WIERINGER MEERBOD BEKENDMAKING. 12e Jaargang Woensdag 7 Juli 1943 No. 18 NIEUWSBLAD VOOR DE W1ER1NGERMEER, WIER1NGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. 15, 16, 17 EN 18 R.I. MOETEN ZICH AANMELDEN. Ten vervolge op de op 29 April 1943 in. de dagbladpers gepubliceerde bekendmaking van den Wehrmachtsbc- felilshaber in den Niederlanden betreffende terugvoering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandsche weermacht worden, bij deze, voor aanmelding opgeroepen: liet dienstplichtig en reserve-personeel omlei den rang- van officier van de volgende regimen ten en alle iri de jaren 1939 en 1940 uit deze regi menten voortgekomen oorlogsonderdcelen, voor zoover dit personeel in Mei 1940 in werkelijken dienst was. Bedoeld personeel moet zich melden, telkens tussc-hen 8 en 12 uur in het „Wehrinachtlager" te Amersfoort, Zonnebloem- straat le. Wan hen, die behooren tot liet 15e Regiment Infan terie en zijn oorlogsonderdeclcn diegenen, die geboren zijn in de jaren 924 tot en met 1915, op 12 Juli degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904, op 13 Juli 2e. Van hen, die behoorden tot het 16e Regiment In fanterie en zijn oorlogsformaties degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915, op 12 Juli degenen, In de Waterlookazerne te Amersfoort le. Van hen, die behoorden tot het 17e Regiment Infan terie en zijn oorlogsonderdcelen degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 t/m 1915, op 12 Juli, degenen, die gebo ren zijn in de jaren 1914 t/m 1904, op 13 Juli 2e. Van hen, die behoorden tot het 18e Regiment In fanterie en zijn oorlogsonderdcelen degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 t/m 1915, op 15 Juli, degenen die geboren zijn in de jaren 1914 t/m 1904, op HyJuli. Bij de aanmelding moeten worden overgelegd het per soonsbewijs, de distributiestamkaart en voor zoover moge lijk militaire identiteitspapieren. Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschland werkende „.grensjagers", voor wie een „bescheinigung" (verklaring van onmisbaarheid) afgegeven is, moeten dit bewijs bij hun werkgever of bij de instantie, die hun belangen Behartigt, opvragen en bij de aanmelding too- nen. Na de melding moet de „Bescheinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. De werkgevers zijn verplicht degenen, die zich moeten mel den, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. De Nederlandsche Spoorwegen verleenen aan alle voor de aanmelding opgeroepen personen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding verplicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, c.q. bij den stationschef, van het station van vertrek. Kleeding. Voor zooveel mogelijk uniform, anders burgerklecdmg. Dringend wordt aangeraden daagsche en Zondagschc kleeren, wollen dekens, ondergoed en extra schoeisel, alsmede kookgerei en lepel mede te brengen. De geza menlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee nor male handkoffers. Van aanmelding zijn vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in de door de Duitsche weermacht bezette gebieden bui ten Nederland bevinden. Wie geen gevolg geeft aan dc oproeping van den Wehrmachlsbefehlhaber in den Niederlanden, of zich op andere wijze aan de terugvoering in krijgsgevangenschap tracht te onttrekken, moet rekenen op de strengste maat regelen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen steunen. ten een even omvangrijken als eigenaardigen kruistocht ondernomen. Alleen al in Duitschland hebben zij 150 kerken, bijna 200 scholën en meer dan 100 ziekenhuizen verwoest, ruim 500 kerken tweemaal zoovele scholen en meer dan 200 ziekenhui zen zwaar beschadigd. „Zoo ziet dus de anglo- amerikaansche oorlog-voe ring met al haar christelijk- puriteinsche idealen er uit," schrijft het Zweea'sche blad. Dit zijn de eerste rijpe vruchten, der kruisvaarders