JAARGANG ZATERDAG 16 MEI 1942 No. 43 WAARIN OPGENOMEN WIERINGER COURANT van 1909 1 NIEUWSBLAD VOOR DE WIER1NGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. R OVERDENKING. Het woord is machtig, ff jetweegt zwaar wie 't zegi heerste sprak de meester, 4t tweede sprak de knecht. uEVOEL ÜW WAARDE. Laat beiden één u worden, Draag ze in uw hart voorgoed, 't Is 't grootst geluk op aarde, Te willen wat men moet Heye. j Laten wij uit onze harten moeien zwakheid en leugen, n van halfheid bevrijden zen wil en al ons doen. {Hendrik Ibsen, ,-M.ngzaam torscht het span arden de zwaar beladen aan [:aar gekoppelde wagensdie iunen onder hun last, langs den en stap voorstap ziet de :rman het einddoel naderen de vroegere autovrachtman, in 't vroeger nooit te vlug ging, heeft zijn bedrijf-, maar ook zich zelf aangepast en zijn vroegere gejaagdheid heeft plaats gemaakt voor 'n blijmoedig maar vastbe raden geduld. Wij zien zulke tafereeltjes da gelijks langs den weg, maar we zien ook vele anderen, die alles hebben losgelaten, die twijfelaars, klagers, moedelozen of zenuwach- ligen zijn geworden, hoofdschud dend volgens him, dat „gemartel" van den voerman zien en dat voetje voor voetje niet zouden wil len. 'niet zouden kunnen, en dan maar liever niets doen, moppe- icnd op de wereld, op zich zelf en ten slotte bok op hun gezin. Het zelfvertrouwen en de goede 'lwi'1 is weg, de eigenwaarde, en dat Is het, wat we juist in dezen tijd zoo noodig hebben, wilskracht als die voerman, die er tenslotte toch komt. •Naast onze wilskracht hebben we 't Godsvertrouwen noodig, opdat we door moeilijkheden en zorgen heen, gelouterd te voorschijn ko men, en ons niet blind moeten staren op het materialisme, ter wijl wij dan de lichtende geeste lijke waarden van 't leven uit het oog verliezen. Zoo juist drukt 't gezangvers het uit O, sterveling, gevoel Uw waarde, Wat U in 't stof nog vleit, 'Jw hart is veel te groot voor d'aarde. Gjjleeft vooT de Eeuwigheid C. J. B. Duitschland strijdt voor Europa. SOW JET-TROEPEN OP I ERTSJ VERNIETIGD, er dan 40.000 gevange I 197 vechtwagens, 598 ken geschut en 260 >tuigen gingen voor fjet-troepen verloren, .tervolging voortgezet. Uit het Hoofdkwartier van den Tiürer, 13 Mei. (D. N. B.) Het ipperbevel der Duitsche weer- oacht maakt het volgende extra- lericht bekend De veldslag, die gevolgd is op en doorbraak op de landengte an Kertsj, is beslist. Hij is ge- indigd met dc vernietiging van e aldaar overrompelde en inge loten strijdkrachten van den ijand. Tot dusver heeft dc vijand 40.000 manschappen aan jlfen, 197 vechtwagens, 598 leschut en 2G0 vliegtuigen [\TalIoos veel ander oor aal werd buitgemaakt rvolging van de versla van den vijand in di :rtsj wordt onvermoeid OOK IN LAPLAND LEED DE VIJAND ZWARE yERLIEZEN. Het opperbevel der weermacht deelt verder mede In het zeegebied van het schier eiland hebben gevechtsvliegtuigen gisteren vier kleine transportsche pen tot zinken gebracht en er groot aantal andere kustvaartui gen beschadigd. In Lapland verloor de vijand bij de succesrijke afweergevechten van de Duitsch-Finsche troepen in den sector van Louhi van 24 April tot 10 Mei meer dan 11.000 man aan dooderi. Aan de kust van de IJszee er in de haven van Moermansk had den gevechtsvliegtuigen en duik bommenwerpers bij den strijd te gen scheepsdoelen bijzonder suc ces. Zij vernietigden een vracht schip van 8.000 brt. alsmede een klein kustschip en beschadigden vier groote transportschepen verbindingsvaartuigen ten deele zoo ernstig, dat verwacht mag worden, dat nog meer scheeps- ruimte vernietigd is. In samen werking met de marine brachten gevechtsvliegtuigen bovendien bij de Noordkaap een vijandelijke duikboot tot zinken. In luchtgevechten boven