11e JAARGANG WOENSDAG 27 MEI 1942 No. 46 WAARIN OPGENOMEN WIERINGER COURANT van 1909 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. DE JEUGD EN HET NAT. - SOCIALISME. Het gaat om de komende geslachten. „Men zal zich wellicht herinne ren" aldus de heer Blokzijl in zijn radiopraatje „dat ik indertijd tot de slotsom was gekomen, dat in zóó uitzonderlijke tijden als die, welke we tegenwoordig beleven, wenschen van ouders, die uit een duidelijk te onderkennen bekrompenheid van op vatting of een riet te verdedigen haatstemmig zijn voortgekomen, op zij worden gezet, zoodra men mag aannemen, dat voor politieke over tuigingen vatbare achttienjarigen in een richting gaan, die voor de ko mende volksgemeenschap van be slissende beteekenis moet zijn. „Voor de komende volksgemeen schap, zooals de nalionaal-socialis- tische minderheid die wenscht te zien, maar die door ons te vuur en te zwaard wordt bestreden" -- zoo hoor ik vele mee-luisterend^ ouders mompelen. Ik wéét het. Men ver telt mij daarmee niets nieuws. Maar men kan mij en tienduizenden ande ren volwassen Nederlanders nu een maal niet het geloof ontnemen, dat deze nieuwe volksgemeenschap komt. Wij laten anderen toch ook de ov.ertuiging, dat ze niet komt, of althans niet zooals w ij ze voor Nederland en voor Europa wenschen Men heeft tientallen ja ren lang een regime in het leven ge houden, dat ons met den dag meer tegen de borst ging stuiten, en dat we slechts door eigen actie konden gaan bestrijden. Het recht daar toe hadden we toch zeker weT in uw democratischen, humanistischen, verdraagzamen en positief-Christe- lijken staat En het zal u, „anti- ouderstoch wel evenzeer als óns moeten hebben gehinderd, dat onze vroegere regeeringen dat recht zoo ijverig hebben verkracht, zoodra het om strijders voor het nationaal-sicia lisme ging Wij zijn er nu eenmaal tot in het diepst van ons bewustzijn van over tuigd, dat een allerlaatste poging gedaan moet worden, om een rechtvaardig en menschwaardig sa menleven in volksgemeenschappen op te bouwen, en te verhinderen, dat een eeuwig weerkeerende sla vernij en bijbehoorende bloedige re- volutionnaire afrekeningen de ko mende geslachten tot ongelukkige menschen maken. Wij zien geen an dere oplossing dan het nationaal- socialisme. Hier gaat het om heel groote dingen, die niet met politieke haatcomplexen van het oogenblik zijn weg te praten. Het gaat om een socialen strijd, die nu maar eens moet worden uitgevochten. De Jood sche kwestie is daarmee verbon den, omdat nu eenmaal historisch vaststaat, dat het Jodendom de vij and is van alle nationale kracht, de ondermijning van elke volksgemeen schap en daarmee de natuurlijke t.e- genspeler van het nationaal-socia- lisme. Hier helpen geen halve maat regelen, en hier schaadt een teveel honderd malen minder dan een re weinig. Het gaat, zei ik, om een strijd, die nu maar eens moet worden uitge vochten. Het Duitsche spreekwoord zegt „Lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende." Het gaat tenslotte om niets min der dan om de komende ge slachtenl Om van de volwasse nen van heden in groote meerder heid overtuigende nationaal-socialis- len te maken een dwaas, die zich voorstelt, dat zooiets mogelijk zou zijn. Maar onze jongens en meis meisjes, die de klassen van de lagere school binnentreden, kunnen werke lijke nationaal-socialisten worden Het wacht^p is op maatregelen, die dit mogelijk maken, tegen alle gemopper en kleinzielig