WIE Rl R1Q ER MEER BODE BEKENDMAKING. 12e Jaargang Woensdag 23 Juni 1943 No. 14 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS 'EN ZATERDAGS. v 7 en 10 R.I. en 1, 4, 5 en 8 VELD MOETEN ZICH MELDEN. Ten vervolge op de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubliceerde bekendmaking van den Wehrinaclitsbe- fehlshaber in den Niederlanden betreffende terugvoering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandsche weermacht worden, bij deze, voor aanmelding opgeroepen: Het dienstplichtig en reserve-personeel onder den rang van officier van de volgende regimen ten en alle in de jaren 1939 en 1940 uit deze regi menten voortgekomen oorlogsonderdeelcn, voor zoover dit personeel in Mei 1940 in werkelijken dienst was. Bedoeld personeel moet zich melden, telkens tusschen 8 en 12 uur in het „Wehrmachtlager" te Amersfoort, Zonnebloem straat 1. Het personeel van het 7e Regiment infanterie en zijn oorlogsonderdeelcn degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 28 Juni degenen, die ge boren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 29 Juni. 2. Het personeel van het 10e Regiment Infanterie en zijn oorlogsonderdeelcn degenen, die geborgn zijn in'de jaren 1924 tot en met 1915 op 1 Juli degenen, die gebo ren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 2 Juli. In de Frieslandkazerne te Assen. 3. Het personeel van het 4e Regiment Veldartillerie en zijn ocrlogsonderdeelen op 28 Juni. - Het personeel van het 5e Regiment Veldartillerie en zijn oorlogsonderdeelen op 29 Juni. Het personeel van het le Regiment Veldartillerie en zijn, oorlogsonderdeelen op 1 Juli Het personeel van het 8e Regiment Veldartillerie en zijn oorlogsonderdeelen op 2 Juli. Bij de aanmelding moeten worden overgelegd het per soonsbewijs, de distributiestamkaart en voor zoover moge lijk militaire identiteitspapieren. Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschland werkende .„grensjagers", voor wie een „bescheinigung" (verklai'ing van onmisbaarheid) afgegeven is, moeten dit bewijs bij hun werkgever of bij de instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en bij de aanmelding too- lien. Na de melding moet de „Bescheinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. De werkgevers zijn verplicht degenen, die zich moeten mel den, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. De Nederlandsche Spoorwegen verleenen aan alle voor de aanmelding opgeroepen personen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding verplicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, c.q. bij den stationschef, van het station van vertrek. Kleeding. Voor zooveel mogelijk uniform, anders burgerkleeding. Dringend wordt aangeraden daagsche en - Zondagsche kleeren, wollen dekens, ondergoed en extra schoeisel, alsmede kookgerei en lepel mede te brengen. De geza menlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee nor male handkoffers. Van aanmelding zijn vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in de door de Duitsche weermacht bezette gebieden bui ten Nederland berinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehrmachtsbefchlhaber in den Niederlanden, of zich op andere wijze aan de terugvoering in krijgsgevangenschap tracht te onttrekken, moet rekenen op de strengste maat regelen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen steunen. BEKENDMAKING. In mijn bekendmaking van 29 April 1943 heb ik bevel gegtven, dat de leden der vroegere Nederlandfcche Weermacht in krijgsgevan- schap teruggebracht moe ten worden. Naar ik ver neem is de opvatting ver spreid, dat de door mij ter aanmelding opgeroepen personen bij niet-aanmel- ding in het ergste geval een kleine disciplinaire straf te verwachten hebben. Dit is een ernstige ver gissing. Ik wijs met nadruk op het volgende Wie zich niet aanmeldt, overtreedt mijn bevel van 29 April 1943, en heeft zich voor den Krijgsraad te verant woorden wegens militaire ongehoorzaamheid, waarop volgens het Duitsche mili taire Strafwetboek de zwaarste straffen staan. De Wéhrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden, Fr. CHRISTIANSEN, General der Flieger. BEKENDMAKING van den commissaris voor de belangen van