WIER BODE BEKENDMAKING. 12e Jaargang Zaterdag 26 Juni 1943 No. 15 NIEUWSBLAD VOOR DE W1ERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. 7 en 10 R.I. en 1, 4, 5 en 8 VELD MOETEN ZICH MELDEN. Ten vervolge op de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubliceerde bekendmaking van den Wehrmachtsbe- fehlshaber in den Niederlanden betreffende terugvoering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandsclic weermacht worden, bij deze, voor aanmelding opgeroepen: Het dienstplichtig en reserve-personeel onder den rang van officier van de volgende regimen ten en alle in de jaren 1939 en 1940 uit deze regi menten voortgekomen oorlogsouderdeelen, voor zoover dit personeel in Mei 1910 in werkelijken dienst was. Bedoeld personeel moet zich melden, telkens tusscheu 8 en 12 uur in het „Wehrmachtlager" te Amersfoort, Zonnebloem straat 1. Het personeel van het 7e Regiment infanterie en zijn oorlogsonderdeelen degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tct en met 1915 op 28 Juni degenen, die ge boren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 29 Juni. 2. Het personeel van het 10e Regiment Infanterie en zijn oorlogsonderdeelen degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 1 Julidegenen, die gebo ren zijn in de jaren 1914 tot, en met 1904 cp 2 Juli. In de Frieslandkazerne te Assen. "3. Het personeel van het 4e Regiment Veldartillerie en zijn oorlogsonderdeelen op 28 Juni. Het personeel van het 5e Regiment Veldartillerie en zijn oorlogsonderdeelen op 29 Juni. Het personeel van het le Regiment Veldartillerie en zijn oorlogsonderdeelen op 1 Juli Het personeel van het 8e Regiment Veldartillerie, en zijn oerlogsoHderdeelcn op 2 Juli. Bij de aanmelding moeten worden overgelegd het per soonsbewijs, de distributiestamkaart en, voor zoover moge lijk militaire identiteitspapieren. Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschland werkende „.grensjagers", voor wie een „bescheinigung" (verklaring van onmisbaarheid) afgegeven is, moeten dit bewijs bij hun werkgever of bij de instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en bij de aanmelding too- nen. Na de melding moet de „Bescheinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. De werkgevers zijn verplicht degenen, die zich moeten mel den, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. De Nederlandschc Spoorwegen verleenen aan alle voor de aanmelding opgeroepen personen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding verplicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, c.q. bij den stationschef, van het station van vertrek. Kleeding. Voor zooveel mogelijk uniform, anders burgerkleeding. Dringend wordt aangeraden daagsche en ZondagscPle kleeren, wollen dekens, ondergoed en extra schoeisel, alsmede kookgerei» en lepel mede te brengen. De geza menlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee nor- male handkoffers. Van aanmelding zijn vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in de door de Duitsehe weermacht bezette gebieden bui ten Nederland bevinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehrmaclitsbefehlhaber in den Niederlanden, of zich op andere rvijze aan de terugvoering in krijgsgevangenschap tracht te onttrekken, moet rekenen op de strengste maat regelen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen steunen. Niets kan trouw aan Leider schokken. Feldmeyer, Zondervan, Van Geelkerken en Musseri spreken te 's-Gravenhage. 11ET HOOGSTE OFFER. Dinsdagavond heeft de N.S.B. in den Dierentuin te 's-Gravenhaêe een zeer be langrijke bijeenkomst ge houden. waarin de comman dant der W.A. mr. A. J. Zon dervan, de voorman der Ge-r.« maansche SS in Nederland J H. Feldmeyer, de hoofd- stormer en plaatsvervanger van den leider, C. van Geel kerken en ten slotte Mussert zelf het woord hebben ge voerd. De bijeenkomst had het 'karakter van een hernieuw de betuiging van trouw aan den .