verweer in. Er is groote haast bij. Want juist op school zitten oöze meest verwoede, reactionnaire tegenstanders verbor gen. En het is heelemaal niet waar, dat dit verzet de sympathie van alle jongeren heeft, die de klas sen vullen. Er groeit nietemin een kern van jonge Nederlanders onder ons op, voor wie ik eerbied heb. Er is niet de minste aanleiding, om den moed op te geven. De Staat van straks zal voor deze jongeren ruim baan maken, ondanks de tegenstribbelen de ouders, onderwijzers, dominees en pastoors. Gelooft toch niet, dat ge de jeugd, Uw" eigen jeugd kunt tegen houden met iedeeën van.... gister- En nog wel in een tijd, waar het om alles gaat Ik zou hel onzen jongens en waar mogelijk en wenschelijk ook onzen meisjes, wel willen toeroe pen breekt met het heden, loont eens moed en inzicht, waagt nu eens alles, om te winnen. Voor ten nissen en voetballen, biertjes drinken, kousen stoppen en kletspraat, ver der geven is later nog tijd genoeg, mocht het u dan nog belang inboe- WINTERHULP EN N.V.D. Wat reeds is geschied. Verschenen is het verslag over de werkzaamheden van de Winterhulp Nederland en den Nederlandschen Volksdiensl. Er blijkt uit, dat reeds het eerste Winterhulpseizoen een opbrengst had van 7.000.000 gulden. Direct bij deze eerste Winterhulp actie stelden zich duizenden vrijwil ligers ter beschikking als collectant en medewerker. De ontwikkeling van het eerste Winterhulpwerk van 'hel jaar 1940-1941 maakte het moge lijk in den zomer van 1941 ertoe over te gaan, een organisatie in het leven te roepen voor de sociale ver zorging van het Nederlandsche volk, die onder den naam van Nederland schen Volksdienst reeds tot een be grip geworden is onder het volk. De afsluiting van het Winterhulp- werk voor het jaar 1941-1942 kan eerst over eenige weken geschie den echter kan reeds worden ge zegd, dat het uiteindelijke resultaat verre boven dat van het vorig jaar zal liggen. Bijzonder verheugend is het feit, dat het aantal vrijwillige medewerkers gedurende het laatste Winterhulpwerk aanmerkelijk is ge stegen, Hierbij dient ook de aan dacht gevestigd te worden op de loterij ten bate van het Winterhulp werk. Vele volksgenooten hebben, behalve de geldsbedragen, ook goe deren ter beschikking gesteld. Reeds in de laatste maanden van 1941, na het begin van het werk van den N.V.D.konden plus minus 80C0 schoolgaande kinderen worden uitgezonden voor een verblijf van 4-6 weken naar buiten. In het begin van 1942 is weder met de uitzen ding van kinderen begonnen. Thans zijn 1000 kinderen bij pleegouders inrichtingen ondergebracht de uit zendingen gaan in versterkte mate voort, 450 hulpbehoevende moeders uit kinderrijke gezinnen werden in mooie tehuizen gedurende vier we ken opgenomen. De schooltandverzorging is aange vat door middel van vervoerbare tandheelkundige klinieken. In eenige maanden werden reeds zeven klinie ken ingericht. Er werden 1663 kinde ren onderzocht, 3070 vullingen aan gebracht ew bovendien 497 andere tandheelkundige handelingen op scholen, zoowel als fn jeugdtehuizen verricht. De huishoudelijke hulp heeft met 70 helpsters reeds 24.500 dagen arbeid in de gezinnen verricht Vele duizenden families werden met een ondersteuning geholpen. Zoo werd bijv. in Juli 1941 een bedrag uit gekeerd van f 3287.55 in December 1941 was dit gestegen tot f 31.779.69, Voorts heeft de N.V.D. nog ver schillende hijzondere opdrachten uit gevoerd door de inschakeling in het werk der