WIERINGERMEERBODE 12e Jaargang Zaterdag 12 Juni 1943 No. 11 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. - - VERSCHIJNT.. WOENSDAGS wN ZATERDAGS. BEKENDMAKING. 4 REGIMENTEN INFANTERIE OPGEROEPEN. Te Amersfoort 4e en 5e, te Assen 12e en 19e R.I. 4 Opkomst 14, 15, 17 en 18 Juni. Ten vervolge op de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubliceerde bekendmaking van den Wehrmachtsbe-' fehlshaber in den Niederlanden betreffende terugvoering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandsche weermacht worden, bij deze, voor aanmelding opgeroepen: Het dienstplichtig en reserve-personeel onder den rang van officier van dc volgende regimen ten en alle in de jaren 1939 en 1940 uit deze regi menten voortgekomen oorlogsonderdeelen, voor zoover dit personeel in Mei 1940 in werkelijken dienst was. Bedoeld personeel moet zich melden, telkens tusschen 8 en 12 uur in het „Wehrmachtlager" te Amersfoort, Zonnebloem straat 1. Het personeel van liet 4e regiment infanterie en zijn oorlogsonderdeelen degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 14 Juni 1943. degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 15 Juni 1943. 2. het personeel van het 5e regiment infanterie en zijn oorlogsonderdeelen degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 17 Juni 1943. degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 18 Juni 1943. In de Fricslandkazeme te Assen. 3. het personeel van het 12e regiment infanterie en zijn. oorlogsonderdeelen degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 14 Juni 1943. I degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 15 Juni 1943. 4. het personeel van het 19e regiment infanterie en zijn "oorlogsonderdeelen degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 17 Juni 1943. Bij de aanmelding moeten worden overgelegd het per soonsbewijs, de distributiestamkaart en voor zoover moge lijk militaire identiteitspapieren. Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschland werkende „.grensjagers", voor wie een. „besclieinigung" (verklaring van onmisbaarheid) afgegeven is, moeten dit bewijs bij hun werkgever of bij de instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en bij de aanmelding too- nen. ,Na de melding moet de „Besclieinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. De werkgevers zijn verplicht degenen, die zich moeten mel den, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit tc betalen. De Nederlandsche Spoorwegen verleenen aan alle voor de aanmelding opgeroepen personen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding verplicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, e.q. bij den stationschef, van het station van vertrek. Kleeding. Voor zooveel mogelijk uniform, anders burgerkleeding. Dringend wordt aangeraden daagsche en Zondagsc'ne kleeren, wollen dekens, ondergoed en extra schoeisel, alsmede kookgerei en lepel mede te brengen, pe geza menlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee nor male handkoffers. Van aanmelding zijn vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1913 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in dc door de Duitsche weermacht bezette gebieden hui ten Nederland bevinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehrmachtsbefehlhaber in den Nicdcrlanden, of zich op andere wijze aan de terugvoering in krijgsgevangenschap tracht te onttrekken, moet rekenen op de strengste maat regelen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen steunen. ONTHEFFING LUISTERBIJDRAGE. Toestelbezitters, die in 1942 vrijgesteld waren van de betaling der luisterbijdra ge behoeven voor 1943 niet opnieuw ontheffing, door inzending van een formulier E te vragen. De verleende vrijstelling wordt geacht te zijn verlengd tot en met de maand, waarin zij hun'toe- si el moeten inleveren. Zij, die in 1942 niet waren vrij gesteld, maar in 1943 voor ontheffing in