WIERINGERMEERBODE 12e Jaargang Woensdag 26 Mei 1943 No. 6 nieuwsblad voor de w1eringermeer, w1eringen en omstreken. VERSCHIJNT WOENSDAG^ EN ZATERDAGS. Brief van Roosevelt aan Stalin. stalin Moet een masker dragen. De naburen zand in de oogen strooien. Roosevelt belooft een Judasloon. Twee dagen na de over handiging van de boodschap van Roosevelt aan Stalin door Da^'ies worden in Lis- sabonsche geallieerde krin gen de eerste aanduidingen met betrekking tot den in houd van dit schrijven ge maakt, zoo meldt de Lissa- bonsche correspondent van Kurppapress. Amerikanen te Lissabon, die contact hebben met senatoren te Washing ton, verhelen niet, dat Roo sevelt concrete verlangens tegenover Stalin heeft geuit. De essentieele inhoud van deze verlangens wordt, als olgt samengevat Het masker steviger voor. 1. Roosevelt richt het dringend verzoek tot Stalin ten aanzien van de 'politie ke' taktlek met grootore voorzichtigheid dan tot op heden te werk te gaan, daar door de premature publicatie van het politieke en militai re doel van Moskou het mis lukt is FinlanÖ los t#*hiaken van het front der tegenstan ders van de Sowjet-ünie, zooals in het voornemen lag. De wolf, die de passie preekt. 2. Beveelt Roosevelt Sta^ De inlevering van de radiotoestellen. 's-Gcavenhage, 24 Mei. Officieel wordt medege deeld In verband met de verordening inzake het inle veren van radio-ontvangtoe- instaUaties vair 13 Mei 1943 wordt het vogende rtledege- deeld 1) De formulieren, die bij de inlevering van radio toestellen ingevuld moeten worden afgegeven, kunnen onmiddellijk ingaand bij de loketten der P.T.T. tegen be taling van vijf cent per stuk worden verkregen. 2) Geëvacueerden, die hun radio-toestellen in hun -voormalige woningen hebben achtergelaten, zijn eveneens verplicht hun toestellen aan te geven. Overeenkomstige bijzondere formulieren moe ten bij de voor hun tegen woordige woonplaats bevoeg de politiebestüren (burge meester) worden gehaald. 3) Formulieren voor het indienen van oen verzoek tot ontheffing volgens, arti kel 9 par. 2 en 3 der verorde ning worden als volgt ver strekt a) Duitsche staatsbur gers moeten zich van Don derdag 27 Mei 1943 af wen den tot de plaatselijk be voegde "Örtsgruppe der N.S. D.A.P. van hun bevoegde po litieke leiders. bi De leden der N.S.B. en haar organisaties ontvan- lin eyen nadrukkelijk bijzon dere voorzichtigheid aan bij het bekend maken van Rus- ische oorlogdoelen ten op zichte van de andere Weste lijke buren van de Sowjet- Unie, in het bijzonder tegen over Polen, de Balkanmach- ten en Turkije, daar ook hier het gevaar bestaat, dat de ze staten door een premature onthulling van Sowjet-Rus- sische annexatieplannen in hun wil tot afweer versterkt worden en steeds grootere tegenstand gaan bieden. Het Judasloon. 3. Verzoekt Ropsevelt ptalin om 'n doelmatige bij drage tot ontlasting van de spanningen op binnenlandsch politiek gebied in Engeland en de Ver. Staten. Tot dat doel stelt hij een onmiddel lijke, althans formeele, ont binding voor van de inter nationale organen van het communisme en "fae liquida tie van de communistische internationale. 4. Als tegenprestatie voor het vervullen van deze ver langens is Roosevelt bereid zich te verplichten bij het sluiten van den vrede Sta lin volkomen de vrije hand te laten in alle gebieden in Europa waar de Sowjet-Unie belang bij heeft. gen de formulieren van hun bevoegde politieke leiders. c) De familieleden van de in de Duitsche weermacht vi ij willig dienende Neder landers, krijgen, voor .zoover zij reeds schriftelijke aan vragen tot de Abteilung für Angelegenheiteri Deutscher Staatsaangehtiriger beim Ge- neralkommissa-r für Verwal- tung und Justiz. Utrecht. Catliarijnesingel 40 hebben gericht, deze formulieren zonder meer toegestuurd. Indien geen aanvrage is in gediend, moeten deze for mulieren bij genoemde Dienststelle worden aange vraagd. Zij moeten ingevuld daar wee-r worden ingele verd. d) FamiiLielpden van de in de Waffen-SS en het Vrijwilligerslegioen Neder land dienende Nederlanders moeten de formulieren aan vragen bij den Fürsorgeoffi- -jer der 'Waffen-SS., 'sHer togenbosch, Sonniusstraat 3. Vocv zoover zij reeds schrif telijk aanvrage tot de ze Dienststelle hebben ge richt, worden deze formu lieren den aanvragers zon der mee-r toegezonden. Deze formulieren moeten dan in gevuld weer aan de S.S.