WIERINGER COURANT van 1909 11e JAARGANG ZATERDAG 23 MEI 1942 No. 45 WAARIN OPGENOMEN PINKSTER. NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. TER OVERDENKING. Leid mij zachtkens naar huis, In den dienst van uw kruis, Dien mijn ?iel zich zoo lieflijk gedacht heeft Dat ik werk'lijk bezwijk' Als een knecht van uw rijk, Die zijn dagwerk geloovig volbracht heeft. De Genestet. De ring der Christelijke feest en gedenkdagen sluit zich. Het hoogtepunt het Pinksterfeest is bereikt. In de rij van de Christe lijkefeestdagen vinden wij de elementen van het Christendom terug. Advent, de weken voor kerstmis spreken dus van de ver wachting van het komende licht. Kerstmijs schenkt ons het licht in de barre wereld. „Het licht schijnt in de duisternis". In de we reld moge zonde en leed zich op stapelen. maar daar is de blijdschap van het Licht dat komt in de gedaante van het Kerstkind. Goede Vrijdag en de weken er voor stellen ons tegenover het lij den in deze wereld en ons leven. In het drama van Golgotha weten wij het eeuwige drama van de kruisiging van de liefde in de we relden ook van de vergeving „Vader vergeef' het hen. want zij weten niet wat zij doen Paschen getuigt van de over winning van het leven op den dood, verkondigt ons het geweldi ge dat Gods liefde uit rijst boven de benauwde grenzen van men- schelijk weten en kunnen, van menschelijke krachten „Dood waar is uw prikkel, hel waar is uw over winning." Pinksteren. Het feest van den Heiligen Geest. Dit is het oude en altijd nieuwe geloof der Chris tus mensch. Niets wezenlijks, mets waarachtigs kan opgebouwd of gewerkt worden buiten den Heili gen Geest om. Wij worden geschapen als den kende wezens. Door onzen den kenden geest kunnen wij ons ont wikkelen. Wij hebben daardoor de neiging een pleidooi voor den invloed van den heiligen geest op te vatten als een vrijbrief voor ons zeiven, zij het dan ook voor ons zelf „in onze beste oogenblikken." De heilige geest echter was een gave Gods geschonken aan hen. die hun vertrouwen stelden in Jezus en Zijn werk, en zich ge heel door dit vertrouwen wilden laten leiden. Een gave voor - die naren, niet voor zelfzuchtige we zens. Velen leggen er nadruk op dat onze levensvorm van Christelijken aard is. Als dit werkelijk zoo is en men, met de eerste Christenen, aanneemt dat de kracht van den heiligen geest drijft tot volharden in vertrouwen en in de gemeen schap der Christenen, dan geeft dit Pinksterfeest den hedendaag- schen Christenen heel wat te doen. Dan zal broederschap moe ten groeien waar nu nog distelen staan. Velerlei feten zullen moe ten, worden uitgebannen en veel wijsheid opgegeven, omdat zij is (gebleken dwaasheid te zijn bij God. Komt wandelaars op 't zelfde spoor wij reizen met elkander, wij helpen d'een den ander. Eén vriend, één leidsman gaat ons voor. In Hem en door Zijn kracht alleen maakt eendracht macht. Duitschland strijdt voor Europa. Strijd rondom Charkov ten voordeeie van de Duitschers. Berlijn, 21 Mei (D.N.B.) De af- weerslag in het gebied van Char kov is nog. steeds in vollen gang. Hij ontwikkelt zich naar het oor deel van militaire deskundigen steeds meer ten gunste van de Duitsehe en verbonden troepen. In militaire kringen alhier acht men het zeer verhelderend, dat na het masale gebruik van pant serwagens thans ook weer eavele- riedivisies aan Sowjet-Russische zijde aan den strijd deelnemen. Men ziet daarin weer een teeken, cat de vijand bij de tenuitvoer legging van zijn offensieve plan nen van onjuiste veronderstellin gen uitgaat. Cavalerie van den tegenstander stiet op geconcen treerde Duitsehe pantserwagens. Het geconcentreerde vuur der Duitsehe wapens heeft de vijan delijke ruiterij, waar deze zich