11e JAARGANG WOENSDAG 10 JUNI 1942 No. 50 WAARIN OPGENOMEN WIERINGER COURANT van 1909 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. Duitschland Europa. Vijandelijke aanvallen aan Wolchov-Front mislukt. Ring om ingesloten Sow jet troepen nauwer gemaakt. Groote suc cessen bij Duitsch-Italiaanschen tegenaanval in Libye. CANTERBURY OPNIEUW UIT DE LUCHT BESTOOKT. Hoofdkwartier van den Führer, 7 Juni. (D. N. B.) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend In den Zuidelijken sector van het Oostelijk front sloegen Duit- sche bergtroepen en Hongaarsche afdeelingen enkele aanvallen van den vijand af. In den centralen en den noordelijken frontsector werd de ring om de in het achterwaart- sche frontgebied ingesloten groe pen van den vijand door een ge- concentreerden aanval nauwer aangehaald. Vijandelijke tegen aanvallen werden in hardnekkige gevechten bloedig afgeslagen. Aan het Wolchov-front herhaalde de vijand op verscheidene plaatsen zijn hevige aanvallen, zij misluk ten echter dank zij den waakza- men afweer/die gesteund werd door formaties duikbommenwer pers. De vijand leed daarbij zwa re verliezen en verloor weer 18 pantserwagens. In Noord-Afrika leverde de te genaanval der Duitsche en der Italiaansche pantsergroepen, ge steund door sterke, luchtstrijd krachten, groote successen cp. De vijand werd verslagen en in ge deelten omsingeld en in de pan gehakt. De vijand verloor weer 30 pantserwagens. Talrijke stuk ken geschut en voertuigen behoor den tot den buit. Er werden ruim 4.000 gevangenen gemaakt. Daar mede bedragen de verhezen van de Britsche strijdkrachten sinds het begin van den strijd in de Marmarische woestijn op 28 Mei ruim 10.000 gevangenen, 550 pant serwagens, 200 stukken geschut en eenige honderden auto's. In het gebied van het Kanaal schoten Duitsche jagers gisteren overdag zonder zelf verliezen te lijden 13 Britsche vliegtuigen neer. Het stadgebied van Canterbury werd in den nacht van 6 op 7 Juni opnieuw door formaties ge vechtsvliegtuigen met brisant brandbommen bestookt. Britsche bommenwerpers vielen in den afgeloopen nacht de stad Emden aan. De burgerbevolking leed verliezen. Talrijke gebouwen, vooral weer in woonwijken, wer den verwoest of beschadigd. Zes der aanvallende vliegtuigen wer den neergeschoten. Kapitein Philipp, Groepscom mandant in een eskader jacht vliegtuigen, behaalde gisteren aan het Oostelijke front zijn 101e tot 103e overwinning in de lucht. Eerste-luitenant Becker behaalde in den afgeloopen nacht zijn 20e tot 22e overwinning in de lucht tijdens nachtelijke vluchten. De adjudant-onderofficier Teigc van een eskader jachtvliegtuigen schoot met zijn gevechtsvliegtuig binnen enkele dagen tijds elf vij andelij ke vliegtuigen, waarvan negen des nachts, neer. voor lid te zijn van het Nederlandsche Arbeidsfront, ook omdat hij daar door in tijden van werkloosheid verzekerd zal zijn, dat het inkomert voor hem en voor zijn gezin niet ophoudt. Het Nederlandsche Arbeidsfront toch zal de werkloosheidsuitkee- ringen en ook de steunuitkeerin- gen gaan verzorgen. Dit zal niet alleen zoo zijn om redenen van practischen aard. Deze uitkeerin- gen te verzorgen, behoort princi pieel tot de taak van het Neder landsche Arbeidsfronthet be hartigen van de belangen van al le werkers in dienst van de volks gemeenschap. Deze taak nu houdt niet op, wanneer de arbeider voor korter of langer tijd is uitgeschakeld uit liet arbeidsproces. Kon in het verleden