W1ERINGERMEERBODE BEKENDMAKING. 4 REGIMENTEN INFANTERIE OPGEROEPEN. 12e Jaargang Zaterdag 5 Juni 1943 No. 9 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMKLR,. W1ERINGEN VERSCHIJNT WOENSDAiSS EN ZATERDAGS. EN OMSTREKEN. Te Amersfoort 2 en 3 R.I., te Assen 9 en 11 R.1. Opkomst 7, 8, 10 en 11 Juni. Ten vervolge op de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubliceerde bekendmaking van den Wehrmachtsbe- fehlshaber in den Niederlanden betreffende terugvoering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandsche weermacht worden, bij deze, voor aanmelding opgeroepen: Het dienstplichtig en reserve-personeel onder den rang van officier van de volgende regimen ten en alle in de jaren 1939 en 1940 uit deze regi menten voortgekomen oorlogsonderdeelen, voor zoover dit personeel in Mei 1940 in werkelijken dienst was. Bedoeld personeel moet zich nfelden, telkens tusschen 8 en 12 uur in het „Wehrmachtlager"" te Amersfoort, Zonnebloem straat 1. het personeel van het 2e regiment infanterie en zijn oorlogsonderdeelen degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 7 Juni 1943 t degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1901 op 8 Juni 1943 2. het personeel van het 3e regiment infanterie en zijn oorlogsonderdeelen degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 ep 10 Juni 1943 degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 11 Juni 1943. In de Frieslandkazerne te Assen. 3. het personeel van het 9e regiment infanterie en zijn oorlogsonderdeelen degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 7 Juni 1943 degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 8 Juni 1943 4*. het personeel van het 11e regiment infan/ .ie en zijn oorlogsonderdeelen degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 10 Juni 1943 degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 11 Juni 1943. Bij de aanmelding moeten worden overgelegd het per soonsbewijs, de distributiestamkaart en voor zoover moge lijk hiilitaire identiteitspapieren. Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschland werkende „.grensjagers", voor wie een „bescheinigung" (verklaring van onmisbaarheid) afgegeven is, moeten dit bewijs bij hun werkgever of bij de instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en bij de aanmelding too- nen. Na de melding moet de „Bescheinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. De werkgevers zijn verplicht degenen, die zich moeten mel den, daarvoor in de gelegenheid te stellen ei! hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. De Nederlandsche Spoorwëgen verleenen aan alle voor de aanmelding opgeroepen personen vrij vervoer derde klas. Degenen, die lot aanmelding verplicht zijn, moeten, zich hiervoor vervoegen aan de loketten, c.q. bij den stationschef, van het station van vertrek. Kleeding. Voor zooveel mogelijk uniform, anders burgerkleeding. Dringend wordt aangeraden daagsche en Zondagsche kleercn, wollen dekens, ondergoed en extra schoeisel, alsmede kookgerei en lepel mede te bx-engen. De geza menlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee nor male handkoffers. Van aanmelding zijn vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in dc door de Duitsche weermacht bezette gebieden bui ten Nederland bevinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehrmachtsbefehlhaber in den Niederlanden, of zich op andere wijze aan de terugvoering in krijgsgevangenschap tracht te onttrekken, moet rekenen op de strengste maat regelen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen steunen. AANMELDING VOOR DEN ARBEIDSINZET. Oproep voor mannen in 1920 geboren. Op grond van de Beschikking van den Rijkscommis saris voor het bezette Nederlandsche gebied' (Commissa