-leider en vormde als foodanig een antwoord op praatjes, die zijn verspreid na de door Mussert op 5 Ju ni in Tivoli te Utrecht be legde kaderbijeenkomst. Zij vonden hun grond in het feit dat de buitenstaander in een Nationaal-Socialistische Be weging de eenheid van het kerkhof meent te moeten aantreffen. Daartegenover stelden de eerstgenoemden drie spre kers hun verzekering, dat niets in staat zaf zijn hun trouw aan Leider cn Bewe ging te schokken. Voorman Feldmeyer voegde hieraan toe, dat bij twijfel te dien aanzien alle gemoedelijk heid ophoudt.- De W.A. heeft steeds ge toond voor de ovérvflnning harec wereldbeschouwing en voor Mussert het hoogste of fer te willen brengen. De SS deed hetzelfde en was daar bij de pionier voc-r ae Groot- Germaansche. gedachte, die haar bezieling vindt in het dynamische begrip van het toekomstige Rijk aller Ger manen. De hoofdstorme? stelde de vraag of de natio nale Jeugdstorm wel zin zou hebben als Leider en Bewe ging. er niet waren hij gaf daarop ten antwoord, dat zij alle met elkander verbonden blijven tot in den dood. Mussert legde er in zijn rede de nadruk op waarom het in deze maanden gaat hij herinnerae aan den weg, dien de Beweging ondanks verguizing heeft afgelegd en aan de verantwoordelijkheid, die hij met haar na de Mei dagen van 1940 aanvaardde. De bijeenkomst, die te zoe ven uur begon,"' werd dóór eenige duizenden functiona rissen en leden der Bewe ging bijgewoond. Onder hen waren behalve de sprekers o.m. de leidster der N.S.V.O., mevr. O. de Ruitervan Lan- keren Matthes, de gemach tigde van den Leider voor Zuid-Holland J. W. baron van Haerolte van Haerst, burgemeester Wéstra van 's-Gravenhage, de gewestelij ke leider M. J. A. van Iersel, die de bijeenkomst leidde, de chef van het kabinet van den Leider, jhr. D. de Blocq' van Scheltinga, de gemach tigden van den Leider voor Staat en Beweging, 'en advi seurs en functionarissen van het hoofdkwartier. Verder- vertegenwoordigde Bereichs- leiter Buhner het 'Arbeits-, bereich der N.S.D.A.P. en was er ook een vertegenwoordi ging van den Kreis Süd-Hol- land oer partij. Vooraan had den voorts kameraden van het front, onder wie eenige gewonden, een plaats inge7 nomende balcons waren bezet docr, jongens en meis jes van den jeugdstorm. Het podium was versierd met vlaggedoek en de em blemen van de Beweging. Ter weerszijden daarvan was een vaan met het hakenkruis gehangen. Onder tromgerof fel en trompetgeschal van -tamboers -en pijpers van den Nat. Jeugdstorm betrok een vaandel^acht haar plaats achter het spreekgestoelte. Met hetzelfde ceremonieel werd de nationale oranje- blanje-bleu-vlag op het po dium gedragen. De plechtig heid werd' besloten met het zingen van het zesde couplet van het Wilhelmus en van het lied [van den Zwarten Soldaat. Voordat Mussert met zijn gevolg de zaal verliet, onder hield hij zich nog even met de frontsoldaten. BEKENDMAKING. KENMERKEN VAARTUIGEN. De admiraal in Nederland maakt bekend Krachtens artikel 5, lid 1, cijfer 2, lid 2 van de veror- oening van den Rijkscom missaris nr. 100/41 over bij zondere maatregelen inzake de kustbescherming, wordt het volgende bepaald Alle vaartuigen mogen in het door cie verordening nr. 100/41 bepaalde gebied, waarvoor ae verbodsbepalin gen gelden, alleen varen of in dit ressort te water of op het lalia liggen wanneer zij krachtens de volgende be palingen gekenmerkt zijn Vaartuigen met een laad vermogen van minder dan 10 ton moeten op een dui delijk zichtbare plek aan den buitenkant op een vast deel van het vaartuig in letters van -ten minste 10 cm hoogte en een breedte van 1 cm goed leesbaar, den naam van hej» schip of eigenaar als mede zijn woonplaats ver melden. Voor de kenmerking van vaartuigen met een laadver mogen van 10ton of meer kanomen volstaan, met het in artikel 7, lia 1 van de „re giementen voor de binnen vaart" voorgeschreven tee- ken. De plicht tot kenmerken strekt zich ook uit tot drij- wende toestellen, dat