een „werklooze" arbeider zich wellicht uitgestooten en over bodig voelen, thans is dat niet meer het geval. Het geheele ge bied van den arbeid vormt thans en in de toekomst overal en ten allen tijde een onverbrekelijke eenheid. Daar het Nederlandsche Ar beidsfront deze eenheid tot uit drukking brengt, moét de taak van dit front ook zijn het behar tigen van de belangen der wer kers ook door middel van de werk loosheidsverzekering. Wordt dus lid van het N.A.P. Gij versterkt hierdoor niet alleen de eenheid van alle werkers, maar bovendien schept gij, omdat gij overeenkomstig artikel 9 van het huishoudelijk reglement van het Nederlandsche Arbeidsfront een beroep kunt doen op de werkloo- zenkas overeenkomstig de wette lijke bepalingen, hiermee voor u en uw gezin het recht op uitkee- ringen in tijden van werkloosheid. BINNENL. NIEUWS. Recht op uitkeering bij werkloosheid. „Het belang van mijn gezin gaat boven alles," zegt Jansen, metaaldraaier, met een jaren lan gen staat van dienst. „En daarom ben ik lid van het Nederlandsche Arbeidsfront. Ik heb dan ook geen dag gewacht met het invullen van mijn vragenlijst, maar deze onverwijld ingezonden." Jansen heeft gelijk. Wie het belang van zijn gezin inziet en welke werker doet uat niet zorgt Meisjes in het Arbeidsfront. Den centrale persdienst van het N.A.F. meldt Vrouwelijke leden van het Ne derlandsche Arbeidsfront hebben na minstens vijf jaar onafgebro ken lidmaatschap, bij huwelijk recht op een geldelijke onder steuning, waarvan de grootte af hankelijk is van den totalen duur van het lidmaatschap en van de gemiddelde bijdrage, welke be taald is. Met deze bepaling vervalt de overigens onjuiste bedenking, die vele ongehuwde vrouwelijke werk krachten voorheen tegen aanslui ting bij een vakorganisatie had den. „Waarom zou ik contributie AARDBEIEN. De te verwachten opbrengst. De stand is in Heiloo en een gedeelte van Egmond van slecht tot middelmatig, in Castricum en een gedeelte van Heemskerk van middelmatig tot goed en de ove rige gedeelten goed tot best. De stand van de late aardbeien heel wat beter dan van de vroege. Over de geheele linie heeft een rijke bloei plaats gehad, doch het Iaat zich aanzien dat de vroege soorten klein van stuk zullen blij ven. Als er regen komt kan nog veel terecht komfen. NIEUWE AARDAPPELEN. Door den heer P. Pilkes Sr. te Heiloo werden Vrijdag de eerste nieuwe aardappelen gerooid aan de veiling te Beverwijk aan gevoerd. NIEUW BANKBILJET VAN f 50 De Nederlandsche Bank zal een nieuw model bankbiljet van f 50 in omlqop brengen. Op de voor zijde is op de linkerhelft in don kere kleur de gravure van een vrouwenportret naar het schilde rij „De oestereetster" van Jan Steen afgebeeld, hetzelfde por tret is op de rechterzijde in spie gelbeeld weergegeven. Aan de achterzijde van het bil jet is in donkerbruine kleur a drukt een gravure, voorstellende een winterlandschap, naar een schilderij van Van Oststade. EINDE DER MAAND WEER MEER GROENTEN TE WACHTEN. Het duurt nog een paar Jvn, voordat de producten van '-.V: kouden grond in behoor lijke hoeveelheden beschikbaar komen. De heer Kroon wilde een profetie doen de sla begint langzaam aan te komen, en eiken dag wordt het daarmede beter. Ook de bloemkool en de peultjes beginnen aan te komen. Met de peen zal dit over veertien dagen het geval zijn. Met de doperwten over drie weken. De tuinboonen zijn tegen einde Juni te ver wachten. Dus is er tegen het einde van akten en voor hen, die met hengel visschen, jaarlijks één jaaF en ouder recht op 20 sigaret- door! ten per veertien dagen. De be den Secretaris-Generaal van het] Departement van Landbouw ei Visscherij zou worden vastge steld. Voor het jaar 1942 is dit nu geschied. Thans blijkt, dat de houder van een groote vischakte A, eene groote vischakte B en eene kleine vischakte f 1.