WIE RINGER 12e Jaargang Zaterdag 3 Juli 1943 No. 17 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSp^GS EN ZATERDAGS. Hauptdienstleiter Generalkomm. Fritz Schmidt. *f (Bildarchiv Arbeitsbereich der NSDAP/ Stapf- Paxs) In de herdenkingsrede van den heer Mussert werd het werk van den overledene al dus geschetst „Er zijn maar weinige Nederlanders, die duidelijk beseffen wat ons volk - hem verloren heeft. Maar wij, die het voorrecht heb ben gehad met hem samen te werken, zullen dit nooit ver geten en wij blijven hem altijd dank verschuldigd. Zoolang wij leven, zoolang zullen zijn kinderen op on zen vaderlandschen bodem welkom zijn, omdat wij hun vader hebben gekend." Hij heeft eerlijk zijn plicht gedaan en hij is als soldaat van den Fiihrer gestorven en wij, die achtergebleven zijn. worden niet week, draaien niet en krommen ons niet, doch wij gaan gestaald den rechten weg, waarop Fritz Schmidt met ons ging waarvan niemand en niets Bij een nieuwen terreuraan- val der Britsche luchtmacht op de woonwijken der stad Keulen kreeg de Dom zware schade door- brisant- en brandbommen. Een foto van het middenschip van dit prachtige architectuurmonu ment zooals dit er uit zag, voordat het door den cul- tuurschennenden daad van Anglo-Amerikaanschen te genstander zwaar werd be schadigd. (Stapf - Paxsl. ons zal kunnen* afbrengen zoolang wij kunnen gaan en staan en docr den Rijkscommis saris De arbeid, aien Schmidt heeft gepresteerd, aldus spr., is tegelijkertijd de zichtbaar geworden weg van ons pro gramma en van ons politiek handelen in Nederland. Het resultaat van dezen arbeid is de vormgeving van de po litieke opdracht, dier wij van den Führer hebben gekre gen. Deze aan ons gegeven opdracht luidtwegberei ders te zijn voor het natio- naal-socialisme als de le vensvorm van de germaan- sche menschen. Steeds met het volk het Duitsche of het Neder- landsche verbonden en voor diens levenseischen op komend", strijdvaardig en trouw, was Schmidt een waar nationaal-socialist. Bij de tewerkstelling in Duitschiand. 's-Gravenhage, 30 Juni. Van bevoegde zijde wordt medegedeeld, dat uiteraard voor hen, die behooren tot de lichtingen 19241918 nog de mogelijlcheid bestaat, als Vrijwilligers toe te treden tct de Duitsche Kriegsmarine, op Waffen-SS of het Legi oen. Nadere bijzonderheden verstrekken alle Ortskom- mandanturen, die ook na voltrokken toetreding zc-rgen voor de vergunning der ar- beidsbureaux. DOODVONNISSEN VOLTROKKEN. 's-Gravenhage, 29 Juni. Officieel wordt bekend gemaaktDo Jood Eliazer Fachter uit Amsterdam, Neaerlandsch staatsbur ger, is door vonnis van het Duitsche Obergericht in het bezette Nederlandsche gebied van 28 Mei 1943 we gens verboden bezit van wapenen ter dood veroor deeld. De straf is na on derzoek van de kwestie van gratie voltrokken. Pachter heeft zonder re kening te houden met de tot de openbare mêening gerichte talrijke waarschu wingen en zonder acht te slaan op de steeds gepu bliceerde vonnissen der Duitsché gerechtshoven een pistool met 25 schot munitie in Maart 1942 in zijn bezit gekregen en v volgens bijna een j al lang in geladen toestand steeds bij zich gedragen. Officieel wordt bekend gemaaktHet op 21 Juni 1943 door het Deutsche Obergericht tegen de Ne derlandsche onderdanen Klaas Muller en Jan Wil helm Haije uit Heino we gens moord en daardoor gepleegde sabotagehande- ling uitgesproken doodvon nis is na onaerzoek van de gratiekwestie voltrok ken. De beide daders hadden, zooals reeds in de pers ge publiceerd, uit