WIER INGSRMEERBODE OPROEP. 12e Jaargang Zaterdag 22 Mei 1943 No. 5 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. BELANGRIJKE REDE VAN DEN RIJKSCOMMISSARIS. In een plaats in het Oos ten des lands heeft de Rijks commissaris gisteren gespro ken voor een gehoor van ongeveer 7000 personen. Nadat de leider van het Arbéitsbereich der N.S.D.A.P. Hauptdienstleiter Schmidt de bijeenkomst had geopend, nam de Rijkscommissaris het woord, die allereerst herinnerde aan de ernstige gebeurtenissen van het begin van deze maand. Als verte genwoordiger van de bezet tende mogendheid zou hij kunnen constateeren dat hiertegen energiek werd op getreden, maar als politicus gevoelt de rijkscommissaris zich verplicht zich met deze gebeurtenissen, haar oorza ken en gevolgen bezig te houden. Hij ging in op het weder in krijgsgevangen schap wegvoeren van de le den der Nederlandsche weer macht, en herinnerde er hierbij aan, dat de houding onder deze vrijgelaten'krijgs- ■gevangenen niet zoo was, dat het Verantwoord was hen in dezen tijd zonder on- cferzoek in vrijheid te laten. In dit verband wees spreker op den roep om een tweede front, welk .vraagstuk hij in beschouwing nam, en waar bij hij tot de conclusie kwam dat de mógelijkheid bestaat, dat men zal trachten met uit de lucht gelande troepen, aan land gebrachte com mando's, met uitgeworpen wapenen en met het oproe pen dergenen, die eens in het Nederlandsche leger ge diend hebben een schijn- front te vormen. Ongetwij feld zou dit slechts een vol ledig opofferen beteekenen van de elementen, die daar aan zouden medewerken. Deze plannen van den over kant zijn niets dan mis bruik en misdaad en wij moeten ook de kleinste gele genheid tot verwezenlijking van deze plannen verhinde ren. Dègenen die thans in krijgsgevangenschap moeten terugkeeren kunnen het emigrantencomité, dat van den overkant af ophitst, dankbaar zijn. Het Is nog nooit zoo duidelijk geworden air door dit voorbeeld, dat slechts hij kan en mag lei-' den. die zelf midden in het volk gaat en weet wat er in dit volk leeft, Emigranten weten dit nooit. De rijks commissaris wees hierbij ook op artikel 21 van de grondwet, waarin gezegd wordt, dat de Nederlandsche regeei'jng nooit haar zetel buiten het land mag ver plaatsen, anders is zij geen regeering meer. Voortgaande zeide de rijkscommissarisEr zijn hier stakersbewegingen en daden van sabotage geweest. Er is geen algemeene sta king geweest. Het aantal dergenen die ordelijk bleven of snel tot de orde terug keerden, is overweldigend groot in verhouding tot het aantal van hen, die zich 24 of 48 uur aan de orde heb ben onttrokken. Maar wij konden in dezen toestand ook niet de ge ringste ordeverstoring dul den. Daarom werd het poli- tiestandrecht afgekondigd. De taak van de standgerech ten was zeer zwaar. Zij heb ben met zorgvuldigheid ge werkt, dit bewijst wel het feit dat er vrijspraken wa ren. alsmede gevallen, waar bij de zaak aan de gewone rechtbanken werd overge dragen. Zij hebben waar zij konden de verantwoordelijke personen gearresteerd, en wanneer zij hun verant woording hebben vastge steld, dan Heeft hun positie hun geen voordeel gebracht. Bij deze gebeurtenissen is geconstateerd dat overal waar de leiding zich van de verantwoordelijkheid bewust was, de rust werd bewaard, overal waar dit niet het ge val was, ontstond onrust. Er is geconstateerd dat. soms leiders en hooger per soneel, dat blijkbaar tevoren had opgehitst, aan hun schrijfbureaux zaten en zich in de handen wreven. Zij zijn aan hun schrijf bureaux blijven zitten om te kunnen zeggen Wij hebben er niet aan meegedaan. Dat is een lafheid en een schaamteloos heid tegenover de misleiden de" arbeiders. Daarom is voor de toekomst gelast, dat de leiders der bedrijven verant woordelijk zijn voor de orde in het bedrijf, dat het een ambtsschending van hen is, wanneer zij niet bemerken dat er onrust ontstaat en wanneer zij dan niet met dienovereenkomstig initia tief kalmeerend en verhel derend optreden. De rijks commissaris wees hierna op de gevaren voor de voedsel voorziening die een derge lijke handelwijze met zich meebrengt, en sprak verder over een scherpere bestrij ding van den clandestienen handel, waarbij hij mede deelde, dat niemand