-, die die van eene hengelakte f 0.50 zal moeten bijdragen en dat van degenen, die visschen met één hengel f 0.25 zal worden gevor derd. Herinnerd wordt er no'g aan, cat van laatstgenoemde bijdrage deze maand weer normale voor! zijn vrijgesteld personen beneden raad te verwachten. Wat men 15 jaar en eveneens personen die die door het bezit hieromtrent ook wil schrijven,' wat men ook wil regelen, daar door komt er geen groente meer. Er is niet meer Aan het einde der maand zal het trouwens nog wel mondjes maat zijn maar dan hebben we toch niet meer zoo te kam pen met zulk een schaarschte] Er is gewezen op het euvel van den verkoop door telers aan het publiek. De schaarschte wordt veroorzaakt voor 't grootste deel door de zooeven genoemde facto ren. Maar er zijn nevenfactoren, o.m. deze verkoop door telers aan hetpubliek. Regel is, dat de telers hun ge heele productie ter veiling bren gen. Maar ze mogen tot een maximum van 5 Kg. aan het pu bliek verkoopen tegen telersprijs. Dit geldt speciaal voor bepaalde streken, waar minder winkelver koop voorkomt. Nu gaat men uit 's-Gravenhage in drommen naar Ook dan zal het echter het Westland en uit Amsterdam nog mondjesmaat zijn, naar den Haarlemmermeerpolder cm groenten in te slaan. doch niet meer de groo te schaarschte van thans VERVOERVERBOD. vdn De Haagsche redacteur het Handelsblad schrijft In de dagelijksche persconfe rentie te 's-Gravenhage heeft de heer Kroon eenige mededeelingen gedaan over de groentenpositie. De gevolgen van den strengen winter doen zich eerst nu in al hun scherpte gevoelen. De bloem kool, de sla, meerendeels in Fe bruari uitgeplant, zijn voor het grootste deel bevroren. Met de peen is het evenzoo. Er moest opnieuw worden uit gezaaid, hetgeen de opbrengst zooveel later doet komen. Na den strengen winter hébben wij bo- betalen, wanneer ik toch straks vendien nog vijf weken lang een Derhalve is er in de Staats courant een mededeeling over een vervoerverbod voor groen te geplaatst. In bepaalde plaat selijke omstandigheden kan daarvan, worden afgeweken. Dan zal de groentevoorziening wel iets normaler worden Wat de vooruitzichten betreft, nog dit er is meer oppervlakte bebouwd dan vorige jaren. Maar de opbrengst per ha is minder, vooral door de minder beschik bare kunstmest. Dus zal er niet veel groente méér beschikbaar komen dan vorige jaren. Boven dien moet er een deel gereser veerd worden voor het volgende seizoen. van eene akte kunnen aantoonen, dat zij de bij drage reeds op andere wijze heb- voldaan. BIJSLAG BLIJFT VAN KRACHT In overleg met het Rijksar beidsbureau heeft het Neder- landsch Arbeidsfront weten te be reiken, dat de loonbijslag ter hoogte van 24 x het uurloon, welke tot nog toe verleend werd aan arbeiders, die destijds naar aanleiding van de „Werfaktion' in overleg met hun werkgevers vrijwillig in Duitschland zijn gaan werken, in tegenstelling met het aanvankelijk voornemen, zal worden gehandhaafd. Dientengevolge blijft deze bij slag van kracht, zoolang de thans bestaande arbeidsovereenkomst met de betreffende arbeiders loopt. .De