11e JAARGANG ZATERDAG 30 MEI 1942 No. 47 WAARIN OPGENOMEN WIERINGER COURANT van 190B t HOOFDREDACTRICE G. C. KREMER - Bosker, Middenmeer. 1 VERANTWOORDELIJK VOOR DE ADVERTENTIES NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. TER OVERDENKING. Het geluk kan de menschen scheiden, de smart vereenigt hen. Alle menschen dragen een last: bij de eenen is het een vracht steenen, bij anderen een kroon. De meeste menschen hebben het zoo druk met het overtollige, dat zij het noodzakelijke verwaar- loozen. DE ERNST DES LEVENS. Bij al de beslommeringen, die iedere dag geeft, kan 't zijn dat wij een soort automaat worden, werken voor 't gezin, eten, drin ken, slapen en voor 't overige om al 't andere ons niet bekommeren,, er niet over denken, of naar onze meening er ook geen tijd voor hebben. „Ik heb er geen tijd voor geen verstand van anderen kunnen 't beter doen,"dat zijn stok paardjes, waarop men rijdt Maar 't leven gaat voort met z'n eischen, zTi vraagstukken, en als er 'n tijdstip komt, dat de vraag komt wat hebt gij ge. daan dan staat men met ledige handen en een ledig ge moed. Dan hebben we schuld Zoo is 't ook met wat het hoo- ger leven aangaat. Men heeft 't te druk, maar men heeft de be denken, dat God ons in 't leven heeft geplaatst, om onze aard- sche plichten te doen, maar ook om Zijn mede-arbeider te zijn. Hier te arbeiden voor een betere wereld, voor naastenliefde en ge meenschapszin, en het zijn de slechtste tijden niet, waarin geen persoonlijke aardsche voor deden aan verbonden zijn. Het is „het geloof door liefde wer kende", de machtigste arbeids- bron, die er bestaan kan. degeneratie van duizenden eerlij -1 wijl uit bepaalde bedrijven kc- werkers, die niets anders ver-J .percentage arbeiders wordt gerè- DE VERNIEUWING VAN EUROPA. DE ARBEID DIENT ALS IETS EERVOLS TE WOR DEN BESCHOUWD. Op enthousiaste en gedocumen teerde wijze heeft Dinsdagmiddag de Berlijnsche econoom Vogt, in een persbijeenkomst te Haarlem, die onder leiding stond van den Pressereferent voor N.H., den heer Eggert, gesproken over den bouw van nieuw Europa. Met overtuiging betoogde hij, dat de tijd, waarin de arbeid als koop waar wordt beschouwd en men spreekt van een arbeidsbeurs arbeidsmarkt, voorbij is. Ieder mensch heeft recht op arbeid maar ook den plicht tot arbeid naar het socialistische beginsel „één voor allen en allen voor één." Het kapitalistische productie stelsel, waarin alleen om winst te maken geproduceerd wordt, kon den denkenden mensch geen vol doening meer schenken. Daardoor toch werd de arbeid als een vloek en een noodzakelijk kwaad ge voeld, terwijl de arbeid als iets eervols dient te worden beschouwd. Dit is mogelijk, .wanneer ieder lid der gemeenschap zich bewust wordt, dat hij zijn arbeid niet al leen verricht om voor zich en de zijnen geld te verdienen, maar dat hij daardoor ook de gemeenschap dient en vooruit brengt. In Duitschland heeft men be grepen, dat een maatschappij - vorm, waar honderdduizenden niet meer voor den arbeid waren inge schakeld, niet kon voortbestaan, omdat dit verlies voor de gemeen schap beteekende, wat de gemeen schap zich op den duur niet kan veroorloven. Wat men daar deed om den arbeid tot een vreugde te maken, begint langzamerhand in de wereld door te dringen. Met groote bewondering was de heer Vogt voor ons schoone land bezield. Dit te dicht bevolkte land met 9 millioen zielen telde echter ook 450.000 werkloozen, die ge steund moesten worden. Dit betee- iangden dan in het arbeidsproces teworden ingeschakeld. Duitsch land, dat thans in een oorlog is gewikkeld, waarbij het gaat om het zijn of niet zijn van Europa, heeft zich ook den opbouw van Europa ten doel gesteld en dan ook na de bezetting van Neder land het mogelijke gedaan om in Nederland het aantal werkloozen te verminderen. Desondanks zijn er hier nog een 200.000. Men zal er altijd een aantal blij ven houden. Ook in Duitschland is het niet gelukt om alle niet- volwaardigen in het arbeidsproces in te schakelen. Voor de welvaart en het geluk van een volk is het echter noodig, dat