WIERING ER MEER BODE 12e Jaargang Woensdag 2 Juni 1943 No. 8 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIER1NGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS}, JEN ZATERDAGS. BEKENDMAKING. REG. JAGERS EN 1 REG. INFANTERIE MOETEN ZICH MELDEN. Op 3 en 4 Juni te Amersfoort, resp. Assen. Ten vervolge op de op 29 April 1943 iii de dagbladpers gepubliceerde bekendmaking van den Wehrmaehtsbe- fehlshaber in den Niederlanden betreffende terugvoering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandsche weermacht werden, bij deze, voor aanmelding opgeroepen: Het dienstplichtig en reserve-personeel beneden den rang van cffioier van het regiment jagers en alle in de jaren 1939 en 1940 uit dit regiment voortgekomen oorlogsonderdeelen, voor zoover be doeld personeel in Mei 1940 in werkelijken mili tairen dienst was. Bedoeld personeel moet zich melden in het „Wehr- machtslager" te Amersfoort, Zonnebloemstraat, en wel Degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 lot en met 1915 op 3 Juni 1943 Degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 4 Juni 1493, op beide dagen tusschen 8 en 12 uur. Het dienstplichtig en reserve-personeel beneden den rang van officier van het eerste regiment in fanterie en alle in de jaren 1939 en 1940 uit dit regiment voortgekomen oorlogsonderdeelen, voor zoover bedoeld personeel in Mei 1940 in werkelij ken militairen dienst was. Bedoeld personeel moet zich meidén in de Friesland kazerne te Assen en wel Degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot enj met 1915 op 3 Juni 1943 Degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1904 op 4 Juni 1943, op beide dagen tusschen 8 en 12 uur. Bij de aanmelding moeten worden overgelegd het per soonsbewijs, de distributiestamkaart en voor zoover moge lijk militaire identiteitspapieren. Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschland werkende „.grensjagers", vqor wie een „besclieinigung" (verklaring van onmisbaarheid) afgegeven is, moéten dit bewijs bij hun werkgever' of bij de instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en bij de aanmelding too- nen. Na de melding moet de „Bescheinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. De werkgevers zijn verplicht degenen, die zich moeten mel den, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. v. De Nederlandschc Spoorwegen verleenen aan alle voor de aanmelding opgeroepen personen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding verplicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, c.q. bij den stationschef, van het station van vertrek. Kleeding. Vcor zooveel ipogelijk uniform, anders burgerkleeding. Dringend wordt aangeraden daagsche en Zondagsche kleercn, wollen dekens, ondergoed en extra schoeisel, alsmede kookgerei en lepel mede te brengen. De geza menlijke bagage mag niet meer bedragen dan, twee nor male h andkof fers. Van aanmelding zijn vrijgesteld personen, die zich! op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in de door de Duitsche weermacht bezette gebieden bui ten Nederland bevinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehrmachtsbefehlhaber in den Niederlanden, of zich op andere wijze aan de terugvoering in krijgsgevangenschap tracht te onttrekken, moet rekenen op de strengste maat regelen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen steunen. ondeelbare strijdgemeenschap van alle nationaal-socialis- ten, die slechts één gemeen schappelijk lot en één ge meenschappelijke overwin ning kent. Deze* gedachten vormden het hoofdthema van de re devoeringen, die Mussert, de Rijkscommissaris en SS- Gruppenfiihrer Rauter Zon dagochtend hebben gehou - den ter gelegenheid van de beëediging der eerste Land- wacht-recruten