WIERINGER 12e Jaargang Woensdag 4 Augustus 1943 No. 26 NIEUWSBLAD VOOR DE W1ERINGERMEER, W1ER1NGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Weermachtbericht. Zware .Sovjet-aanvallen bij Orel algeslagen. Sedert S Jali 7000 vijandelijke pantser wagens vernield. De geallieerde seheeps- verliezen. Hoofdkwartier van den Führer. Het opperbevel der weermacht deelt mede De gevechtsactie aan het Oostelijke front, die op 30 Juli was herleefd, nam gis teren weer af met uitzonde ring van de gevechten in den sector 'van Orel. Aan het Mioesfront gingen onze troe pen ten Noorden van Koei bis jewo gesteund door ster ke gevechtsformaties der luchtmacht tot den tegen aanval over, sloten een ster ke Sovjetgevechtsgroep in en vernietigde haar. In het gebied van Bjelgorod mis lukten plaatselijke - Sovjet- aanvallen. Eigen tegenacties in dezen sector hadden een geslaagd verloop, In den sector van Orel zetten de bolsjewisten den geheelen dag hun aanval len met sterke infanterie- en gepantserde strijd krachten voort. Met zwa re, bloedige verliezen en groote materieele verlie zen storten hun aanval len in het afweervuOr van alle wapens ineen. Een plaats, waar zij bin nendrongen, werd afgegren deld. Ten Zuiden van het Ladogameer was de vijan delij keaanvalsactie aanrner- kelijk geringer dan op de voorgaande dagen. Duitsehe jagers wierpen tijdelijk bin nengedrongen strijdkrach ten in een tegenaanval te- Nur die Lumpe sind bescheiden Brave freuen sich der Tat. (Goethe) Alleen nietswaardigen zijn bescheiden, flinke mensehen verheugen zich over daden. Flinke men- schen, dat zijn degenen, die inzien, dat daar aan het Oostfront gestreden wordt om het „zijn of niet- zijn" van het heele Ger- maansche ras en die zich bereid verklaard hebben zich daar voor in te zet ten. Met recht kunnen wij verheugd zijn over hun daden. Jonge Nederlan ders, ook gij behoort tot het Germaansche ras. Wilt gij dan ook niet behooren tot hen, die zich tegen de horden uit de steppen hebben ingezet Welnu, herinnert u. dan het oude prachtige ge zegde Het antwoord van een man is de daad. Meldt U daarom bij de Waffen S.S. het Vrijwil ligers Legioen of de Land wacht Nederland. Binnenlandsch Nieuws. Met rattenkruid had een 32-jarige vrouw uit Heerlen haar man willen vergiftigen. Zij had met hem een slecht leven. Ze kreeg 18, mnd.- In hooger beroep werd 3 jaar gevorderd. Een echtpaar uit Lies hout stond gisteren te Den Bosch terecht. Het had een bejaarde buurman na een •twist over een greppel met een schop zoo geslagen, dat de man kort daarop de geest gaf. Winterhulp-loterij-prij zen en premiën kunnen t.m. Aug. nog in ontvangst wor den genomen. Niet later. De vrouw, die men bij Laren op de hei vond, blijkt niet door misdrijf overleden te zijn. Het baden in de Maas is op goede gronden verbo den. Maar nu wordt het bad Broekhem in het Geul dal zoo bestormd, dat de rug. De bosjewisten verloren gisteren aan het' geheele Oostelijke front 217 pantser wagens. Door dit succes stijgt het aantal der pant serwagens, die sedert 5 Juli 1943 alleen door troepc-n van het leger kapotgeschoten zijn, tot 7110. ZWARE GEALLIEERDE VERLIEZEN OP SICILIË. Op Sicilië zette de vij and zijn' pogingen om door het centrale front te bre ken voort. In beweeglijke- gevechtsvoering verijdel den onzen trcepen de plannen van den vijand en brachten hem zware verliezen aan menschen en materiaal toe. Ook aan het Noordelijke en het Zuidelijke front stortten alle vijandelijke aanvallen ineen. De luchtmacht ver strooide met snelle ge vechtsvliegtuigen gemoto riseerde. afdeelingen en .stelde vijandelijke vucht- doelkanonnen buiten ge vecht. Boven het Rijksgebied vonden overdag en des nachts geen gevechtshande lingen plaats. Door vloot- str ij d krach ten der marine, afweergeschut van koop vaardijschepen en marine- afweergeschut werden van 21 tot 31 Juli een Ameri- kaansch luchtschip en 56 vijandelijke vliegtuigen neer geschoten. treinen alle badlustigen niet kunnen vervoeren. Een caféhouder te Am sterdam rekende f 2.50 voor een glaasje likeur, maar de Crisis-ambtenaar, die het bestelde, beloofde er "geen werk van te zullen maken, wanneer de caféhouder f 1500 betaalde. Hij kreeg f 750 en zou de volgende dag de rest kunnen halen. Maar toen meneer daarom Kwam, liep hij in de val. De politie was gewaarschuwd. Een schoenmaker in Den Haag werd met 750 gul den beboet, omdat hij het reparatiewerk te hoog in rekening