f le JAARGANG ZATERDAG 13 JUNI 1942 No. 51 WAARIN OPGENOMEN WSERINGER COURANT van 1909 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. TER OVERDENKING. Die mïjmeTerid met de wanhoop speelt Zal haast wanhopig worden. Het apostolisch woord beveelt Dat we ons de lenden gorden, De liefde groeit door haar op offeringen haar loon is, dat zij steeds meer liefheeft. Zij die door edele gedachten vergezeld gaan, zijn nooit alleen. EGOÏSME. Het is opmerkelijk hoeveel men schen in deze tijden uit zelf zucht de gedachte concentreeren op eigen voordeel, zelfverrijking, ookkal gaat het ten koste van hun medeburgers. De samenleving tellen ze niet, de nood gaat aan hun voorbij, ze ze zijn verhard in een niets en niemand ontziend egoïsme. Ze zitten gebogen over hun afreke ningen, tellen hun wassende rijk dom en., verlangen naar meer !- Doch ze vergeten de groote af rekening die eens zal komen, en dat ons gevraagd zal worden, „wat hebt gij met uw leven ge daan Wij zijn toch in de wereld ge plaatst „om te dienen", waar niet het eigen-ik, maar de naasten liefde op den voorgrond moet wor den geplaatst, dat wij „dienaar" moeten zijn, gelijk Christus sprak „Indien Ik u de voeten niet wasch, ge hebt geen deel aan "Mij." Deel aan God hebben is der menschen dienaar zijn. Dezen weg kiezen is in Hem gelooven in Hem gelooven is verlies van ons „Ik" verlies van ons Ik is verlossing, aangezien het voldoen aan Gods eisch is van ons zelf weg te leven naar Hem en daarin naar onzen naas te, daarbij het egoïsme afschud dende. schermd voor Tobroek bestemd convooi aan. Zij brachten in een feilen aanval twee zwaar geladen tankschepen met een gezamenlij- ken inhoud van 12.000 b.r.t. tot zinken. Bovendien werden vier transportschepen door torpedo- treffers beschadigd. Op het eiland Malta werden Britsche vliegvelden overdag 's nachts met bommen bestookt. Duitsche en Italiaansche jagers vernietigden hierbij acht Britsche vliegtuigen. Voor de Engelsche Zuidkust plaatsen gevechtsvliegtuigen den afgeloopen nacht bomtref- fers van zwaar kaliber op drie koopvaardijschepen van middel bare tonnage. Eerste-luitenant Gradig, com pagniechef in een infanterie-regi- ment, heeft zich bij de gevechten voor Sebastopol door bijzondere dapperheid onderscheiden.. SEBASTOPOLS VERDEDIGING IN KRITIEKE SITUATIE. Genève, 11 Juni. (D. N. B.) In een bericht van het front uit, Mos- kou wordt volgens „Exchange Te- Icgraph" toegegeven, dat voor Sebastopol de toestand voor de verdediging kritiek is. De druk is verder versterkt. Het verdedigings- net van de bolsjewisten heeft zwaar geleden. Tus'schen de af zonderlijke verdedigingswerken i de verbinding grootendeels ver broken- De Duitschers zijn behalve met vliegtuigen ook met pantser wagens en gemotoriseerde infan terie in de meerderheid. Duitschland strijdt voor Europa. Fort Bir Hacheim in Libye bezet. Talrijke plaatsen aan Noor delijk deel van Sowjetfront bezet. Twee: tankschepen in Middellandschc Zee ver nield. 1 Hoofdkwartier van den Führer, 11 Juni. (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In het versterkte gebied van Sebastopol werd de aanval in he vige gevechten voortgezet. Wan hopige tegenaanvallen van den vijand leverden geen succes op. Bij hevige luchtaanvallen op het gebied van Sebastopol werd in de haven des vesting een koopvaar dijschip van 3.000 brt. door bom- treffers tot zinken gebracht. In den Noordelijken sector van het Oostelijke front ontruimde de vijand onder den druk van onze oprukkende troepen talrijke plaat sen. Aan het Wolchov-front wer den sterke vijandelijke aanvallen onder bloedige yerliezen voor den vijand afgeslagen. Kustartillerie