het aantal on geschoolde arbeiders zoo klein mo- gelijk wordt en dat van de ge schoolde zoo groot mogelijk. Daar om heeft men in Duitschland voor den ongeschoolden arbeider, gelegenheid geschapen zich tot geschoold arbeider te bekwamen en men heeft daar begrepen, dat het gemeenschapsbelang vordert, dat zoo'n arbeider dan ook het volle loon behoort te ontvangen. Dan pas zal de arbeider zich vol waardig gaan gevoelen, terwijl een arbeider, die een goed inkomen heeft, goede kleeren enz. kan koo- pen en een goede woning kan be wonen, wat weer andere arbeiders werk geeft. Wat een goede woning voor een gezin en de cultuur van een volk beteekent, werd scherp door den heer Vogt belicht. Nu Nederland de Europeesche lotsgemeenschap deelt, gaat h^t niet aan, dat daar duizenden ar beiders zonder werk loopen, ter wijl men die in Duitschland, dat vecht voor het 'voortbestaan van Europa, tekort komt. Daarom zijn voor de metaalarbeiders aan de Fokkerfabrieken te Amsterdam en in de voormalige Conradfabrieken te Haarlem voor ongeschoolde ar beiders de gelegenheden inge steld om zich tot geschoolde ar beiders te bekwamen. De gemeen telijke arbeidsbeurzen zijn rijks instellingen geworden en omdat er naast de 200.000 ingeschreven werkloozen nog duizenden zijn, die niet ingeschreven zijfi, wordt er thans naar gestreefd om ook deze werkloozen in het productie proces in te schakelen. Daarvoor zijn verschillende verordeningen in het leven geroepen en daarom is er bij het besluit van de Secre tarissen-Generaal van de Depar tementen van Sociale Zaken van Justitie van 14 Maart 1942 bepaald, dat werkgevers een ver gunning behoeven om werkkrach ten beneden 40 jaar te werk te stellen. Van deze bepaling zijn de landbouw en de visscherij, alsme de de arbeid in de huishouding uitgesloten. Dit is gedaan, omdat oude boomen moeilijk verplaatst kunnen worden en het dus beter is, de jongeren naar Duitschland te zenden. Deze jongeren woraen, overeenkomstig hun aanleg, daar te werk gesteld, omdat de mensch de hoogste prestatie kan geven en het gelukkigst is, als hij arbeid overeenkomstig zijn aanleg ver richt. Omdat de jongeren en ook vaak hun ouders niet weten, wat zij willen worden, zijn er voorlich tingsraden ingesteld, die daarover adviseeren. De Europeesche ge meenschap kan zich de luxe niet meer veroorlooven, dat duizenden door het bezit van hun ouders, wel consumeeren, maar niet pro- duceeren. Ieder gezond mensch heeft, omdat hij verbruikt, ook den plicht tot arbeid. De Duitschland te werk gestelden hebben dezelfde rechten als de Duitsche arbeiders, maar her pro ductieproces eischt daarentegen, dat ook zij nakomen, wat is over eengekomen. Geen bedrijf kan produceeren, als het niet op de daarvoor benoodigde arbeiders kan rekenen. Nu Duitschland in een kamp om liet zijn of niet zijn van Europa is gewikkeld, wordt ook van het bedrijfsleven in Nederland het hoogste geëischt. Niet strikt, nood zakelijke bedrijven worden stilge legd, om de arbeiders voor arbeid quireerd. Dit mag niet tengevolge hebben, dat daardoor de produc tie in die bedrijven wordt Vermin derd. Daar, waar met 80 pet. ar beiders wordt gewerkt, omdat er 20 pet. is weggehaald, en er 40 uur werd.gewerkt zal 45 uur of 48 uur per week en ten hoogste 80 uur per week gewerkt moeten worden om de productie op peil te hou den. Dit moge hard schijnen, maar *t is noodzakelijk, om straks na den oorlog tot den opbouw van een nieuw Europa te kunnen ko men. Wij hebben den heer Vogt er op gewezen, dat het voor Nederland- sche arbeiders ais een grief wordt gevoeld, dat zij in Duitschland niet te werk werden gesteld in het werk, waarvoor zij waren aan genomen en dat zij, na het beë eindigen van den overeengekomen tijd, niet teïug mochten. Ook heb ben wij naar voren gebracht, dat vele Nederlandsche werkers wel gaarne willen werken, maar bezwaar tegen hebben om in de Duitsche oorlogsindustrie te werk te worden gesteld. De heer Vogt erkende deze be zwaren. Het is echter oorlogstijd. Waar het mogelijk is, en daar wordt ernstig naai' gestreefd, wor