voor Men aanval gereed maakte, neergelegd. Militairen noemen ook zeer verhelderend voor den stand van den slag de meer en meer waarneembare terughoudend heid der vijandelijke propagan da en het feit, dat de berichten van den vijand plotseling zoo veel plaats verleenen aan den Duitschen tegenaanval. Deze houding van den berichten dienst. van den vijand wordt te Berlijn beschouwd, als een ze ker teeken, dat de voortgang der Duitsehe afweeroperaties het thans ook den tegenstander duidelijk heeft doen worden, in welke positie hij zich in werke lijkheid bevindt. In dit verband wees men van daag in goéd ingelichte militaire kringen er nogmaals op, dat de Duitsehe operaties in het gebied j van Charkov, van hoe grooten om- j vang zij ook zijn, eveneens niet als het groote Duitsehe offensief kunnen worden beschouwd. NIEUW DUITSCH WAPEN OP KERTSJ IN GEBRUIK. Volens het Antwerpsche blad „Volk en Staat" spreekt een Ber- lijnsch blad over een nieuw Duitsch wapen, dat op het schier eiland Kertsj is gebruikt. Waar schijnlijk gaat het hier om een nieuwen vuurmond. In Britsche berichten uit Mos kou wordt gemeld, dat het Duit sehe leger de beschikking heeft gekregen over nieuwe mortieren en granaten. Deze laatste zouden een ongekende explosieve werking hebben. Voorts zouden de Duit schers nieuwe, zeer krachtige vlam menwerpers hebben gekregen. Andere Engelsche berichten spreken van een nieuw stuk pant ser afweergeschut van 15 cm. len welke personen het prima bij de mijnwerkers hebben be- eten uit de Centrale Keukens mo-^staan, uit den weg geruimd. Zij gen betrekken. Daartoe kunne'ijSS-ren aanleiding, dat op de voor formulieren bij de Buurtschaps-j afgaande Zondagen, waarop ge- hoofden of bij de Centrale Keu kens worden aangevraagd. Een ieder die van de Centrale Keuken gebruik wenscht te maken geve zich zoo spoedig mogelijk op. Dit geldt ook voor inwoners van gemeenten waar geen Centrale Keuken gevestigd is. Het is nl. mogelijk om in overleg met de betrokken officiëeele instructies hetzij het eten uit naburige keu kens te betrekken dan wel tot op richting van zulke keukens te ge raken. Tenslotte kan nog worden op gemerkt dat het den Nederland- schen Volksdienst mogelijk :s hou ders van boterkaarten, die, naar het oordeel van het Buurtschaps- hoofd, den vollen -prijs ad fl. 0.30 niet geheel kunnen betalen, ee- nigermate tegemoet te komen. Ook op dit gebied van de Cen trale Keukens wil de Nederland- sche Volksdienst ons volk de hel pende hand bieden. Van deze ge legenheid wordt dan ook toene mend gebruik gemaakt. Buurtschapshcpfd N.V.D. Wie- ringermeer, Raadhuis te Wierin- gerwerf." BINNENL. NIEUWS. Boterrantsoen verlaagd van 200 tot 175 gr. per week. IVIargarineproduclie niet voort gezet reductie op bnterprijs De uiterst strenge en langduri ge winter heeft voor ons melkvee zeer nadeelige gevolgen gehad, zoodat de melkproductie en dien tengevolge ook de boterproductie, in sterke mate zijn teruggeloopen. Het is daarom niet mogelijk het tegenwoordige vetrantsoen te hand haven zonder de vetvoorziening in den komenden winter in gevaar te brengen. Dezen zomer moeten, gelijk ook het vorig jaar is ge schied, botervoorraden voor den winter worden aangelegd., Hoe wel de tegenwoordige boterproduc- werkt moest worden, een gedeelte van het personeel weg bleef. Aldus lezen wij in de Limb. Koe rier. Het blad vervolgt met een korte herhaling van de bij de in stelling opgegeven redenen van den vierwekelijkschen Zondagsdienst in de mijnen. Zoowel ten behoeve van de huisbrand als wel ten be hoeve van de industrie is een op peil houden van de kolenproduc- tie noodzakelijk. Ten einde stag natie in de kolenvoorziening te voorkomen was de genoemde maatregel