van het leger bestookte met goede uitwerking vijandelijk scheep vaartverkeer in de baai van Kroonstad. Een uit Leningrad ver trekkende. Duikboot en een deze begeleidend vaartuig werden brand geschoten. - In Noord-Afrika werd het fort Bir Hacheim, de Zuide lijke pijler van het Britsche verdedigingsstelsel, heden ochtend na dagenlangen ver- bitterden tegenstand van de aldaar ingesloten sterke vij 'andclijke strijdkrachten, stor menderhand veroverd.. Lucht strijdkrachten mengden zich in den strijd te land en bom bardeerden Britsche troepen concentraties en colonnes. In luchtgevechten verloren de Engelsclien 21 vliegtuigen. In het Oostelijk deel van de Middellandsche Zee vielen Duit sche du'ikbooten een krachtig be- Landbouw en Visscherij. SUBSIDIE- EN CREDIETVER- LEENING UITRUSTING MOTOR- VISSCHERSVAARTUIGEN MET GASGENERATOR. Aan eigenaren van motorvis- schersvaartuigen kan door bemid deling van de Nederlandsche Vis scherij centrale ten. behoeve van het uitrusten van deze vaartuigen met een gasgenerator subsidie en crediet worden verleend. Zij, die in aanmerking wenschen te ko men voor-bovengenoemde subsidie en crediet of inlichtingen daar over willen ontvangen, moeten zich vervoegen bij de Nederland sche Visscherij centrale, Afdeelinj Distributie en Vischvervoer '-Gra- venhage. GASGENERATOREN VOOR VISSCHERS VAARTUIG EN. Van bevoegde zijde vernemen wij, dat van overheidswege door bemiddeling van de Nederlandsche Visscherijcentrale, subsidie crediet wordt verleend voor het plaatsen van gasgeneratoren motorvissehers|vaartuigen. In de huidige omstandigheden, waarin aan de voedselpositie van c-ns land alle aandacht besteed dient te worden, spreekt het van zelf, dat de overheid ook de vis scherij zoo economisch mogelijk wil doen zijn. Ten aanzien van de zeevlssche- rij mag gezegd worden, dat dank zij de activiteit van visschers en overheid samen, de situatie ten opzichte van die in 1940 belang rijk is verbeterd. Teneinde den zoo noodzakelij ken vischaanvoer ter aanvulling! van het vleeschrantsoen, te bevor deren, is de overheid er in den' zomer van 1941 toe overgegaan j een credietregeling in het leven te roepen ten behoeve van stoom- visschersvaartuigen, die in norma len tijd niet rendabel waren ge bleken, maar die nu geschikt werden geacht wederom in de vis scherij te worden ingeschakeld. Sinds Juli 1!)41 werden daarom gelden door de overheid ter be-| schikking gesteld om deze vaar tuigen voor de vaart gereed te maken. Reeders of visschers- eigenaars, die financieel niet in staat waren zelf de kosten te dra gen, werden in de mogelij klieid gesteld credieten op te nemen, I waarvan dankbaar gebruik is ge-j maakt. Dank zij deze uitrustings- credieten zijn eenige stoomtraw lers opnieuw in de vaart gebra- Toen zich in den afgeloopen zo- groothandelaar G. K. te Dieren met hooge opbrengsten ïkhuizen heeft inmiddels onder mer, het vooruitzicht op minder vonden, dat het den Inspecteur gasolie voordeed, heeft de overheid day. ook onmiddellijk het daar mee samenhangende probleem van de visscherij onder de oogen ge zien. De Nederlandsche Visscherij centrale trad in contact met het „Bureau Ombouw Motoren", res- sorteerende onder het „Bureau Generatoren en Tankgas", tenein de de mogelijkheid van ombouw der visschersvaartuigenmot-oren tot gasgeneratoren te bezien. Men is thans zoover, dat met betrekking tot Gasoliemotoren een generator is geconstrueerd en een "ombouwsysteem gevonden, die sa men volgens het oordeel der deskundigen in de praktijk zul len voldoen, ook voor visscners- vaartuigen, waarmee gedurende eenige etmalen achtereen de vis scherij wordt