet. dan stelde Hitier nu Een motie. Hij stelde vervolgens de volgende motie „Het kan aan geen twijfel on derhevig zijn, dat de Führer in dezen oorlogstijd, waarin het Duitsche volk gewikkeld is in een strijd van te zijn of niet te zijn, het recht moet hebben om alles te voortzet, dan stelde Hitier reeds vast, dat Churchill dezen oorlog in Mei 1940 is begonnen. Moge bij niet klagen als Duitsch land gedwongen een antwoord geeft dat veel leed over het Brit sche volk zal brengen. Ik zal aldus Hitier van nu af aan, slag na slag vergelden tot deze misdadiger valt en zijn werk be zwijkt. Hitier zeide vervolgens met groot vertrouwen een toekomst geen potsenmakers, maar mannen de geschiedenis zullen maken. DE STRIJD DER DUIKBOOTEN. De Führer wees er ten slotte op, oogenblik mijn naam aan het lotj dat in de eerste plaats de duik- van het leger te verbinden. Ik voel bootoorlog gevoerd zal worden, mij als soldaat zoozeer verant- Wat de Duitsche marine on woordelijk voor de aanvoering in: canks haar numeriek geringen dezen strijd, dat ik het ondraag- omvang heeft gedaan, overtreft lijk zou hebben geacht, op dit verre wat onze zooveel grootere zwaarste uur met mijn persoon marine in den wereldoorlog niet al datgene onder de oogen I staat was te presteeren. het behalen van de overwinning. De Führer moet derhalve, zonder aan bestaande rechtsvoorschrif ten gebonden te zijn, in zijn hoe danigheid van Führer der' natie, opperste bevelhebber der weer macht, chef der regeering, hoogste bekleeder van het uitvoerend ge zag, hoogste gerechtelijke instan tie en leider der partij, steeds in staat zijn zoo noodig eiken Duit- scher, zij het een eenvoudig sol daat of een officier, een laag- of hooggeplaatst ambtenaar of rech ter, een leidende of dienende lunctionaris der partij, een arbei der of delen, die hem gepast voorkomen. Rendieren aan het Poolfront. Tot de onontbeerlijke en frouwe helpers \%n de Finsche soldaten behooren de ren dieren. Zij worden meestal voor een eigenaardig gevormde slede, de Puolka, gespannen. employé, met alle mid-!^lVPB-Schej;l-PK, Kriegsberichter Schödl-s) C HOOFDREDACTRICE G. C. KREMER - Bosker, Middenmeer.^ VERANTWOORDELIJK VOOR DE ADVERTENTIES CORN. J. BOSKER. Wierlngen. UITGEVER CORN. J. BOSKER, Wieringen. DRUKKERIJ Fa. CORN. J. BOSKER, Hoofdstr. 14, Wieringen. P 1352/1 K 1503.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1942 | | pagina 1