de Ne derlandsche uitvoerende macht in de toekomst zab j tegenhouden wanneer zij een zwarte handelaar vervolgt, ook niet de een of andere Duitsche dienstinstantie. Vervolgens wees de rijks commissaris op de mateloo- ze ophitsing ..van den over kant, vanwaar ook aanwij zingen worden verstrekt. Daar het zou kunnen gebeu ren, dat de,een of ander, en bepaalde kléine groepen zich hierdoor laten verleiden en, door hun voorbeeld andere meesleepen, is, na zeer lan ge overweging, de reden geweest, dat de radiotoestel len in beslag zijn genomen. De rijkscommissaris wijd de vervolgens zijn aandacht aan de internationale- en oorlogssituatie, waarbij - hij o.m. er op wees, dat de te genwoordige oorlog verschilt met vroegere. Ging het vioeger om grenzen, om oorlogsschadeloosstellingen, om handelsverdragen, enz. thans gaat het om het zijn of niet zijn, om het naakte bestaan en wel voor den staat, voor het volk en voor elk afzonderlijk in geheel Europa. Hetzelfde was het eigenlijk slechts ten tijde van de volksverhuizing, toen de le.vensordeningen op el kaar botsten, zooals zij uit het r»s ontstonden, dus volkeren met een bepaald kenmerk. Wanneer toen een volk overwonnen was werd het ook vernietigd. Thans is het precies zoo, Europa staat slechts voor de keus, voor het geval dat de ande ren zouden overwinnen, of de Amerik. laten Europa aan zijn lot over en dan komt het Bolsjewisme onmiddel lijk, of de Amerikanen laten het geheel nihilisme waar mede de joden» steeds an dere volken overstroomen, over ons komen. Met het oog op dezen toestand is er slechts één paroolEuropa ontwaakt. Sprekend over de tewerkstelling der studen ten verklaarde de rijkscom missaris, dat er zeer zprg- vuldig tewerk wordt gegaan, zoo komen b.v. de medische studenten in de hospitalen. Ir. dit verband wees de rijks commissaris erop hoeveel millioenen Duitsche mannen thans reeds jarenlang van hun gezinnen weg zijn, niet om ergens veilig met een dak boven het hoofd te v/erken, maar om daarbui ten in de steppen van het Oosten een wal te vormen van ijzer en bloed opdat de steppenhorden ons niet zul len overvallen. Het nieuwe Europa vormt zich aan de fronten, het vormt zich ech ter ook in de fabrieken en werkplaatsen, die thans voor de fronten werken. Spreker keerde zich ver volgens tegen de kerkelijke boodschappen, waarbij -«hij erop wees, dat het niet juist is wanneer daar gezegd wordt dat het Christendom de ee- nige macht is om zich tegen het Bolsjewisme te keeren. Het politieke Christendom stellig niet. Wij hebben im mers de zwart-roode coali tie in Duitschland medege maakt, die deels uit dom heid, deels uit kwaadaardig heid de wegbereidster was voor de bolsjewiseering van het Duitsche volk, dat alleen door Adolf Hitier en het -nationaal-scialisme van den rand van den afgrond kon den worden gered. Aan het slot van zijn rede deed de rijkscommissaris een vurig beroep op allen om mede te werken tot het behalen van de eindoverwinning. Waarschuwing aan de burgerbevolking. Opgepast schieten door luchraoelartillerie. 's-Gravenhage 18 Mei. Door de luehtdoelartillerie wordt op doelen op den grond geschoten den 24sten en 25sten Mei van 8 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur in den polder, de Haar 1,5 km ten Westen van den weg Amersfoort- Bunschoten - Spakenburg en 5,4 Ion Noord-NQprdoost- waarts van Soest, en op den 24sten Mei van het dorp Watergang Westwaarts tot aan het dorp den lip, van daar 2 km naar het Noorden, dan Oostwaarts tot aan het Noordhollandsch kanaal ter hoogte van het dorp Ilpen- dam, van daar naar het Zuiden tot -aan het dorp Watergang. VRIJSTELLING KRIJGSGE VANGENSCHAP VOOR GRENSGANGERS. 's-Gravenhage. 19 Mei. Nederlanders die hun vas te woonplaats hebben in Nederland doch wier werk gelegenheid in Duitschjand is en die daartoe de grenzen in beide richtingen op be paalde afstanden overschrij den (zg. grensgangers) moe ten zich voor 28 Mei 1943 door hun Duitschen werkge ver hun arbeidsverhouding schriftelijk laten bevestigen teneinde vrijstelling te ver krijgen van terugvoering in de krijgsgevangenschap. Be halve de onderteekening van den werkgever moet de ver klaring ook de bevestiging dragen van het bevoegde Duitsohe arbeidsbureau. LANDWACHTDIENST komt in mindering van den arbeidsdienst. 