de v.m. Nederlandsche weermacht. Aan de réserve-officieren van de voormalige Neder landsche weermacht, die zich in krijgsgevangenschap be vinden, zal van den dag van aanvang dier krijgsgevangen schap af, bezoldiging worden toegekend welk^ volgens de betrekkelijke l^zoldigings- regelingen verbonden is aan den laatstbekleeden rang. Ten einde een regelmatige uitbetaling zooveel mogelijk te bevorderen, wordt aan: belanghebbenden in overwe ging gegeven voor hun ver trek aan opgemelden com missaris (Lange Voorhout 7 te 's Gravenhage) schrifte lijk te verzoeken de uitbeta ling van hun bezoldiging te doen geschieden aan een met naam en adres te noe men persoon c.q. met vermel ding van hun postrekening- nummer. OOK VERLOFGANGERS MOETEN ZICH MELDEN. 's-Gravenhage, 18 Juni. De Werhmachtsbefehlshaber in de Niederlanden maakt bekend, zulks teneinde mis verstand te vookomen, dat, waar in de betr. bekendma kingen voor terugvoering in krijgsgevangenschap wordt gesproken van „in werkelij ken militairen dienst zijnde reserve-officieren en dienst plichtigen (c.q. reserveplich- tigen)" aaaronoer ook wor den begrepen de militairen, die in het genot waren van weermachts - industrieverlof, studieverlof. zaken verlof, verlof in afwachting van ontslag of ander bijzonder verlof. BELANGRIJKE DOELEN IN LENINGRAD BESCHOTEN. Sovjet-vrachtschepen ver nield in den mond van de YVolga. Hoofdkwartier van den Fiihrer, 20 „Juni. Het opperbevel van de weermacht deelt mede Plaatselijke aanvallen jïer Sovjets aan het Koebanbrug- gehoofd ten N.-Oosten van Soemy en in het gebied van Kirof werden afgeslagen. In de overige sectoren van het Oostelijk front levendige ac tie van stoottroepen. Zware artillerie van het leger bestookte voor den oor. log belangrijke doelen in Le ningrad met goede uitwer king. Bij een nieuwen aanval der luchtmacht op scheeps- doelen in den mond van de Welga liepen wederom vier vrachtschepen zware bom- treffers op, zoodat verwacht kan worden, dat een deel van deze schepen vernietigd is. Andere Duitsche gevechts vliegtuigen bestookten in dustrieën ver in het vijande- lijke achterland. Een vlieg tuig keerde van deze vluch ten niet terug. Duitsche en Italiaansche gevechtsvliegtuigen wierpen op de haveninstallaties van Eizerta en Pantelleria met goed gevolg bommen. Eenige vijandelijke vlieg tuigen maakten in oen afge- loopen nacht storingsvluch- ten boven het westelijk ge bied van\net rijk zonder bommen uit te gooien. Boven de bezette gebieden in het westen werden vier vijandelijke vliegtuigen neer geschoten. Snelle. Duitsche gevechts vliegtuigen bombardeerden doelen in het gebied van Londen en aan de Engelsche zuidoostkust. Door varende eenheden van de marine,' het lucht doelgeschut van koopvaar dijschepen. de luchtdoelar- tillerie der marine werden tusschen elf en twintig Juni 49 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Landstand. EEN TWEEDE RUSTHUIS VOOR LANDVROUWEN. Naar wij vernemen zal be halve het rusthuis voor moe ders te Hilversum nog een tweede tehuis worden inge richt in de omgeving van Maastricht. Dc mogelijkheid bestaat, dat Landvrouwen, die rust noodig hebben, ook in dit tehuis worden opgeno men. Landvrouwen, die mee- nen voor plaatsing in aan merking te kunnen komen, dienen zich op te geven bij de Stafleiders per prov. kan toren, met ^vermelding wan neer opname hen het beste schikt. Men kan zich in ie der geval vier weken voor den gewenschten datum aan melden. In de vergadering van den Boerenraad van Bever wijk werd medegedeeld dat de Noordwijkerbeek door de gemeente is opgeknapt als gevolg van de actie van den Bu urtboerenleider. Klompen in Beverwijk. De Buurtboerenleider van Beverwijk, gehoord het ad vies van den Boerenraad, be sloot de reeds ingeleverde klompenfcrmulieren eerst te behandelen. Slechts in zeer noodzakelijke gevallen zullen z.g. voorrangsbriefjes worden afgegeven. Tot plaatsvervangend Buurtboerenleider van Wor- mer is benoemd de heer J. Praag te Jisp. Een onderhoud van den Buurtboerenleider van Wor- mer met den dijkgraaf van oen polder Wormer en Jisp heeft tot gelukkig gevolg ge had, dat in onderlinge sa menwerking het kroos uit de slooten is verwijderd. Uit besprekingen van den