op den Füh- rer. De plechtigheid voltrok zich in de Koning Willem I- kazerne te 's-Hertogenbosch, op welker binnenplein zich omstreeks half elf de eerste bataljons der Nederlandsche Landwacht en de Musikzug van het SS-Wachtbataljon in carré hadden opgesteld tegenover het spreekgestoel te. HEMELVAART. Hemelvaart, wat is dat Hier onttrekt zich iets aan onze, naar de aarde gerich te blikkeh. Dit komt, omdat Christus bij de Hemelvaart van Zijn zichtbare tegen woordigheid is overgegaan tot Zijn onzichtbare tegen woordigheid. Wij menschen, die, wat ons voorstellings- en denk vermogen betreft, gebonden zijn aan tijd en ruimte, kun nen on s Zijn onzichtbare tegenwoordigheid zooveel moeilijker voorstellen, om dat hier van ons niet meer wordt gevraagd aanschou wing, maar geloof. HemelvaartWaarheen vaart Hij Waar is de he mel Een spotter zeide eens „Ik heb met een ver- rekijker het geheele hemel- firment afgezocht of ik God en Zijn hemel vond, maar ik vond niets." Dit is begrijpe lijk, want hoe kunnen men- schenoogen, dat wat godde lijk is, aanschouwen De hemel is het oord, waar God, ofschoon alomtegen- woosdig, toch in bijzonderen zin aanwezig is de plaats, waarheen oog en hart zich onwillekeurig richten, wan neer zij klaarheid, licht, op lossing van de raadselen dezer wereld, troost en,vrede zoeken. Daarheen is Chris tus heengegaan. Wij hebben geen Christus, die spoorloos van de aarde is verdwenen zonder dat wij weten waar heen, maar Hij is terugge keerd, vanwaar Hij gekomen is. Van hieruit zet Christus Zijn levenswerk voort, is Hij ons meer nabij dan wij ons zelf bewust zijn* Op He melvaartsdag spreekt Hij tot do Zijnen. „Mij is gegeven alle macht in Hemel en op aarde. En zie, Ik ben met U al de dagen tot aan de vol einding der wereld". (Matt. 28:18, 20). Die Beriiner Künstlerfahrt onder leiding van Ministerial- direktor Staatsrat Hans Hinkel speelt momenteel voor de soldaten in het Nederlandsche kustgebied. Hans Hinkel te midden der soldaten. (SS Bildber. Fritz-Stapf-Pax s). Eerste manschappen Ned. Landwacht op Fiihrer beëedigd. De manschappen van de Nedeflandsche Landwacht, hoewel deel uitmakend van een territoriale verdedigings organisatie, zullen als politie ke soldaten mede de weg bereiders zijn voor de Groot- Gennaansche weermacht, die eens de Germaansche le vensruimte zal beveiligen en beschermen. Zij legden een eed af op den Führer en verbonden zich daardoor met hem, die het aanzien van Europa voor eeuwen zal ver- ajideren. Zij werden daar door opgenomen in de on- BRANDSTOFFEN VOOR GROOTE GEZINNEN. Aanvragen voor extra bon nen worden tijdelijk niet meer in behandeling geno men. De Distributiediensten zul len na 31 Mei 1943 geen aan vragen meer in behandeling nemen voor de verstrekking van extra bonnen voor vas te brandstoffen voor groote gezinnen. Hiertoe zal echter over eenige maanden op na der in 'dc pers bekend te maken data wederom gele genheid worden gegeven. Vaste brandstoffen voor kookdocleinden. Van 1 Juni 1943 t.e.m. 30 April 1944 geven de met „12 KF" gemerkte bonnen der kookkaarten voor vaste brandstoffen „U 115" recht op het koopen van één een heid vaste brandstoffen met uitzondering van anthraciet en fabrieksturf. - NIEUWE ZEEPBONNEN. Tot en met 30 Juni 1943 geeft bon „Algemeen 578" van de bonkaart voor voe dingsmiddelen en de bon „V eenheidszeep" van de aan kinderen beneden acht jaar uitgereikte kaarten recht/ hetzij op het koopen van een stukje van 24l/s of 28 gram luchtgevulde eenheids toiletzeep '40 of 57 het zij óp het koopen van een stukxari. fa-of 75 gram een heidstoiletzeep 14. 