Malta schoten Duitsche en Italiaansche jagers, die gebruikt werden ter bescherming van eigen gevechts vliegtuigen, elf Britsche jagers van het type Spitfire neer. Drie andere vijandelijke vligtuigen wer den aan de kust van Noord-Afrika ten val gebracht. Bij aanvallen van de lucht macht, die overdag op militaire doelen aan de Zuidkust van Enge land werden gedaan, richtten bointreffers in havengebieden en fabrieksinstallaties belangrijke schade aan. Voor de Nederlandsche kust en aan den ingang van het Kanaal vonden gisteren en in den nacht verscheidene gevechten tusschen Duitsche patrouillevaartuigen lichte Britsche zeestrijdkrachten piaats. Twee vijandelijke motor- torpedobooten werden door vol treffers beschadigd, een van onze booten is gezonken. De succesrijke aanval op Brit sche torpedobooten in het zeege bied ten Zuidexx van Kreta, waar van in het weermachtsbericht van gisteren melding werd gemaakt, is uitgevoerd door een formatie gevechtsvliegtuigen die onder leiding stond van den drager van het eikenloof van het IJzeren Kruis, kapitein Helbig. Deze bracht zelf een der vijandelijke torpedojagers door bommen tot zinken. BINNENL. NIEUWS L Waarom niet Duitschland heeft zich als tou- ristenland een internationale faam veiworven. Schoone landschappen en een gastvrije bevolking oefen den een onweerstaanbare aan trekkingskracht xxit op vreemde lingen uit aller heeren lande. Het nieuwe sociale Duitschlaxid van dezen tijd is even rijk aan landschapsschoón en even gast vrij als het oude, waar de bevoor rechten der aarde hun vacanties plachten door te brengen. Alleen, het heeft een ander maatschappe lijk aangezicht verkregexx. Meer dan ooit is het een land van den arbeid. De tijd van luxe voor de weinigen en nood voor de velen is voorbij. Er is overvloed van arbeid voor allen en iedere werker krijgt de waardecring, waarop hij recht heeft. Zijn soci ale rechten zijn in de nieuwe ar- beidsorde veilig verankerd. Waarom zoudt gij dit nieuwe Duitschland niet leeren kennen Het biedt U werk op guxistige arbeidsvoorwaarden en het zorgt er voor, dat iedere werker in een sfeer van goede kameraadschap wordt opgenomen. Vraagt eens inlichtingen bij de gewestelijke arbeidsbureau of hun bijkantoren. DISTRIBUTIE SPIJSOLIE. De termijn, binnen welken de aflevering van spijsolie op de bonnen 24 der boter- en vetkaart, dient te geschieden, is verlengd to en met..30 Mei. Oorspronkelijk was het einde van dezen termijn bepaald op 16 Mei a.s. De aandacht wordt erop geves tigd, dat het afleveren van boter, margarine of vet op bon 24 slechts is toegestaan tot en met 16 Mei a.s. ENGELSCH VLIEGTUIG VALT BURGERS AAN. Dinsdag, in da eerste uren van den avond heeft een Engelsch vliegtuig* onder beschei'ming van de laaghangende bewolking boven een stad in het Westen des lands gevlogen. Met de boordwapens be schoot het vliegtxxig in het wilde weg enkele straten, waardoor drie burgers zwaar en twee lifcht wer den gewond. Er ontstond slechts onbet-eekenende brandschade. HAZARDSPEL MET BIER VILTJES. Winsten van 350 gld. per week Vorig- jaar Juli was door de ma rechaussee een inval gedaan ii het café van Jan de Pet te 's-Gra- venzande te Leidexi, waar hazard- spel werd beoefend. Een groot ge zelschap was toen gearresteerd en thans moesten tien verdachten voor den kantonrechter te Delft verschijnen. Uit het getuigenver hoor bleek, dat er in het café van Jan de Pet regelmatig werd ge gokt en de laagste inzet één gul den bedroeg. Vaak werden ook bedragen ingezet van 2.50 en 10 gld. Er werd gespeeld met bier viltjes en darten en de naam van het spel luidde mijn en dijn. Dat er grof werd gespeeld bleek uit het feit, dat bij den gewezen bank houder een bedrag van 2400 gld. in beslag was genomen en dat een der verdachten, naar hij zelf ver klaarde, in één week 350 gld. ge wonnen had. Het O. M., waargenomen door xxxx*. A. W. Rosingh, wees erop, dat liet hazardspel in het Westlaxxd ernstige afmetingen heeft aange nomen en er zijn aanwijzingen, dat dit euvel diefstallen tot ge volg heeft. Ten aanziexi van twee verdachten achtte spr. het bewijs dat zij gespeeld hadden niet ge leverd. Tegen de acht anderen eischte hij voor elk 100 gld. boete, sutjg. 