WIERINGER COURANT van 1909 11e JAARGANG WOENSDAG 17 JUNI 1942 No. 52 WAARIN OPGENOMEN NIEUWSBLAD VOOR DE WIER1NGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. Duitschland strijdt voor Europa. Duitschers dichter bij Sebastopol. Bij Charkov 25.000 gevangenen. Van 2 tot 11 Juni 456 vliegtuigen vernield. Hoofdkwartier van den Führer, 15 Juni. (D.N.B.) Het opperbevel vaft de weermacht maakt bekend In den strijd om Sebastopol werd de vijand in weerwil van hardnekkigen tegenstand uit ver scheidene sterk verdedigde stel lingen aan het Zuidelijk front der vesting geworpen. In een lateren aanval slaagde de aanvallende in fanterie er in een diepe breuk te maken in het vijandelijk verdedi gingsstelsel. Boven het gebied der vesting hebben jachtvliegtuigfor maties, die als begeleiding der ge vechtseskaders optraden, zonder zelf verliezen te lijden 16 Sowjet- vliegtuigen neergeschoten. In het gebied ten Oosten van Charkov werden de overblijfse len van de verslagen vijandelijke troepen vernietigd of gevangenen genomen. De gisteren gemelde ge tallen hebben zich verhoogd tot 25.000 gevangenen, 266 pantserwa gens en 208 kanonnen. In de streek ten Oosten van Koersk sloegen Duitsche en Hon- gaarsche troepen herhaalde aan vallen van den vijand af. In den midden- en den noorde lijken sector van het front hadden onze plaatselijke aanvallen in het gebied achter het front een gun stig verloop. Op verscheiden plaat sen werden afzonderlijke troepen formaties en benden vernietigd. Aan het Wolchov-front werden vrij sterke aanvallen van den vij and in zware gevechten afgesla gen. In Lapland schoten Duitsche jachtcommando's op het wegen- looze oerwoudterrein numeriek sterkere vijandelijke krachten in en vernietigden deze. In het Hooge Noorden bombar deerde de luchtmacht het haven gebied van Moermansk en bescha digde een vij andelij ken. torpedo jager. Van 2 tot 11 Juni heeft de Sow- jetluchtmacht 456 vliegtuigen ver loren, waarvan 343 in luchtge vechten, 66 door luchtdoelartille rie en 28 door legerformaties zijn vernietigd en de overigen op den grondin denzelfden tijd zijn aan het Oostelijk front 47 van onze vliegtuigen verloren gegaan. In Noord-Afrika wierpen Duit sche en Italiaansche troepen den vijand in harde gevechten verder terug. De vijand verloor hierbij 52 pantserwagens en veel oorlogsma teriaal. Duitsche jagers schoten gisteren 14 Britsche vliegtuigen neer. In den strijd om Sebastopol heb ben zich bij de verovering van het fort Stalin een bataljon eener Neder-Saksisehe infanteriedivisie onder leiding van majoor Amdt, een pioniercompagnie onder lei ding van den lsten luitenant Heyer en een batterij stormge- sphut onder leiding van kapitein Caesar in het bijzonder onder scheiden. ste plaats nastreven, doch veel eer het opnieuw productief ma ken van den Nederlandsche ar beid, die straks na den oorlog ve le .oude terreinen van activiteit zal moeten missen. Het binden van dien arbeid aan nieuwe objec ten, het geven van nieuwe doel stellingen aan onzen onderne mingsgeest, van een nieuwen uit laat aan onze energie en aan cns vernuft, ziedaar wat deze op richters zeker voor oogen heeft gestaan en waartoe zij in de on metelijke en vruchtbare doch nog slechts uiterst gebrekkig geëx ploiteerde bezette gebieden ir Oost-Europa| de mogelijkheden zien. De nieuwe Compagnie wil tot een eenheid samenvatten al de bij de toekomstige werkzaam heden in die gebieden geïnteres seerde Nederlandsche kringen uit landbouw, industrie, bankwe reld, handwerk en handel er haar zakelijk doel wordt om schreven als economische activi teit van eiken aard. De eigen aard der Compagnie moet echter hierin worden gezien, dat zij de eerste plaats met raad daad, met volledigen steun van den staat en van de Nederland sche Bank ter