Centrale Keukens kon den in December 1.932.768 portiek eten worden uitgegeven. Bij bominslagen verleende de N.V.D. uitgebreide hulp, tot een be drag van plus minus f 100.000. BINNENL. NIEUWS. De nieuwe boter- en vetkaart. Gedurende het tijdvak van 26 Mei tot en met 4 Juni geeft de met 27 genummerde bon der boterkaart recht op het koopen van 125 gram boter. Gedurende genoemd tijdvak geeft de met 27 genummerde bon der vetkaart recht op het koopen van 425 gram boter of, voor zoover,' de voorraad strekt, van 125 gram mar garine óf ïpo gram bak- en braadvet. KIPPENHOUDERS MOEJEEN EIEREN INLEVEREN. In een officieele mededeeling maakt het Rijksbureau voor de Voed selvoorziening in Oorlogstijd bekend, dat alle pluimveehouders, die voor hun dieren geen voedertoewijzing ontvingen, voor het jaar 1942 vijftien eieren per kip moeten inleveren aan een door de Landbouw Crisis Orga nisatie in overleg met de Nederland sche Centrale voor Eieren en Pluim vee te De Bilt aangewezen verza melaar. Dit beteekent, dat alle kippenhou „dus, dus ook zij, die in hun stads tuintje eenige kippen hebben loo- pen", per dier vijftien eieren moe ten inleveren en wel volgens een schaal, die in genoemde mededee ling wordt bekend gemaakt. Waa neer men niet aan den leverings plicht voldoet, zal men geen pluim vee meer mogen aanhouden, afgezien nog van andere tegen de nalatigen te nemen maatregelen. Nieuwe Burgemeesters. De Commissaris voor Bestuur en Ji^titie, heeft benoemd tot burge meester J. A, de Mooi te 's Heer Abts Kerke met gelijktijdig eervol ontslag van burgmeester te Breskens, den landbouwer A. P. Hovinga te Oostwoldeollambt tot burgemeester te Scheemda, den gemeente-ambte naar C. J. van der Pijl te Terneu- zen tot burgemeester te Hoek en den gemeente-ambtnaar J. Tolle naar te Zaamslag tot burgemeester an Benthuizen en Moerkapelle. Drankwinkelierster in de knel. De inwoners van de gemeente Tholen zijn dezer dagen verrast met een beslissing van den Haagschen Inspecteur voor de Prijsbeheersching, waardoor zij onverwacht in de ge- genheid worden gesteld een goed glas te drinken, meldt „De Tïjd". Omstreeks het einde van het vo rige jaar heeft een controleur pro ces-verbaal opgemaakt Tegen de drankwinkelierster, mej. E, van Rijs- sel te Tholen, die op listige wijze de prijzen van tal van soorten alco holische dranken had opgedreven. De inspecteur veroordeelde haar tot f ICO boete en tot sluiting van haar zaak gedurende een jaar. Voorts rd openbaarmaking van het von nis gelast. De in beslag genomen dranken, geveer 1250 flesschen, kruiken en mandflesschen port, likeur, cognac, jenev.er, enz., werden verbeurd ver klaard de burgemeester van Tho len werd tot onderhandschen ver koop gemachtigd. Hij zond den Tho- lenaars een circulaire, waarop zij konden invullen hoeveel en welke dranken zij wenschlen te koopen. Daarvan is druk gebruik gemaakt 850 gezinnen van de 860 hebben zich als gegadigden opgegeven. J.l, Zater dag geschiedde de verkoop in het gemeentehuis. De opbrengst zal ter beschikking van den Inspecteur voor de Prijsbeheersching worden ge steld, in afwachting van het hooger beroep, dat door mej.j Rijssel inmid dels is aangeteekend. IJSSELMEERVISSCHERIJ. Tferwijl verleden jaar rondom de IJsselmeervisscherij reeds veel ge rucht was door overtreding van voor schriften en de inspectie met som mige verkeerde elementen onder de visschers. een waren strijd in hel vangslgbied moest voeren, is hier van thans