WiKERI 11e JAARGANG ZATERDAG 9 MEI 1942 No. 41 WAARIN OPGENOMEN WIERINGER COURANT van 1909 NIEUWSBLAD VOOR DE WIER1NGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. TER OVERDENKING. De godsdienst brengt de deug den der grootste karakters onder het bereik van de eenvoudigsten. Gelukkige dagen zijn in ons leven als de glinsterende steken van "gouddraad in een mat getint borduurwerk. Heb eerbied en achting voor uw eigen leedgeef anderen geen gelegenheid er mede te spotten. TUSSCHEN PASCHEN EN PINKSTEREN. Tusschen Paschen en Pinkste ren is het wel de schoonste tijd van het jaar, om ons aan de na tuur te verlustigen. Ondanks kou de Noordelijke winden ontplooit en ontbolstert zich alles tot het volle schoone nieuwe léven en als wij ons oog richten over veld en weide, dan zien wij daar het groe ne tapijt doorweven met gele bloemen, waarboven de leeuwerik haar lied ten hemel draagt, dit levende schilderij, in al haar verscheidenheid, toont ons zulk een volledige harmonie, dat wij er door bevangen worden, en ook in ons hart een gedach,te van vrede en dankbaarheid tot uiting komt. „In alle verscheidenheid één harmonie, die ons bevangtIs dat ook niet de schakel die Pa schen aan Pinksteren verbindt De Opstanding, de Hemelvaart, en met Pinksteren de Heilige Geest. „En zij werden allen ver vuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoo als de Geest hun gaf uit te spreken." Zie ook hier een verscheidenheid van menschen, een verscheiden heid van talen, maar vereenigd in groote harmonie van bezieling om te verkondigen, dat Christus dood heeft overwonnen. Ook m ieder onzer is de kiem van die bezieling, van die Heilige Geest weggelegd, en als wij luis teren en dan willen verstaan openbaart God zichzelf op Zijn wijze en zoo Hij dat wil. Even veel vuldig als Zijn schepping bont en rijk is. C. J. B. Het Nieuwe Socialisme is het Socialisme der Germaansche samenwerking. De opstandig vau Nederland en de schepping van een socialisti- schen levensvorm 'voor onzen volksgemeenschap is het nationale probleem waarvoor wij heden staan, waarvoor wij de aandacht vragen van ons geheele volk en aan welks oplossing het een groo te uitverkiezing is te mogen mee werken. In de veranderde en nog steeds veranderende wereld zal ook ons volk zijn nieuwe plaats moeten innemen. Het zal de oogen moeten openen voor de realiteit, dat wij rnet negen millioen menschen wo nend op een klein grondgebied, afgesneden voor langen tijd of voor goed van onze overzeesche gebiedsdeelen, voor het handhaven van onze cultuur en onze levens gewoonten een heroische opgave hebben te vervullen. Het socialis me van den nieuwen tijd zal ens volk slechts deelachtig worden door een krachtsinspanning als maar zelden in onze geschiedenis is bereikt. Wanneer een volk een socialis tische volksgemeenschap wil vor men, dan moet het een vrij volk zijn, een volk met een gewaar borgde levensruimte, dan moet het zeker zijn van grondstoffen afzetgebieden en moet zijn bevol kingsprobleem zijn opgelost. Zon der de vervulling dezer voorwaar den blijft het socialisme een vro me wensch, een utopie. Ons volk heeft de mogelijkheid om (Jeze voorwaarde te vervullen. In het Nieuwe Europa zal ons volk ingeschakeld kunnen worden in de Germaansche samenwerking, welke de kern van het nieuwe Europa zal zijn. Na zijn laatste bezoek aan Adolf Hitier heeft Mussert deze grootsche boodschap aan ons volk bekend gemaakt. De historische verklaring van Mussert beteekent, dat ons volk in staat zal worden gesteld als Vrij volk met volken van gelijk bloed cn ras te bouwen aan zijn eigen socialistischen toekomst, Germaansche samenwerking be teekent, dat Nederland niet lan ger, gelijk Frederik de Groote het uitdrukte, een sloep zal zijn ach ter het Engelsche fregat, een slaafsch onderdeel van het vast- gelqopen mechanisme der liberale