t)AGVANDËNARBEI?K^ 11e JAARGANG ZATERDAG 2 MEI 1942 No. 39 WAARIN OPGENOMEN WIERINGER COURANT van 1909 WAARTOE BEHOORT U? NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEV^ WIERINGEN EN OMSTREKEN. TER OVERDENKING. Wie banden heeft of zoekt, kan niet zijn egoisme aanbidden. Heb geen behagen in uw wee- moed, die gelijk een somber boet gewaad uw ziel met donkeren plooi omhangt, en kies haar eer een kleed van louter Licht Kan hei zijn, dat ik heb vol bracht en ge-arbeid, als ik alleen dacht te hebben geleden, geklaagd en gezucht Wat een ellende, die koude en storm. Na Noordewind volgt een warmen zomer Altoos zit die zon maar achter de wolken. -- Achter de wolken schijnt de zon Ziet hier uitdrukkingen en ge dachten van twee soorten men- tyacht. Vliegvelden op het eiland Malta werden overdag en 's nachts met goede uitwerking gebombar deerd. Duikbooten hebben aan de Oost kust van Noord Amerika zes vij andelijke koopvaardijschepen met een gezamenlijken, inhoud van 33.000 brt. tot zinken gebracht en een ander vrij groot schip door torpedotreffers beschadigd. De vergeldingsaanvallen van de Duitsche luchtmacht op Groot- Brittannië werden voortgezet. In den nacht van 29 op 30 April vie len formaties gevechtsvliegtuigen bij goed zicht de Engelsche" stad Nbrwich aan. In het centrum der stad en in industrieele installaties werden omvangrijke branden ei hevige ontploffingen waargeno men. Bij een vijandelijken luchtaan val op de voorsteden van Parijs ontstonden vrij groote schade aan gebouwen en verliezen ónder de burgerbevolking. Enkele Britsche vliegtuigen heb ben storingsvluchten ondernomen schen getypeerd. We hoorden ze de NOord-Duitsche kust. Twee de laatste dagen zooveeldie van Britsche vliegtuigen werden neer- de steeds morrenden, de pessimis ten, die alles van de ztvarte zijde bezien, overal en altijd het zwaar tepunt leggende op het onaange name en. het ellendige maar we hoorden daartegenover ook de blij moedigen optimisten, die aan alles de lichtzijde ontdekken allereerst het oog vestigen op het goede en mooie en hoopgevende. Tot welke groep behoort U Bij de blij moedigen met zonniger! levenskijk en levensdreef of tot de zwartgalligen, die hun leven zien als een martelgang door een donkeren tunnel Bedenk, dat elke dag, die wij beleven, een afschrijving is van de zware periode van thans versaag niet en speur met optimisme en geschoten. Het Nationaal Socialisme is het Volksche Socialisme. in ons hart kunnen vormen, die ons'in staat stellen 't groote Licht te kunnen ontdekken, dat ons toestraalt op 't pad van ge loof, hoop en liefde. C. J. B. Duitscliland strijdt voor Europa. Bij Amerikaansche Oostkust 33.000 ton tot zinken gebracht. Geslaagde aanvais- en verken-' ningsactie aan het Sowjetfront. Vijandelijke luchtaanval op Parijsche voorsteden. THEEDE BOMBARDEMENT VAN NORWICH. Hoofdkwartier van den Führer, 30 April. (DN.B.1 Het opperbevel der weermacht maakt bekend In den centralen en den Noor delijken sector van het Oostelijke front werden eigen aanvais- er stoottroepacties met succes uitge voerd. Enkele vrij zwakke aanval len van den vijand werden afge slagen. Door aanvallen van de luchtmacht op spoorweginstalla ties en achterwaartsche verbin dingen leden de bolsjewisten ge voelige verliezen aan rollend ma terieel. Aan het front bij Lapland er aan het front bij Moermansk mis lukten hernieuwde vijandelijke aanvallen onder hooge, bloedige verliezen voor den vijand. In Noord-Afrika als gevolg van hevige zandstormen slechts leven dige wederzijdsche verkennings activiteit. In het Oostelijke deel van de Middellandsche Zee heeft eeit Duitsche duikboot een transport zeilschip van het Britsche ravitail- leerlngsverkeer tot zinken ge- zijn, Langzaam dringt het begrip van de doelstellingen van het Nieuwe Socialisme bij het Nederlandsche Volk door. Toch zijn er nog velen, die daarnaast droomen van oude idëen. van marxisme als het in- icrnationale begrip, en zoo wijfe- lend en wankelend hun weg gaan. Laten we voorop stellen, dat Socialisme onverbrekelijk verbon den is met een