nauwelijks sprake. De oor zaak is vooral gelegen in het besluit no. 488 van het Dep., dat een reeks maatregelen, de geheele visscherij op het IJsselmeer tevens omvatlende, inhoudt. Een belangrijke wijziging voor 1942 is die van art 3 van ge noemd besluit, waarbij art. 12 van het Alg. Visscherijreglemenl een andere lezing krijgt n.1. „Overtreding van een voorwaarde bedoeld in art. 15 Alg. Visscherijregement wordt ge i strafi met hechtenis van max. een aand c.q. geldboete van 150 gulden *crffae wijziging heeft allereerst be trekking op de IJsselmeervisscherij. De oude toestand was deze, dat art. 15 niet voorzag in de mogelijk heid een overtreder b.v. van het zóne-verbod voor den strafrechter te brengen. 1,'bans echter is door de uitbrei ding van art. 12 een geheel nieuwe toestand ontstaan en is art. 15 op juridische basis gekomen, d.i. be trokken in het strafrechtproces. Overtredingen van art, 15, d.i. van de voorwaarden gesteld op de vergunning tot visscherij, worden nu door den rechter en niet meer admi nistratief berecht. Dit beteel^pnt, dat de overtreder nu ook een maand hechtenis kan krijgen en dus die periode geen gelegenheid heeft, tot bijverdienste, afgezien nog van de ernstige correctie „een maand te moeten zitten". Maar de nieuwe strafbepaling zal in de practijk veel ernstiger 'gevolgen in economisch op zicht hebben Het constateerea eener overtreding brengt nu mee de gelijktijdige inbeslagname van zijn vischmateriaal, de kuil enz. Nat. Dagbl. Vrijwilligers in den Arbeidsdienst. Naar men meldt, is het aantal „zo merkampen" van den Ned. Arbeids dienst uitgebreid tot meer dan 10 en is de ingebruikneming naar Dins dag 7 Juli a.s. verschoven. De dienst tijd voor degenen, die in deze kam pen zullen worden ondergebracht, zal tol en met 19 Dec. 1942 duren. Voor vrijwilligers blijft het tot en met Dinsdag 2 Juni a.s. nu moge lijk, zich voor deze kampen te mel den. Zij moeten ongehuwd zijn en den leeftijd van 17,echter nog niet dien van 24 jaar hebben bereikt. Vergiftiging te Eindhoven 7 Eenige. maanden geleden overleed naar „Het Volk" meldt, te Eindho ven een man onder verdachte om standigheden. Zijn stoffelijk over schot werd, zonder dat aan het overlijden meer aandacht werd be steed dan in normale gevallen, ter aarde besteld. "Poen dezer dagen in hetzelfde huis een kostganger even eens op verdachte wijze overleed, stelde de politie een nader onder zoek in, met het gevolg, dat de on geveer 35-jarige weduwe wegens vergiftiging van haar echtgenoot en van den kostganger in hechtenis werd genomen. MOTORSCHIP TE LEMMER ÖINNENGESLEEPT. Ernstige averij opgeloopen. Het motorschip „De Hoop", schipper F. Smit van Ter Apel, geladen met coces van Amster dam naar Delfzijl, dat Zondag nacht nabij Lemmer achter den Meerdijk voor anker was gaan liggen, is van zijn anker losgerukt en bij een vuurtoren op den stee- nen dam geslagen. De noodvlag werd geheschen, waarop de reddingboot Hilda van de N.Z.H. R.M. ter assistentie uit voer. Het motorschip, dat ernstige averij had opgeloopen, werd met veel moeite door twee sleepboo- ten vlot gesleept en in de haven te Lemmer gemeerd. De vrouw van den schipper en twee kinderen zijn van boord gehaald. Persoonlijke ongelukken hebben zich niet voor gedaan. winter heeft doorgebracht, te verla ten en de mogelijkheid bestaat, dat het reeds op verschillende plaatsen voorkomt. Dit kan zijn in de aardappelvelden, maar het kan aanvankelijk ook op andere gewassen