wereldeconomie, maar dat Neder land met gelijke volksche rech ten het totaal van zijn arbeid, zijn energie, zijn vernuft, zijn hooge geestelijke en materieele ontwik keling zal kunnen aanwenden, om tezamen met de andere Germaan- sche volken onder Duitschlands leiding, voor eigen volk, gelijk de andere Germaansche volken, het socialisme tot werkelijkheid te maken. Germaansche samenwerking be teekent, dat met behoud van ei gen volksche en cultureele zelf standigheid meer dan 100 milli oen Germaansche mbnschen hun ontzaglijk arbeidsvermogen in een grootsche levensruimte voor ge zamenlijke welvaart zullen inzet ten. Deze levensruimte zal voor eeuweri en eeuwen gewaarborgd zijn en bevrijd van het spookbeeld van een wereldoorlog voor iedere generatie. Germaansche samenwerking be teekent voor Nederland met lig ging aan de drukst bevaren zee der wereld, met zijn praehtige havens en haveninrichtingen, met zijn groote technische ontwikke ling," met zijn specialisaties op agrarisch gebied, een rijke, een onvervangbare en een trotsche taak. Germaansche samenwerking beteekent voor millioenen Neder- landsche boeren en arbeiders een bevrijding uit de jarenlange de mocratische onoplosbaarheid van ons nationaal probleem, beteekent in waarheid onze nationale op standing en de verwerving van een socialistischen levensvorm in eigen vrijheid en eer tezamen met de volken van gelijk bloed en van gelijken levenswil. Wanneer ons volk dat begrijpt, dan is het socialisme van den nieuwen tijd het socialisme van ons volk, zijn sociale, zijn zedelijke traditie waardig. BINNENL. NIEUWS. Duitschland strijdt voor Europa. EXTRA BERICHT. 138.000 brt. tot zinken gebracht. Hoofdkwartier van den Führer 7 Mei (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht yiaakt bekend In den strijd tegen de vijan- lijke ravitaiUeeringsscheepvaart in het westelijke deel van den Atlantischen Oceaan hebben Duitsche duikbooten wederom groote successen behaald. Zij brachten voor de Oostkust van Noord-Amerika en in de Carai- bische -zee 22 koopvaardijsche pen met een gezamelijken in houd van 138.000 brt. tot zinken en beschadigden nog twee sche pen van 17.000 brt. door torpe dotreffers zwaar. LONDEN GEEFT VERLIES VAN KRUISER TOE. Stockholm, 7 Mei. (A.N.P.) Naar de Britsche berichtendienst toegeeft, is de Britsche kruiser „Edmburgh", metende 10.000 ton, als gevolg van vijandelijke actie in de Noordelijke IJszee tot zin ken gebracht. De „Edinburg" had een snelheid van 32.55 knoopen. Het schip was 187 meter lang en 19.3 meter breed; De bemanning in vredestijd bestond uit 750 koppen. Het persconsbewijs. Eenigen tijd geleden werd bij een inbraak in de centrale keuken te Hengelo een geldkistje met 1169 gld gestolen. Er rezen ernstige ver moedens tegen den 20-jarigen stoker dezer inrichting, doch we gens gebrek aan bewijs moest de politie l\em na verhoor weer op vrije voeten stellen. Dezer dagen werd voor de tweede maal inge broken te Hengelo, doch de onge- wenschte bezoeker moest de bee- nen nemen, daar nog personeel aanwezig bleek. Bij deze overhaas te vlucht werden een rijwiel, een volledig stel inbrekerswerktuigen en een overjas met een persoons bewijs achter achtergelaten Het opsporen van den dader het bleek dezelfde stoker te zijn was toen een betrekkelijk eenvoudige zaak. Hij is te Wierden bij zijn ouders aangehouden. Bij verhoor legde hij een volledige bekentenis af. Gestoorde dansvrcugde. De Almelosche politie had er lucht van gekregen, dat er in de omgeving van de stad in een boer derij „bal" werd gehouden. Met een aantal manschappen werd een onderzoek ingesteld, waarbij in de boerderij een compleet feest werd ontdekt. Daar dansten ruim 70.jongens en meisjes, op de to nen van een harmonica. De dans- lustigen werden met den landbou wer naar het politiebureau over gebracht, waar het verhooren zoo veel tijd