zijn drijvende voorwerpen, waar op mechanische installaties als baggermolen, kraan, hef werktuig of bokken zijn aan gebracht. Overtredingen van deze verordening worden gestraft overeenkomstig art. 7 van de verordening nr. 100/41 met gevangenisstraf of in ernstige gevallen met tucht huisstraf van ten hoogste vijf jaren. Deze verordening treedt in werking op 1 Juli 1943. ROMMEL TREKT OFFEN- SIEFJJAS AAN. Een majoor uit het hoofdkwartier van maar schalk Rommel, die eenige dagen als koerier te Ber lijn vertoefde, deelde mede, dat de veldheer op het oo- gênblik wederom een uni formjas draagt, dat fcoo- wel in het eigen kamp als ook bij den vijand, een zekere vermaardheid heeft gekregen. Het is zijn zoo genaamde „offensief jas", welke hij steeds draagt als R;j zijn nieuwe plannen voorbereidt of begmt uit te voeren. De. spiegels van deze merkwaardige offensief- jas vertoonen de maar- halkstaven, die in dit' bijzondere geval tijdens den veldtocht üi Noord- Afrika bij El-Alamein zijn vervaardigd door den knecht van den maar* schalk. Deze knecht, die goudsmid van beroep is, smeedde de marschalksta ven uit het gele blik van een Engeisch sardineblik je, dat hij onder den oor logsbuit vond. MIJNWERKERSSTAKING IN ZUID - WALES. Genève, 22" Juli. (D.N.B.) De mijnwerkersstakfcig in' Zuid-Wales, voornamelijk in de Swansea-vallei, zoo meldt de „News Chronicle", grijpt steeds verder om zich heen. Op Het oogenblik liggen niet minder dan acht mijnen stil. AUSTRALISCHE REGEE RING BIJNA GEVALLEN. Stocholm, 24 Juni D.N.B. Naar de Britsche berich tendienst uit Canberra meldt, is een door de oppositie te gen dé Australische regee ring ingediende motie van wantrouwen met 27 tegen 26 stemmen verworpen. Deze kleine meerderheid van slechts één stem, waar mede de regeering uit de stemming te voorschijn is gekomen, wordt in politieke kringen te Canberra, aldus meldt „United Press", be schouwd als voorteekenen van algemeene verkiezingen in de naaste toekomst. De stemming vond plaats na een verhit debat, dat veertig uur duurde. DISTILLEERDERIJ OP DE VLIERING. Op alle mogelijke manieren en in de meest uiteenloopen- de plaatsen probeert men het thans zoo hoog genoteer de gedistilleerd te bereiden. Tot deze ontdekking kwam gistermorgen opnieuw ae re cherche van het bureau Sin gel te Amsterdam, die er de lucht van had gekregen, dat het wat dit geestrijke vocht betreft, in een perceel op de Heerengracht niet pluis was. In samenwerking met ambtenaren van den Doua ne-Recherchedienst werd het huis van verschillende kan ten ingesloten. Eenige amb tenaren gingen naar het dak en drongen binnen via het dakvenster. Op de vliering vonden zij het geheime be drijf, dat van binnen uit al leen docr een luikje, was te bereiken, dat in het plafond van een kast was aange bracht. waarvoor een kle renhanger hing. De ambte naren troffen het distilleer- toestel nog in volle werking aan, terwijl ca. 40 liter ge distilleerd en dfcn hoeveel heid gistende stoffen in be slag konden worden geno men. Drie mahnen werden gearresteerd. Tot slot is nog gebleken, dat de geheime distillateurs liet gas buiten den meter om hebben betrokken^ zoodat zij zich ook nog voor diefstal te verantwoorden zullen heb ben. BON „S" VAN DE OUDE TEXTIELKAART BLIJFT GELDIG TOT EIND AUG. In verband met de moge lijkheid de eventueel nog ongebruikte punten der thans niet meer geldige textiel- kaart bij de distributiedien sten in te wisselen tegen „T" punten, waarbij de oude tex- tielkaart dient te worden in geleverd, wordt er op gewe zen, dat op deze oude tex- tielkaart een nog niet ge bruikte bon „S'1 kan voorko men, welke bon tot en met 31 Augustus a.s. recht geeft op het koopen van scheer zeep. Deze bon dient men dus in zijn eigen belang vóór ae inlevering van de kaait daarvan te verwijderen. De bon bevindt zich alleen op de textielkaart DA, welke destijds is uitgereikt aan mannelijke personen van 15 jaar en ouder. ONDERNEMINGS BELASTING. In