- Fürsorge-Offizier worden teruggestuurd. Er word1; op gewezen, dat als familieleden in den zin van deze verorde ning worden beschouwd ou ders, vrouwen en kinderen der vrijwilligers. Voor het vertrek voor den arbeidsinzet in Duitschland worden de studenten in een kamp samengebracht. Het eten smaakt best. C.N.F./O Paxs). Gem. Wieringen. Burgemeester Van Diemen. Zooals we reeds in het kert hebben medegedeeld is de heer A. van Diemen met ingang van 29 April 1943 benoemd als burgemeester v^n Wieringen. De nieuwe burgemeester werd 19 Aug. 1900 te Haar lem geboren en is dus 42 jaar oud. Na tot 1918 op diverse handelskantoren werkzaam te zijn geweest, kwam hij daarna in functie bij het Gemeentelijk Electriciteits- bedriif te Haarlem,laatste lijk als commies. Vanaf Augustus1939 werd hijgedetacheerd bij den distributiedienst als leider van het kantoor Haarlein- Noccd totdat hij 15 Juli 1942 als w.n. burgemeester van Wieringen werd benoemd. Wat de politieke gezind heid van burgemeester van Diemen betreft, vanaf 1929 heeft hij zich aangetrokken gevoeld en was hij ook aan gesloten bij Vereenigirfgen van Maatschappelijke ge zindheid en daarna is hij toegetreden tot de N.S.B. ORGELCONCERT. j Zondagavond gaf Mevr. A. Grkaff-Kamp voor een tal rijk en aandachtig gehoor een orgelconcert in de Ned." Herv. Kerk te H.-hoef. Weriqen o.a. van Johan Sebastiaan Bach en toonzet tingen van Jan Swart wer den door Mevr. Graaff (die haar opleiding als organiste van Jan Swart heeft ont vangen! op prachtige wijze ten gehoore gebracht en het is voor de aanwezigen een avond van echtf kunst genot geweest. Corn. J. Bosker. WANDELSPORT. Zondagmiddag j.1. werd door een 30-tal leden van de Wandelsportbond een fcrai- ningstocht geloopen van Anna Paulowna via Wierin- gerwaard, Tweewegen, Groot- sloot. Keinsmerbrug, door de Ruighweg naai' Oudesluis cn van hier na de rust weer naar Kleine Sluis. Een af stand van ongeveer 18 a 19 KM. Voor de Stertocht Zondag a.s. vanuit Amsterdam naar Volendam geven veel Wie- ringer tippelaars zich op. Donderdagavond halfacht zal er weer getraind werden, dit keer een klein tochtje. POLITIE. Gevonden een gebreide wollen trui en een paar huissleutels. Inlichtingen «Gem.-bode Hippolytushoef. O, K. K. Zondagmorgen j.1. hield deze Vereeniging haar jaar vergadering in ^Concordia te Hippolytushoef onder lei ding van den voorzitter den heer Jongkind. Na voorlezing der notulen door mej. R. Dijkshoorn en rekening en verantwoording door de penningmeesteresse mej. Gre Wigbout volgde bestuursverkiezing.. De da mes Gré Wigbout en Jannie Biaauboer zijn niet herkies baar. Worden gekozen P. Jongkind, voorz., H. Koorn, secr., G. Tromp, penningni., R. Dijkshoorn en A.. Bakker bestuursleden. Allen nemen hun benoeming aan. Verder voor algem. con trole benoemd de dames A. Omis en J. Russelman. Volgt bespreking uitvoe ringen. Wordt besloten voor cve komende herfstultvoering een cabaretgezelschap uit te noodigen. Bij de rondvraag bedankt mej. J. Biaauboer, wegens laiigdurige afwezigheid, als lid van O.K.K. Hierna sluiting. Welke bonnen zijn thans geldig VAN 83 MEI 29 MEI. 22 A Brood 4 r. br. of gebak 22 B Brood 1 r.'br. of gebak 22 Beschuit 1 r. beschuit. 22 A Aardapp. 2 kg Aardapp. 22 B Aardapp. 1 kg Aardapp. 