in beslag nam, dat ver scheidene jongens en meisjes tot 4 uur moesten blijven, omdat zij voor 12 uur nog niet aan de beurt waren. De landbouwer deelde me de, dat van een georganiseerd dansvermaak geen sprake was. Dc dames konden tegen een en- trée van 10 cent vrij dansen. De fceeren tegen betaling van 20 ct. Ook werd alcoholvrije drank ge schonken. Tegen alle overtreders van het dansverbod, alsmede tegen den landbouwer, is procesverbaal opgemaakt. Meisje overreden. voor den gouden Frank, die tot dusver 0.50 glcl bedroeg, zal van 1 Juni a.s. af 0.61 gld. bedragen. ^Hier volgen enkele voorbeelden mr nieuwe tarieven J Gewone telegrammennaar Duitschland en aangehechte ge bieden, per woord 11 cent, mini mum 65 cent voor 5 woorden naar Denemarken 14.5 cent (min. 5 woorden) naar Italië 16 cent naar Noorwegen 16.5 centnaar Portugal 22.5 centnaar Zweden 13.5 centnaar Zwitserland 14.5 cent. allen met een minimum van 5 wóórden. Brieftelegrammen in Euro- peesch verkeer zijn in het alge meen de helft goedkooper dan gewone telegrammen, maar zijn gebonden aan minimumbedragen voor 25 woorden. In het bulten- Europeesch verkeer bedraagt de prijs per woord in het algemeen een derde van dien der gewone telegrammen, eveneens met mini mumbedragen voor 25 woorden. Beelttelegrafiehet tarief voor Duitschland is gebracht op 13.85 gld. tot en met 120 cm2 en op 17 gld. boven 120 tot en met 234 cm2. Uitvoerige inlichtingen ver schaffen de Telegraafkantoren. Kuinre's haven:. Men is thans in den N.O.-polder zoover met de werkzaamheden gevorderd, dat binnenkort met de bewerking van het gedeelte, waar het vorige jaar palen en muurres- ten ie voorschijn zijn gekomen, zal worden begonnen. In verband daarmee is men er toe overgegaan een nauwkeuriger onderzoek naar' een en ander in te stellen, waar bij men tot de verrassende ont dekking kwam, dat dubbele palen- rijen zich eenige honderden me ters ver zeewaarts uitstrekten. Men kan onder meer twee palen- rijen onderscheiden met een tus- schenruimte van 50 meter. Het vermoeden, dat men hier te doen heeft met een vroegere Kuinre- sche haven, blijkt hierdoor be waarheid te zullen worden(te meer omdat hier en daar schuin- gerichte kleinere palenrijen wor den opgegraven, welke afkomstig Op den Stationsweg te Leen- zouden zijn van vroegere golfbre- warden geraakte een zevenjarig bers. ter bescherming van de meisje, dat over een van haar z«n aangebracht. Met be- klompen struikelde onder een trei langstelling worden verdere re. Ier. De achterwielen gingen over; citaten van de opgravingen te- liaar lichaamze werd op slag Semoet gezien. gedood. I Duizenden sigaren.' De nationaal-socialistdsche ar- Zondag heeft de Marechaussee beider moet weten, dat de bloei le Winschoten in de sigarenfabriekder nationale economie zijn eigen van Tuin een inval gedaan. Tien-materieel geluk beteekent. duizend sigai'en, bestand voor den' sluikhandel waren juist verkocht voor den prijs van 35 cent per stuk, benevens driehonderd pak-1 jes shag. De geheele voorraad si-: garen, 40.000 stuks, werd in be-' slag genomen en in drie wagens' naar de marechaussee-kazerne Hitier. GEMEENTE WIERINGEN. BURGERLIJKE STAND van 18 April tot 7 Mei 1942. Geboren Elisabeth Martha, Th. Dukers en van H. Lager- vervoerd. In de partlculiee woning ïeld Gezlna Marie j,. F de van Tuin vond men nog 25.000 si- Greet en v!m M j HeStens Aal- gaen, chocolade., bonbons en fles- tje d v j wierema en van R. schen advocaat, alles bestemd voor den sluikhandel. Vier perso nen werden in arrest gesteld. NIEUWE TARIEVEN VOOR BUITENLANDSCHE TELEGRAMTIEN. Met ingang van 1 Juni a.s. zul len de buitenlandsche telegram tarieven naar dc thans bereikbare bestemmingen in Europa, Afrika. Zuid-Amerika en Azië gewijzigd worden, ingevolge de njpuwe tele- graafovereenkomst, gesloten tus schen de Duitsche en de Neder- landsche