WIERINGERMEERBODE OPROEP. 12e Jaargang Zaterdag 29 Mei 1943 No. 7 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. BEKENDMAKING. Regiment Grenadiers moet zich melden. Op 29 Mei en 1 Juni te Amersfoort. Ten vervolge op de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubliceerde bekendmaking van den Wehrmachtsbe- fchlshaber in den Niederlanden betreffende terugvoering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandsche weermacht werden, bij deze, voor aanmelding opgeroepen: Het dienstplichtig en reserve-personeel beneden den rang van officier van het regiment grenadiers cn alle in de jaren 1939 en 1940 uit dit regiment voortgekomen oorlogsonderdeelen, voor zoover be- 'Uoehl personeel in Mei 1940 in werkelijken mili tairen dienst was. Bedoeld personeel moet zich melden in het „Welir- machtslager" te Amersfoort, Zonnebloemstraat, en wel Degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 lot en met 1915 op 29 Mei 1943 Degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 1 Juni 1943, op beide dagen tusschen 8 en 12 uur. Bij de aanmelding moeten worden overgelegd het per soonsbewijs, de distributiestamkaart en voor zoover moge lijk militaire identiteitspapieren. Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschland werkende „.grensjagers", voor wie een „bescheinigung" (verklaring van onmisbaarheid) afgegeven is, moeten dit bewijs bij hun werkgever of bij de instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en bij de aanmelding too- nen. Na de melding moet de „Bescheinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. De werkgevers zijn verplicht degenen, die zich moeten mel den, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. De Nederlandsche Spoorwegen verleenen aan alle voor de aanmelding opgeroepen personen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding verplicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, c.q. bij den stationschef, van het station van vertrek. Kleeding. Voor zooveel mogelijk uniform, anders bnrgerkleeding. Dringend wordt aangeraden daagsche en Zondagsche kleeren, wollen dekens, ondergoed en extra schoeisel, alsmede kookgerei en lepel mede te brengen. De geza menlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee nor male handkoffers. Van aanmelding zijn vrijgesteld personen, die zich. op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in de door de Duitsche weermacht bezette gebieden bui ten Nederland bevinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wchrmachtsbefehlhabcr in den Niederlanden, of zich op andere wijze aan de terugvoering in krijgsgevangenschap tracht te onttrekken, moet rekenen op de strengste -maat regelen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen steunen. BEKENDMAKING VAN DEN COMMISSARIS VOOR DE BELANGEN VAN DE VOORMALIGE NEDERLANDSCHE WEERMACHT. Aan verwanten van het personeel der voormalige Ne derlandsche Weermacht, dat zich in krijgsgevangenschap bevindt, kan overeenkomstig de regelen, die bij opkomst onder de wapenen van toepassing waren, kostwinners vergoeding worden toegekend. Degene, die meent voor zoodanigg vergoeding in aan merking te kunnen komen, moet daartoe aanvraag doen op de gemeentesecretarie van haaY of zijn woonplaats, nadat de desbetreffende militair zich voor afvoering in Krijgsgevangenschap heeft aangemeld. De uitbetaling van de vergoeding zal door de zorg van den burgemeester geschieden. Voorts wordt verwezen naar eventuecle nadere be kendmakingen van gemeentewege. De verwanten van het beroepspersoneel dienen zich voor de uitbetaling van bezoldiging rechtstreeks te wen den tot den commissaris voor de belangen van de voor malige Weermacht, Lange Voorhout 7, Den Haag. Aanmelding voor den Arbeidsinzet. Mannen in 1924 geboren. Op grond van de Beschikking van den Rijkscommis saris voor het bezette Nederlandsche gebied' (Commissa ris-Generaal z.b.v.) nr. 43/1943 omtrent den aanmelding plicht ten behoeve van dea