40 dagen hechtenis. De kan tonrechter mr. H. P. Bennewitz sprak twee verdachten vrij veroordeelde ieder der anderen lot 75 gld. subs. 25 dagen hechte nis DIENSTBODE STOND BROERTJE NAAR HET LEVEN. De Almelosehe rechtbank heeft Dinsdag uitspraak gedaan in de zaak tegen een gedetineerde dienstbode uit Markelo, die 2 Januari, xxadat dezè haar eenige minder vriendelijke woorden had toegevoegd, getracht heeft haar 14-jarig broertje in een achter de ouderlijke woning liggenden die pen waterput te verdrinken, welk voornemen zij echter niet heeft kunnen uitvoeren wegens het he vige verzet, dat de jongen bood. De Officier van jxistitie requi- reerde een straf gelijk aan de pre ventieve hechtenis en verd.'s ter beschikking stelling van de regee ring. De rechtbank heeft verdachte eenform dezen eisch veroordeeld. ALCOHOL VERDWEEN IN VERKEERDE KEELGAT In de alcohoïfabriek. van het Stikstofbindingsbearijf der Staats mijn' Maurits te Sittard werd vo rig jaar een hoeveelheid alcohol vermist. Een, onderzoek bracht aan het licht, dat een gedeelte van het fabriekspersoneel zich hieraan te goed had gedaan. Het goedje werd, 'met water aangelengd, ge- ■dronkensommigen namen het mee xxaar huis. Het voorbeeld werd hierbij gegeven door een assis tent der Directe Belastingen uit Geleen, die uit hoofde van zijn ambt herhaaldelijk de fabxaek be trad. Meermalen had hij een hoe veelheid alcohol mee naar huis genomen. Da rechtbank te Maas tricht veroordeelde hem deswege tot zes weken gevangenisstraf van dit vonnis kwam hij thans in hooger bex-oep voor het Gerechts hof te 's-Hertogenbosch. Hij be weerde onschuldig te zijn. Er werden zeven getuigen gehoord na een lange zitting eischte de advocaat-generaal, mr. Van Vel- zen, bevestiging van het vonnis. Arrest op 26 Mei a.s. ketels merkbaar. Daarnaast speelt het voederen van suikerbieten een belangrijke rol. Ook de prijzen voor melkkoeien zijn aanmerkelijk gestegen en bewe gen zich tusschen kr. 600 en kr. 1000 Het roode Deensche melkvee wordt over het algemeen het meest ge vraagd, met het doel het zwart bonte rundvee le verminderen met 't oog op de tuberculosebestrijding. BUITENL. NIEUWS. - RADIOBOODSCHAP VAN DEN PAUS. Rome, 13 Mei. (.DNB..) Paus Pius XII heeft naar aanleiding van zijn bisschopsjubileum op den vooravond van het Hemelvaarts feest per radio een boodschap tot de wereld gericht, waarinr waarin hij de huidige positie van de kerk op één lijn stelde, met die van de kerk uit den eersten tijd van het Christendom. Ook thans, zoo verklaarde hij. zijn de Christenen zeker van hun overwinning. Voorts wees de Paus op dé eeuwe jeugd van de kerk en noemde het streven der vijanden van de kerk, nl. atheïsme, gods- dienstige onverschilligheid enz. nutteloos. Daarop behaxxdelde de Paus de beteekenis van het gezin, dat hij de kiemcel van den staat noemde. Ook gaf hij uiting aan zijn innig meegevoel met allen, die door den oorlog in leed zijn gedompeld. Tot besluit deed hij een beroep op de staatslieden der oorlogvoe rende landen om zich bij het ein de van dexx oorlog in te spannen voor een rechtvaardigen, duurza- men vrede. Agrarische maatregelen in Duitschland. Berlijn, 11 Mei. (Europapress.) De Duitsche Rijksminister voor Landbouw heeft ook dit jaar pre- mièn uitgeloofd voor een