en op wegen >e- recht komen. Laat iedere aardappel- verbouwer dus nauwkeurig toezien of hij den 1 cm. grooteh, ovalen ke ver met gele dekschilden, waarop 10» overlangsche zwarte strepen voorko men, op zijn aardappelplanten waar neemt en laten alle menschen vooral in hel Zuidelijke deel van ons land eveneens hun aandacht wijden aan het insect en het, als het ergens ge vonden wordt, dadelijk vangen en onschadelijk maken en van de vondst mededeeling doen aan de politie ter plaatse. Het is voor den Planten- ziektenkundigen Dienst van zeer groot belang, dat deze op de aange geven wijze kennis krijgt van alle vondsten, opdat hij maatregelen kan nemen om te voorkomen, dat het in sect zich plaatselijk kan vermeerde ren. j Afwijkend veevoeder. De Voedselcommissaris voor Noord Holland maakt bekend, dat voor vee houders met een slechte gras en/ot ruwvoederpostie. afwijkend veevoe der beschikbaar is. Veehouders, die hiervoor in aan merking wenschen te komen, kunnen schriftelijk, vóór 30 Mei a.s. een aan vraag indienen aan het Bureau Voed selcommissarïs te Alkmaar, afdee- ling Veevoederdistributie, onder op gaaf van naam, adres, plaats en or ganisatienummer, aantal melk- en kalfkoeien, jongvee, en oppervlakte grasland, terwijl tevens de hande laar dient te worden vermeld, die voor levering van het voeder moet zorgdragen. Aanvragen, welke na 30 Mei s.s. binnenkomen oi waarin de gevraagde gegevens niet zijn vermeld, worden onheiloepelijk terzijde gelegd. WIERINGERMEER. LANDBOUW. Let op den Coloradokever. De Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen deelt mede, dat de eerste exemplaren van «fen Colorado kever in Zeeland gevonden zijn. Zeer waarschijnlijk zijn deze uit het Zuiden, dus vermoedelijk uit Bel gië aangevlogen. Het insect blijkt dus nu den grond, waarin hel den HOOFDREDACTRICEG. C. KREMER - Bosker, Mlddenmeer.^ VERANTWOORDELIJK VOOR DE ADVERTENTIES CORN. J. BOSKER, Wleringen. UITGEVER CORN. J. BOSKER, Wieringen. DRUKKERIJ Fa. CORN. J. BOSKER, Hoofdstr. 14, Wieringen. P 1352/1 K 1503. Duitschland strijdt voor Europa. Omsingelingsslag ten Zuiden van Charkof. GROS VAN DRIE SOVJET LEGERS INGESLOTEN. Ruim 30 plaatsen ingeno men in middensector. DUITSCH-FINSCH SUCCES IN LAPLAND. Steunpunt aan Z.-kust van Engeland bestookt. Hoofdkwartier van den Fiihrer 25 Mei. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend De operaties ten Zuiden var. Charkof hebben zich ontwikkeld tot een omsingelingsslag. Het gros van drie Sovjet-legers, waaronder sterke, gepantserde strijdkrachten is ingesloten. Alle pogingen om uit te breken, zijn mislukt met zeer zware verliezen voor den tegen stander. In den middensector zijn bij ei gen aanvallen meer dan dertig plaatsen ingenomen. Ten Zuid oosten van het Hmenmeer mis lukten plaatselijke aanvallen van den vijand. In Lapland hebben Duitsche en Finsche troepen in zware gevech ten van verscheidene weken vij andelijke strijdkrachten ter sterk te van verscheidene divisies ver slagen. Hierbij heeft de afdeeling wielrijders 99, ondanks zeer moei lijke terreinomstandigheden, een doorbraak tot stand gebracht door een hardnekkig verdedigde, diepe vijandelijke kazematstelling. Aan de baai van Kandalaksja vernielde duikbommenwerpers een belangrijke brug van de spoorlijn van Moermansk. Formaties gevechtsvliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht een steunpunt van li^jhte Britsche zeestrijdkrachten aan de Zuidkust van Engeland doeltreffend