uitgeoefend. Teneinde den in- en ombouw en de voorbereidingen daartoe zoo snel mogelijk te doen verloopen, is op voorstel van den Directeur van de Nederlandsche Visscherij centrale een werkcommissie in het leven geroepen, waarin zitting hebben vertegenwoordigers van de Scheepvaartinspectie, het Bureau Generatoren en Tankgas, de Ne derlandsche Visscherijcentrale en het Bureau Ombouw Motoren. Ter financiering van den om bouw heeft de overheid de hier voor noodige gelden ter beschik king gesteld. Bij inwilliging van het door den reeder of visscher in te dienen verzoek tot ombouw, betaalt het Rijk een derde gedeel te van de totale kosten en de voor de Prijsbeheersching te Am sterdam ernst was bij zijn cente waarschuwing. Hij ver kocht als groothandelaar aan rookers paling" van minder dan 70 gram per stuk voor 46 tot 48 cent' per halve kilogram, terwijl hij 41 cent had mogen berekenen Een boete van f 500.- is het ge volg geweest van deze handel wijze. PROVINCIAAL NIEUWS. TRIESTE MISDAAD. Donderdagmiddag is in Wor- Ymkje 3 J merveer een afschuwelijke moordj gebeurd. Een 20-jarig meisje Wormervéer was omstreeks twee! uur uit roeien gegaan met een' Renske 25, Wed. 4-jarig buurmeisje. Op de Wate ring heeft zij het kind in het wa ter gegooid en is zelf doorgeroeid naar Westzaan, waar zij een boer derij binnenstapte en aan de boerin haar afschuwelijke daad vertelde.^ Deze waarschuwde on middellijk de politie te Wormer- veer, die een onderzoek instelde. Na eenig dreggen werd het lijkje van het kind opgehaald. De daderes, die een volledige bekentenis aflegde, is een gebrek kig meisje, waarvan een been is geamputeerd. Haar beweegredenen zijn volkomen duister. VAARZEN Leip 33, Wed. D. N. Mulder 4272 170 3.97 319 de Bonte 9, Wed. D. N. Mulder 4219 160 3.79 330 Antje 15, Wed. D. N. Mulder 4081 155 3.79 Trijntje 10, N. D. Lont 3818 151 3.95 280 Bont 7, C. Maars 4403 151 3.43 280 Pietje 20, M. Bakker Sz. 4053 149 3.68 276 Horst 33, M. Bakker Sz. 4407 148 3.36 318 Dieuw 12, Wed. D. N. Mulder 3476 143 4.09 TWENTERS D. Ay I 5232 251 4.80 327 uit, jda 8, Wed. D. N. Mulder 5563 208 3.74 D. N. Mulder 309 311 4634 203 4.39 Antje 14, Wed. D. N. Mulder 5820 197 3.39 Beatrix, C. Maars 4794 195 4.07 Aaltje 4, M. Bakker Sz. 4760 193 4.05 Grietje 117, Wed. D. N. Mulder 305 294 BRAND TE BREEZAND. In een blok van vier woningen aan de Zandvaart, waarin de ge zinnen A. van Loon, P. van Loon, reeder of visscher-eigenaar in het G- Verresen, J. Ufkes en een paar algemeen 15 a contant, even-1 Heldersche families wonen, brak eens van het totale bedrag. Het restant verstrekt het Rijk als voorschot. Dit voorschot alleen dient de reeder (visscher) af te lossen. Hiervoor is een soepele re geling ontworpen de aflossing geschiedt door het heffen van een klein percentage van de besom ming. De lasten van reeder of vis scher blijven dus steeds varband houden met zyn inkomsten. In dezen vorm beteekent dit, dat zoolang het voorschot niet is te rugbetaald, de generator eigendom blijft van de Visscherijcentrale. De reeder of visscher, die voor ombouw van zijxr motor in aan merking wil komen, moet zijn aanvraag daartoe indienen bij de Nederlandsche Visscherij centrale, Af deeling Distributie en Vischver voer, Den Haag. Het Bureau Ge neratoren en Tankgas verleent de vergunning, doch niet dan nadat de Scheepvaart-Inspectie en de Visscherij centrale haar advies dat het Bureau pleegt op te vol gen hebben uitgebracht. Visscherijcentrale beschouwt daar bij als belangrijkste richtiyn de vraag of de inbouw van een gene rator uit een oogpunt van voed selvoorziening wenschelijk en noodzakelijk geacht moet worden. Voorts