van tegenwoordig en van hun bevrijdingsstrijtl voer Europa. Dat zijn dus de Christenen, die er aanspraak op maken, de cultuur van Europa te hervormen en de^ beschaving van het avond land te herstellen. Dat de westelijke demo cratieën door haar verbond met de bolsjewisten in haar eigen mentaliteit diep en ontstellend zouden worden beïnvloed, was te voorzien. In dit opzicht is de ergste vrees bewaarheid geworden. Dc geest van Al Capone tri omfeert tezamen met dien van Trotzki èn Bela Khun. Uit hun „hemel" 'kunnen deze g-rooten met voldoening de daden hunner opvolgers bewonderen, waarovel- de anglicaansche kerk met den Bij de tewerkstelling in Duitschland. 's-Gravenhage, 30 Juni. Van bevoegde zijde wordt medegedeeld, dat uiteraard voor hen, die behooren tot de lichtingen 1924—1918 nog de mogelijkheid bestaat, als vrijwilligers toe te treden tct de Duitsche Krlegsmarine, oe Waffen-SS of het Legi oen. Nadere bijzonderheden verstrekken alle Ortskom- mandanturen, die ook na voltrokken toetreding zorgen voor de vergunning der ar- beidsbureaux. DE VERWOESTING VAN DEN DOM TE KEULEN. Stockholm, 2 Juli (Anp.) In een hoofdartikel over de verwoesting van den Dom te Keulen door den Engel- schen terreuraanval wijst Folkets Dagblad allereerst op de samenkomst van Chur- chill en Roosevelt aan boord van het slagschip Prince of Wales, waarbij aeze beide angelsaksische oorlogshoeren met de gebedenboeken in de hand en psalmen zingend gefotografeerd worden en de Atlantische Charta der vier vrijheden uitwerkten. Zij zongen toen het angelsaksi sche lied „Voorwaarts, chris telijke soldaten". Sindsdien hebben de christelijke solda-; aartsbisschop van Canter- bury aan het hoofd den ze gen van Jehova heeft afge smeekt." „De dom te Keulen", zoo vervolgt Folkets Dagblad, „beteekent waarschijnlijk voor een Amerikaanschen bomWieger even weinig als de St. Pieter te Rome voor 'n mongoolschen piloot uit Sow- jet-Turkestan. Voor ons Eu- repeanen echter is dit bouw- werk getuigenis van hetI meest essentieele wezen der 1 cultuur van het avondland, clie thans uit alle windrich- l tingen door de machten van j haat en vernietiging geter- roriseerd wordt." deze bonkaarten in te vul len in de daarvoor gereser veerde vakjes. Het is brandstoffenlever- anciers niet toegestaan bon kaarten van afnemers in bewaring te nemen. Zij, die hun brandstoffenkaart „T 116" en/of „U 115" aan hun levt'luqci'er hebben afgege ven, ówén dus goed, aeze terstond terug te vragen. VASTE BRANDSTOFFEN VOOR KOOKDOELE1NDEN EN GENERATOR-ANTHRA- CIET EN TURF. Van 1 Juli 1943 tot en met j 30 April 1944 geven de met „13 KF" gemerkte bonnen der kookkaarten voor Vaste I Brandstoffen „U 115" recht op het koopen van één een heid vaste brandstoffen, met uitzondering van fabrieks- turf. Overwogen wordt om op 1 Augustus 1943 wederom een bon van de kookkaart ,,U 115" aan te wijzen. Van 1 Juli tot en met 31 Juli 1943 geeft elk der met de woorden „Generator An- thraciet negentiende peri ode" gemerkte bonnen recht op het koopen van 1 hecto liter (mar. 75 kg) anthra- cietnootjes IV of V. Gedu rende hetzejfde tijdvak geeft elk der met de woorden „Generatccturf negentiende periode" gemerkte bonnen recht op het koopen van 50 stuks bagger turf. BRANDSTOFFENREGELING VOOR STOOKSEIZOEN 1943/44. (Vervolg) Pensionbedrijven én ka merverhuurders. Voor pensionbedrijven en kamerverhuurders zal een afzonderlijke regeling wor den getroffen, waarover te zijner tijd bijzonderheden zullei» worden gepubliceerd. Termijn van indiening. In het algemeen van een vlotte behandeling van de ingevulde aanvraag formu lieren. zal zoowel voor de uitreiking als voor de indie ning van deze formulieren een termijn worden gesteld. Aanvragen, die na het ver strijken van deze termijn bij de distributiediensten worden ingediend, zullen pas later in behandeling worden ge nomen, Wanneer verbruikers