aanmerking wenschen te komen, moeten v/èl een formulier koste loos aan de postinriehtingen verkrijgbaar, indienen zij moeten evenwel de luister bijdrage hebben voldaan. Het formulier E kan dadelijk worden ingezonden. Zij, die hun radiotoestel niet behoe ven in te leveren moeten zoo,zij voor 1943 ontheven willen worden van betaling der luisterbij aTage, onver wijld een formulier E op de gebruikelijke wijze inzenden. Voor de jaarlijksche lam- merenmarkt, welke dezer dagen te Den Burg op Texel weer werd gehouden, bestono g-roote belangstelling. C. N. F.'Kuiper Pax s. DE STEM DER SS. Luistert op Zondag 13 Ju ni van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilversum 1, op golflengte 415 meter, naar de stem der SS., onderwerp „Op weg naar het front." Zestien Duitsche bedrij ven in Nederland onderscheiden. „Wie het waagt tijdens den oorlog een bcdrijfsgemcen- scliap te storen, heeft zijn hoofd verspeeld. PRESTATIE WEDST&IJD VAN DEN OORLOG. Naar aanleiding van het einde van den tweeden en tevens ter inleiding van den derden prestatiewedstrijd der Duitsche bedrijven in Nederland is Zaterdag j.1. eefi bijeenkomst gehouden waarin talrijke bedrijfsleiders en bedrijfsvoormannen wa ren verschenen. In aanwezigheid van. ver tegenwoordigers van partij staat en weermacht bracht de plaatsvervangende Ob- mann van het Deutsche Ar- beitsfront in het Arbeitsbe- reich der N.S.D.A.P., Kretsch- mer, rapport uit over de werkzaamheden van het laatste jaar. De resultaten in de bedrijven zelf hebben merkbaren vooruitgang ge hoond. De plaatsvervangende Ob~ mann ging verder in op de buitengewoon gunstige erva ringen, welke konden worden opgedaan met de invoering van het prestatieloon in een reeks van bedrijven. Op verzoek van den plaatsvervangenden Obmaivn onderscheidde vervolgens de leider van het Arbeïtsbereach der NSDAP. Hauptdïenstlei- tc-r Schmidt, zestien bedrij ven door overhandiging van gouw-diploma's eerste en lo vende waardeeringen, hij zcide den onderscheiden be drijven dank voor den voor- (rel'felijken arbeid van het laatste jaar. Bovendien zei- de hij dank aan alle bedrijfs leiders en personeelsleden, die deel genomen hebben aan den pr'estatiewedstrijd. Zeer nadrukkelijk ging Hauptdienstleiter Schmidt in op de jongste ontwikke ling. Hij noemde he,t een dwaling te gelooven, dat ie mand, die zich vergrijpt aan deze gemeenschap in Duitsch land of in de bezette gebie den zou worden ontzien of dat iemand, die in opvolging van een oproep uit'Engeland of Amerika hier in staking zou willen gaan, ongestraft zou blijven. „Ik licud het derhalve voor juist", zeide spr., „nog cèns met allen ernst te ver klaren, dat hij, die het waagt tijdens den oorlog de be rt vijfsgemeenschap te storeif hetzij een Duitsche of een Nederlandsche bedrijfsge- meenschap dc.or een sta king of door andere misda den natuurlijk zijn hoofd heeft verspeeld. Wanneer de een of ander heeft gemeend zich later weer te kunnen terugtrekken om de verant woordelijkheid niet te moe ten aanvaarden, moge nog maals volkomen duidelijk gezegd zijn „het nationaal- socialisme wil en kan zich dat ook tijdens den oorlog niet veroorloven." Het nieuwe Europa wordt met bloed en zweet bevoch ten. Wij hebben, zei spr., aerhalve het recht, vooral van onze volksgenooten, maar bovendien ook van on ze Nederiandscjie arbeids kameraden en -kameraads- kes te eischen, dat zij hun uiterste best doen. Daarom zullen ook dc jongere lichtingen hier* in Nederland de arbeidsplaat sen der jonge Duitsche sol daten moeten innemen. De strijd van het lot dwingt een ieder stelling te nemen ten aanzien van dit probleem. Een uitweg is er niet. Wij hebben niet het voor nemen Nederlandsche vrou wen naar Duitsch gebied te brengen. Zij zullen echter de leeggeworden arbeids- plaats in Nederland moeten bezetten. Die zelf in het arbeidspro. ces staat, begrijpt dat volko men Wanneer wij zoo, zooals wij tot dusverre onzen plicht hebben