's-Graveijhage, 18 Mei. Naar van bevoegde zijde wordt medegedeeld, heeft de rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche ge bied beslist, dat voor Neder landers, die bij de Land wacht dienen, doch onder den arbeidsdienstplicht val len, de diensttijd van drie maanden bij de Landmacht in aanmerking wordt geno men voor den arbeidsdienst plicht. Dienstplichtigen voor den arbeidsdienst, die drie maanden bij de Landwacht hebben gediend, worden dus slechts voor den tijd van drie maanden voor den ar beidsdienst opgeroepen. Bevordering en verzorging van den Germaanschen volksaard. 's-Gravenhage, 20 Mei. In opdracht van den reichsführer SÖ" zijn dooi den gouw Zuid-Hannover- Brunswijk aan den gouwlei der SS-gruppenführer Lau- terbacher voos de bevorde ring en verzorging van den germaanschen volksaard bij zondere opdrachten ver leend. 1 Middelpunt van het werk zal het germaansche huis in Hannover zijn. Het germaan sche huis is uitverkoren om 7V Aanmelding voor den Arbeidsinzet. Mannen in 1922 en 1923 geboren. Op grond van de Beschikking van den Rijkscommis- st'ijL voor het bezette Nederlandsche gebiedi (Commissa ris-Generaal z.b.v.) nr. 43/1943 omtrent den aanmelding plicht ten behoeve van den arbeidsinzet worden hiermede ALLE MANNEN GEBOREN IN T922 en 1923 opgeroepen AHpiViirstond een aanmeldingsformulier in ontvangst te nerven bij het voor hun woonplaats geldende arbeids bureau en dit persoonlijk weder in le lcverefi, op de hier onder genoemde dagen bij het arbeidsbureau. In Jan. t/m. April 1922 geb. personen melden zich aan op Maandag 24 Mei 1943. In Mei t/m Aug. 1922 geb, personen melden zich aan opi Dinsdag 25 Mei 1943. In Sept. t/m Dec. 1922 geb. personen melden zich aan op Woensdag 2G Mei 1943. In Jan. t/m April 1923 geb. personen melden zich aan op Donderdag 27 Mei 1943. In Mei t/m Aug. 1923 geb. persone» melden zich aan opVrijdag 28 Mèi 1943. In Sept. t/m Dec. 1923 geb. personen melden zich aan op Zaterdag 29 Mei 1943. Uren van aanmelding 9.uur tot 12.30 uur v.m. en 1.30 tot 4 uur n.m. De in de ressorten der bijkantoren woonachtige tot aanmelding verplichte personen moeten zich op dezelfde dagen aanmelden bij het voor hen bevoegde bijkantoor van het Arbeidsbureau. Bij het inleveren van het aanmeldingsformulier moet de distributiestamkaart medegebracht worden. De personen, die tot aanmelding verplicht zijn, moe ten in principe persoonlijk verschijnen bij het Arbeids bureau (of bijkantoor). Zij moeten op verlangen alle noodige papieren voorleggen en alle vereischte inlich tingen verstrekken. Voor zoover tot aanmelding verplichtepersonen in dienstbetrekking zijn, moet de werkgever de verklaring van den tot aanmelding verplichte omtrent den duur van de dienstbetrekking op het formulier door zijn hand- teekening en eventueel door een afdruk van het firma stempel bevestigen. Van den aanmeldingsplicht zijn uitgezonderd 1) Duitsche onderdanen, die werkzaam zijn bij Bureaux vaa. den Rijkscommissaris vpor het bezette Nederland sche gebied, van het Arbeitsbei^ich der Nationaal Soci alistische Duitsche Arbeiderspartij in Nederland derzel- -ver organisatie of aangesloten organisaties. 2) Duitsche onderdanen, die werkzaam zijn bij bureaux van de Duitsche Weermacht, de Waffen-SS, de Duitsche politie en den Reichsarbeitsdienst. 3) De ambtenaren en arbeiders van den staat, de provincies de gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen, benevens personen, die werkzaam zijn bij de spoorwegen, de Nederlandsche posterijen en de Neder landsche Bank. 4) Leden van de vroegere Nederlandsche weermacht, voorzoover zij volgens de bekendmaking van den Wehr- machtsbefehlshaber in Nederland van 29 April 1943 on derworpen zijn aan het terugbrengen in krijgsgevangen schap. 5) De personen, die reeds volgens IX van de beschik king nr. 30/1943 betreffende^ de sluiting van bedrijven tot aanmelding verplicht zijn. 6> Geestelijken en leden van orden. 