dan ook onvermijdelijk. De redenen, welke werden ge noemd schijnen thans bij alle mijnwerkers ingang te hebben gevonden. De moeilijkheden, welke den afgeloopen winter ontstonden zul len in het bijzonder door den Zon dagsdienst in de mijnen den ko menden winter kunnen worden voorkomen. Rabarber het eenige „fruit." Het Voorlichtingsbureau van den Voedingsraad schrijft Op de onbetaalbare aardbeien na, is rabarber het eenige fruit dat men zich op het oogenblik kan verschaffen. Rabarber is gezond en heerlijk frisch van smaak, maar helaas zeer scha delijk voor den suikerpot. Allerlei middeltjes heeft men er al op gevonden, om de rabar ber minder zuur te maken, zon der gebruik van veel suiker. Sommigen zetten de rabarber met veel water op en gieten dit af vóórdat de stukjes tot moes zijn geroerd. Anderen voegen wat dubbelkoolzure soda toe om het zuur te binden. Uit voe dingsoogpunt is dit niet aan te raden. Ook stelt men wel het toevoegen van suiker uit tot wanneer het moes koud is ge worden. Men heeft dan ook iets minder noodig. Door toevoeging van een klein beetje zuiver wit krijt aan de rabarber wordt het probleem vanvan de suiker het beste op- WIERINGERMEER. Ons socialisme bestaat daarin, dat wij den strijd voor de vrijma- making van den arbeid, de terugwin ning van den eerbied voor den ar beid, het recht op arbeid en dat op de opbrengst er van, tot het uiterste willen voeren. MUSSERT. tie het mogelijk zou maken het t thans geldende rantsoen geduren- gelost. De kleur en de smaak de den zomer te handhaven, zou-van de rabarber gaan bij gebruik den in geval van handhaving niet daarvan wel eenigszins achter voldoende voorraden voor den' uit, maar het möes is dan met winter kunnen worden gevormd.' öe helft van de hoeveelheid sui- Naar het Rijksbureau voor de ker, die men anders zoü gebruik Voedselvoorziening in Oorlogs-' ken, reeds voldoende gezoet, tijd mededeelt, heeft men daar- Volksdienst. en V oedselvoorziening. Het is kenmerkend voor dezen tijd dat de vraag naar het eten uit de Centrale Keukens in ons land toeneemt. Meer en meer dringt het tot de bevolking door dat in tijden van voedselschaarsch- te de Centrale Keuken vele voor deden biedt. Was men aanvankelijk gebonden aan een maximale verstrekking per keuken, thans is in het belang van de volksgezondheid de moge lijkheid geschapen het voedsel op ruime schaal te verstrekken. Houders van boterkaarten die nen de volle prijs ad fl. 0.30 per portie te betalen, houders van vetkaarten slechts 10 cent per portie. Aan den Nederlandschen Volks dienst is opgedragen te beoordee- om moeten besluiten tot verla ging van het vetrantsoen met ingang van Dinsdag 26 Mei en wel van 200 gram tot 175 gram per week. Deze verlaging wordt bereikt door den geldigheids duur der aan te wijzen bonnen te verlengen en wel door 250 gr. boter per tien dagen beschik baar te stellen. De margarineproductie wordt thans niet voortgezet, zoodat liet geheele Nederlandsche volk wederom op boter zal zijn aan gewezen. Den houders van vet kaarten zal dit jaar geen re ductie op den boterprijs meer worden verleend. Voor zoover bij den handel nog margarine en vet voorradig zijn, kunnen deze worden uitverkocht op de daarvoor aan te wijzen bon nen. Men kan derhalve geen aan spraak meer maken op het ver krijgen van margarine. ONZE MIJNWERKERS. Zondag jl. zijn de mijnwerkers in Zuid Limburg normaal, zooals op een door-de-weekschen werk dag, naar de mijn gekomen om te werken. Blijkbaar zijn dus de mis verstanden, w^elke aanvankelijk Rabarbermoes is niet .alleen goed als nagerecht, het smaakt ook uitstekend op de boterham en is zeker zoo gezond als jam. Koop eens rabarber wanneer u een goed slot voor den war men maaltijd zoekt. Besmeer de boterham er mee, wanneer gij met uw jamrantsoen niet uitkomt. Gebruik echter alleen de stelen, de bladeren kunnen schadelijk voor de gezondheid zijn. RECEPTEN VOOR 4 PERSONEN. Rabarbermoes. 