grootere suikerbietenteelt. De teeltpremie be draagt, wanneer reeds verleden jaar suikerbieten werden ver bouwd, 3 Kg. suiker per 10 ton ingeleverde bieten, indien voor het eerst met de teelt werd begonnen of de teelt werd uitgbreid, 2'/a Kg. per morgen. Ook de arbeiders van de suikerbiétenboer zullen op bil lijke wijze in de teeltpremie deelen. Verder wordt gemeld, dat in hei belang van een zoo billijk mogelij ke verdeeling der groente- en fruit oogsten in Duitschland de directe handel tuschen producent en ver bruiker is verboden Thans zijn er in Duitschland drie groote catego- van verbruikers, onder wie de groente- en fruitproductie moet wor den verdeeld, n.L' de particuliere verbruiker, de weermacht en de ver erkende industrie. Stijgende veeprijzen in Denemarken Kopenhagen, 12 Mei. Europapress. Daar talrijke Deensche veehouders er op uit zijn om h«n veestapel weer aan te vullen, zijn de prijzen ie Deensche fokvee-markten op geloopen. Dit geldt ook voor var kens daar de prijzen voor biggen met kr. 38-46 per stuk rond 10 kr. hooger liggen dan in den winter. Men tracht het voederprobleem op te lossen door aanpassing aan de be staande mogelijkheden. Er is. groote vraag naar veevoeder LANDBOUW. VOLKSTUINEN 1942. In aansluiting op de reeds ge publiceerde persberichten maakt de Landbouw Crisis Organisatie voor Noord Holland nogmaals de de voornaamste bijzonderhedexx bekend. Alle volkstuinhouders, ook le den eener volkstuinvereeniging enz., zijn verplicht zich te laten inschrijven. Inschrijvingen, ge daan vóór 1942, zijn niet geldig Inschrijvingsfornxulieren zijn ve; krijgbaar tegen betaling van f 0.25 bij alle Plaatselijke Bureau houders der Landbouw Crisis Or ganisatie en bïfc de Gemeentehui zen in de Provincie Noord Hol land en moeten zoo spoedig moge lijk in het bezit zijn der Land- obuw Crisis Organisatie te Alk maar. Bijzonder wordt de aan dacht gevestigd op een'juiste en volledige invxxllixig dezer Aan vraagformulieren Indien de aanvrager den volks tuin krachtens een pachtovereen komst gebruikt, behoort hij in het bezit te zijn van een schrif telijke overeenkomst, waarin de duur en de termijn van opzeg ging der pacht vermeld staan, alsmede de pachtprijs. Indien blijkt, dat deze overeenkomst niet, of niet schriftelijk is aan gegaan, wordt de inschrijving als houder van een volkstuin gewei gerd. Het gebruiken van een volkstuin, zonder dat men is in geschreven bij de Landbouw Cri sis Organisatie, is vei'boden. De volkstuinder stelt zich hier door aan moeilijkheden bloot en isstrafbaar. Ook zal het niet mo gelijk zijn om t.z.t. een vervoer- bewijs voor de geoogste produc ten of een toewijzing voor kunst- mest, pootgoed e.d. te verkrijgexx. als men niet in het bezit is van het bewijs van inschrijving. C HOOFDREDACTRICE G. C. KREMER - Boskcr, Middenmeet VERANTWOORDELIJK VOOR DE ADVERTENTIES CORN. J. BOSKER, Wieringen. I UITGEVER CORN. J. BOSKER. Wieringen. DRUKKERIJ Fa. CORN. J. BOSKER, Hoofdstr. 14, Wieringen. I P 1352/1 K 1503. I DE VEEPRIJZEN. Overtredingen op de veemarkt te Punnereiid geconstateerd, thans berecht. Amsterdam, 15 Mei. Einde Maart is door rechercheurs van den opsporingsdienst voor de Prijsbeheersching in Noox'd Hol land een razzia gehouden onder de overtreders der prijsvooi'schrif ten op de veemarkt te Purmerend Hierover is destijds reeds bericht Thans heeft de Inspecteur voor de Prijsbeheersching te Amster dam de overtreders berecht. D gebleken is, dat de overtredingen van algemeenen aard waren vrijwel alle veehandelaren maak ten zich aan prijsopdrijving schul dig zijn thans opgelegde straf fen meer bedoeld als een waar schuwing aan. den handel en kun nen derhalve niet gelden maatstaf, volgens welke de In specteur zijn straffen bepaalt. Veroordeeld werden de veehan delaren P. B. te Venhuizen, J. O. te Purmerexxd, P. M. te Hoogwoud J. K. te Oudendijk, M. W. M. te Amsterdam. K. L. te Knollexx- dam, L. W. te Heemstede, P. T. B. tc Ooster-Blokker, G. L. te Wor- iner, en M. Seh, te Barsingerhorn De boeten, welke werden opge legd varieex*den tusschen f 1. en f 25.