den de arbeiders in Duitschland wel degelijk in het overeengeko men werk geplaatst. Wanneer zij, na den overeengekomen tijd, naar Holland gaan, behoeven ze niet terug te keeren, als ze kunnen aantoonen, werk te hebben gevon den. Het is thans niet geoorloofd goede werkkrachten in Holland te laten rondloopen, terwijl men Duitschland aan arbeidskrehten zoo zeer behoefte heeft. Waar dit mogelijk is, wordt wel degelijk de arbeid ook naar Holland gedecen traliseerd. Dit is echter meestal niet mogelijk, omdat men groote sociale bedrijven nu eenmaal niet kan overplaatsen en men ook met het oog op de fabrieksgeheimen een arbeid niet bij den arbeider kan brengen. Daarom moet de ar beider bij den arbeid worden ge bracht. Men neemt daarvoor bij voorkeur dan jongeren ongeschool den, die met verruimden blik ei als volwaardige arbeiders terug- keeren en er dan toe kunnen bij dragen, dat Holland niet kleiner maar grooter uit den oorlog terug keert. Overigens kón het bezwaar te gen den arbeid in de Duitsche oorlogsindustrie niet te hoog wor den aangeslagen, want in heel Europa, ook in Holland, werkt de industrie daarvoor en zelfs de Hollandsche boer, die zijn groen ten teelt, welke voor een deel naar Duitschland gaan, werkt aan de oorlogsvoering" mede. In de toe komst gaat het echter voor den opbouw van het nieuwe Europa. D. v. N. H. hebben zichzelf kort voor hun ge vangenneming doodgeschoten. In den centralen en den noor delijken sector van het Oostfront werden onze aanvalsondernemin- gen met succes voortgezet. Op zich zelf staande aanvallen van den vijand werden afgeslagen. Aan het front van de Noorde lijke IJszee werden in de haven van Moermansk twee groote koop vaardijschepen in brand gebom bardeerd. Bij de voortzetting der aanval len op het vijandelijk convooi in de wateren tusschen de Noord kaap en IJsland brachten de ge vechtsvliegtuigen een handels schip van 8000 brt. tot zinken, drie andere werden in brand ge bombardeerd. In de Middelandsche Zee ren doeltreffende aanvallen BINNENL. NIEUWS. Nieuwe personeele belasting gaat in. Minder grondslagen. Ge meenten mogen opcenten verkoogen tot driemaal wet telijk tarief. Bij besluit van de secretarissen- generaal van Financiën en van Binnenlandscne Zaken is een wij ziging gebracht in de wet op de personeele belasting. Te beginnen met het loopende jaar zullen voor de personeele be lasting als grondslagen nog slechts gelden de huurwaarde en het meu bilair, zoodat de overige grond slagen i dienstboden, paarden, mo torrijtuigen, pleiziervaartuigen en biljarten) zijn vervallen. De be richt op vliegvelden op Malta en' lasting zal worden geheven wegens het Noord-Afrikaansche kust- kende niet alleen arbeids- en dus productieverlies, maar ook een'in Duitschland vrij te maken, ter- Duitschland strijdt voor Europa. Snelle vernietiging van de ingesloten Sowjetlegers. Hoofdkwartier van den Führer, :7 Mei. (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakt be kend De vernietiging van de ten Zui den van Charko\f ingesloten Sow jetlegers maakt snelle vorderin gen. Na nieuwe vergeefsche pogin gen om door te breken is het weer standsvermogen van den vijand, die tot dusver taai heeft gestreden, gebroken. Chaotische toestanden kenmerken het beeld der in een nauwe ruimte bij eengedrongen vijanden, die op verscheidene punten zijn omsingeld en versla gen. De opperbevelhebber van het 57ste Russische leger, generaal Podlas, en zijn chef van den staf gebied. Gevechtsvliegtuigen vielen bij dag de havenwerken van Sout- hampton, bij nacht voor den oor log belangrijke installaties aan de Britsche Zuidwestkust aan. Bij op zich zelf staande vluch- en naar de kusten van Noorwe gen èn Frankrijk verloor de vij and vier vliegtuigen door den af weer met jachtvliegtuigen er luchtdoelgeschut. O.MSIXGELINGSRING STEEDS NAUWER AANGEHAALD. Berlijn, 28 Mei. (D.N.B.) Naar het opperbevel van de weer macht inzake de gevechten ten Zuiden van Charkov verder mede deelt, vielen de Duitsche en ver bonden troepen Maandag de drié Bolsjewistische ingesloten legers