wereldbeschouwing, doch dat de materialistische, durf over^de" zórgën Van de dagl joodsche wereldbeschouwing ten naar de lichtende dageraad, die erondslag liggende aan het mar^ komen zal l.'isme aan het socialistisch stri]- Bedenk ook, dat wij hier naast' <*n van het verleden den volks •t tijdelijke ook een Eeuwige roe- vernietigenden vorm gat van den ping hebben te vervullen, en dat' klassenstrijd en de leugenachtige donkerte en zorgen hoogtepunten van internationale solidair- teit van het proletariaat. Internationaal socialisme echter lieeft en zal nooit bestaan. Een duizendjarige cultuur, de eigen aard van een volk, het sociaal ni- veau, de begaafdheid en. het scheppende vermogen van een volk, bepalen het socialsme, dat een volk zich veroveren kan. sociale verlangens van een Chi- neeschenkoelie of een zwarten katoenplukker uit Amerika liggen op een geheel ander niveau dan die van den Europeeschen mensch. En zelfs binnen Europa vertoonen zich in levensbehoeften en levens gewoonten in de verschillende landen groote verschillen. Socialisme is volksch. En dat de natuur sterker is dan de leer, blijkt uit het feit, dat de interna tionale solidariteit van de werkers in 1914 den wereldoorlog niet kon voorkomen, maar dat overal de marxisten zich roiid de regeerin gen schaarden en binnen 24 uur de internationale leuzen verwis selden voor de meest nationale. Socialisme is volksch. Het ver langen naar geborgenheid in zijn eigen vertrouwden levenskring, naar een vrij en eervol leven in een volksgemeenschap, dat in ie der mensch leeft, kan slechts ver wezenlijkt worden in en door het eigen volk. Socialisme is volksch. Daarom kent het socialisme geen proleta riaat. Het socialisme kent geen klassen, geen scheiding tusschen volksgenooten, het streeft naar eenheid van werk en wil in een volk, naar den gezamenlijken ar beid van een volk en den wil van een volk zich den grootst mogelij ken geestelijken en stoffelijken vooruitgang te verzekeren.,. Daarom moet in het begrip van het Nieuwe Socialisme voorwaarts worden gestuwd, niet door een groep, doch door ons arbeidend volk als geheellaat men de oo- gen openen voor de geweldige veranderingen die aan de orde stelling van de overige hierboven genoemde artikelen. Het marxisme verkrachtte in i Vr* wordt bekend gemaakt, zijn wereldbeeld de natuur doorliat® geldigheidsduur der even- het voor te stellen, alsof het ma- leen vn- verkrijging van zeep aan-J Ten behoeve Van degenen, die terieele streven alleen het leven -gewezen bonnen „algemeen 211",'in het huwelijk treden of om. een en de gestalte der samenleving „algemeen 228", „algemeen 272' bepaalde. Het socialisme van den „g-zeep", „h-zeep". „i-zeep", ,g- nieuwen tijd beantwoordt aan toiletzeep", „h-toiletzeep" en „i- het waarachtig beeld van de na-! toiletzeep" is verlengd tot en met tuur, omdat het zich baseert op 31 Mei a.s. het volk als werkelijkheid, op den' Gedurende het tijdvak van 1 andere reden voor het eerst huishouding inrichten en eigen aard, de cultuur, het soci- Mei tot en met 31 Augustus a.s. aal niveau, dat een volle zich in geeft de met „u" gemerkte bon der eeuwen loop verworvén heeft.! der textielkaart Da, welke* is uit- Socialisme is volksch. Het geeft gereikt aan mannen en jongens zich niet over aan onware leuzen van wereldverbroedering, maar het put zijn_ kracht uit de levende werkelijkheid van eigen volk, het wordt bewogen door 'de liefde tot het eigen volk en bereikt zijn doel door het geloof in egen volk. „Het deel ,van het marxisme was „Proletariërs aller landen, van 15 jaar en ouder, recht op het koopen van hetzij 50 gram scheer zeep, Setzij één tube of één pot scheercrème. Er zijn nog velen die zeepbon- nen in hun bezit hebben, die in Februari reeds geldig waren, doch waarop zij wegens vertraagden aanvoer geen zeep konden koo- vereenigt U", het heeft het zelfs pen. Ter geruststelling wordt van nooit kunnen brengen tot „Prole- officieele zijde medegedeeld, dat lariers in Nederland, vereenigt U.' Deze uitspraak van Mussert toont de onmogelijkheid van het inter