- Bovendien zijn de die ren, t.a. waarvan de prijsopdrij ving had plaats gehad tegen de geoorloofde prijzen verkocht. Daar zij de dieren over het alge meen tegen hoogere prijzen had den ingekocht, beteekende dit voor hen in de meeste gevallen reeds een schadepost.. GEMEENTE WIERINGEN. Succes-Nieuws. Succes I speelde Zondag haar laatste competitiewedstrijd aan 5SIM ua JifipuBez uaSai u-e-ez ap daar een gelijk spel te behalen. Bij Succes was Doves weer van de partij en de geheele nieuwe op Stelling voldeed goed. Alhoewel Zaandijk in den beginne de toon aangaf en al spoedig de leiding wist te xxemen, kwam Succes er iater pas beter in. Albert wist op handige wijz.e de gelijkmaker te xabriceeren. Nog voor de rust wist Zaandijk door een,sof goal wederom de leiding te nemen. Hun midvoor wist met de han den de bal over de doellijn te v/erken, wat de scheidsrechter ontging. Na de rust oefende Zaandijk steeds druk op het S.-doel uit. Bij een kleine overtreding in de Suc ces-achterhoede gaf de scheids rechter penantie, doch Posthu mus stopte de goed ingeschoten bal schitterend, Eenigen tijd la ter krijgt Succes een te pynantie te nemen, welke Rijkers wel wist te benutten 2-2. Beide partijen werkten hard voor de winnende goal, doch de stand bleef gelijk. Succes II was op bezoek bij Geel-Zwart en verloor met 10. De adspiranten deden weer (raai werk en klopten BKC a met r.iet minder dan 6—0, waarmede zij tevens het kampioenschap in hun af deeling veroverden. Onze hartelijke felicitatie hoor jongens en tevens een woord van hulde aan hun leider den heer Halfweeg, die veel werk voor hen heeft verricht. Programma voor a.s. zondag Sccues H Schagen II. Aanvang 2.30 uur. S. Slikker J. Halfweeg, J. de Krijger P. Metselaar 'H. Edens. A. Mast Jb. v. Roo M. Cloots T. de Veen J. Kemna E. Hartman Res. A. de Vries, P. Lont. R.K. KERK. H. HIPPOLYTUS. Hoofdstraat 23. Zondag onder het Octaaf van Hemelvaart. Vroegmis 7.30. Hoogmis 9.30. 's-Middags 2.30 Lof voor de Vrede. Die dag is het de algemeene Vredesdag. We vragen dringend het gebed en de H. Communie voor de vrede.j 's-Avonds om 7 uur de groote Maria-avond, waarin we vele schoone Maria-gedichten zullen hooren. Entrée 10 ets. Door de week om 7.45 de H. Mis Na de H. Mis het gebed voor de voorbereidingsnoveen van Pink steren. Zaterdag vóór Pinksteren wijding van het Doopvont om 6.30. FILMNIEUWS. Zaterdag en Zondagavond en Zon dagmiddag 3 uur de film Duikbooienkoers West! Een film, die op suggestieve en dramatische wijze het avontuur lijke en gevaarlijke leven aan boord van een duikboot weergeeft. Het is een meesleepend gegeven van dezen tijd, met ernstig plichts besef, goede kameraadschap, groo- aderlandsliefde en spannende avonturen. De film is groolsch opgezet, boeit door realiteit, welke zij schil dert. Suggestief zijn de beelden, adembenemend de staaltes van moed die elk lid dezer kleine t gemeen schap te aanschouwen geeft. Zondagmiddag 3 uur draait even eens deze boeiende film. Arbeiders en kantoorbedienden schenkt hier aandacht aan De jonge en lichamelijk ge zonde Nederlander, die zijn betrekking in Nederland aan een ouderen of lichamelijk zwakkeren kameraad afstaat, dient Nederland en handelt in het belang van het Vaderland. Wanneer je er ook zoo over denkt, meld je dan aan bij het arbeidsbureau in je woonplaats.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1942 | | pagina 1