ris-Generaal z.b.v.) nr. 43/1943 omtrent den aanmelding plicht ten behoeve van den arbeidsinzet worden hiermede ALLE MANNEN GEBOREN IN 1920 opgeroepen om van 3 Juni af een aanmeldingsformulier in ontvangst te nemen bij het voor hun woonplaats geldende Arbeids bureau en dit ,pei*soonlijk weder in te leveren, op de hier onder genoemde dagen bij het arbeidsbureau. In Januari t/m April 1920 geboren personen melden zich aan op Maandag 7 Juni 1943. In Mei t/m Augustus 1920 geboren personen melden zich aan op Dinsdag 8 Juni 1943. In September^ t/m December 1920 geboren personen melden-zich aan op Woensdag 9 Juni 1943. 'Uren van aanmelding 9.uur $öt 12.30 uur v.m. en 1.30 tot 4 uur n.m. De in de ressorten der bijkantoren woonachtige tot aanmelding verplichte personen moeten zich op dezelfde dagen aanmelden bij het voor hen bevoegde bijkantoor van het Arbeidsbureau. Bij het inleveren van het aanmeldingsformulier moet de distributiestamkaart medegebracht worden. De personen, die tot aanmelding verplicht zijn, moe ten in principe persoonlijk verswijnen bij het Arbeids bureau (of bijkantoor). Zij fnoeieh" op verlangen alle noodige papieren" voorleggen -en alle vereischte inlich tingen verstrekken. Voor zoover tot aanmelding verplichte personen in dienstbetrekking zijn, moet de werkgever de verklaring van den tot aanmelding vei-plichte omtrent den duur van de dienstbetrekking op het formulier door zijn hand- teekening en eventueel door een afdruk van het firma stempel bevestigen. Van den aanmeldingsplicht zijn uitgezonderd 1) Duitsche onderdanen, die werkzaam zijn bij Bureaux van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederland sche gebied, van het Arbeitsbereich der Nationaal Soci alistische Duitsche Arbeiderspartij in Nederland derzel- ver organisatie of aangesloten organisaties. 2) Duitsche onderdanen, die werkzaam zijn bij bureaux van de Duitsche Weermacht, de Waffen-SS, de Duitsche politie en den Reichsarbeitsdienst. 3De «nbtenaren jen arbeiders van den staat, de provincies de gemeenten en andere -publiekrechtelijke lichamen, benevens personen, die werkzaam zijn bij de spoorwegen, de Nedexiandsche posterijen en de Neder landsche Bank. 4) Leden van de vroegere Nederlandsche weermacht, voorzoover zij volgens de bekendmaking van den Wehr- machtsbefehlshaber in Nederland van 29 April 1943 on derworpen zijn aan het terugbrengen in krijgsgevangen schap. 5) De personen, die reeds volgens IX van de beschik king nr. 30/1943 betreffende de sluiting van bedrijven tot aanmelding verplicht zijn. 6) Geestelijken en leden van orden. 7) Personen, die volgens n alinea 2 van de beschikking nr. 43/1943 vrijgesteld zijn van den aanmeldingsplicht. Duitsche onderdanexi, die onder de verplichting tot aanmelding vallen, worden nog speciaal opgeroepen. Personen, die zich moeten aanmelden en werkge- vêrs, die handelen in strijd met de bepalingen van bo vengenoemde beschikking of trachten haar te ontduiken, dus bijv. hun aanmeldingsplicht niet of niet op behoor lijke v/ijze nakomen, opzettelijk of door nalatigheid on juiste opgaven verstrekken enz., worden gestraft, even als degenen, die daartoe opruien, medeplichtigen en handlangers. NEDERLANDSCHE ARBEIDSDIENST/ Utrecht, 1 Juni. De commandant van den Ne- derlandschen arbeidsdienst deelt mede. dat degenen, die geboren zijn tusschen 30 September 1924 en 1 Januari 1925, voor zoover zij in Janu ari 1943 niet voor het ver vullen van arbeidsdienst plicht zijn opgeroepen, niet meer voor het vervullen van dien plicht in aanmerking komen. Binnenkort worden dc betrokkenen in het bezit gesteld van een beschikking van. vrijstelling van den ar beidsdienstplicht, welke krachtens art. 4 van het ar- beidfSdienstplichtbesluit op hen rust. Reeds ingediende