15 of 21 hetzij op het doen was- schen van vijf kilogram dro- gevuile wasch. Bon „Algemeen 579" van de bonkaart voor voedings middelen en bon „V Wasch- poeder" van de kaarten, uit gereikt aan kinderen bene den acht jaar geven voorts tot en met 30 Juni a.s. elk rechtf op het koopen van 250 gram waschpoeder of zeep poeder, of op het doen was- sclien van negen kilogram droge vuile wasch. De met „V toiletzeep" gemerkte bon van-de aan kinderen bene den twee jaar uitgereikte kaarten geeft recht op het koopen van een stuk van 50 o fvoor zoover voorra dig 75 gram toiletzeep van •oude samenstelling. Zeep voor personen die „vuilen arbeid" verrichten. 's-Gravenhage, 29 Mei. Personen, die z.g. „vuilen arbeid" verrichten komen met ingang van 1 Juni a.s. voor- een tijdvak van 2 maan den in aanmerking voor een extra rantsoenen eenheids- zeep en/of waschpoeder. Zij dienen zich ten spoedigste tot dén Plaatselijken Distri- butiedienst te wenden, ten einde een aanvraagformulier MD 233-71 af te halen. Zij moeten dit fermujier vóór 5 Juni a.s. wederom inleve ren. Belanghebbenden wor den verwezen naar de publi catie van den distributie- dienst van hun gemeente van inwoning. Brandstofbonnen voor eigen brandturfpro- ducenten. De distributiediensten zul len op nader te bepalen tijd stippen aan eigen-brand- turfproducenten wier bon kaart „LT 115 vaste brand stoffen voor kookdoeleinden" is ingenomen en die reeds in het bezit van een inschrij- vingskaart, twee rantsoen- bonnen „brandstoffen één eenheid" voor kookdoelein den uitreiken. Tezijnertijcf zal een verrekening plaats vinden van een eventueel bestaand verschil tusschen het aantal eenheden brand stoffen, waarop men krach tens de aanteekening in ko lom A van de inschrijvings- kaart recht heeft en het aan tal eenheden, waarvoor men een vervoervergunning voor turf heeft ontvangen. Deze verrekening jzal geschieden in rantsoenbonnen „brand stoffen één eenheid." Gemeente Wieringen. WIERINGER WIELERBAAN. De Wieringer Wielerbaan was Zondag geheel uitver kocht en het talrijke pu bliek heeft kunriën genieten van goede sport en span nende nummers. Van Vliet, Derksen, v.- d. Vijver en Remkes reden een omnium, .welke door van Vliet gewOTinen werd. Op alle onderdeelen (sprint, matches a deux en a quatie) en klassementrit werd hij ee - t'MTT'iil r>prlr<!Pn nr» il d< stand luidde 1 Oomsv. d. Voertop 1 ronde 2. Derk senBakker. Groenewegen Remkes, Dij kers-Hopstaken, Evers—Pronk en v. Vliet— Klink. POLITIE. Verloren een Olie jas. Gevonden een portemon- naie, inh. eenig geld en een distributiebon. Inl. Gem.-bode H.-hoef. WANDELSPORT. Aan de stertocht naar Vo- 'lendam, wérd vanuit Am sterdam, door 32 Wieringer tippelaars deelgenomen. Dit is voor 't eerst dat de Wie ringer wandelaars aan een N.H.W.B.-tocht deelnamen. De tocht die door allen werd volbracht en 21 K.M. lang was ging over Monnikendam. Het karakterestieke Vo- lendam had aller belang- steling. Aldaar kregen allen een origineel Volendammer souvenir als herinnering aan deze tocht, 's Avonds laat kwamen allen weer behou den in Hippo aan. 't Was een heele tippel maar 't was, een reuze leuke dag. HOOFDPUNTEN uit de ver gadering van het HEEM RAADSCHAP gehouden op Dinsdag 1 "Juni 1943 in ho tel Centraal te H.-hoef. Goedgekeurd werd een verzoek van het Prov. Elec- triciteitsbedrijf van Noord holland om vergunning tot het leggen van een laag- spanningskabel vanaf de Haukes tot de Hoelmerdijk in verband met het nieuw te stichten gemaal aldaar. Aan het verzoek wordt goedkeuring gehecht. Behandeld werd -een schrijven van de N.V. G-ront- mij waarbij een kostenbe- grooting voor het leggen van een duiker door den Hippo- lytushoe ver dijk ter verbin ding met het gebied van den Polder W. Nieuwland. Het leggen van een enkele dui ker rond 70 cm. zal f 800.