sigarettenkaart voor Extra sigaren e sigaretten. De Secretaris-Generaal van Handel, Nijverheid en Scheep vaart deelt mede, dat binnenkort twee extra rantsoenen sigaren (tien stuks) op de tabakskaart schikbaarsteiling dezer sigaret- ten geschiedt op dusdanige wij- j ze dat één maal in de veertien da gen een bon van de sigaretten- kaart wordt aangewezen, welke het recht geeft om daarop gedu rende de eerste - telkens nader aan te duiden week van die periode van veertien dagen 20 si garetten te koopen. De aandacht wordt er in ver band met het bovenstaande -op gevestigd, dat, hoewel men met het rantsoen van 20 sigaretten gedurende twee weken moet toe komen, ae bon der sigaretten- kaart uitsluitend gedurende de eerste van die twee weken inge wisseld kan worden. Na afloop van deze week is de bon niet meer geldig en is het dientenge volge verboden daarop sigaretten af te leveren of in ontvangst te nemen. Voorkeur voor Rookers- kaart. De mannen van 18 jaar en ou der hebben in overgroote meer derheid de voorkeur gegeven aan een rookerskaart boven een ver- snaperingenkaart. Van de rond 3 miliioen mannen, die in deze aangelegenheid kiesgerechtigd zijn, hebben circa 2.900.000 een tabaks- kaart genomen. Hieruit mag ech ter niet worden afgeleid, dat er 100.000 niet-rookende mannen in Nederland zijn. Een aantal van hen heeft naqaelijk een rookers kaart genomen om met de hierop te verkrijgen rookartikelen vrien den of verwanten gelukkig te ma ken. De grootste verrassing van de pretkaart-keuze is wel, dat van de 2fAi miliioen vrouwen van 25 jaar of ouder niet minder dan .300.000, dus meer dan de helft een sigarettenkaart heeft geno men. Zij zullen in de meeste geval len het lekkers, dat zij op hun ei- en twee extra rantsoenen sigaret' §en kaarten en op die van hun ten (dus 40 stuks) op de sigaret- kinderen krijgen, met de echtge- tenkaart beschikbaar zullen wor den gesteld. Daarenboven zullen op de ta- bakskaart naderhand twee rant-! ^heel verloren. nooten en groote zoons deelen. Het gezegde „mannen die rookèn snoepen niet" heeft zijn waarde in dezen oorlogstijd zoo goed als in het huwelijk treedt, mijn geld is dan toch weg," zoo werd gere deneerd. Het Nederlandsche Arbeidsfront heeft dit bezwaar thans weggeno men en de vrouwelijke leden een ..bruidschat" in het uitzicht steld, welke wegens den korten duur van het lidmaatschap, die voor het verwerven daarvan is vereischt, door vrijwel alle huwen de vrouwelijke leden zal kunnen worden verworven. De bedragen varieeren tusschen f 20.in het laagste geval en maximaal f 180. Een voorbeeldJansje Beek is op haar zestiende jaar als fa brieksarbeidster gaan werken cn werd onmiddellijk lid van het N.A.F. Als' zij straks op 26-jarigen leeftijd in het huwelijk treedt, ontvangt zij bij die gelegenheid een bedrag van f 45.d.w.z. dat zij 24%, bijna een kwart van de betaalde contributie terugont vangt, en dat, ongeacht of zij misschien gedurende haar lid maatschap reeds een belangrijke geldelijke ondersteuning in een of anderen vorm heeft genoten. Ook hieruit blijkt dus, dat de zorg' van het N.A.F. voor zijn le den niet binnen de enge grenzen blijft, welke de beroepsarbeid be paalt, doch rekening houdt met de bijzondere belangen, in dit ge val van de vrouwelijke leden. Arbeidsters in alle bedrijven zullen dit zeker erkennen door zich aan te sluiten bij het Neder landsche Arbeidsfront. drogen, kouden wind gehad. Dat samen veroorzaakte een groot; vertraging