Boerenraad te Andijk bleek, dat de tuinzaadprijzen voor 1943 thans zijn vastge steld op een basis zooals reeds in 1941 docr den Land stand, via zijn deskundigen, de heeren C. Boeier e.a. was aangegeven. De Buurtboerenleider van Velsen, heeft, teneinde tegemoet' te komen aan de bezTarva van geëvacueerde ydtfc-stuindeTs den. Burge-. meester verzocht deze volks tuinders in de gelegenheid te stellen hun tuintjes in het z.g. spergebied twee avondei^ per week van 49 uur en op de Zaterdagmiddagen te kunnen bewerken. In een dezer dagen te Alkmaar gehouden vergade ring van Buurtleidsters heeft de leidster der Landvrouwen in Nocrd-Holiand, Mevr. G. de Haan-Bosker verslag over de werkzaamheden van het afgeloopen jaar uitgebracht. De resultaten waren zeer bevredigend, het werk der Landvrouwen blijft zich op specifiek vrouwelijk terrein bewegen en wordt gesteund door den Boerenleider in de provincie en vele andere vooraanstaande medewer kers van den Landstand. De lezing, dit voorjaar door den heer Spa op verschillende plaatsen gehouden, is zeer in Óen smaak gevallen. In en kele plaatsen is, in samen werking met den Burgemees ter een schoenenbeurs opge richt. De Boerenleider in Noord-Holland, de heer C. Koeman, wees erop, dat men moet trachten elkander niet te haten, doch door het goe de voorbeeld het kwaad moet bestrijden. Zal hij zelf oë Landvrouwen steunen, waar hem dit mogelijk is, de Land vrouwen moeten ook zelf meehelpen opbouwen» Mevr. GeertsRonner besprak de voedselpositie van Europa en vertelde op onderhoudende wijze over proeven, welke ten doel hebben het eiwit- en vetrantsoen te verhoogen. Dit eiwit en vet zouden aan verkregen worden door mid del van gisten, schimmels, bacteriën en wieren. Mej. Jonker behandelde de resul taten van den cursus ..Oud maakt nieuw" welke zij op de Boerenschoo! te Rijs heeft gevolgd. Zij toonde zelfge maakte pantoffels, wanten, mutsjes enz. en zal het ge leerde gaarne op de dorpen verder uitdragen. Verzorging familieleden vrijwilligers Waffen S.S. en Ned. Legioen. Naar aanleiding van de vele vragen, welke vooral den laatsten tijd gesteld worden roet betrekking tot de ver zorging van dc familieleden der vrijwilligers voor de Waf fen S.S. en het 'Nederland sche Legioen, deelt het Er- satz-Kommando N|iederlan- de, Korte Vijverberg 5 Den Haag, het volgende mede en geeft hier enkele voorbeel den. Den echtgenooten van ge huwden, welke .een inkomen hebben tot een bedrag van f 150.per maand, wordt voor onderstand f 65.- per maand uitgekeerd. Bovendien voor ieder kind tot 16 jaar f 21.- per maand. Verder vergoeding van huishuur tot bet volle bedrag. De uitkeering wordt bij een aantal van bijv. drie kinde ren beneden 16 jaar dan als volgt echtgenoote p. mnd. f 65.- 3 kind. a f 21 p. m. f 63.- huur geschat p. m. f 25.- f 153.- bovendien worden de verze keringen vergoed tot het volle te betalen premiebe drag. Deze verzekeringen zijn de reeds loopende le vensverzekering, ziekteverze kering, begrafenisfonds, brandverzekering. Den echtgenooten van ge huwden, welke een inkomen hebben tot f 200. - per maand en b.v. twee kinderen heb ben beneden 16 jaar, worden de volgende uitkeéringen verstrekt echtgenoote p. mnd. f 80.- 2 kind. a f 21.- p. m. f 42.- huur geschat p. m. f 35.- f 157.- plus betaling bovengenoemde verzekeringen enz. Twee kinderen beneden dc 16 jaar, welke recht heb ben op de ondersteuning, en niet in gezinsverband met den vrijwilliger met zijn vrouw of met familieleden in rechte lijn leven (bijv. on echte kinderen van den vrij williger, welke zich bij pleeg ouders bevinden) wordt een vergoeding verstrekt van f 36.- per maand per kind. Voor kinderen boven de 16 jaar, voorzoover hun op voeding nog niet is voltooid, wordt een uitkeering ver strekt van f 30.- per maand per kind. Bovendien genieten de gf(zinsleden der vrijwilligers e»ti'a levensmiddelen- en kolenbonnen, indien deze vrijwilligers voor hun in diensttreding in gezinsver band leefden, o f geheel of gedeeltelijk kostwinner wa ren. Bij grootere inkomens wor den naar verhouding groo tere bedragen voor familie- onderhoud uitgekeerd. De uit te keeren to tale kostwinnersvergoe ding mag echter niet meer bedragen dan l'/a maal de vroegere net to-verdiensten. In enkele bijzondere ge vallen kan na een ingesteld onderzoek een extra uitkee ring worden toegestaan. (Geboorte, sterfgeval, ziek te enz.) Bovendien ontvangen alle ongehuwde vrijwilligers bui ten hun soldij, vrije vopding, Icleeding enz. een bedrag van f 45.