- rnoeten kosten. De kosten zullen door beide besturen gedragen werden. Aangezien het Bestuur van den Polder W. .Nieuwland bij een en ander het meeste belang heeft wordt besloten 1/3 in de werkelijke kosten bij te cftagen. Men verwacht, dat de kosten wel iets hooger zullen zijn dan f 800. Voorzitter deelde mede, dat van de Grondkamer bericht is ingekomen dat het ter goedkeuring ingezonden paehtcontract wegens ver pachte poldereigendommen is goedgekeurd. Werd behandeld de be- grooting voor het dienstjaar 1943. Een voorstel van den heef J. Lont om de lasten met f 1.per H.A. te verhooaen en dit jaar een extra aflos sing op de geldlccningen te doen plaats. hebben groot f .2000, werd verwerpen. De begrooting werd. vast gesteld en goedgekeurd in ontvangst en uitgaaf op f 33.509.62. Werd besloten een kas- geldleening voor den loopen den dienst aan te gaan groot f 3000.— tegen ten hoogste een rente van 4%. VERVOER VAN BOKKEN EN GEITEN VERBODEN. Blijkens afkondiging in het „Voedselvoorzienings blad", heeft het bedrijfschap voor vee en vleesch een [erordening op het vervoer ,ln bokken en geiten" ult- Ivaardigd, waarbij het ver per van bokken en geiten lordt verboden, tenzij het ërvoer geschiedt onder dek- iing van een geleidebiljet of 'an een slachtvergunning. ok het vervoer van geiten- i bokkenvleesch is verbo- en, tenzij dezelfde voor aarden vervuld zijn. Het gt in de bedoeling na de inwerkingtreding van de verordening geleidebiljetten en slachtvergunningen voor geiten en bokken slechts af te geven ten behoeve van hen, die voorheen reeds gei ten of bokken hielden of slachten. Gemengd Nieuws. Conductrices zullen weldra cok bij de Ned. Spoorwegen m dienst treden. Van de Utrechtsche auto bussen mag door jongelui van 14-20 jaar geen gebruik meer worden gemaakt, ten zij op vertoon van dokters attest. Arbeiders hebben geen recht op ziekengeld, wali- neer zij niet als verplicht verzekerden bij een erkend ziekenfonds staan ingeschre ven. Het enkele feit, dat werkgever voor betaalde pre mie coupons geeft, betcekcr.t niet, dat de arbeider verze kerd is. Tijdens de openingsvoor- vocrsteiiing van cireus-Giezen te Utrecht stortte eeu bal-' lustrade in. waar du or vijf personen verwondingen op liepen. Even later stortte een zwaar vc rhchtihgsornament neer op het hoofd van een toeschouwer. De man werd ernstig gewond bewusteloos naar een ziekenhuis overge bracht. LANDDIENST Jongens en meisjes van het land! Komt ook in den Germaanscherr Landdienst in het Oosten. Reeds honderden jaren ge leden zijn Nederlandsche boeren sis kolonisten naar Oost-Europa getrokken en hebben daar den grondslag gelegd voor een bloeienden landbouw. Opnieuw kunt ge thans pionierswerk verrichten en meestrijden in den Europee- schen productieslag voor onze voedselvoorziening. Kinderen van groote ge zinnen biedt het Oosten een prachtige levenskans. Daar wordt de mogelijkheid ge opend, om na eenige jaren hard werken een eigen boerenhofstede te verkrij gen. De Landdienst is er, om dit werk te leiden. 3 Meldt je aan bij het adres: Monseigneur Van de Wete ringstraat 118 Utrecht NEDERLANDERS BIJ DE DUITSCHE ZEEMACHT. Voor personen van 18 tot 35 jaar, die vallen onder den aanmeldingsplicht ten be hoeve van den arbeidsinzet bestaat indien zij dit wen- schen gelegenheid zich aan te melden vpor onderzoek voor. den dienst bij de Duit sche zeemacht. Zij worden gedurende hun diensttijd bij de Duitsche zeemacht vrijge steld van den arbeidsinzet. Nadere inlichtingen wor den door de ortskomman- danturen verstrekt. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.-meer Verantwoordelijk voor de advertenties ■Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23. (Na 6 uur nam. tot 's mor gens 10 uur telef. Midden- meer 10).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1943 | | pagina 1