1 groote bos rabarber, 200 gr. suiker of 110 gr. suiker en 1 af gestreken theelepel zuiver wit krijt. De rabarber schoonmaken ischillen is niet noodig), in stukken snijden, wasschen en gaar koken mee weinig water. Kooktijd pl.m. 10 min. De ra barber fijn roeren en het krijt er door mengen. Het moes koud laten worden en de suiker er door mengen. Vanillcvla met rabarbermoes. kg. rabarber, Va liter tapte melk, 25 gr. Custardpoeder, mai- zena of bloem, 100 gr. suiker of suiker en zoetstof of 1 afgestre CHOOFDREDACTRICE G. C. KREMER - Bosker. Middenmeet VERANTWOORDELIJK VOOR DE ADVERTENTIES CORN. J. BOSKER, Wieringen. UITGEVER CORN. J. BOSKER, Wieringen. DRUKKERIJ Fa. CORN. J. BOSKER, Hoofdstr. 14, Wieringen. P 1352/1 K 1503. ken theelepel zuiver wit krijt, kunsteiwit. De rabarber in blokjes snij den, wasschen en gaar koken met weinig water. Kooktijd pl.m. 10 min. De rabarber fijn roeren, zoo noodig binden met aangemengd aardappelmeel en afmaken met suiker en krijt. 2'/s dl taptemelk aan de kook brengen. Met de rest van de melk de Custardpoeder en de maigena aanmengen en hiermee de taptemelk binden. De vla door het rabarbermoes roeren en, de massa koud laten worden. Eeni ge lepels kunsteiwit stijf slaan en hiervan een gedeelte door de vla mengen. De vla in een gla zen schaal overdoen en garnee- ren met de rest van het schuim. Vla en rabarbermoes kunnen ook apart worden gegeven. gen niet vast te houden, doch deze onverwijld aan hun leveranciers door te zenden. LANDBOUW. BEDRIJFSORGANISATIE VOOR VEE EN VLEESCII. Invoering van Klasse C II. De Bedrijfsorganisatie voor Vee en Vleesch maakt bekend, dat met ingang van Dinsdag, 26 Mei 1942, voor de classificatie van koeien, ossen en stieren een nieuwe klas se C II wordt ingevoerd, gelegen tusschen de klassen C en D. De klasse C zal voortaan klasse C I worden genoemd. In de nieuwe Klasse C II zullen worden ingedeeld dieren, die niet voor de klasse C I in aanmerking bomen, doch een dusdanige con stitutie hebben, dat zij evenmin als D-dieren kunnen worden aan gemerkt. Het aanhoudingspercen tage bedraagt bij de Klasse C II tenminste 48%. Voor de in klasse C II ingedeeld vee zijn de volgende prijzen vast gesteld voor rundvee, aangevoerd op de slachtveemarkten te Am sterdam, Alkmaar, Rotterdam, Hilversum, Haarlem, 's-Graven- hage, Hoorn, Purmerend, Scha- gen, Delft, Utrecht en Gouda f O.ST^—f 0.40 per kg levend ge wicht en voor rundvee, aange voerd op alle andere slachtvee- markten f 0.37—f 0.38 per kg le vend gewicht. Kunstmestdistributïe. Het R.V.O. kunstmestdistribu- tiebureau maakt bekend L Geldigheidsduur kunstmest- bonnen. Integenstelling met het ver melde in de publicatie d.d. 7 April j.1. zullen alle thans geldige kunst- mestbonnen hun geldigheid be houden tot uiterlijk 31 Mei i942. De stikstof bonnen met 5 en B.T. de phosphorzuurbonnen met op druk 4 en 5 en de kalibonnen met opdruk B.T. moeten derhalve ui terlijk 26 Mei door verbruikers bij handelaren en coöp. aankoopver- eenigingen worden ingeleverd, zoodat deze bonnen vóór 31 Mei aan het R.V.O. Kunstmestdistri- butiebureau kunnen worden inge zonden en aldaar uiterlijk 1 Juni a.s. ontvangen zijn. Na dien da- tus ontvangen bonnen kunnen door het R.V.O. Kunstmestdistri- butiebureau onder geen voorwaar de meer worden geaccepteerd. De aandacht wordt speciaal er op ge vestigd, dat de geldigheidsduur van geen der voor het seizoen 1941/42 aangewezen kunstmestze- gels nogmaals zal worden ver lengd. II. Uizending van machtigingen