gedaan, ook verder van ons geven en óe soldaat in het vaderland even hecht staat als de sol daat aan het front, behoeven wij ons geenerlei zorgen te maken voor de toekomst van Europa. Sprekers verzoek aan de personeelsleiders, evenals aan het personeel was „Laat ieder indachtig zijn aan dezen grooten tijd, dien hij mede mag beleven Laat ieder op zijn plaats zijn plicht doen Laat hij pres- teeren, zooveel hij slechts kan presteeren. Daardoor be spaart hij bloed. Bloed van beste Duitsche soldaten en het bloed van vrouwen en kinderen, die de moordenaars en bandieten willen vernieti gen. Laat .rdaarom een ieder zijn plicht doen en eraan denken, dat ons alleen de gemeenschap in strijd en prestatie tot de overwinning leidt. Hiermede opende spreker den oorlogsprestatiewedstcijd 19431944 hij riep zijn toe hoorders op, hun eed samen te vatten in den uitroep „Le- ve onze Führer." DE GROOTE VERWILDERING. Met ontsteltenis heeft men in Nederland voor een tiental jaren kennis genomen van de ten hemel schreien de toestanden onder de Sovjet-Russische jeugd. Men las van d'e duizenden dalc- looze en verwilderde kinde ren, die stelend en bedelend langs ae modderige wegen van de Sovjet-Unie zwier ven, een door en door ver dorven, zedelooze en tucht- looze horde. Men las met af grijzen hoe de Sovjet-macht hebbers in sommige gevallen deze kinderen levende aanklachten tegen een on- menschelijk regiem door speciale politie-afdeelingen lieten omsingelen en als dolle honden afmaken met machinegeweren. En men zeide Zooiets gebeurt hier nooit Zooiets gebeurt hier nooit, zei men tien jaar geleden. Thans zegt men Zoo erg als in de Sovjet-Unie is het hier nog niet Zóó erg is het inderdaad nog niet. Maar wanneer meh de lummelende, "stelende en snoepende jeugd in de groo- te steden gade slaat, wan neer men de klachten hoort in politioneele en onderwijs kringen, wanneer men ver neemt hoe steeds meer jon ge meisjes, kinderen meest al nog, zich overgeven aan ontucht en in steeds grooter aantal opgenomen moeten worden in klinieken en zie kenhuizen, dan vraagt men zich met .steeds grootere on gerustheid af, waarheen dit alles moet voeren. Het is vooral de groote verwildering, de toenemende onzedelijkheid van de jeugd, welke steeds bedenkelijker vormen aanneemt. In de z.g. „vrije" jeugdhergen, kampeerzolders op boerderij en of tot slaapgelegenheid ingerichte voormalige kip penhokken o.a. het be ruchte kampeercentrum vau „Moeder Jans" in Soest spelen zich tooneelen af, welke met geen pen te be schrijven zijn. Meisjes en jongens van vijftien tot achttien jaar brengen hier den nacht door op een wij ze, die elke beschrijving tart en de taal, die door deze kinderen wordt uitgeslagen, zou een door de wol geverf- den dragonder doen blozen. Deze toestanden zijn niet schromelijk, overdreven het relaas op de dagelij ksche persconferentie van een be kenden jeugdleider, die in een van deze kampeercentra verzeild was geraakt, spreekt voor zich zelf. Wij weten nu allen wel, dat wij in abnormale tijden leven, dat in duizenden ge zinnen elke binding verloren is geraakt en dat er een on verbrekelijke band bestaat tusstfhen oorlog en erotiek. Maar een ieder zal ook be seffen, dat in deze toene mende verwildering van de jeugd gevaren liggen, die misschien niet direct merk baar zijn, maar over eenige jaren van des te grootere bcteekenis zullen worden. Wij staan, ieder op zijn wijze, aangetreden voor den strija' tegen het communis me. Bij dezen strijd mogen wij echter niet blind zijn voor het ontzettende gevaar van een steeds nihilisti scher wordende jeugd. Het bolsjewisme immers, dat thans met behulp van de bajonetten buiten Euro pa wordt gehouden, zou hier door vroeg of laat door een achterdeur weer kimnen binnenkomen. Ital. weermachtbericht. Een machtige formatie vijandelijke bommenwerpers wisselden elkander gisteren en vannacht boven het ei land Pantelleria af. Het garnizoen, hoewel door een 1000-tal vijande lijke vliegtuigen bestookt, ,ïiet een nieuwe sommatie tot overgave op fiere wijze onbeantwoord. 