verzoe ken om verlenging van uit stel van opkomst worden in verband met het vorenstaan de 'niet in behandeling ge nomen. Degenen, aan wie uitstel van opkomst is verleend, en die zich dit jaar als student willen laten inschrijven, doch zich niet voor dienstneming bij den N.A.D. hebben aange meld, omdat zij er op hebben .gerekend per Juli 1943 te worden opgeroepen, moeten zich onverwijld wenden tot het hoofd van stafafdeeling VII, Luybenstraat 4042 te 's-IIertogenbosch, met het verzoek alsnog voor .oproe ping in aanmerking te ko men. ARRESTATIES IN* VERBAND MET DE RADIO-VORDERING. Reeds zijn in Velsen-N. eenige inwoners, die- op zettelijk geen, of een zeer verouderd radiotoestel in leverden, door de politie gearresteerd. Zij zullen aan de Duitsche politie worden overgegeven. De radiotoestellen zijn in beslag genomen. De overtreders kunnen worden gestraft met een gevangenisstraf van 5 jaar en geldboeten of met één van deze sti'affen. 's--Gravenhage, 2 Juni. Officieel wordt medege deeld Nadat de laatste dagen een groot aantal gevallen bekexxd was geworden waarin getracht werd dexx plicht tot inlevering van xadio-ontvaixgloestellen te ontduiken,) b.v. door den aankoop van oude toe stellen, die in plaats van liet tot nu toe gebruikte bruikbare toestel zouden worden ingeleverd, is thans ingegrepen. De Siclxerheitspolizei heeft in verscheidene ge vallen! personen, kunnen arresteeren, die de beschikking van 13 Mei 1943 hebben ovex-tredexx exx zij heeft overeenkomstige maatregelen tegen licn genomen. De bevolking wordt nog maals zeer dringend ge waarschuwd, daar het na afloop vair den inleveriixgs- termijn toe te passen con trolesysteem iedere over treding zonder meer aan het licht zal brengen. In dit verband wordt er ook aan herinnerd, dat na af kondiging van de beschik king iederen bezitter va® eexx x-adiotoestel ingevolge Art. 1 der Beschikking lxet beschikkingsrecht ontxxo- men is. Bijeenkomst van het N.A.F. exx het D.A.F. Redevoeringen van Wouden berg en Genei-al-Kommissar Schmidt. Duizenden werkers vah het Nederlandsche en het Duitsche Arbeidsfront waren Zaterdag naar Utrecht geko men om te luisteren naar de redevoeringen van den Ar beidsfrontleider Woudenberg en General-Kommissar Schmidt, zoodat de smaak vol versierde Markthallen tot in alle hoeken gevuld waren, toen de heer .Goyvaarts, secretaris van den—Arbeids frontleider, de bijeenkomst op^de. De heer Woudenberg gaf in zijn rede een overzicht van hetgeen in één jaar door het N.A.F. werd bereikt. Ver volgens richtte spr. zich naai de toekomst en deelde o.a. mede, dat met ingang van 1 Juli de wei'kloozenkassen ophouden te bestaan, waar door de contributie aanmer kelijk zal worden verlaagd. General-Kommissar Schmidt wees op de noodzakelijkheid voer den Nederlandsehen arbeider om zich volledig te geven voor den arbeidsinzet. Men kan bij den arbeids inzet niet van een deporta tie spreken, maar het gaat hier om een oorlogsnoodzaak die gewerden is uit de Euro- peescfie lotsgemeenschap. De eene neemt het geweer, de andere den hamer ter hand. Zoo ontstaat uit den arbeidsinzet een groote pres tatie- en lotsgemeenschap. Zoo zal het Nederlandsche volk moeten begrijpen, dat het met het Duitsche volk lotsvecbonden is. Duitschland voert den oorlog, opdat Jo dendom, bolsjewisme en ka pitalisme vernietigd en ver pletterd worden.^ De Nedex-landsche Ai'beids- dienst helpt bij den oogst, tienduizend inan als hulp voor de boeren. Naar wij vernemen, zal ook dit jaar, de N.A.D., weer hulp-'verleenen bij het bin nenhalen van den oogst. Het ligt n.1. in het voornemen, om de geheele lichting van ongeveer tienduizend man, die binnenkort onder de schop komt, ter beschikking van de boeren te stellen vaxi het geheele land. De tewerk stelling zal dit jaar alle land bouwproducten omvatten. Het ligt in de bedoeling de mannen zooveel mogelijk on der te brengen in de N.A.D.