zijn er enkele technische voorwaarden en dienen de ver wachtingen omtrent de bedrijfs resultaten bevredigend te zijn. Als algemeene richtiyn geldt, dat de belangrykste takken van vis scherij het eerst in aanmerking komen, daar deze voor de voedsel voorziening van het meeste be lang zijn. De gasgenerator zal, naar het zich laat aanzien, straks een be langrijke rol vervullen. De subsi die- en credietregeling is voor alle motorvisschersvaartuigen van toepassing. TE DURE PALING. Amsterdam, 11 Juni. De pa lingvangst is weer volop aan den gang en dat heeft met zich me degebracht, dat de eerste overtre dingen der prijsvoorscliriften voor paling reeds zijn geconsta teerd. en hoe deze brand ontstaan is, is onbekend gebleven. Toen de familie P. van Loon bemerkte dat het boven brandde, greep het vuur, aangewakkerd door den wind, zóó fel om zich heen, dat de vlammen dadelyk uit het dak sloegen. Er viel dan ook niet aan te denken' iets uit de slaapkamers te redden. Beneden kon men nog een en ander naar buiten bren gen. De woning van den heer P. van Loon brandde bijna geheel uit. Ook de zolder van den heer G. Verresen vatte even vuur, maar de brandweer wist verdere uit breiding te voorkomen. Wel spron gen verscheidene ruiten in de an dere woningen en bekwamen de bewoners daarvan, die intusschen hun huisraad naar buiten droe gen, allen waterschade. De scheidsmuur tusschen de woningen van de families van L. en Verresen, die, scheef getrokken door vuur en water, op vallen stond, moest door de brandweer, om ongelukken te voorkomen, omgehaald worden. 3765 180 4.78 318 Hiltje 9, Wed. D. N. Mulder 4311 176 4.08 318 Reina 54, N. Bakker Sz. 4354 173 3.97 280 Horst 31, M. Bakker Sz. 3993 173 3.43 280 Trijntje 2, D. Veerdlg *4513 170 3.77 303 Maaike 6, M. Bakker Sz. 4807 170 3.54 280 Trien 9, N. Bakker Sz. 4863 166 3.41 280 Oscar's Dirkje 3, C. J. Koom 4260 165 3.87 324 Reintje 16, P. Veerdig 4962 163 3.28 280 Maartje, Jb. Waiboer 4227 162 3.03 318 Pietje 11, Jb. P. Dekker 4149 160 3.86 317 DERDKALVERS Grietje 116, Wed. D. N. Mulder 5719 239 4.18 280 Westra 2, J. D Aij 5766 238 4.13 Bonte 8, Wed. D. N. Mulder 4547 186 4.03 291 Antje 46, Jb. Waiboer Jbz. 5326 180 OUDERE KOEIEN GEMEENTE WIERINGEN. Fokvereeniging Oost en West-Wieringen. Algemeene vergadering van de Fokvereeniging Oost- en West-' Wieringen in Café Centraal op Dinsdag j.1. te Hlppolytushoef. Te ongeveer half negen opent de Voorzitter, den heer J. Veer- dig de matig bezochte vergadering Na het lezen van de notulen door den Secretaris den heer Jn. Doves volgt het verslag van den penningmeester den heer N. D. Mulder. Ontv. waren f 1511.60, Uitgaven f 1508.27, Saldo f 3.33. De rekening werd nagezien door de heeren S. Bakker en Jac. En gel en in orde bevonden. Hierna volgde het jaarverslag van den controleur A. de Graaf, waaruit we het de voornaamste dieren met hooge opbrengsten vermelden. HOOFDREDACTRICE G. C. KREMER - Bosker, Middenmeer."^ VERANTWOORDELIJK VOOR DE ADVERTENTIES CORN. J. BOSKER, Wieringen. UITGEVER CORN. J. BOSKER, Wieringen. DRUKKERIJ Fa. CORN. J. BOSKER, Hoofdstr. 14, Wieringen. P 1352/1 K 1503. Ymkje 2, J. D. Ay 6620 272 4.11 280 Boukje 27, Wed. D. N. Mulder 6087 266 4.37 280 Antje 13, Wed. D. N. Mulder 6138 237 3.86 290 Blok 85, Wed. D. N. Mulder 6708 233 3.47 312 Geertje 16, Jb. Wagemaker 6679 233 3.49 296 Romkje 32, J. D. Ay 552 231 4.16 325 Antje 58, Wed. D. N. Mulder 5995 231 3.84 280 Horst 21, M. Bakker Szn. 4951 227 4.58 330 Theba 30, Wed. D. N. Mulder 4863 220 4.52 311 Paulin 3, C. Kool 5689 217 3.81 280 Naatje 13. N. Kool 5396 212 3.93 280 Antje, D. Veerdig 5478 211 3.85 280 Bont I, C. Maars 