nationaal socialisme kernachtig aan en bewijst tevens dat zelfs in eigen land de werkers van hoofd en hand niet tot eenheid konden komen, een waarheid waarnaar ieder instinctief ver langde. Het socialisme van den nieu wen tijd zal ook het heden en de toekomst van den Nederlandschen werker bepalen, Boer en arbeider maken tot de dragende krachten cp alle zeepbonnen die op het oo- genblik geldig zijn, t.w. no. 211, 228 en 272 tegen zeep of zeeppro- ducten zeep zal kunnen worden gekocht. Wel moet hierbij worden opgemerkt, dat men genoegen zal moeten nemen met hetgeen de winkelier voorhanden heeftvoor al huishoudzeep is schaarsch. Het is dus niet uitgesloten, dat b.v. met toiletzeep of zeeppoeder ge noegen genomen moet worden. Nochtans kan er worden gere kend, dat in ieder geval op elk van de hierboven genoemde bon der nieuwe volksgemeenschap,' nen geleverd zal kunnen worden, tot de generatie die in de lage Men beware daarom de nog in zijn landen bij de zee het socialistisch verlangen tot werkelijkheid zal maken in de wereld van morgen, waarvoor zulke grootsche offers worden gebracht in het geloof aan de zegepraal. BINNENL. NIEUWS. Bon 23 voor boter. De secr.-gen. van het dep. van Landbouw en Visscherijmaakt bekend, dat gedurende het tijdvak van 30 April tot en met S Mei de met „23" genummerde bon van de boterkaart recht geeft op het koo pen van 125 gram boter. Geduren de genoemd tijdvak geeft voorts de met „23" genummerde bon van de vetkaart recht op het koopen van 125 gram boter (zonder re ductie) of 125 gram margarine of, voor zoover nog voorradig 100 gram bak- en braadvet. Distributie van zeep. Nieuwe bonnen aangewezen. Geldigheidsduur der loopende bonnen wordt verlengd. Gedurende het tijdvak van 1 Mei tot en met 31 Mei a.s. geven de met „algemeen 293" en de met „j zeep" gemerkte bonnen van de zeepkaarten, welke aan kinderen beneden den leeftijd van 8 jaar zijn uitgereikt, recht op het koo pen van hetzij 150 gram toilet zeep (samenstelling van na 1 Sept. 1940) hetzij 90 gram huis houdzeep hetzij 150 gram zachte zeep (samenstelling van na 1 Jan. 1941) hetzij 100 gram zachte zeep (samenstelling van na 31 Aug. 1941) hetzij 250 gram zeep poeder (samenstelling van- voor 1 Mei 1942) hetzij 250 gram zeep poeder (samenstelling van na 1 Mei 1942) hetzij 450 gram wasch- poeder. Nog voorradige stukken huishoudzeep van 120 gram mo gen tegen inlevering van één bon worden uitverkocht. Gedurende bovengenoemd tijd vak geeft de met „j-toiletzeep" gemerkte bon van de zeepkaart, welke is uitgereikt aan kinderen beneden den leeftijd van 2 jaar, recht op het koopen van 75 gram toiletzeep van oude samenstelling. bezit zijnde bonnen zorgvuldig. ZANDVERSTUIVINGEN IN DEN NOORDOOSTPOLDER. Als gevolg van den harden wind hebben er in den drooggèvallen Noordoostpolder groote zandver stuivingen plaats gehad waarvan velen last hebben. Vanuit Lemmer zag men de groote zandwolken over den polder jagen en menige huisvrouw klaagt over he tzand, dat de woningen binnendringt. Want zelfs in Lenimer stiiift het zand door de straten. Natuurlijk hebben vooral de entginningsarbeiders in den pol der veel last van deze zandver stuivingen. Het is geen pretje om onder zulke omstandigheden te werken en 's avonds geheel door het zand bestoven thuis te komen. -Ook in de dicht bij den polder staande dienstwoningen en in het barakkenkamp ondervond men van de zandverstuivingen vele on aangename gevolgen. Distributie Serviezen. Voorloopig slechts op speciale vergunning in standaard- samenstelling. Met ingang van 1 Mei is een begin gemaakt met de distributie van aardewerk of porselein ver vaardigde tafel-, thee- en ontbijt serviezen, platte, diepe, dessert en ontbijtborden, koppen met schotels (oorgoed), losse koppen en kommetjes, melk- en roomkan netjes, gedekte schotels (dekscha len), vleeschschotels ronde ovale)vischschotels (ronde ovale), losse schalen, soepterrines, sauskommen, saladebakken, zuur- schalen, theepotten, koffiekannen, suikerpotten, botervloten, brood schalen, melkkannen, melkbekers én nesten schalen. Deze artikelen mogen slechts tegen afgifte van geldige distribu- tiebbescheiden worden gekocht, verkócht en afgeleverd. Voorloo pig zullen slechts serviezen en wel in gevallen van eerste inrichting cn huwelijk en' van totaal verlies ten gevolge van brand of oorlogs geweld worden beschikbaar ge steld. Binnenkort zullen nadere mededeelingen worden gepubli ceerd betreffende de beschikbaar- HOOFDREDACTRICE G. C. KREMER - Bosker, Middenmeer. VERANTWOORDELIJK VOOR DE ADVERTENTIES CORN. J. BOSKER, Wieringen. UITGEVER CORN. J. BOSKER, Wieringen. DRUKKERIJ Fa. CORN. J. BOSKER, Hoofdstr. 