in den groei. De aan sluiting van den afloop der kas- producten met het begin der kou de grond-producten is zoodoende gemist. De natuurkrachten heb ben tegengewerkt. Er is een va- cuum ontstaan. In dezen tijd van het jaar trouwens is de groente altijd schaarsch. Elk jaar in de zen tijd wordt er geklaagd. Maar dan bakten we vroeger panne koeken of we aten bloemkool uit Bretagne of tomaten uit Italié. Het publiek bemerkte daar vrij wel niets van. Maar die invoer staat nu stop. Dit accentueert d( acute groenteschaarschte. Boven dien is er juist nu meer noodig, omdat er meer groente wordt ge consumeerd en in vele gezinnen tweemaal wordt gekookt, daar er minder brood en aardappelen dan anders beschikbaar zijn. Dit maakt de groenteschaarschte nu bijzonder scherp. Andere jaren werd de overgang vergemakke lijkt ook door de aanwezige gezins- voorraden en conserven. De aan sluiting, gewoonlijk al moeilijk, is nog erger geworden door het ongunstige weder. soenen sigaretten extra (4C stuks) worden gegeven. De bon, waarop en de tijd, waarin deze extra rantsoenen be schikbaar zullen worden gesteld, zullen weldra worden bekend ge maakt. In verband met het boven staande zullen de detaillisten SCHEEMDA'S NIEUWE BURGEMEESTER. Zaterdag is te Scheemda de. nieuw-benoemde burgemeester Srossiers in de volgende week op dier gemeente, de landbouwer A.l c,en voor hen vastgestelden mie P. Hovinga. geïnstalleerd. Namens-' vermesdaS «n extra voorschot werd de installatie verricht doorj mr. Meyering, bestuursraad, zijn installatierede wees de burge-1 meester erop, dat hij met hart en ziel boer is en slechts gevolg had gegeven aan den aandrang op hem geoefend om naar deze func tie te solliciteeren, omdat men als nationaal-socialist- in de eerste plaats soldaat van Mussert dient t? zijn. Zoo grondig als spreker op zijn boerderij steeds het onkruid heeft bestreden, zoo grondig ,zal hij de sluikhandel helpen uitroei en. Tegenwerkers van W-H.N. en N.V.D. werden gewaarschuwd. WAT HENGELAARS MOETEN BETALEN. In de Nederlandsche Staats courant van 29 en 30 Mei j.1. no. 102, verscheen het besluit bij dragen verbetering binnenvissche lij 1942. Daarin was bepaald, dat de grootte der bijdragen voor de aanvragers van visch- of hengel- Nadere mededeelingen hierom trent zijn in een officieele publi catie opgenomen. DE SIGARETTENKAART VOOR VROUWEN. Zooals bekend geeft de siga rettenkaart voor vrouwen van 25 Van de rond 5 1/4 miliioen Ne derlanders, die mochten kiezen tusschen rooken of snoepen, heb ken dus bijna 4'miliioen de voorkeur aan een rookerskaart ge|even. Het totaal uitgegeven versnaperingskaarten bedraagt on ge veer 4.200.000. PROVINCIAAL NIEUWS. KERMIS TE HOORN. Te Hoom zal de kermis dit jaar wederom doorgaaneen groot aantal vermakelijkheden is inge schreven. De tijdsduur is echter ingekort tot zes dagen en wel van Woensdag 12 tot en met Maandag 16 Augustus op welken dag de tra- ditioneele Jappenmarkt" zal wor den gehouden. f HOOFDREDACTRICE G. C. KREMER - Bosker. Middenmeer.^ VERANTWOORDELIJK VOOR DE ADVERTENTIES CORN. J. BOSKER, Wielingen. I UITGEVER CORN. J. BOSKER, Wieringen. DRUKKERIJ Fa. CORN/ J. BOSKER, Hoofdstr. 14, Wieringen. I P 1352/1 K 1503. I Uitstapje van N.A.D. Bezoek van de arbeidsmannen aan één van de oude kasteden in Limburg öe gids vertelt bijzonderheden over een historisch tijdperk. (V.P.B.-Arbeidsaienst-Molkenboer-sJ

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1942 | | pagina 1