- kampen, waartoe de bezet ting van de kampen in de oogstgebieden zal worden xerstrekt. Het zal echter noo- dxg zijn, op sommige plaat sen de mannen op andex-e v/ijze onder te brengen. De mannen worden in groeps- vex-band te werk gesteld, waarbij de kleinste groep ongeveer 50 man zal zijn, en dc verzorging blijft in han den van den N.A D., waar voor veldkeukens enz. ter beschikking zijn. De arbeid wordt door de boeren geheel betaaid als in het vrije bedrijf. De hiervoor verschuldigde gelden worden gestort in 's Rijks schatkist. MIJNSTAKING IN DE VEREEN. ^STATEN. Beslissende krachtproef. Stockholm, 3 Juni D.N.B. De algemeene mijnwer kersstaking in de V. S. ts, naar de Britsche berichten dienst meldt, in volen gang. De meeste arbeidei-s der dag- p'.oegen zijxx nj^et aan het werk gegaan en het werk in de steen- en bruinkoolmijnen ligt geheel stil. In het geheel nemen ruim 500.000 stakers aan de actie voor ho.ogere loonen deel. John Lewis, de voorzitter der vakvereeniging, heeft, verklaard, dat zijn organisa tie bereid zou zijn, een tijde lijk begrensde regeling op basis van een loonsverhoo- giiTg van 1.5 dollar per dag, te aanvaarden. Deze crisis heeft president Roosevelt en Lewis gedwon gen tot een Jxeslissende krachtproef. Het Is de eerste maal. dat de autoriteit van den president door de arbei ders wordt uitgedaagd. Tot dusver was het voldoende, dat de regeering een door de staking getroffen onder neming overnam en d&- ar beiders er tpe bracht het 'werk te hervatten. Niar United Press uit Washington meldt, hebben de Amerikaansche mijneige naars het compromis-voor stel van den minister van Binnenlandsche Zaken Ickés afgewezen, daar 'zij niet wil len ingaan op den eisch van Lewis, den mijnwerkers een loonsverhooging toe te staan met terugwerkende kracht tot® April. Roosevelt zal, naar de Britsche berichtendienst meldt, den mijnwerkers be vel geven, om tijdens de re geling van het loonconfict liet werk te hervatten. Een dergelijk bevel van den pre sident zou nog vandaag ge geven worden. Meer dan 20.000 leden van dc- Amerikaansche vakver eeniging van arbeiders in de auto-industrie zijn vol gens United-Press in staking gegaan. LANDDIENST STADSJONGENS: STADSMEISJES: Ook. voor jullie is plaats in den- Germaanschen Land- dienst in Oost-Europa. Trekt er op uit en ziet meer van ons werelddeel. Leert daar het boerenhand- werk, strijcÜ mee in den grooten productieslag voor ons nieuwe Europa. Duizenden hectaren vrucht bare grpnd liggen nog braak. Het wachten is op rappe, stoere handen. Gij verzekert daarmede tevens de voed selpositie van Nederland. Als ge goed gezond zijt en werken kunt, zult ge daar boer of boerin kunnen wor den op een eigen boerderij. Wilt ge weten HOE? 4 Vraagt gratis brochure en inlichtingen bij het adres Monseigneur Van de Wete ringstraat 118 - Utrecht NEDERLANDERS BIJ DE DUITSCHE ZEEMACHT. Voor personen van 18 tot 35 jaar, die vallen onder den aanmeldingsplicht ten be hoeve van den arbeidsinzet bestaat indien zij dit wen- schen «gelegenheid zidh aan te melden voor onderzoek voor den dienst bij de Duit sche zeemacht. Zij worden gedurende hun'diensttijd bij de Duitsche zeemacht vrijge steld van den arbeidsinzet. Nadere inlichtingen wor den door de ortsk'omman- danturen verstrekt.. Verantwoordelijk redactrice G C. Kremer-Bosker M.-meer Verantwooi'delij k voor de advertenties 'Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. BureaUX Hippolytuslioef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23. (Na o uur nam. tot 's mor gens 10 uur telef. Midden- meer 10)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1943 | | pagina 1