beschikking staat van alle Nederlandsche onderne mingen en individuën, die econo misch in de Oostelijke gebieden willen werkzaam zijn. Zoo zal zij dus alle gelegenheid laten tot zelfwerkzaamheid, doch onge- keerd zal er geen zelfwerkzaam heid zijn zonder goedkeuring en medezeggenschap der nieuwe in stelling, want haar positie is (evenals die harer voorgangster) monopolistisch geregeld. Aan haar is het recht verleend- om, met uitsluiting van ieder ander persoon of lichaam, werkzaamhe den te verrichten van eiken aard op economisch terrein in de be zette gebieden van Oost-Europa. Dat de burgemeesters van Rot terdam en Amsterdam in den Raad van Toezicht zitting heb ben, is zeker geen toeval, doch mag als een aanwijzing worden beschouwd, dat onze twee groot ste havensteden aan de komende activiteit haar deel zullen hebben H. Post. DE Oost Compagnie. De aankondiging in de pers, ciat is opgericht de „Nederland sche Oost Compagnie", roept door den klank van dezen naam de herinnering op aan ons verle den. Men mag aannemen, dat bij den doop der nieuwe instelling deze bedoeling ook heeft voorge zeten en dat haar oprichters den wensch koesteren, dat zij een even groote rol zal mogen spelen als de roemruchte „Compagnie" van toenmaals. Dadelijk dient hierbij'gevoegd, dat op een senieel punt de doelstelling der nieuwe Compagnie zal afwijken van die harer voorgangsters. Niet geld verdienen en geldbeleg ging zal zij voor haar aandeelhou ders en andere bezitters in de eer De Ned. Oost-Compagnie. Grootsche economische perspectieven in Oostland. Riga, 13 Juni (A.NP.) In ver hand met de oprichting van de Nederlandsche Oost Compagnie wordt uit Riga gemeld, dat de in schakeling van de Nederlandsche economische klingen bij den we deropbouw van de stilgelegde in- dustrieele bedrijven alsmede di verplaatsing van de in Nederland braakliggende industrieele en am- bachtsbedrijven naar het Oostland in het voornemen ligt. Op landbouwgebied is een voor ziening van het Oostland met hoogwaardig Nederlandsch fok- vee alsmede een deskundige voor lichting van bedrijven in de voor malige Sow jet-Russische ruimte in het vooruitzicht gesteld. Daar de studiereis van den pre sident van de Nederlandsche Oost Compagnie, mr. M. M. Rost van Tonningen, alle districten in het Oostland omvat, zal de mogelijk heid zich voordoen dieper te tre den in de overeenstemming, waar toe men is gekomen bij de reeds eerder gevoerde economische be sprekingen en een permanente samenwerking te waarborgen, welke beantwoordt aan de onvèr- ïnij delij ke oorlogsomstandigheden en welke bovendien een *waarde- rijk aanknoopingspunt is voor den toekomstigen gemeenschappelij- lcen arbeid in Europa. waarbij f 20.— voor een kilogran was gevraagd. De meikslijter en winkelier T. D. te Hoorn had zich hieraan schuldig gemaakt. Hij is deswege door den Inspecteur voor de Prijsbeheersching te Amster dam veroordeeld tot f 100.boe te. Ook de koopers, die bereid wa ren geweest om dergelijken cancy- prijs te betalen zijn gestraft. VASTE BRANDSTOFFEN VOOIÊ KO OKDOELEINDEN. Gedurende het tijdvak van 15 Juni .1942 tot en met 30 April 1943 geven de 'met „02&f" gemerkte bonnen der kookkaarten voor vas te brandstoffen recht op het koo- pen van één eenheid vaste brand stoffen, met uitzondering van an- thraciet en fabrieksturf. M^n dient er rekening mede te houden, dat men het de op dezen bon betrokken brandstoffen tot 1 Augustus dient uit te komen, aangezien eerst op genoemden datum wederom een bon zal wor den aangewezen. NIEUWE TABAKS- EN SIGARETTENKAARTEN. Omwisseling tabaks- en versnape- ringskaarten thans niet mogelijk. De secretaris-generaal van Han del, Nijverheid en Scheepvaart vestigt er de aandacht van het publiek óp, dat bij de eerstvolgen de uitreiking der