6427 211 3.28 280 tietje ii, M. Bakker Sz. 5332 210 3.94 320 Pan, M. Bakker Sz. 5306 209 3.94 296 Gree 2, A. C. Langereis 6308 207 3.28 3.21 Betje, P. Veerdig 5849 203 3.47 321 Trien 4, C. Maars 4923 200 4.06 312 Mook 9, W. Pranger Daar de rondvraag niets ople verde sluit de voorzitter de verga dering met dank voor de opkomst en de controleur voor zijn vele werk. WIELERSPORT. KLINK TEGEN DIRK GROENE- WEGEN IN DE ACHTERVOLGLNG OP DE WIERIXGER WIELER BAAN De sportliefhebbers van Wie ringen en omgeving kunnen Zon dagmiddag van een prachtige sportmiddag genieten. De inrich ters hebben een uitstekend veld renners gecontracteerd, waaron der twee amateur-kampioenen Remkes en Peters, die naar de beroepsklasse zyn overgegaan. In dc koppelwedstrijd komen aan den start KlinkCees Bakker (die Zondag den grooten prijs van Hensbroek won) Groenewegen Remkes KremersVan Rooij (Kremers is de laatste koppelge- noot van Jan Pijnenburg ge- 323'Weestt; Jan PronkPiet Evers; OomsPeters. Verder completee- ren Jan LustVan Gent en ^van RynSimonis het uitstekend veld van renners. Dat het zal spannen in^de 60 K.M. koppelrace laat zich begrij pen. De renners zijn allen en thousiast over het weder open stellen van de Wieringer baan en zullen het beste presteeren om een spannenden strijd te verzeke ren. Daarom is het moeiUjk te zeggen welk koppel met de over winning gaat strijken. Allen be- geeren de zege fel en dat is de beste waarborg voor een fraai en spannend verloop. Een der spannende nummers van den middag is zonder twyfel do achtervolgingswedstri d tys- schen Dethmer Klink en Dk Groenewegen. Beide renners stjn aan de spits óp het achtervolgirs- nummer en zyn ook dit jaar vér favoriet voor het kampioenscjp van Nederland, waarin zij de li- ste jaren steeds den eindstld behaalden. De race gaat or 5 K.M. en mag als één der air belangrykste ritten van het jr worden beschouwd. Hopenlyk zullen de supports van Klink hem warm aanmoe ten in den belangrijken strijd. Kremers. Van Gent en.Prft rijden een sprintwedstrijd tefi den tweevoudigen kampioen Re- kes in ritten van vier en t£. De andere deelnemers rijden 1- gen kracht, afval- en klassemLt* wedstrijden. Met elkaar dus <1 daverend sportprogramma, waar van de wielerliefhebbers naar hartelust kunnen genieten. Een speciale wedstrijdjury uit de Zaanstreek zal medewerken tot het vlot verloop en welslagen der wedstrijden, die om twee uur aanvangen. 323 5338 200 3.75 321 In dit verslag worden geen aanmerkingen gemaakt. Voorzitter deelt verder mede dat door de tydsomstandigheden het aantal koeien per bedrijf is ge daald, zoodat de contributie van f 3.50 op f 4.per koe zal worden gebracht. Met deze verhooging kunnen de inkomsten en uitgaven op de be grooting in evenwicht worden gebracht. Uitreiking van nieuwe bonkaarten. VAN 22 JUNI TOT EN MET 11 JULI. Wie nu reeds een tabaks- of sigarettenkaart bezit, krijgt een nieuwe. 's-Gravenhage, 10 Juni. De secr.Tgen. van het dept. van Land bouw en Visscherij maakt bekend, dat de distributiediensten der ge meenten, waar men in het bevol kingsregister is ingeschreven, te gen overlegging van de stamkaart en in ontvangstneming van een bon van het inlegvel, gedurende het tijdvak van 22 Juni tot en met 11 Juli a.s. op nader te bepalen tijdstippen de bonkaarten voor voedingsmiddelen 8ste periode 1942 zullen uitreiken. Uitgereikt zal worden Aan houders van een inlegvel KI of LI, een bonkaart K 105 of L 105. Aan houders van een inlegvel K2 of L2, een bonkaart K 205 of L 205. Aan houders van een iniegvel K3 of L3, een bonkaart K 305 of L 305.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1942 | | pagina 1