arbeidsinzet worden hiermede ALLE MANNEN GEBOREN IN 1924 opgeroepen om terstond een aanmeldingsformulier in ontvangst te nemen bij het voor hun woonplaats geldende arbeids bureau en dit persoonlijk weder in te leveren, op de hier onder genoemde dagen bij het arbeidsbureau. In Jan. t/m. April 1924 geb. personen melden zich aan op Maandag 31 Mei 1943. In Mei t/m. Aug. 1924 geb. personen melden zich aan op Dinsdag 1 Juni 1943. In Sept. t/m. Dec. 1924 geb. personen melden zich aan op Woensdag 2 Juni 1943. Uren van aanmelding 9.uur tot 12.30 uur v.m. en 1.30 tot 4 uur n.m. De in de ressorten der bijkantoren woonachtige tot aanmelding verplichte personen moeten zich op dezelfde dagen aanmelden bij het voor hen bevoegde bijkantoor van het Arbeidsbureau. Bij het inleveren van het aanmeldingsformulier moet de distributiestamkaart medegebracht worden. De personen, die tot aanmelding verplicht zijn, moe ten in principe persoonlijk verschijnen bij het Arbeids bureau (of bijkantoor). Zij moeten op verlangen alle noodïge papieren voorleggen en alle vereischte inlich tingen verstrekken. Voor zoover tot aanmelding verplichte personen in dienstbetrekking zijn, moet de werkgever de verklaring van den tot aanmelding verplichte omtrent den duur van de dienstbetrekking op het formulier door zijn hand- teekening en eventueel door eeivrjfdruk van het firma stempel bevestigen. Van den aanmeldingsplicht zij^ uitgezonderd 1) Duitsche onderdanen, die werkzaam zijn bij Bureaux van don Rijkscommissaris voor het bezette Nederland sche gebied, van het Arbeitsbereich der Nationaal Soei= alistische Duitsche Arbeiderspartij in Nederland derzel- ver organisatie of aangesloten organisaties. 2) Duitsche onderdanen, die werkzaam zijn bij bureaux van de Duitsche Weermacht, de Waffen-SS, de Duitsche politie en den Reichsarbeitsdienst. 3) De ambtenaren ien arbeiders van den staat, de provincies de gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen, benevens personen, die werkzaam zijn bij de spoorwegen, de Nederlandsche posterijen en de Neder landsche Bank, 4) Leden van de vroegere Nederlandsche weermacht, voorzoover zij volgens de bekendmaking van den Wehr- machtsbefehlshaber in Nederland van 29 April 1943 on derworpen zijn aan het terugbréngen in krijgsgevangen schap. 5) De personen, die reeds volgens IX van de beschik king nr. 30/1943 betreffende de sluiting van bedrijven tot aanmelding verplicht zijn. 6) Geestelijken en leden van orden. 7) Personen, die volgens n alinea 2 van de beschikking nr. 43/1943 vrijgesteld zijn van den aanmeldingsplicht. Duitsche onderdanen, die onder de verplichting tot aanmelding vallen, worden nog speciaal opgeroepen. Personen, die zich moeten aanmelden en werkge vers, die handelen in strijd met de bepalingen van bo vengenoemde beschikking of trachten haar te ontduiken, dus bijv. hun aanmeldingsplicht niet of niet op behoor lijke wijze nakomen, opzettelijk of door nalatigheid on juiste opgaven verstrekken enz., worden gestraft, even- al^ degenen, die daartde opruien, medeplichtigen en handlangers. SPORT.. Algemeen. Wedstrijden voor de Hitier - Jugend. 's-Gravenhage, 27 Mei. Voor de volken van Euro pa bestaat &r op het oogen- blik slecht een doelhet verslaan van den bolsjewis- tischen vijand en zijn hand langers, waar hij zich ook moge vertoonen. Er zijn in dezen strijd geen compromis sen meer en ieder handelen mag nog slechts gericht zijn op de taak, alles te doen om Europa geheel te bevrijden van het gevaar van het drei gende bosjëwisme en hen daarmede gepaard gaande schrikbewind. De Duitsche jeugd, die is vereènigd in de Hitier-Ju gend als de eerste Germaan- sche Jeugdbeweging, heeft dit doel duidelijk begrepen. Zij gaat rechtstreeks en doel bewust voert op den weg, dien Adolf Hitier, de Fuhrer aller Germanen, haar wiisc. De wil van den Führer ech ter is het, dat iedere Duit sche jongen en ieder Duitsch mis je een leven vol gezond heid en discipline leidt, op dat uit de