administratie. De wijzi ging beteekent een verhooging met, ongeveer 22%. Zij vloeit voort uit de vaststelling van het te heffen bedrag volgens de tegenwoordige waardeverhouding Rijksmark- Gulden in verhouding tot den gouden Frank, waarin deze tarie ven oorspronkelijk zijn vastgesteld De Nederlandsche tegenwaarde LOOP DER BEVOLKING. Ingekomen H. J. Schriks van Rotterdam A. H. A. Aschoff en 2 kinderen van Amsterdam B.' Daalder en echtgenoote van Blok zijl Joh. Pol van Kollumerland M. v. d. Velde van Norg P. Rolle- man van Emmen E. Kramer van Wognum Joh. Brederode en ge zin van Ben Helder P. van Es en echtgenoote van Den Helder P. A. Sijm van Den Haag J. Ritse- ma van 't ZandtJ. A. Nijenman- ting van Ruinen Wed. W. J. van Hoesel en kinderen van Maarn A. Hartman en gezin van Den Hel-' der D. Lont en gezin van Alk maar S. J. Rempt en gezin van Alkmaar P. Bantema van Frane- keradeelG. H. Visser en gezin van Den Heldgr P. Koster en echtgenoote van Anna Paulowna J. Baart van Den HelderD. Be zem van SoestC. Oussoren van Uithoorn ;SJ. W. Kaauffman en gezin van Den Helder Th. Dukers en gezin van Den HelderH. de Jong van Leek. Vertrokken D. Snijder en echt genoote naar Anna Paulowna L. E. Blokland naar Den Haag J. Braaksma naar Wieringermeer; H. Dijkstra naar GrootegastH. Drent naar Oude Pekela M. J. H. Alwin naar Haarlem B. Bosboom naar AmsterdamS. Grin en echtgenoote naar Anna Paulow na H. Koning naar Urk B. Gan- gelhof naar Emmen L. Westland naar Medemblik A. Lukkien naar AmersfoortG. Garrelts en ge zin naar Medemblik J. Woort- man naar Amsterdam L. S. P. Seliols naar Amsterdam Tj. v. d. Wal naar SmallingerlandJ. Terpstra en echtgenoote naar Gaasterland G. Visser naar Kol lumerland J. Louwerse en gezin naar Kuinre J. de Vries naar Den Helder. KAPVERGUNNINGEN. Door het Departement van Landbouw en Visscherij is aan den Heer P. Jongkind alhier ver gunning verleend tot rooiing van een populierenhaag langs den tuin bij de woning van aanvrager. Aan den Heer C. Kooijman alhier is vergunning verleend tot velling iniet rooiing) van 0.08 HA. ge mengd hakhout in de eendenkooi in de Hoelmerkoog, eigendom van aanvrager. VISSCHERIJ. De WR 42 voorheen in eigendom toebehoorende aan den Heer Scheltus is onderhands verkocht aan den Heer S. Koster alhier, die dit vaartuig opnieuw in de vaart brengt onder het nummer WR 87.' Het oude vaartuig van Koster is verkocht aan W. Bos te Spaken burg. De WR 94. eigenaar den Heer J. Bakker -Az., is verkocht naar Kampen. De WR 84, 93 en 100 zijn uit de vaart genomen en ge sloopt. een onderneming te vormen (Art. 1 (6). Bij deze categorie, evenals bij hypotheekbanken en soortge lijke instellingen, doet- zich de omstandigheid voor, dat zij met een groot vermogen werken, waar tegenover slechts een klein ge plaatst kapitaal staat. De winst over het kleine gestorte kapitaal vormt derhalve slechts een kleine fractie van het vermogen. Zou men bij deze maatschappijen het geheele bedrijfsvermogen als be lastbaar object nemen, dan zou de onderhavige belasting, waar door 2 pro mille van het bedrijfs leven wordt geheven, welk grond- bedrag voor het belastingjaar 1942 met 2,4 moet vermenigvul digd worden, een extra zware last meebrengen' voor deze groep van ondernemingen. Het ligt dan ook in de bedoeling hiervoor een speciale regeling te treffen. Voor het eerst wordt belasting geheven voor het belastingjaar 1942. De belasting geldt met te rugwerkende kracht ook over 1941. De belasting wordt berekend naar de bedrijfsopbrengst en r.aar het bedrijfskapitaal. Het belastbaar bedrag wordt verkre gen door de winst over het jaar te verminderen met het nog on- verrekende verlies, dat bij het be rekenen van de winst over de bei de voorafgegane jaren gebleken is en te vermeerderen met enkele bijtelllingen o.a. met renten van schulden, welke voor langer dan een