nieuwe bonkaar ten voor voedingsmiddelen tevens aan de houders (sters) van ta baks- en sigarettenkaarten te gen inlevering van onderschei denlijk de met „tabak R. „Sigaretten R 4" gemerkte bonnen der thans in gebruik zijnde kaar ten nieuwe tabaks- en sigaret tenkaarten zullen worden uitge reikt. Aangezien de versnaperingen- kaart echter tot en met 5 Sep tember a.s. in gebruik zal blijven, zal het dus ditmaal zulks in afwijking van een vorig bericht niet mogelijk zijn de tabaks- res pectievelijk sigarettenkaart om te wisselen tegen een versnaperin genkaart of omgekeerd. Eerst bij de uitreiking der bon voor ':oodat men in het eigen belani wordt geraden zich met dergelijke praktijken niet in te laten. DE EERSTE KUIL IN BESLAG. De nieuwe bepalingen inzakt de vangst in de verboden stroo- ken van het IJsselmeer, gaan van andere opvattingen uit, dan vo rige jaren liep het toen met een boete af, als een Zuiderzeevisscher in 'n voor de kuil verboden zóne werd aangetroffen, of kon bij her haling de groote acte borden in getrokken, thans volgt bij over treding direct inbeslagname dei- materialen, met het zeer ernstige gevolg, dat de visschermari tege lijk broodeloos is, want bij de te genwoordige schaarschte van tex tielproducten, vischgarens enz., is het verkrijgen van een nieuwe huil buitengesloten. De Vischerijpolitie heeft benoor den de Huizerhaven den Huizer visscher W. aangetroffen, die zijn kuil bezuiden de grenslijn Huizer- haven-Marken-Oost had uitstaan. Procesverbaal volgde en de kuil inbeslaggenomen. Midden in het aalseizoen een zware strop voor den betrokkene. Nat. Dagbl. DE KOEIEN EN HET SLEUTELTJE. Uit een weide aan de Oud-Die merlaan werd in den nacht van Vrijdag op Zaterdag twee koeien gestolen. De gemeente-politie van Diemen, bij wie deze diefstal werd aangegeven, vernam van arbei ders, die uit den nachtdienst kwa men, dat zij op den Zeeburgerdijk twee mannen met koeien hadden zie^ loopen. Bij een bewoner van de Indische buurt, die als clan destien slachter bekend stond, werd daarop huiszoeking gedaan, hier vond de politie een paar drijfnatte schoenen, waarmee blijkbaar iemand kortgeleden door een weiland was gegaan. Eenige buurtbewoners werden daarop ge arresteerd en in de marechaussee kazerne in Oost opgesloten. Toen de politie een der mannen fouil leerde vond zij een nieuw sleutel tje, dat volgens zijn aanwijzingen aan een fietsslot hoorde. De Die- kaarten voor voedingsmiddelen mensche politie was echter van voor de periode van 5 September meening, dat het een sleuteltje van een huisslot was, welk slot wel eens tot het huis kon behoo- ren, waar de gestolen koeien on der dak waren gebracht. Den geheelen Zaterdagmiddag zocht de politie langs de stallen van den Zeeburgerdijkhet zoe ken werd eindelijk beloond, men vond een deur met een slot, waar op de sleutel paste en in deze schuur werden de koeien inder daad gevonden. Het verder onder zoek wees uit, dat ook een vriend van den gearresteerde, eveneens een slachter van clandestien BINNENL. NIEUWS. Koffie van extra-prijsklasse. Amsterdam, 13 Juni. Leden' van de rivierbrigade der mare-' chaussee te Zaandam kwamen een handel op het spoor in koffie,' tot en met 3 October zullen man nelijke personen van 18 jaar ouder en vrouwelijke personen van 25 jaar en ouder opnieuw een keu ze doen tusschen een tabaks- of sigarettenkaart eenerzij ds en een versnaperingenkaart anderzijds. TE HOOGE PRIJZEN VOOR BIGGEN. 