8 Vliegtuigen werden door Duitsche jagers boven het qiland neergeschoten. IRAANSCHE TROEPEN WEIGEREN VOOR ENGELAND TE VECHTEN. Ankara, 4 Juni (C.D.) Ondanks verscherpte maatregelen neemt het aan tal Iraansche soldaten,-dat het leger verlaat om zich aan de zijde der vrijscharen te plaatsen, hand over hand toe. Deze massadesertie noopte de Iraansche scha- duwregeering tot een oproep aan alle gedeserteerae leden van de Iraanscjhe weermacht cm binnen vier weken naar hun afdeelingen terug te keeren. Zij, die hieraan geen gehoor gaven, zouden zonder pardon gefusileerd worden. Tot nu toe heeft deze oproep echter geen succes gehad. GEMEENTE WIERINGEN. BOERENLEENBANK Op de Dinsdag gehouden Algem. Verg. Coöp. Boeren leenbank te Wieringen, waar 30 leaen aanwezig waren, werd het bestuurslid C. J. Bosker en het lid v. d. Raad v. Toezicht D. Jac. -Mulder herkozen. Voor eèn vacatu re R. v. T. werd gekozen T. Takes Johz. Als pl. verv.-be- stuurslid werd herkozen de heer A. Klein en gekozen (vacature Takes) de heer C. P. Poel. Tot commissie voor 't na zien aer rek. volgend jaar werden aangewezen H. Sta dig, JB. Hegeman en J. S. Doves en als reserve J. Lont Cz„ S. Dekker Az. en J. C. de Vries. Uit de jaarrekening stip pen we 't volgende aan Totale omzet f 2764172.18, waarvan f 734549,12 ontvan gen spaargelden, terwijl aan spaargeld is terugbetaald 406429.71. De ontvangst in loopende rekening bedroeg f 1831787.93: de uitgaven f 2245578556. Het Waardepapierenbezit bedroeg f 663001.50. Het vsaldo van de winst bedroeg f H535.86 dat aan 't rev.fonds, 't welk f 92410.52 bedraagt, zal worden toege voegd. KEURINGEN VOOR DE WAFFEN-SS,, HET LEGIOEN EN DE LANDWACHT. Nederlanders van arisch bloed, in den 'leeftijd van 17 tct 45 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goea' ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adres sen vervoegen teneinde ge keurd te worden. Bij cle onderzoekingen wo! den ook alle gevraagde inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging der familieleden, duur der opleiding, extra levensmid delen enz. De aandacht wordt erop gevestigd, dat voor de vrij willigers, die om bepaalde redenen in Nederland moe ten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het SS.-Wachtbatail- lon in Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaan- sche SS in Nederland willen toetreden. Personen tusschen 1830 jaar, die aanmeldingsplichtig wjn voor den arbeidsinzet, kunnen zich eveneens op een der keuringsdagen aanmel den eur worden gedurende hun verbintenis wan den ar beidsinzet vrijgesteld. 17 Juni 9—14 uur Rotter dam, Deutsches Haus, West zeedijk 18 Juni 912 uur Breda, Restaurant „Modern", Markt. 18 Juni 1518 uur Den Bosch, Hotel „Noordbrabant" Markt 45. 19 Juni 912 uur Venlo, Deutsches Haus, Egmont- stpaat 16. 19 Juni 15—18 uur Arn hem, Café „Royal." 20 Juni 912 uur Hengelo, Café „Modem", Spoorst. 18. 20 Juni 1518 uur Zwolle, Hotel „Geitenbeek." 21 Juni 912 uur Assen, Concerthuls a d. Vaart. 21 Juni 1518 uur Gro ningen, Concerth,, Poolestr. 22 Juni 912 uur Leeuwar den, Huis de Schaaf. Breed- straat. 23 Juni 914 uur, Amster dam, Dam 4. 24 Juni 913 uur Utrecht. N.V. Huis, Oude Gracht 245. 25 Juni 914 uur Amers foort, Polizeicuirchgangsla- gei. Leusderweg. 26 Juni 914 u. Den Haag, Café „Den Hout". Bezuiden- houtscheweg. BIJ ONZE VRJJWILLIGERS. Het soldatenorkest speelt, ce bevolking luistert aan dachtig toe. SS PK Möbius O/H P. s. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremèr-Bosker»M.-meer Verantwoordelijk voor de advertenties Com. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Colm. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23. (Na 6 uur nam. tot 's mor gens 10 uur telef. Midden- meer 10). ij

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1943 | | pagina 1