14, Wieringen. P 1352/1 K 1803. hen, wier inboedel ten gevolge van totalen brand of oorlogsgewei ver loren is gegaan, zullen de distri butiediensten speciale vergunnin gen afgeven. Er zijn drie soorten speciale vergunningen ontworpen a) één voor een tafelservies, be staande uit 1 soepterrine, 1 ge dekte schotel óf 2 gedekte- scho tels zonder soepterrine en voorts uit 1 slabak, 1 sauskom, 1 vleesch- schaal, 4 diepe borden, 4 platte borden en 4 dessertbordjes, óf, indien dit servies niet verkrijgbaar is. óf niet gewenscht wordt, uit 1 nest schalen, 4 diepe borden, 4 platte borden en 4 dessertbordjes; b) een voor een ontbijtservies, bestaande uit6 ontbijtbordjes, 1 broodschaal, 1 botervloot en zuurschaaltjes, óf, indien dit ser vies niet verkrijgbaar is óf niet gewenscht wordt, uit6 ontbijt bordjes, 1 melkkan en 2 melkbe kers c) een voor een theeservies, be staande uit1 theepot, 1 melk kannetje, 1 suikerpot, 6 koppen, 6 schotels en 1 koffiepot met fil ter. De bovenstaande hoeveelheden worden verstrekt voor een gezin, bestaande uit hoogstens vier per sonen. Voor grootere gezinnen kan een aanvulling worden gegeven. Dag van Nederlandschen Arbeidsdienst. Op Zondagmiddag 3 Mei zal een groote demonstratie worden ge houden door den Nederlandschen Arbeidsdienst op het Houtrustter- rein, Houtrustlaan te 's-Graven- hage. Voor het begin van de demon stratie zal het staforkest van den Nederlandschen Arbeidsdienst, onder leiding van den onderhop man A. C. van Leeuwen, marsch- tnuziek ten gehoore brengen. Er zal een zeer afwisselend pro-1 gramma worden uitgevoerd, waar-' aan 1300 arbeidsmannen mede werken. Zoo zullen 600 arbeids mannen met boomstammen het veld opmarcheeren en* zeer mooie boomstam-oefeningen uitvoeren. Verder zal dè arbeidsman in al lerlei lichaamsoefeningen toonen, dat hij in den korten tijd van zijn arbeidsdienstopleiding behendig heid en snelheid lieeft aangeleerd. Ten slotte zullen eenige arbeids mannen een oud volksgebruik doen herleven n.1. het Vendel- zwaaien arbeidsmeisjes hebben het plan om op dezen Meidag de toeschouwers met Meidansen te boeien. Aansluitend op al deze oefenin gen zullen de arbeidsmannen en -meisjes gezamenlijk opmarchee ren, waarna zij de mooie liederen zullen zingen welke in en door den Nederlandschen Arbeidsdienst zijn ontstaan. Reeds verscheidene ma len "heeft men deze liederen kun nen hooren zingen o.a. door de radio. Aanstaanden Zondag zullen geheel nieuwe liederen ten gehoo re worden gebracht en aangezien deze zullen opklinken uit de ke len van 1500 jeugdige Nederlan ders, zullen zij zeker "een diepen indruk op de toeschouwers maken. Uit dit alles blijkt wel hoe aan trekkelijk het programma is en men zal goed doen zich vroegtij dig naar het terrein te begeven, opdat men verzekerd is van een goede plaats. Er wordt namelijk een groot aantal bezoekers ver wacht. De toegang is vrij. De demonstra tie begint 15 u. 30, te 15 u, 15 moe ten, alle plaatsen zijn ingenomen. Het terrein wordt reeds te 14 u. 30 voor het publiek opengesteld. Arbeiders en kantoorbedienden, schenkt hier aandacht aan Nederlander Zorg voor vrouw en kind is voor den Nederland schen man iets vanzelfsprekends. Voor je gezin kan je hét best zorgen, als je werkt. In Duitsch- iand kan je te allen tijde door te werken goed verdienen en daardoor in het onderhoud van je gezin voorzien. Jc kunt je aanmelden bij alle arbeidsbureaux.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1942 | | pagina 1