22 Tabak 1 rants. tabak. VAN MEI 3 JUNI 1943 2i éft 21 B 'Is rants. Boter of Margarine. VAN 2—29 MEI 19 A en* Vleesch, res. 4-24, M-20, M-22, M-24, M-27, M-28, M-31, M-32, M-33. VAN 16 MEI t.m. 12 JUNI. NIEUWE BOERENLEIDER NEDERL. LANDSTAND IN NOORDHOLLAND. Vrijdag heeft de Prov. Boerenleider van den Nt^ derlandschen Landstand in Noordholland, de heer J. Saai in een te Alkmaar ge houden vergadering officieel alscheid genomen van de Dorpsboerenleiders uit de Provincie en daarna in zijn nieuwe kwaliteit van Voor man, namens den Boeren leider Roskam zijn opvolger, den heer C. Koeman, tot dusverre plaatsvervangend Boerenleider van Noordhol land geïnstalleerd. Medege deeld werd dat thans tot plaatsvervangend Boeren leider van Noordholland is benoemd de heer D. Kaan, Burgemeester van Wieringer- waard. De Heer Saai merkte in zijn afscheidsrede .op, dat, mag zijn benoeming voor vé len een promotie schijnen, hij er zelf niet geheel ver heugd over is, omdat het een afscheid beteekent van zijn trouwe medewerkers in Noordholland. De banden niet Noordholland zal hij échter niet geheel verbre ken, omdat hij ook in zijn nieuwe kwaliteit de verga deringen der Dorpsboeren- lciders zooveel mogelijk zal blijven bijwonen. In breede trekken schetste de heer Saai vervolgens de agrarische opbouw in Ne derland, welke tenslotte leidde tot het oprichten van den Nederlandschen Land stand. Onder luid applaus verklaarde sprT dat, mogen er dan nog steeds groepen zijn, die tegen den Land stand ageeren, het niet mo gelijk zal zijn, de organisatie kapot te maken. De Land stand is er gekomen om de boeren te dienen, spr. zal er voor waken dat de boeren er zullen zijn voor de orga nisatie, zooals in het verle den vaak het geval was. Scherp kantte spr. zich tegen staatsabsolutisme en staats socialisme. Zijns inziens moet de Staat toeziend lichaam blijven op de daden der ver schillende levenskringen, welke zich in ons volk heb ben ontwikkeld, maar nim mer mag de staat uitvoe rend lichaam zijn voor de be langen dier levenskringen. Wat eenmaal door den Landstand is veroverd moet van den Landstand blijven. Spr. besprak vervolgens den geestelijken nood van diege nen, die zelf wel met den Landstand willen samenwer ken, doch door hunne kerke lijke overheden daarin wor den gehinderd. Het zal noo- dig zijn, dat de Dorpsboe renleiders zulke menschen niet afstooten doch hen be hulpzaam zijn, hun moei lijkheden te overwinnen. Dank bracht tie heer Saai den Dorpsboerenleiders voor hun houding in de onrusti ge dagen, welke achter ons liggen. Daaraan de Rijks commissaris doelde hier ook in zijn laatste rede op is het voor een groot deel te danken, dat het staking.5- vlammetje zich niet verder heeft uitgebreid. Tot slot wekte spr. allen op, dc sfeer van vertrouwen en kame raadschap trouw te bewaren, want slechts zulk een sfeer is de eerste voorwaarde tot een vrqchtbare samemver - king èn gestadigen opbouw. Daarna las spr. het benoe mingsbesluit van den Boe renleider voor, wenschte zijn opvftiger, den heer Koeman geluk, en verklaarde over tuigd te zijn, dat deze benoe ming een goede zou blijken Rede van den Prov. Boerenleider. De Heer C. Koeman, de nieuwbenoemde Prov. Boe renleider hield daarna een korte kernachtige rede, waarin hij den zin van het boer zijn besprak. Het leven van den boer beteekende vroeger strijd, thans is de boer een ver lengstuk geworden van de fabriek. De voornaamste taak van den-Landstand ziet spr. daarom niet in het ver krijgen van materieel ge win, doch in ae geestelijke verheffing van den Boeren stand. Veel aandacht zal spr. besteden aan de op bouw van de organisatie dei- Landvrouwen. De boerin beschouwt spr. als Jioofd van het gezin.wellicht zal zij. in het kader van den to talen oorlog, straks ook tij delijk het hoofd van het bedrijf zijn. De worsteling, welke Europa om zijn be staan voert, eischt dat 'alle kleine geschillen achter het front worden opgelost. Alle boeren dienen dit le besef fen en zich aaneen te slui ten, opdat de boerenstand niet verloren gaat. - Met enkele woorden wenschte hij "daarop den heer Saai alle goeds in zijn nieu we functie Noordholland is er trotsch op, dat een West- fries de eer de -beurt is ge vallen de op één na hoogste post in den Nederlandschen Landstand in te nemen. Poor de Dorpsboerenleiders werd den heer Saai. een stoffelijk bliik van waardee