politie ken haat een hun tot dat oo- genblik volkomen onbe kend lichamelijk zwaar gehandicapt lia der N.S.B. op de meest euvele wijze mishandeld en levend be graven. i sche legerscharen. Geld zal \\b'i de uitreiking die eerst na de oorlog kan geschieden evenmin een rol spelen als het in ae toekomst in Nederland bij de uitgifte van gronden zal doen. Er zal slechts naar capaciteit en karakter gekeken worden. dit verband -richtte Ros-, kKm zich vooral tot de ou deren, die, door ae omstan digheden hiertoe gedrongen, van het land naar de stad kwamen. Zij kunnen direct terugkeeren naar het - boe renbedrijf. Dank zij de Ne- clerlanasche Oost Compagnie zullen zij zich op de uitge strekte landerijen in het Oosten veel meer verdienste lijk kunnen maken dan ach ter hun „melkster in Am sterdam-Zuid. Stedelingen, die weer naar het land willen terugkeeren, kunnen inlichtingen inwin nen bij den Nederlandscherr Landstand, Afd. Agrarische Inzet, Anna Paulownastr. 36 te Den Haag. Boerenleider Roskam richt zich tot de stad. In de eerste van een reeks vergaderingen, belegd door den Nederiandschen Land stand in samenwerking met de Neuerlandsche Oost Com pagnie, richtte Boerenleider Roskam zich dezer dagen in Krasnapolsky te Amsterdam tot de stedelingen, die naar hij zeide, van huisuit boer zijn en allen stammen uit de groote Germaansche erfhoe- ven, waardoor zij, als zij hun bloed zuiver hebben gehou den, de eeuwige kracht van den boer ook nu nog in zich dragen. In een gloedvol be toog riep de Boerenleider 10.000 Amsterdamsche; jon geren op, weer boer te wor den, want ook voor ae stad is vernieuwing noodfg. Van daar, dat de eeuwige wente ling van het land naar de stad en van de stad naar het land zich regelmatig moet voltrekken. Stad en land heb ben steeds een ding gemeen, n.1. de afstamming en die afstamming brengt ook de stedeling terug tot het boer- zijn. Üe Landstand ziet, als een van zijn grootste opga ven, de stedelingen van goed bloed en karakter terug te brengen naar het land, want bet nieuwe Europa heeft boeren noodig en het zal niet langer zoo mogen zijn, dat tienauizenden van het land naar de steden trekken zonder dat de steden een redelijk percentage gezonde menschen teruggeven aan het land. De Boerenleider ging het leven op de ouae crfhocvcn na en merkte op, dat de ge- beele moderne samenleving ingesteld moet werden op de begrippen en levenswaarden, die leefden op die erfhoeven. Deselfde krachten, die in ae achter ons liggende jaren de boer kapot trachten te ma ken, spanden ook samen tegen middenstander en ar beider. Boer en stedeling hebben een leed geleden en hetzelfde onrecht onaergaan. Daarom is het mooie van deze tijd, dat de gezonde stadsjeugd toekomst op het land heeft. Er zal een zeer strenge selectie worden toe gepast, zoodat slechts de 'al lerbeste stedelingen naar ae verschillende scholen van den Landstand zullen gaan en later bij den boer, onder toezicht van den Buurtboe- renleider, het boerenwerk zullen leeren. Grond voor de duizenden, op aie manier uit de stad komende 'boeren wordt op het oogenblik vrij gemaakt door de Gerhiaan- BRANDSTOFFENREGELING VOOR STOOKSEIZOEN 1943/44. De rantsoeneering van vaste brandstoffen voor het stookseizoen 1943/44, zal be houdens enkele wijzigingen welke echter de grond slagen dezer regeling niet aantasten gelijk zijn aan die van het stookseizoen J 942/43. De nieuwe regeling komt op het volgende neer. Gezinnen, wier woon kamers met een haard of kachel kunnen wor den verwarmd. De