's-Gravenhage, 15 Juni. I worden op verschillende markten voor gebruiksvee prijzen gevraagd enbetaald, die verre boven de toe laatbare grens liggen. Zoo komt het voor, dat men voor biggen vleesch, bij den diefstal was be- van 4 en 5 weken f 40 tot f 60 trokken. Ook deze man werd ge- vraagt en betaalt, een prijs, die arresteerd. Beide koeiendieven in geen enkele verhouding staat hebben reeds bekend. In afwach- tot dien voor loopers, waarvoorring van de nadere behandeling een prijs van 79 cent per kg levend door den Officier van Justitie, is vastgesteld. Hetzelfde geldt voorj blijft het tweetal in de mare- geiten en schapen, die soms ver boven de honderd gulden worden verhandeld, en niet alleen bij dit kleinvee treden dergelijke onge- wenschte toestanden, die den han del ontwrichten, op. Ook runde ren worden tegen sterk verhoog de bedragen verhandeld en" vaak wordt er door verschillende scha kels een aardig sofnmetje aan verdiend. Het spreekt vanzelf, dat aan dergelijke ongewenschte toe standen een einde moet komen. Reeds is~ er door den dienst van 'den gemachtigde voor de prijzen op verschillende veemarkten in gegrepen en heeft men hier ei daar vee, dat tegen te hooge prij zen verhandeld werd, in beslag genomen. Ieder, die een onrede lijk hoogen prijs voor gebruiksvee vraagt en-betaalt, stelt zich bloot aan vervolging en inbeslagneming. chaussee-kazerne opgesloten. De koeien zijn weer te Diemen terug. LIJK DREEF IN EEN ZAK OP DE RIVIER. Lugubere misdaad ontdekt Vrijdagmorgen heeft een arbei der tc Krimpen aan den IJssel, toen deze nabij de voormalige riet mattenfabriek van Demmenie fietste, een afschuwelijke vondst gedaan. Dicht bij de steenglooi- ing van de rivier zag hij een pak drijven, dat den vorm had van een menschelijk lichaam. Hij waarschuwde een in de nabijheid wonenden veldwachter, die teza men met een collega een onder zoék instelde. Het pak dreef niet ver van de wallekant, half rus tend op de steile steenglooïng. Nadat men het pak met veel C HOOFDREDACTRICE G. C. KREMER - Bosker, Mlddenmeer.^ 'VERANTWOORDELIJK VOOR DE ADVERTENTIES CORN. J. BOSKER, Wieringen. UITGEVER CORN. J. BOSKER, Wieringen. DRUKKERIJ Fa. CORN. J. BOSKER, Hoofdstr. 14, Wieringen. P 1352/1 K 1503, moeite op den wal had geheschen deed men een lugubere ontdek king. Het bestond uit een bijna' twee meter lange juten zak.' waarin het zich in verren staat van ontbinding verkeerende lijk van een naar schatting 40-jari-' gen man bevond. Met deze vondst is men een af-( schuwelijk misdrijf op het spoor gekomen. De dader moet het lijk van den man met het -hoofd naar beneden in den zak hebben ge stopt. De zak was geheel met blank ijzerdraad omwonden. He-' laas was het niet meer mogelijk' nauwkeurig het signalement van' het slachtoffer vast te stellen. Al' leen is komen vast te staan, dat de vermoorde donkerblond haar heeft gehad. Het slachtoffer droeg een zeer merkwaardige kleei dij, waaruit men opmaakte, datl men den vermoorde van zijn ei gen kleeding heeft ontdaan om hem daarna andere kleeren aan te trekken. Hij droeg niet minder dan drie pullovers. Onderkleeren had het slachtoffer niet aan. De politie vermoedt, dat men die heeft verwijderd, om 'te voorko men, dat-'men later initialen of kenteekenen van een wasscherij zou kunnen vinden. De kleeding bestond voorts nog uit lange kou sen, die tot aan de knieën reik ten, en een marineblauwe klep broek. Schoenen had de man niet aan de voeten. Het lijk had een gaaf bovengebit. doch geen tanden of kiezen in de onder kaak. Om de hals was een rood bruine ceintuur gewikkeld, die uiet geknoopt was. Hot slachtof fer was ongeveer .1.70 m. lang Het lichaam heeft - vermoelijk een half jaar in het water gelegen. Aangezien er niemand in of in de omgeving van Krimpen aan den IJssel wordt vermist, neemt men aan, dat het misdrijf zich el ders heeft afgespeeld en dat het lijk ten slotte naar Krimpen aan den IJssel is afgedreven. Degene die inlichtingen kunnen verstrekken, welke tot opheldering van dit misdrijf zouden kunnen leiden, worden verzocht zich met de politie te Krimpen aan den IJssel in