jongens sterke en o'appere Spldaten, uit de meisjes'gezorgde en waardi ge kameraden dezer solda len voorkomen. Daarom staat ook de li chamelijke ontwikkeling op het programma van haar oorlogsinzet. Om de presta ties der Duitsche jeugd elk jaar te toetsen en bovendien door wedstrijden tes kunnen vergrooten, wordt ieder jaar een „Reichssportwettkampf gehouden. waaraan alle duitsche jongens en meisjes deelnemen. De geëischte verrichtingen zijn aangepast aan de li chamelijke capaciteiten der verschillende leeftijdsklas sen. Terwijl van de jongens cn meisjes van 10 tot 14 jaar hardloopen over 60 Meter wordt geëischt, is voor de oudere meisjes een afstand van 75 Meter en voor de ou dere jongens 100 Meter voor geschreven. Bij de spring- en werpnummers worden de piestaties eveneens naar de leeftijdsklassen beoordeeld. De beste deelnemers en deelneemsters ontvangen wmnaarspeldjes. Hovendien worden de beste ploegen der Hitler Jugend uitgezocht, die dan den strijd zullen aanbinden om den beschik baar gestelden wisselprijs van den Reichsjugendfuhrer. Millioenen Duitsche jon gens en meisjes leggen in de zen geweldigen kamp, die in geheel Duitschland op het zelfde tijdstip wordt gehou den, getuigenis af van 'hun kracht en capaciteit. Het is voer hen iets vanzelfspre kends, dat zij het bevel van hun Führer met vreugde op volgen en den Reichssport wettkampf in kameraad schappelijke verbondenheid licuden. Ook de Duitsche jongens en meisjes in Nederland ne men aan den Reichssport wettkampf deel. Aanstaan den Zondag zullen zij blijk geven van hun sportpresta ties en zich zoo op waardige wijze aansluiten bij hun ka meraden in Duitschland. bijgangers niet opgemerkt eu eerst later is men op aAn- wijzing van een jongetje gaan dreggen. Eerst nadat do gemeentepolitie hierme de pl.m. drié uur bezig was j g°weest, is het reeds lang ontzielde lichaaam van het I knaapje door haar naar bo- ven gebracht. I Vijf groote loodsen vol voor liet getroffen Rotterdam. Sedert het bombardement op de Maasstad op 31 Maart I j.1. zijn er in het geheele land inzamelingen gehouden J ten behoeve van de zeer ve- i le Rotterdammers, die hun bezittingen hebben verloren. Wie thans een blik werpt in de vijf groote loodsen aan de Stieltjesstraat te Rotter dam. die de Nederlandsche i; Volksdienst in gebruik heeft genomen om dé goederen te bergen, zal tot de conclusie komen dat ons volk met 1 milde hand heeft gegeven. Alles is"per schip naar het gemeentelijk Handelsterrein gebracht, v/aar het personeel van den N.V.D. dag in dag uit met grooten ijver bezig is de goederen een en ander te sorteeren. Naar schatting zullen er 2500 gezinnen ge holpen kunnen worden, dus ngeveer 70 7c van het totaal aantal -gedupeerden. Alle gederen heeft men echter nog niet ontvangen, zoodat nog meer gedupeerden in aanmerking zullen kunnen komen. EXTRA BOTERBON VOOR KINDEREN. Het is thans mogelijk den z.g. „extra" boterbon aan te wijzen voor personen tot 21 jaar, welke bestemd was voor het tijdvak van 12 Maart tot en met 10 Mei 1943. In verband hievmede zijn thans voor het tij<|yak van 27 Mei tot en met 3 Juni 1943 de met „24A Boter" gemerk te bon voor personen van 4 tot en met 20" jaar geldig verklaard voor het koopen van 250 gram boter of mar garine en de met „24B Bo ter" gemerkte bon voor per sonen beneden 4 jaar voor het koopen van 125 gram boter of margarine. LANDBOUWERS UIT HUN BEDRIJF GEZET. Nadat onlangs de Secr.- Gen. van het Dep. van Land bouw en Visscherij twee vee houders in de provincie Nrd.- Brabant uit hun bedrijf heeft ontzet, omdat zij zich aan zeer ernstige overtredingen hadden schuldig gemaakt, hebben zich kortelings twee nieuwe gevallen voorgedaan, waarin de Secr.