7) Personen, die volgens n alinea 2 van de besehikKmg nr. 43/1943 vrijgesteld zijn van den aanmeldingsplicht. Duitsche onderdanen, die onder de verplichting tot aanmelding vallen, worden nog speciaal opgeroepen. Personen, die zich moeten aanmelden en werkge vers, die handelen in strijd met de bepalingen van bo vengenoemde beschikking of trachten haar te ontduiken, dus bijv. hun aanmeldingsplicht niet of niet op behoor lijke wijze nakomen, opzettelijk of door nalatigheid on juiste opgaven verstrekken enz., worden gestraft, even als degenen, die daartoe opruien, medeplichtigen en handlangers. voor de oorlogsvrijwilligers der wassen-SS. de arbeiders en langemarek-studenteo der germaansche landen en voor de jongens der ger maansche wehrertüchti- gungslager en van den ger maanschen land dienst- een cultureel en kameraad schapscentrum te zijn. SS-gruppenführer en ge- neralleutnant der waffen-:SS Steiner heeft in opdracht tan den reichsführer-SS het germaansche huis in Hanno ver onder de hoede van de gcrmanische Leitstelle des SS-Hauptamtes genomen. DE INLEVERING VAN RADIO - ONTVANG TOESTELLEN. 's Gravenhage, 20 Mei. Er bestaat-aanleiding om erop te wijzen, dat het doel loos is reeds nu bij een of andere dienststelle verzoe ken in te dienen om vrij stelling van inlevering te verkrijgen in verband met de verordening inzake dft inlevering van radio-ont vangtoestellen van 13 Mei 1943. In de eerstvogende dagen zal ln de bladen zal in de bladen worden bekend ge maakt waar de voor het in dienen van een dergelijk verzoek op grond van arti kel 9 lid 3 van genoemde verordening gerechtigde per sonen de betreffende aan vraagformulieren kunnen afhalen. Alleen die ontvangstbewij zen van ingediende verzoe ken zijn geldig, welke na indiening van dit formulier aan den gene, die het ver zoek doet, zijn afgegeven. ZWARTE HANDEL. De veekoopman S. had op de Purnaerender markt van een onbekende vijf sui kerbonnen gekocht. In Scha- gen had hij ze.aan een ken nis, die hij graag wilde „helpen", voor het dubbele van de inkoop van de hand gedaan. De Texclschc mare chaussee kwaift er achter en toen de koopman dezer dagen het eiland bezocht, werd hij aan de tand ge voeld en genoopt door de mand te vallen Procesverbaal volgde. Bo vendien werd zijn verblijfs vergunning ingetrokken. Zoo komt na 't zoet (de sui ker) het zuur. Bekendmaking. Den Haag, 20 Mei 1943. Het bureau van den wehrniachtsbefehlshabers in den Niederlanden deelt mede De Nederlandsche onder danen Willem Theodoor Pahud Mortanges, student in de scheikunde, geboren 1 Juli 1921 te Heemstede, woonachtig te Delft, 2) Eduard Elüs van Raal- t e, student in de werk tuigkunde, geboren 13 Oc- tobe'r 1918 te Rotterdam, woonachtig te Delft, 3) Piet Marinus Arnoldus H u u r m a n, scheepsbou-- wer, geboren 10 Juni 1917 te Velp, woonachtig te Cajielle, 4) Adriaan Gerhard Smit employe, geboren 4 Sep tember 1920 te Alblasser- dam, woonachtig te Al- blasserdam, 5)Menko Hendrik Herbert Iv ii n i g, student, geboren 19 Juni 1917 in den Haag, woonachtig te Delft, G) Charles Okes van der Plas, student in de mijn bouwkunde, geboren b September 1920 te Leiden, woonachtig te Delft, zijn door een krijgsraad ter dood veroordeeld, omdat zij ondanks tevoren gege ven waarschuwingen in het jaar 1942 deels ge meenschappelijk spoor wegaanslagen en andere daden van Sabotage ver richt, deels pogingen daar toe gedaan hebben. Zij hebben leven en eigendom van ledc-n van de bezet tingsmacht cn van Neder landers in gevaar gebracht en vernietigd. De vonnissen zijn door den kogel ton uitvoer ge legd. Wie sabotage pleegt, ver beurt zijn leven. KEURINGEN VOOR DE WAFFEN S.S.. LEGIOEN EN LANDWACHT. Het S.S. Ersatz Komman- do Nederland deelt mede Voor personen van 1835 jaar, die aanmeldingplichtig zijn voor de arbeidsinzet, bestaat op hun verzoek de gelegenheid zich op de in de pers genoemde data en plaatsen aan te melden voor keuring voor de Waffen S.S.. Waclitbataillon en worden gedurende hun verbintenis bij een der bovengenoemde onderdeden van de arbeids inzet vrijgesteld. BIJ ONZE VRIJWILLIGERS. Een verfrisschend' bad achter het front. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bo'sker M.-meer Verantwoordelijk (voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever"en Drukker: Corn. J. Bosker, Wieringen. Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23. (Na 6 uur nam. tot 's mor gens 10 uur telef. Midden- meer 10).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1943 | | pagina 1