verbinding te stellen. Alg. Hbld. Landaanwinning aan de Groningsche kust. Aan de Groningsche kust pol derden de eigen geërfde boeren, die achter den dijk woonden, reeds eeuwen lang zelf hun land. Zij zorgden dat buiten den dijk de kwelder aanwies. Dat bescherm de den dijk. Bij een niéuwe inpol dering blijven er altijd eenige tientallen meters grond buiten de bedijking liggen, die bij normaal hoog water niet onder loopen. De bevordering van den landaanwas geschiedde vooral door het aan leggen van greppels, die bij eb het bij vloed opgekomen water vlug weer zeewaarts voerden, waarbij het slib achter bleef. De verzorging van de kwelders maakte dat de typische gewassen van dezen zilten bodem al^spoe- dig plaats maakten voor gras dat goed beweid kon worden door schapen en jong vee zoodat ook liet buitendijksche land zijn op brengst gaf. De zee geeft als men haar helpt, doch zij neemt ook terug als de mensch niet op zijn hoede is. Eij zware stormen uit Noord of Noordwest kan het jonge land weer afslaan. Het is derhalve zaak, als een voldoende opper vlakte aan kwelder rijp is, een dijk te leggen tot behoud van het land. Twee en een kwart eeuw ge leden is bij een zwaren stormvloed de zeedijk van Hunsingo, die daar al sinds de veertiende eeuw lag, bezweken. Nog kunt ge zien waar dat is geweest, want daar liggen van afstand tot afstand overal kolken zooals ze hier. worden ge noemd, waar het water bij den dijkdoorbraak gaten in den grond geslagen heeft. In de streek van Pieterburen en Westernieland kunt ge ook nog aan de boerderijen die daar alle maal op een rij liggen, precies ach. ter den ouden dijk, zien waar die oude dijk is geweest. In de acht tiende eeuw gaf men den strijd tegen het water niet op en werd de nieuwe dijk een eind weegs ver der naar zee gelegd. Ook hij werd na ruim een eeuw een slaperdijk en ook achter dezen dijk werd een dijk gelegd. Zoo drong het land over de wadden heen steeds meer op naar de kustlijn van de Noordzee bij de Wadden eilanden. In de overige eeuw is er een tijd geweest, waarin er geen nieuw land meer werd bedijkt. De staat, zich beroepende op een wet van Napoleon, srkende de rechten der lanaèigenaren niet meer op het achter den dijk groeiende land. Heelemaal uit de wereld geholpen is die kwestie nooit. Toch is zij in de laatste jaren geen beletsel meer geweest om inpolderingswer- ken ter hand te nemen, dank zij het sluiten van ^bijzondere over eenkomsten tusschen Domeinen en de landeigenaren. De oude gewoonte was trouwens in onbruik geraakt, waarbij de boeren hun arbeiders regelmatig op de kwelders lieten werken. Zij hadden geen vaste arbeidefs meer, die zij in den stillen tijd op de kwelders aan het werk zetten. Toch is regelmatig werken hier noódig. Dat- geschiedt thans in werkverschaffing. Telkenjare moe ten de dichtgeslibde greppels op nieuw uitgediept worden, moeten de gezette palen en heiningen vernieuwd worden. Was dit alles genheid van de practijk, thans vvcwdt studie gemaakt van alles op het gebied van het verloop van het tij en van den plantengroei, dat de aanslibbing kan helpen be vorderen. Een uit het buitenland ingevoerd slijkgras, de Spartina Townsendii, waarmee hier en daar gunstige resiBtaten zijn verkre gen, helpt met de van natüre hier groeiende grassen de aanslibbing bevorderen. A1 deze grassen ver dwijnen vanzelf als de kwelder Voor hun vertrek naar het Oostfront werden de vrijwilligers der Neder landsche H in het Wehrmachtsheim door ^-Gruppenführcr Rauter en den leider der N.S.B., Ir. A. A. Mussert, toegesproken. Gruppenführer Rauter en de voorman der Nederlandsche ff. J. II. Feldmeyer. inspec- teeren de aangetreden vrijwilligers. (V.P.B.-Polygoon-Zeilemaker-sJ,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1942 | | pagina 1