tengevolge van een te late indiening van de formulieren niet tijdig over brandstoffen kunnen beschikken, zullen zij dit dus aan eigen nalatig heid hebben te wijten. Klantenbinding blijft gehandhaafd. Het klantenbmdingsbesluit is nog steeds van kracht. Een verbruiker, die bonnen of toewijzingen van een distri- butieaienst heeft ontvangen, ,is dus gehouden zijn vaste brandstoffen te betrekken van den leverancier, bij wïen i hij als klant is ingeschreven. Deze klantenbinding geldt evenwel niet ten aanzien van turf, bruinkoolbriketten en kclenslik gascokes kan bo vendien van de gasfabrieken worden afgenomen. Voorts Êc-hoeven vaste brandstoffen voor generatoren en voor schippers en woonwagenbe woners niet bij een bepaalde leverancier te worden ge kocht. Particuliere verbruikers, die in het bezit zijn of als nog zullen worden gesteld van een bonkaart ,.T 116" en/of ,.U 115", zijn verpicht liet codenummer van hun brandstoffenleverancier, het welk reeds op de met „Hoofd" gewaarmerkte distributie- stamkaart staat vermeld, op SUCCES NIEUWS. Het Succesbestuur heeft thans een trainer geënga geerd. namelijk den Heer J. Bijl uit Amsterdam. Vori ge week heeft den heer Bijl een proefdemonstratie gege ven tot aller genoegen en tevredenheid. Donderdag wordt er offi cieel een aanvang gemaakt met trainen. Voor de adspi- ranten om 7 uur precies en de leden om 8 uur. Alle le den worden verzocht ad tijd aanwezig te zijn. SUIKER OP HET DAK. In den nacht van Donder dag op Vrijdag zijn dieven binnengedrongen in een ma gazijn aan de Rietlanden te Amsterdam. Gestolen wei-den twee ka zen, 25 pond boter en 39 pond suiker. Het grootste deel van cle suiker vond de politie op het dak terug. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.-meer Verantwoordelijk voor da advertenties Corn. J. Bosker, Wicringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hippolytushoef Telef., 19. Middenmeer Telef. 23. (Na 6 uur nam. tot 's mor gens 10 uur telef. Midden- meer 10). C. N. F./Voorl .actie H. Inspectie Luchtbescher ming Pax s. „De zeevaart als levensberoep.' Bootmansloopbaan (I) slukmeestergroep.) De gegadigden voor deze loopbaan worden gekozen uit de onderofficieren der bootmansloopbaan, die in den artilleriedienst voor treffelijk werk hebben ge leverd. Vrijwilligers wor den niet geplaatst. Taak der soldaten: as sistentie der artillerie officieren bij de leiding van het zware toren- en luchtafweergeschut en bij de opleiding der bedie ningsmansehappen. Onder houd van geschuttorens en geschut. Welke dienstgraden kent deze loopbaan Matroos, Matrosenge treiter, Obergefreiter. Bootsmpnnsmaat, Ober- stueckmeister, Stabsober- stueckmeister. Wachtmeestergroep. uc gegadigaen voor deze groep worden eveneens gekozen uit de onderofficieren der bootmansioopbaan. die goede soldaten zijn geble ken. vaardig zijn in het schrijven en het wacht meestersbureau kunnen leiden. Vrijwilligers worden niet aangesteld. Welke taak heeft deze groep. Assistentie van den eer sten officier aan boord der groote slagschepen en krui sers voor de verzorging van den binnendienst. Welke Uenstgraden kent deze loopbaan Matroos, Matrosj?nge- treiter, -obergefreiter Bootsmannsmaat, Ober- wachtmeister, Stabswacht- meister. Vuurleidingsgroep. Voor deze groep worden geschik fe vrijwilligers en voorts soldaten der bootsmans loopbaan uitgekozen. Wel ke taak heeft aeze groep' Bediening van de vuur- leidinginstallaties der artil- lerip. hichtafweerartillerie en van het torpedowapen. Vaardigheid, betrouwbaar heid en zekerheid worden an de soldaten verlangd Welke dienstgraden kent deze loopbaan Dezelfde dienstgraden als voor de hoofdloopbaan van Bootsman. Verdere mededeelingen volgen. Alle Ortskomman- danturen verstrekken in lichtingen en aanwijzingen. Uitknippen en bewaren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1943 | | pagina 1