voor den aankoop van kunstmest stoffen. Het is dringend noodzaselijk, dat alle ingeschrevenen de door hen ontvangen machtigingen on middellijk aan hun leveranciers opzenden. Alle in het seizoen 1941/42 uitgereikte machtigingen, zullen per 30 Juni 1942 ongeldig worden. Op de machtigingen, welke op dien datum niet bij he\ R.V.O. Kunstmestdistributiebureau zijn ingeleverd zullen geen kunst meststoffen meer beschikbaar worden gesteld. Den ingeschreve nen wordt derhalve in hun eigen belang aangeraden de machtigin- Propaganda-avond Landstand te Schagen. In theater Royal te Schagen v/erd Donderdagavond de achtste in de reeks van propaganda-avon- den die de Landstand georgani seerd heeft in Noord-Holland en waar de Prov. Boerenleider J. Saai met zijn medewerkers heeft ge sproken. Er waren pl.m. 80 bezoekers aanwezig toen de propagandalei der, de heer Leeuw, het welkoms woord sprak en met een enkel woord de sprekers van dezen avond inleidde. Als eerste spreker betrad het podium, Burgemeester Kaan van Wieringerwaard, hoofd van de vakgroep veehouderij van den Landstand. De heer Kaan stelde vast dat deze bijeenkomsten in hoofdzaak zijn belegd om misvatting om- tient doelstelling en grondslag van den Landstand weg te nemen. Het is de bedoeling dat men door deze bijeenkomsten meer contact krijgt met de practijk. Tot beter begrip las spr. vervol gens de betreffende verordening ■voor, waarbij tot instelling van den Landstand was besloten. In deze verordening is de taak omschre ven en wie lid zijn van den Land stand. De Landstand staat onder on middellijk Staatstoezicht van den Secr. Gen van het Dep. van Land bouw en Visscherij. Het is een Openbaar Lichaam met verordenende bevoegdlv.-id. Door goede medewerking te ver leenen aan den Landstand heeft men verantwoordelij kheid Ogeno men tegenover het N ca. Volk. Spr. stelt - vervolg^ de vraag of hetgeen de Landstand beoogt niet in de oude organisaties kon worden bereikt. Met alle respect en eerbied voor de oude boeren- organisaties zegt spr. pasten zij niet in het raam van den nieuwen tijd. De oude organisaties waren allen gebaseerd op de hokjes en schotjesgeest die het Ned. Volks leven beheerschte. In de nieuwe orde is geen plaats voor aparte groepen. Het tot eenheid brengen van de confessioneele en neutrale organi saties is de taak van den Land stand. Spr. bepaalt zich vervolgens tot een bespreking in onderdeelen van de diverse hoofdgroepen en vak groepen en dorpsleiders van de Landstand. Vooral de laatste functionarissen met de Boeren- raad acht spr. van groot belang. Spr. somt vervolgens de moei lijkheden op die de veehouderij heeft. Hoewel de zuivelprijs goed is te noemen,., door de beperking in de productie, welke het gevolg is van allerlei omstandigheden, zit de veehouderij meer in de hoek waar de slagen vallen. De afzetprijs voor het overtollige vee is te laag. Voorheen was dit een sluitfout op de rekening. Thans is dit een verliesfout. De afd. vee houderij beijvert zich verbetering in deze toestand te krijgen. Spr. doet van deze plaats een beroep op de Landbouwvoorlich- tingsdienst. Er moet een sterke samenleving zijn tusschen deze dienst en den Landstand. Spr. zegt ten slotte dat het werk van den Landstand nog in het eerste stadium verkeerd. Dit werk is opgezet in volle oorlogs tijd, dus onder moeilijke omstan digheden. Er is in ons land een verdeelde meening over de afloop van den oorlog. Voor spr. is uitslag niet Twijfelachtig. Laat men daarom bedenken, dat wij ons zullen moe ten instellen op het nieuwe Euro pa, waar Nederland een taak heeft te vervullen. Geeft daarom uw volle medewerking aan den Land stand.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1942 | | pagina 1