de Staatscourant— van 23 Juni is het besluit gepu bliceerd van de secretarissen- generaal van Binnenland- sche Zaken en van Finan ciën, waarbij het vermenig- vuldigfngscijfer voor het hef fen van de ondèrnemingsbe- lasting voor het belasting jaar 1943 voer alle gemeen ten wordt vastgesteld op 2.4. ROOIVERBOD VAN AARD APPELEN OPGEHEVEN. Naar wij vernemen is het rooi verbotl van vroege aardappelen j.1. Donder dag opgeheven. Deze maat regel geldt over het ge- hcelc land. Een en ander houdt in. dat de tuinders dus, onge limiteerd aardappelen aan de veilingen kunnen aan- voeren. Gemeente Wieringen. GESLAAGD. v Voor het eindexamen Gymnasium te Alkmaar is dezer dagen geslaagd onze plaatsgenoot de heer L. C. Kolff. POLITIE. Komen aanloopeneen Spaniel. Gevonden een kinder muts en een rijwieltasch met inhoud. Verloreneen portemon- r.aie in'n. f 2.50. Inl. Gem.-bode H.-hoef. TRAP VAN EEN PAARD. Woensdagmorgen kreeg de veehouder D. Jac. Mulder te de"®lft, terwijl hij bezig was een paard in orde te maken voor de keuring, welke té" Siootdcrp werd gehouden, een trap van een paard te gen het been, met het gevolg dat dit licü&amsdeel gebro ken was. Dr. de Groot acht te overbrenging naar het ziekenhuis te Alkmaar nood zakelijk. Kerkdiensten Wieringen ZONDAG 27 JUNI. NED. HERV. KERK H.-hoef 10l/s u. Ds. v. Beek. Den Oever 2 u. Ds. v. Beek. Donderdag 1 Juli 's av. 8 uur V.C.J.B. te H.-hoef. - DOOPSGEZ. GEM. H.-hoef 10 uur Ds. Lugt. EVANGELISATIE H.-hoef nm. 4.30 uur de heer C. N. Graaff. Kapel Den Oever van. 10 u. de hr. C. N. Graaff. CHR. GEREF. KERK. In ?|Land in Zicht" £ondag 27 "Juni- v.m. 10 uur en nm.5 uur Leesdienst. In de Kapel te Den Oever Dinsdag 29'Juni 7.30 n.m. Ds, Kampman uit Ópperdoes KORT NIEUWS. Dank zij Ned. Volks- aienst konden vorige week 700 kinderen uit N.-Hol. voor 6 weken naar Suoetenland vertrekken. Bij het visschen is te Koudekcrke a. d. Rijn het 5-jarig zoontje van J. v. d. Heijden verdronken.' Een 6'a§ar te Vlissingen verkocht veters, welke een fabriek voor 6 cent geleverd had, voor 60 ct. per stuk. Al les is in beslag genomen. Ongefrankeerde post pakketten kunnen met in gang van 1 Juli niet meer worden verzonden. NIEUWE BONNEN. VAN 27 JUNI 3 JULI. 27 A Brood 4 r. br. of gebak. 27 B Brood 1 r. br. of gebak. 27 Beschuit 1 r. beschuit. 27 A Aardap. 1V° kg Aardap. 27 B Aardap. 1 kg. Aardap. 27 Tabak 1 rants. tabak. 27 JUNI t.m. 10 JULI. 2£A 2 rants. Vleesch. 28B 1.2 rants. Vleesch. \AN 13 JUNI t/m. 10 JULI. 589 Alg. 1 rants. Vervan gingsmiddelen. v 587 Alg. 1 kg. Suiker. 586 Alg. 1 rants. Jam. 585 Alg. 250 gram Gort. 584 Alg. 250 gr. Havermout. 583 Alg. 100 gr. Verm. enz. 590 t.m. 593 Alg. 1 rantsoen Bloem, Broö4 of Gebak. 594, 595, 596 Alg. 100 gr. kaas 25, 26. 27, 28 Melk 1 3/4 1. m. 25. 26, 27 Taptemelk 1 3/4 L. 28 Taptemelk 1 3/4 L. Karne- of Taptemelk. 25B. 27B, Kind.voeds. 250 gram Rijst. 25A, 27A.Kind/voeds. 250 gram Gort. 3-34, 4-34 Reserve 150 gram Cacao met Suiker. 25 Versn. 100 gr. Chocolaae. 26, 27 Versn. 100 gr. Suikerw. VAN 13 JUNI t/m. 7 AUG. 588 Alg. 250 gr. Koffiesurr. VAN 28 JUNI t.m. 9 JULI 2G A 1 rants. Boter of Marg. 26 B rants. Boter of Marg. VAN 9 JUNI—9 JULI 28 A 1 rants. Boter of marg, 28B rants. Boter of marg. Diverse bonnen 09 en 10 Petroleum 1 L. petr. gelaig tot 5 Aug. 15 t/m 19 BV Brandst. 1 een heid Brandst. tot 31 Dec. '43. 11, 12 KF Brandst. 1 eenh. Brandst. tot 30 April 1944. 578 Alg. Eenheidszeep V- zeep 579 Alg; Waschpoeder V-waschpoeder V-toiletzeep m 30 Juni S-Textiel (scheerzeep) t.m. 31 Augustus 1943. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker.M.-meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker. Wieringen. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23. (Na 6 uur nam. tot 's mor gens 10 uur telef. Midden- meer 10). Bij onze vrijwilligers. Langs rotsige paden her doel tegemoet. (SS P.K. Nonnenmacher-O-H- P s.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1943 | | pagina 1