uitreiking van de brandstoffenkaarten „T 116", bestemd voor het seizoen 1943/44, is inmiddels nage noeg geheel geschied. Een na-uitreiking vindt eventu eel rfog plaats voor die ge vallen, waarin de desbetref fende distibutiedienst een mondelinge toelichting door het betrokken gezinshoofd van de destijds op het aan vraagformulier gestelde ant woorden noodzakelijk acht. Gezinnen, wier woonka mers uitsluitend door middel van een centra le verwarmingsinstalla tie kunnen worden ver warmd. Deze gezinnen ontvangen op de reeds verstrekte bon kaart „T 116" een toeslag, waarvoor de bonnen evenals verleden jaar dienen te wor den aangevraagd met ge bruikmaking van een formu lier Br. C. 251. De voorwaar, den welke moeten worden vervuld indien men voor de zen toeslag in aanmerking wenscht te komen, zijn de zelfde als in het afgeloopen winterseizoen. Men onthoude zich dus van het indienen van een aanvraag, wanneer op de in 1942/43 voor het zelfde pand gedane aan vraag afwijzend werd be schikt Rantsoenen voor groote gezinnen. Tegelijk met de bonkaar ten „T 116" zijn extra bon nen ten behoeve van groote gezinnen verstrekt, n.1. 3 bonnen voor een gezin, bestaande uit 7. 8 of 9 pers. 6 bonnen voor een gezin, bestaande uit 10 of meer per sonen. - Er weedt overwogen t.z.t. nog eenmaal de gelegenheid tot het indienen van een aanvraag open te stellen voor hen, die alsnog tot de groote gezinnen van 7, 8 of 9 personen zijn .gaan behoo ren of van deze categorie zijn overgegaan naar de ge zinnen van 10 of meer per sonen. Kookkolen. Gezinnen, die voor de be reiding van hun warme maaltijden uitsluitend op vaste brandstoffen zijn aan gewezen, werden onlangs in het bezit gesteld van een bonkaart „U 115." Niet-particuliere huis brandverbruikers. Ter bepaling van de aan deze verbruikers toe te wij zen hoeveelheid brandstof fen wordt dit jaar weaeroni een enquête gehouden. Hier toe zullen dezelfde aanvraag formulieren werden gebezigd, welke voor het stookseizoen 1342 43 zijn gebruikt, name lijk de formuiieren Br. C. 250 en Br C. 251. Deze fermu- lieren kunnen, na plaatselij ke bekendmaking, wqyden afgehaald bij de distributie- diensten, die zich eveneens met de inontvangstneming van de ingevulde formulie ren belasten. De formulieren Er. C. 250 kunnen worden ingediend door degenen, die een per ceel of perceelsgedeelte in gebruik hebben voor andere dan particuliere doeleinaen, dus door hen, die behooren tot een der verbruiksgroepen B, C of D. Verbruikers, die reeds een formulier Er. C. 250 hebben ingevuld en hier op een voorschot-toewijzing voor het stookseizoen 1943/ 44 hebben ontvangen, behoe ven niet opnieuw een aan vraagformulier Br. C. 250 in te dienen. Op formulier Br. C. 250 kunnen tevens brandstoffen worden aangevraagd ten be hoeve van voer bijzonoere doeleinden bestemde ruim ten. gelegen in een perceel of perceelsgedeelte waarvoor reeds een brandsloffenkaart ..T 116" is of zal werden ver strekt. Dit geldt echfer uit sluitend voor die gevallen, waarin de ruimte voor bij zondere! doeleinaen grootte is dan de ruimte voor ge zinsgebruik. Is de ruimte voor bijzondere doeleinden gelijk aan of kleiner dan de ruimte voor gezinsverbruik, dan moet de aanvraag voor brandstoffen geschieaên op een formulier Br. C. 251, dat eveneens bij de distributie- diensten, na plaatselijke bekendmaking, verkrijgbaar wordt gesteld. Wanneer in een perceel verschillende verbruikers ge vestigd zijn,-moeten de aan vraagformulieren Br. C. 250 aaneengehëcht worden,inge leverd. Is