met brand- en brisantbommen be stookt. PLANNEN VOOR WONINGBOUW. In een van onze vorige num mers heeft men kunnen lezen, dat voor de dorpen in de Wieringer- m.eer uitbreidingsplannen zijn vervaardigd, die als de tijden even gunstige zijn tot uitvoering zullen worden gebracht. Maar er komt meerOok voor den polder iri zijn geheelen. om vang zijn plannen in voorberei ding voor massale woningbouw. Op niet minder dan 53 punten in den Polder zullen, indien de tijden gunstig zijn, 10 tot 24 wo ningen worden gebouwji. •Wij behoeven het niet meer te herhalen, het is overbekend, er is een nijpend woningtekort in den polder. Er is, en er wordt veel gemop perd op de woningpolitiek van het Bouwbureau, terecht en te on rechte. Zij die destijds de leiding heb ben gehad in den polder, hebben de particuliere arbeiderswoning bouw aan banden gelegd, om de woningen van het Bouwbureau Wieringermeer, die door de over heid werden gebouwd te bescher men. De argumenten die hierover destijds werden aangevoerd waren volkomen aanvaardbaar. Zij hiel den verband met de uitgifte van de boerderijen, het afvloeien van arbeidèrs naar den N.O. Polder. Het was tevens een maatregel om de vrije vestöging tegen te gaan, van menschen die geen vast werk hadden in den polder. En een belangrijk argument was, dat de nieuwe pachters niet vrij waren om arbeiders van het oude land mee te brengen, doch eerst een keuze moesten doen uit de arbeiders, die bij de Cultuur maatschappij afvloeiden. Kortom 'het systeem woning- politiek toegepast door de Wierin- germeerdirectie, zal voor sommi gen wel aanvechtbaar zijn ge weest, het heeft vele goede kan ten gehad en heeft goed gewerkt. Dat de oorlogstoestand tus- sehenbeide is getreden, kan niet als argument gelden dat deze wo ningpolitiek onjuist is geweest. Een feit is dat juist nergens nóg zooveel is gebouwd als in de Wie ringermeer ondanks de oorlogs omstandigheden. Ondertusschen zitten we hier met een woninggebrek dat ontstel lend is. Wanneer men op het mo ment 500 woningen zou kunnen bouwen dan was er nog een te kort. Men kan veilig aannemen, dat in de toekomst een 1000 wo ningen bijgebouwd zullen worden, wanneer men eenvergèlijking trekt op het aantal woningen wat in den N. O. Polder op het bouwpro gramma staat. De plannen voor een dergelijk groot bouwprogramma zijn in de maak en men kan veilig aanne men, dat zoo gauw men een kans ziet om het tot uitvoering te brengen, deze kans zal aangrijpen. Wij hebben hierboven terloops opgemerkt- dat er veel gemopperd wordt op het Bouwbureau. Voor een groot deel o.i. ten onrechte. Het "bouwbureau zit met een groot aantal aanvragen voor woningen en een klein aantal beschikbare woningen. Het is dus onmogelijk om ieder tevreden te stellen. En soms wekt het bij het publiek de schijn alsof er maar wat gedaan wordt met de toewijzing van een woning. Deze schijn heeft de leiding van het Bouwbureau .echter zelf op zich geladen. Er is een lange lijst van aan vragen om een woning, doch nie mand van de aanvragers kan ooit aan de weet kómen hoe hoog of laag hij op de lijst staat. O.i. zou er veel onbillijks in de oo- gen van het publiek worden weg genomen, als men de aanvragers een bewijs van Inschrijving gaf. Ook dan laat het nog ruimte over voor gevallen die om de een of anderè reden dringend voorge trokken moeten worden. Mogelijk dat men dit eens in overweging wil nemen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1942 | | pagina 1