- per maand door tusschenkomst van den Fur- sergeoffizier der Waffen- S.S. Voor zoover de vrijwilliger voor het grootste gedeelte in het onderhoud van zijn ou ders heeft moeten voorzien, kan een kostwinnersvergoe ding worden uitgekeerd van f 60.- tot f 90.- pér maand. Bovendien kan in bijzondere gevallen een huurtoeslag worden verleend. De tarieven voor kostwin nersvergoeding. uitkeering aan gezinnen van gehpwden enz. en al!e verdere inlich tingen zijn te verkrijgen bij het Ersatz-Kommando Xie- derlandc, Korte Vijverberg 5, Den Haag en Nebenstelle, Dam 4 te Amsterdam. De aandacht wordt er op gevestigd, dat zij, die om bijzondere reden in Nederland moetori blijven, dienst kunnen nemen* bij het S.S. Wachtbataillon Amers foort, waarvoor alle bovenstaande genoem de uitkeeringen, levens middelentoeslag en alle andere voordeden even eens gelden. Aanmelding A-oor bovenge noemde onderdeden van 17 tot 45 jaar, schriftelijk uit sluitend' S.S. Ersatz Kom- mando. Korte Vijv-erberg 5, Den Haag. Zij, die tusschen 18 en 35 jaar oud zijn en aanmel- dingsplichtig zijn \-oor den arbeidsinzet, kunnen zich eveneens schriftelijk aan bo venstaand adres aanmelden en worden tijdens hun ver bintenis bij bovengenoemde onderdeden vrijgesteld van den arbeidsinzet. Ford-maatschappij in sta king gegaan uit protest te gen het ontslag van vijftig leden van de vereeniging van Amerika ansche meester knechts, zoo meldt de Brit- sche berichtendienst. De «voordvoerder van de veree niging voorspelde, dat vrij wel alle tienduizend leden, die in de „roode fabriek" werken, nog vóór Zondag zouden gaan staken, wan neer het conflict niet werd bijgelegd. KORT NIEUWS. Badpaviljoen Smid te Tietjerk is door bliksemin- slag(?) afgebrand. Uit melkfabriek-Sleutel bloemstraat te Amsterdam werden 650 p. boter gestolen. Uit een wei te Tilburg werd 'n kostbare stamboek koe gestolen. Doordat hij vergat ae gaskraan dicht te draaien, is te Tilburg een 75-j. man omgekomen. Door een trap van een paard werd in een wei te Ommersveld het 4-j. zoontje van bakker Waanders gedood. Van zeven caféhouders te Haarlem is de zaak ge sloten omdat zij met spriri- tus vermengde drank ver kochten. Een groote hoeveelheid' „zwarte" boter werd in de toiletruimte van een café te Ziewent, Lichtenvoorde, aan getroffen. Door de bliksem werd de vrouw van melkventer Hutten te Almelo in haar jeuken gedood. KEURINGEN VOOR DE WAFFEN-SS,, HET LEGIOEN EN DE LANDWACHT. Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 17 tot 45 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goea ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding huri stelt, kunnen zich bij de genoemde adres sen vervoegen teneinde ge keurd te worden. Bij de onderzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging der familieleden, duur der opleiding, extra levensmid delen enz. De aandacht wordt erop gevestigd, dat voor de vrij willigers, die om bepaalde redenen in Nederland moe ten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het SS-Wachtbatail- lon in Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaan- sche SS in Neaeriand willen toetreden. Personen tusschen 18—30 jaar, die aanmeldingsplichtig *vjn voor den arbeidsinzet, kunnen zich eveneens op een der keuringsdagen aanmel den en worden gedurende hun verbintenis van den ar beidsinzet vrijgesteld. 23 Juni 914 uur. Amster dam, Dam 4. 24 Juni 913 uur Utrecht, N.V. Huis. Oude, Gracht 245. 25 .Juni 914 uur Amers foort! Polizeiaürchgangsla- - gei, Leusderwegï-' 26 Juni 914 u. Den Haag. Café „Den Hout", Bezuiden- hcutscheweg. EEN STAKING BIJ FORD. Zaterdag zijn 1500 mees terknechts van zes verschil lende afdeelingen van de Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.-meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23. (Na 6 uur nam. tot 's mor gens 10 uur telef. Midden- meer 10).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1943 | | pagina 1