geconcentreerd aan, zoodat omsingeling nog nauwer kon wor den aangehaald. De op een klein gebied opeen gedrongen bolsjewisten onderna men op 25 Mei in den loop van den dag verscheidene pogingen om met sterke strijdkrachten, steund door talrijke pantserwa gens en hevig artillerievuur door te breken. Tegelijkertijd vielen de bolsjewisten om de omsingelde troepen te ontlasten, van buiten af aan. Aan beide plaatsen van het front werden de aanvallen in hevige gevechten met aanzienlij- verliezen voor de bolsjewisten af geslagen. Hierbij werden elf in 'n plaatsje binnengedrongen bolsje wistische pantserwagens vernietigd Ook ten Noordoosten van Char kov deden de bolsjewisten her haalde ontlastingsaanvallen, die echter met zware verliezen voor de bolsjewisten werden afgesla gen. De Duitsche luchtmacht steunde de krijgsoperaties van het leger door doeltreffende aan vallen op vrij groote bolsjewisti sche troepenconcentraties, pant sercolonnes en opeenhoopingen van voertuigen, terwijl /de bolsje wistische cavallerie door bestrij ding met de boordwapens hevige verliezen leed. Door het bomba- deeren van commandoposten en sterk met troepen bezette schuil plaatsen binnen de omsingeling leden de bolsjewisten groote ver liezen aan menschen en pantser wagens. De Duitsche formaties jachtvliegers beveiligden het luchtruim boven het Donetsge- bied en schoten volgens tot toe ontvangen berichten met slechts verlies van één eigen toe stel, 23 bolsjewistische vliegtui gen neer. In den centralen sector van het front leverden Duitsche plaatse lijke aanvallen aanzienlijke suc cessen op, zoo wordt in aanvul ling op het weermachtsbericht medegedeeld. Tijdens de Duit sche operaties, waarvan reeds Maandag melding werd gemaakt, werden de bolsjewisten opnieuw uit hun stellingen geworpen verder achteruit gedreven. CORN. J. BOSKER, Wieringen. UITGEVER CORN. J. BOSKER, Wieringen. DRUKKERIJ Fa. CORN. J. BOSKER, Hoofdstr. 14, Wieringen. P 1352/1 K 1503. het gebruiken van hier te lande gelegen gebouwen en gedeelten van gebouwen met hun aanhoorig- heden, een en ander voor zoover zij dienen a. tot woning, b. tot gemak, uitspanning of vermaak van den gebruiker. Onder aan- hoorigheden worden verstaan ge bouwen, erven en gronden, bij een gebouw of een gedeelte van een gebouw behoorende en daarmede in gebruik. Buiten aanmerking blijven de voor het publiek toe gankelijke gronden van buiten plaatsen. Verder wordt bepaald, dat ge deelten van een perceel, dat tot woning dient, alleen dan niet in de belasting worden betrokken, indien hun inrichting er op wijst, dat zij uitsluitend worden gebe zigd voor een ander doel dan woning of tot gemak, uitspanning of vermaak van den gebruiker. Geen belasting wordt geheven wegens het gebruik van perceelen of gedeelten van perceelen uit sluitend a. voor den dienst van het rijk of andere publiekrechtelij ke lichamen b. als kostschool c. als inrichting van weldadigheid of tot genezing of verpleging van zieken of gebrekkigen, als inrich ting tot algemeen nut door zede lijke lichamen, vereenigingert in het bezit van rechtspersoonlijkheid of stichtingen, een en ander voor zoover daarbij geen winst wordt beoogd of gemaakt anders dan voor inrichtingen als hier bedoeld of voor armenzorg d. als hotel of logement, wordende hieronder ver staan een inrichting waar door gaans door reizigers voor korten tijd logies wordt genomen. Wat de biljarten betreft is op te merken, dat deze als grondsla? nu wel vervallen, maar gerekend, worden te behoorer. tot het meu bilair, dat te zamen met de huur waarde als grondslag is behouden De nieuwe belasting zal beperkt blijven tot als woning dienende perceelen.. Er zal dus nu geen be lasting meer worden geheven voor kantoren, winkels, bioscopen, the aters, koffiehuizen en logementen. Men kan dus in het algemeen zeg gen dat bedrijfslokaliteiten buiten de belasting vallen. De gemeenten blijven de opbrengst van de geheele per soneele belasting ontvangen. Zij kunnen echter, aangezien nu eenige grondslagen ver vallen en daardoor de op brengst zou