afzonderlijke ver warming va^i de door de ver bruikers gebezigde perceels gedeelten mogelijk, dan zal aan iederen verbruiker een afzonderlijke toewijzing wor den verstrekt. Wordt het be trokken perceel echter door middel "van éénzelfde instal latie verwarmd, dan ont vangt de hoofdverbruiker of de eigenaar de gezamenlijke toewijzing. Evenals vorige jaren wor den ook nu de verbruikers, beboerende \tot de groepen B. C en D op grond van de op formulier Br. C. 250 toe te wijzen hoeveelheden ge splitst in groot- en kleinver bruikers. De grootverbrui kers ontvangen een identi teitskaart, waarop de plaat selijke distributiediensten hun telkenmale na bekend making, tegen afkruising van de overeenkomstige vak jes, een toewijzing zullen verstrekken. De kleinverbrui kers en de verbruikers wier aanvrage behandeld is op formulier Er. C. 251. ontvan gen onmiddellijk hun geheele jaarkwantum in periodebon- strooken, eventueel aange vuld met rantsoenbonnen. (Wordt vervolgd.) Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M -meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker. Wieringen. Uitgever- en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23. (Na .6 uur nam. tot 's mor gens 10 uur telef. Midden- meer 10). f,De zeevaart als levensberoep." Ecotsmansloopbaan (I.) Het personeel wordt aan gevuld uit vrijwilligers. De taak der soldaten is Zeeiiiansdienst aan boord van slagschepen, pantser- schepen. 'kruisers, torpedo- bootjagers. torpedobooten, en alle kleine vaartuigen on andere schepen der Kriegsmarine. Bedienen der verschillende wape nen (artilleriem torpedo en mijnen), onderhoud en reiniging van schip, wa penen en gereedschappen, alsmede wachtdienst. Welke eischen worden fr gesteld De vrijwilliger moet lichamelijk flink zijn en een levendigen geest bezitten, om speciale cur sussen (bijv. voor stuks commandant, voor den- luisterdienst enz. en voor den dienst in de andere groepen der bootsmans- loopbaan) te kunnen vol gen. Goede prestaties in den veelzijdigen dienst van de ze, loopbaan zijn noodza kelijk. Welke dienstrangen kan de vrijwilliger bereiken Men begint als matroos. Indien de prestaties goed zijn, volgt de bevordering tot Gefreitcr na een-tota len diensttijd van 9 maanden Obergefreiter na éénjari gen dienst als Gefreiter; Hauptgefreiter na tweeja rigen dienst als Oberge freiter Maat. zoodra de geschikt heid daartoe bewezen is en de opleidingscursus sen met succes gevolgd zijn (reeds na twee jaar mogelijk) Obermaat. na tweejarigen dienst als maat Feldwebel, na tweejarigen dienst als Maat Gberfeldwebel, na IV; ja rigen dienst als maat. Fcldwebels met een dienst van langer dan twaalf jaar kunnen worden bevorderd tot Stabsfeld- webel na drie jaar dienst in dezen rang en tien jaar dienst in het geheel tot Stabsoberfeldwebel. Voor den flinken soldaat, die vooruit wil zijn de be vorderingsomstandigheden gunstig. Buitengewoon flinke onderofficieren wor den -verder opgeleid en be vorderd tot officier. Verdere mededeelingen volgen. Alle Ortskomman- danturen verstrekken in lichtingen en aanwijzingen. Uitknippen en bewaren. Een advertentie in dit blad, heeft altijd succes De bekende korenmolen „De Pool" van de Fa. Looze te Hippolytushoef is geheel ge restaureerd. Door middel van een zgn. „kaapstand." een soort hijschtoestel uit vroeger tijden, dat door mo lenbouwers nog veel wordt gebruikt, wordt een der wie ken ingeheschen. (C. N. F./Kulper - Paxs.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1943 | | pagina 1