half jaar zijn aangegaan en de aandeelen in het verlies van een andere onderneming, bene vens het verlies, hetwelk geacht moet worden door bedrijfsuitoefe ning buiten het Rijk te zijn ge legen. Het grondbedrag bedraagt over het algemeen 5 pCt. van de afge ronde bedrijfsopbrengst, welke voor 1942 voor alle gemeenten met 2,4 wordt vermenigvuldigd. Een voorbeeld Een onderne ming heeft een bedrijfsopbrengst van f 100.000. Hierover wordt dan een belasting geheven van 5x2,4 x f 1000 f 12.000. Gesteld, dat het bedrijfsvermogen bij deze on derneming is vastgesteld op f 1 millioen, dan is hierop voorts een belasting verschuldigd van 0,2 x 2,4 X f 10.000 f 4.800. Mud Libbe Harm, z.v. H. Herder en van C. van Heusden Catha- rina Anna, d.v. L. Louter en van Af. Karsten Margje, d.v. G. van Krimpen en van M. van den Oe ver Neeltje, d.v. C. Koorn en van A. van der WalJasperina, d.v. L.Platschorre en van A. Pruim- boom Marianne Cathrina, d. v, H. Smit en van C. Geusebroek Rosalia Maria, d.v. A. J. de Waal en van A. M. Baart. Ondertrouwd Jb. Lont en J. de Jong H. F. de Rijdt en J. A. M. de Boer Jb. Duijnker en G. H. ZomerW. Bakker en M. W. Slik- boer. Getrouwd J. Terpstra en J. v. ZweedenE. Hagedoom en M. M. Geerligs H. Baijs en J. C. Gie- ling J. Klaver en C. H. Boersen Jb. Lont en J. de Jong. Overleden Maartje Ruijter, 89 jaah ongehuwd. f HOOFDREDACTRICE G. C. KREMER - Bosker, Middenmeer. VERANTWOORDELIJK VOOR DE ADVERTENTIES CORN. J. BOSKER, Wieringen. UITGEVER CORN. J. BOSKER, Wieringen. DRUKKERIJ Fa. CORN. J. BOSKER, Hoofdstr. 14, Wieringen. P 1352/1 K 1503. NIEUWE BELASTINGEN VOOR HET BEDRIJFSLEVEN. Ondernemingsbelasting. 's-Gravenhage, 6 Mei. In het Verordeningenblad van 4 Mei zijn drie 'nieuwe belastingen af gekondigd, waardoor de lasten voor het bedrijfsleven in zeer sterke mate worden verzwaard, n.1. de ondernemingsbelasting, de vennootschapsbelasting en de ver mogensbelasting, welke ten be hoeve van de gemeenten wordt geheven, komt Si groote trekken overeen met de Deutsche Gewer- besteuer, al wijkt zij hiervan dan ook op enkele principieele pun ten af. Het besluit op deze belas ting sluit aan bij de vennoot schapsbelasting en de vermogens en inkomstenbelasting, waarop in artikel 8, 9 en 11 enkele cor recties zijn aangebracht. In het algemeen kan men zeg gen, dat iedere onderneming, die aan het economische verkeer deel neemt, onder deze nieuwe belas ting valt. t Openbare verzekerings bedrijven worden steeds geacht Plaats voor de Ouderen. Ons Arbeidsbestel is nog ver re van geordend en levert me- nigen werker stof tot gerecht vaardige klachten. Vooral de wat oudere werker moet, of schoon een in alle opzichten volwaardige kracht zijnde, maar al te vaak ervaren, dat de jon ge snuiters hen op zij dringen. Daarin verbetering te bren gen is een gewichtig gemeen schapsbelang, want alleen een wel geordend arbeidsbestel biedt mogelijkheid tot het scheppen van een goede bestaanszeker heid voor allen. Het is dan ook in hooge mate wenschelijk, dat de ouders en gehuwde volwaardige arbeider, voor wien thans zoo menigmaal de poorten van het bedrijfsleven gesloten blijven, opnieuw wordt ingeschakeld. Dat kan alleen, indien de jongeren en ongehuw- den hem hun plaats inruimen. Dit is onontbeerlijk, wil de oudere en gehuwde volwaardige arbeider wederom de plaats in het Nederlandsche bedrijfsleven innemen, waarop deze recht heeft. Daarbij moet verschui ving van werkloosheid natuur lijk worden vermeden. Ook hier in is voorzien. In Duitschland wacht den vrijgekomen jeugdi gen arbeidskrachten een loo- nende en aantrekkelijke werk kring. Dus jongen en ongehuwden voor. Vraagt inlichtingen bij het gewestelijk arbeidsbureau of een zijner bijkantoren «over de mo gelijkheden, die het nieuwe so ciale Duitschland U biedt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1942 | | pagina 1