verminderen, d< opcenten verhoogen. Daarbij kunnen zij practisch gaan tot drie maal het wettelijke ta rief Met het oog op de voorberei ding tot de onderhavige wijziging, was de aanslagregeling uitgesteld. Nu deze wijziging in de „Staats courant" is verschenen, zullen de aanslagen niet lang meer op zich laten wachten. ONTSLAG VAN PERSONEEL. Op grond van het eerste uit voeringsbesluit in zake de zooge naamde „Ontslagverordening" heeft de directeur-generaal van den Arbeid indertijd vier algemee ne vergunningen verleend, n.1. tot ontslag van tijdelijk personeel in landbouw-, industrie- en han delsbedrijven, met uitzondering van mannelijke werknemers in akkerbouw-en veehouderijbedrij ven b. tot ontslag van tijdelijk personeel in akkerbouw- en vee houderijbedrijven c. tot werk tijdverkorting in bepaalde bedrij- ten bij z.g. onwerkbaar weer d. tot ontslag van personeel, aan hetwelk door bemiddeling van zijn werkgever een andere betrek king wordt aangeboden. Deze. algemcene vergimningen zijn, als gevolg van de intrekking van het eerste en de uitvaardi ging van een derde uitvoerings besluit, automatisch komen te vervallen. Thans heeft de directeur- generaal van den Arbeid even wel een beschikking gegeven, waarbij de eerste drie van deze algemeene vergunningen, te rekenen van 23 Februari 1942 af, opnieuw zijn verleend. Werkgevers, die personeel heb ben ontslagen na 23 Februari 1842,. behoeven, indien aan de in bovenbedoelde vergunningen voor komende bepalingen is voldaan, dus geen bijzondere vergunning meer aan te vragen. LANDBOUW. DE INLEVERING VAN EIEREN DOOR PLUIMVEEHOUDERS. Het Rijksbureau voor de Voed selvoorziening in Oorlogstijd maakt bekend, dat alle pluimvee houders, die voor hun dieren geen voedertoewijzing ontvangen, voor het jaar 1942 15 eieren per kip moeten afleveren aan een door de Landbouw-Crisis-Organisatie in overleg met de Nederlandsche Centrale voor Eieren en Pluimvee te de Bilt aangewezen verzame laar. Van deze eieren moeten er voor 28 Juni tenminste 7, voor 26 Juli tenminste 12 en voor 30 Augustus 1942 tenminste 15 zijnafgeleverd. Voor pluimveehouders, die voor hun dieren een voedertoewijzing ontvangen, geldt reeds een rege ling. Deze blijft ongewijzigd. De bij een Landbouw-Crisis- Organisatie aangesloten pluimvee houders zullen vanwege den Pro vincialen Voedselcommissaris een kaart ontvangen, waarop het aan tal te leveren eieren, berekend naar het aantal kippen aanwezig tijdens de inventarisatie in De cember 1941, staat vermeld. De niet bij een Landbouw-Cri sis-Organisatie aangesloten pluim veehouders zullen zelf bij hun Plaatselijken Bureauhouder een kaart moeten afhalen, onder me- dedeeling van het door hen aan gehouden aantal kippen. Ditzelf de geldt voor georganiseerden die na 1 December 1941 kippen zijn gaan houden. Een kaart, waarop het te leveren aantal eieren is ver meld, zal hun dan worden uitge reikt. Op de kaart zal de verzame laar het aantal door hem ontvan gen eieren aanteekenen, zoodat bij controle kan worden nagegaan of aan den leveringsplicht is vol daan. De inzameling der eieren door de verzamelaars zal zoo spoedig mogelijk beginnen. Mocht de pluimveehouder nog geen kaart ontvangen hebben, dan zal een voorloopig bewijs afgegeven wor den. Het nog niet in het bezit heb ben van een kaart ontslaat den pluimveehouder niet van den leve ringsplicht.- De pluimveehouders, clie niet aan den leveringsplicht voldoen, zullen geen pluimvee meer mogen aanhouden, afgezien nog van andere tegen hen te ne men maatregelen. SPORT. B.K.C.-NIEUWS. B.K.C. n gaat Zondag voor Se riewedstrijden naar Callantsoog. B.K.C.-adsp. naur Adspiranten- dag in Alkmaar. B.K.C. I speelt Dinsdagavond ter gelegenheid Wieringerwaar- derkermis voor de beker tegen Wieringerwaard. B.K.C. heeft deze beker nu reeds twee keer gewonnen en kan haar nu definatief in haar bezit krij gen door Wieringerwaard te klop pen. Doch dit zal voor B.K.C. aan pakken worden daar W.-waard momenteel over een jong vlug elftal beschikt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1942 | | pagina 1