-Gen. ge bruik heeft moeten maken van bijzondere bevoegdhe den. Aan twee landbouwers uit den Wieringermeerpolder is het gebruik van hun gron den en bedrijfsgebouwen ont zegd voor een termijn van twee jaren, ingaande 1 April j.1. Qe betrokkenen, die reeds door den economischen rech ter veroordeeld waren, res pectievelijk tot 3 maanden gevangenisstraf en f 3000 boete en drie maanden ge vangenisstraf en f 1750 boe te, zullen dus twee jaar lang de bedrijfsvoering aan an dere-handen moeten overla ten. Beide landbouwers heb ben aanzienlijke hoeveelhe den tarwe achtergehouden en in den zwarten handel gebracht. KIND VERDRONKEN TE HOORN. Woensdagmiddag, waar schijnlijk tegen vijf uur, is het ongeveer 3-jarige zoon tje Jaapie van de familie Tol, wonende aan den Itali- aanschen Zeedijk, op de Vischmarkt spelenderwijze in het water geraakt. Won derlijk genoeg is het ongeval door omwonenden of voor- Gemeente Wieringen. TOESLAG REGELING ZUIDERZEESTEUNWET. In de toeslagregeling A voor de uitsluitend IJssei- meervisschers voor 1943 is de maximum-toeslag voor gehuwde belanghebbenden of voor hen, die kostwinner zijn vastgesteld op f 12,per week en v'oor ongehuwden op f 10,per week De ma ximum-toeslag wordt ver hoogd met f 1,per .week voor elk kind beneden den 14-jarigcn leeftijd, zoowel als voor ieder kind van 14 jaar of ouder, voor zoover het niet-belanghebbende is, doch uit hoofde van werk loosheid als onmiddellijk ge volg van de afsluiting van de Zuiderzee niet in staat is in zijn onderhoud te voor zien, met welks verzorging de belanghebbende belast is^ Het aantal kinderen bene den den 14-jarigen leeftijd, door de berekening van den toeslag in aanmerking komt, wordt- bepaald naar den toe stand op 1 Januari 1943. Deze maximum - toeslag geldt als grondslag. Volgens de regeling B zal in 1943 gedurende 52 weken 15% van den grondslag wor den verleend. Toelating tot de regeling B is slechts mogelijk op ver zoek van belanghebbende die a. lichaams- of zielsgebreken heeft, die hem voor tfe uitoefening van de vis-, scherij minder geschikt maken b. om andere .redenen meent als niet geheel volwaardig visscher te kunnen worden Opgepast I Werpt explosieve potlooden afllt W aangemerkt. Van het uitgekeerde per centage,. dat als maximum geldt, kan naar beneden worden afgeweken telkens wanneer de resultaten der IJsseimeervisscherij daartoe aanleiding geven. WANDELSPORT. De Wieringer groep wan delaars zijn van plan om op Hemelvaartsdag een trip Alkmaar Bergen en Schoorl te loopen. Het plan is met de trein van 10 uur uit A. Paulowna te vertrekken. GERMAANSCHE LANDDIENST OOSTLAND ROEPTI In den Germaanschen Land dienst, waarin vrijwilligers uit Noorwegen, Denemarken, Duitschland, Nederland en Vlaanderen, zich in het Oos ten een bestaan verwerven, is plaats voor eiken stoeren Nederlandschen jongen en voor ieder fier Nederlandsch meisie. Reeds staan eenige honderden Nederlandsche jongens en meisjes in Oost- land voor hun Vaderland op den bres. Thans kunnen wederom jongens en meisjes met belangstelling en liefde voor het boerenhandwerk, zich melden als vrijwilliger voor. den 2 Germaanschen Landdienst. Wil je meer weten over het werk van hen, die reeds in Oostland staan, wil je iets lezen over onze voorvaderen die eeuwen geleden al naar het Oosten zijn getrokken of over de idealen, die de pioniers van toen en van thans gedreven hebben, vraagt dandegratis brochure „Oostland roept" aao bij het adres: Mons. Van de Weteringstraat 118, Utrecht NEDERLANDERS BIJ DE DUITSCHE ZEEMACHT. Voor personen van 18 tot 35 jaar, die vallen onder den aanmeldingsplicht ten be hoeve van den arbeidsinzet bestaat indien zij dit wen- schen gelegenheid zich aan te melden voor onderzoek voor den dienst bij de Duit sche zeemacht. Zij worden gedurende hun diensttijd bij de Duitsche zeemacht vrijge steld van den arbeidsinzet. Nadere inlichtingen wor den door de ortskomman- danturen verstrekt. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.-meer Verantwoordelijk voor dé advertenties Com. J. Bosber, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23. (Na 6 uur nam. tot 's mor gens 10 uur telef. Midden- meer 10).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1943 | | pagina 1