ring aangeboden. De dag werd besloten door een lezing, gehouden door den Heer Kaper adviseur voor den fruitteelt van den Ned. Landstand, over zijn studiereis naar de Oekraine. Bewijzen van vrijstelling van Krijgsgevangenschap. De Duitsche en Neder - landsche instanties (Dienst-, stellen) hebben ieder in hun ressort nagegaan, welke Ne derlandsche staatsburgers voor de behartiging van de belangen van de Duitsche Weermacht en ten behoeve van het Nederlandsche be stuur en liet economische leven, in het bijzonder den Landbouw en Voedselvoor ziening. in hun tegenwoordi- g enwerkkring gehandhaafd moeten blijven en eventueel van de terugvoering in krijgsgevangenschap vrijge steld dienen te worden. Voor deze personen rei ken ,de instanties, die hun belanget#- behartigen, „Be- schcinigungen" (Bewijzen van vrijstelling) uit. Deze bewijzen zijn voor de werk nemers in het bezit van de werkgcveis en vcor de werk gevers in het bezit van de instantie, die hun belangen behartigt. Zoodva een werknemer of werkgever zich moet melden, hetzij bij een Duitsche mili tair instantie (bij oproeping door den Wehrmachtbefehls- haber in den Niederlanden) dan wel bij een Acbeidsbu reau (melding voor den Ar- beitseinsatzdient hij de „Bescheinigung" tijdig op te vragen bij de instantie, waar deze wordt bewaard en moet hij deze bij de melding per soonlijk toonen. Na de melding moet dï „Bescheinigung" wder direct aan den- hiervorengenoem- den werkgevers of de in stantie, welke de belangen behartigt, worden terugge geven. Het bezit van een ..Eescheinigung" Freistel- lingsschein) ontheft niemand van de verplichting om zich in voorkomend geval per soonlijkste melden. De werkgevers zijn per soonlijk aansprakelijk voor de naleving van de gegeven aanwijzingen en in het bij zonder voor het voorkomen van onrechtmatig gebruik van de „Bescheinigungen." Het indienen van verzoe ken om vrijstelling aan den Weflfcnachtbefehlshaber in den Niederlanden heeft geen zjp. Op elke „Bescheinigung" moet rechts boven, schuin, het nummer van het per soonsbewijs zijn aangebracht. germaansche: LANDDIENST Jeugd van Nederland! De toekomst straalt voor ons! ^Voor de besten en flinksien onder de Nederlandsche jeugd ligt deze toekomst in Oostland, mits zij weten wat aanpakken is. Hard moet er gezwoegd worden voor avonturiers is geen plaats ïn den Germaanschen Land- dienst. Nederlandsche jongens en meisjea*an 14 - 18 jaar met belangstelling en liefde voor het boerenhandwerk; meldt je aan als vrijwilliger in den Landdienst en werkt mede aan de voedselvoorziening van Europa en je eigen land. Trekt als pionier naar Oost- land, volgt het "spoor der vaderen I 1 Oostland roept ook jou! Aanmeldingen te richten aan het-adres: Mons. Van de Weteringstraat 118, Utrecht NEDERLANDERS BIJ DE DUITSCHE ZEEMACHT. 's-Gravenhage, 21 Mei. Voor personen van 18 tot 35 jaar. die vallen onder den aanmeldingsplicht ten be hoeve van den arbeidsinzet bestaat indien zij dit wen- schen gelegenheid zich aan te melden voor onderzoek voor den dienst bij de Duit sche zeemacht. Zij worden gedurende hun diensttijd bij de Duitsche zeemacht vrijge steld van den arbeidsinzet. Nadere inlichtingen wor den door de ortskomman- danturen verstrekt. KEURINGEN VOOR DE HAFFEN S.S., LEGIOEN EN LANDWAC UT. Het S.S. Ersatz Komman- do Nederland deelt mede Voor personen van 1835 jaar, die aanmeldingplichtig zijn voor de arbeidsinzet, bestaat op hun verzoek de gelegenheid zich op de in de pers genoemde data en plaatsen aan te melden voor keuring voor de Waffen S.S.. Waehtbataillon en worden gedurende hun verbintenis bij een der bovengenoemde onderdeelen van de arbeids inzet vrijgesteld. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.-meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Verschijnt Woensdags ên Zaterdags. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23. (Na 6 uur nam. tot 's mor gens 10 uur telef. Midden- meer 10).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1943 | | pagina 1