bracht. Toen een klant hem daarop opmerk zaam maakte, werd hij zoo nijdig, dat hij de nieuwe zolen weer van de gerepa reerde schoenen trok Dit is hem duur te staan gekcr- men, want niet alleen werd hem van hoogerliand bevo len, die schade weer onmid dellijk in orde te brengen, maar tevens werd in zijn beurs „ingegrepen". Dat zal nog wel de meeste indruk hebben gemaakt 1" Het 13-jarige zoontje van de weduwe Vrielink is bij Coevocrden verdronken. - Een wagen hooi werd bij Amsterdam aangehou den. Onder het hooi zat een partij groente Voor f 5000 kleeren en sieraden werd gestolen uit een huis aan de MuiSer- schans.. De bewoners waren afwezig. Het 1-jarig zoontje dei' familie Van der Neut te Alkmaar is in een stukje aardappel gestikt. 'Wachtmeester W. Co- HJn, 44 jaar, is te Nederhorst den Berg bij 't baden ver dronken. Niet kanovaren, wan neer je niet kimt zwemmen. De 25-jarige M.' v. Beurden uit Den Haag moest het met de dood bekoopen. Ijswafels, die voor 20 ct. verkocht worden, moeten 240 gram wegen (5 ct. per CG gram). Prijsbeheersching waarschuwt l De 43-jarige mw. J. W.-S. is tusschen Hoek van Holland en Maassluis door een trein doodgereden, mw. De G.-S. ernstig gewond. I Floris Vos, eigenaar van de modelhoeve Oud-Bussum, j maar het meest bekend d'-"v zijn actie tegen de tollen, Ts op 71-j. leeftijd overleden. Een veehouder te Ju>- rijp (Fr.) bracht 4000 litc-,J melk tegen schandelijke hoogfe prijs in de zwarte han del. Hij zal van de bok droo- men. 1 In zwembad Tilburg is ae 15-jarige J. Otten, die aan vallende ziekten leed, verdronken. Tegen het ge bod in had hij zich in het d;epe bad begeven. Terwijl de ouders niet thuis waren speelden kinde ren van de fam. Van der Meulen op de zolder van hun woning te Leeuwarden met lucifers. Een kind van 3 jaar is in de vlammen omgeko men. Een 11-jarige" jongen boog op de 4e verdieping van een huis aan de Vrolik- straat te Amsterdam te ver uit liet raam. Hij is doodge vallen. Hetzelfde lot trof een -5G-jarige man aan de Mo- lukkenstraat, die ook van vier hoog viel. Ondanks het verbod klommen op de ruïne van Valkenburg drie dames op de rand van een 40 m. diepe put om zich te laten foto- grafeeren. De 24-j. mej. Liefting uit Den Haag viel er in. Drie personen uit Val kenburg lieten zich met touwen m de put zakken. Mej L. leefde nog, maar toen men haar zwaar ver minkt had opgehaald, bleek ze overleden. GROENTEN- EN FRUIT- SMOKKEL OP GROOTE SCHAAL TE HOORN. Ergerlijke misstand uit den weg geruimd. Het was den laatsten tijd een publiek geheim, dat de groenten- en fruitsmokkel in de omgeving van Hoorn een geweldige omvang had aangenomen. Vooral het dorp Zwaag heleefde schier dage- lijke een invasie van vrou wen, die bij den tuinder gin gen „winkelen", omdat de groentenbocr in de stad maar al te vaak nul op het request gaf. Aan den misstand nu is door de scherpe controle, uitgeoefend door de Hoorn- sche gemeentepolitie, in sa menwerking met de mare chaussee en den C. C. D., een einde gekomen, waarbij dient te worden opgemerkt, dat deze controle zich nog niet zoozeer heeft ingelaten met hen. die eens een enkel bloemkooltje, een bosje wor telen of iets dergelijks, mee naar huis brachten, .dan wel met hen, die groote par tijen aan den geregelden handel onttrokken. .Vrachtwagens vol.... De groote schuldigen, deelde men van de zijde der politie mede, waren de klein handelaren, die zich op de veiling bevoorraadden, doch niet ten behoeve van hun cliëntèle, want ergens buiten ac stad werden zij opge wacht door vrachtauto's uit Zaandam. Haarlem en an dere steden, waarin de par tijen werden overgeladen, om daar tegen zwarte han- delsprijzen aan den man te 'worden gebracht. Natuurlijk waren er ook bona-fide- liandelaren, die van deze practijken niets wilden we ten, doch in vele gévallen vischte de Hoornsche huis vrouw achter 't net, omdat de voorraad, die voor den winkel was bestemd, Hoorn niet eens bereikte. Naar de ziekenhuizen. De verscherpte controle heeft er toe geleid, dat vrachtauto's vol met groen ten en fruit in beslag wor den genomen. Dit alles heeft 'n zeer goede bestemmin; gevonden, waii£~ wij kunnen mededeelen, dat verreweg het grootste gedeelte van de iubeslag genomen partijen ten goede is gekomen aan een 5-tal ziekeninrichtingen. Het resultaat van de ge houden razzia is tenslotte, dat aan den bovenomschre ven toestand vrijwel de kop is ingedrukt en dat in de Hoornsche groentenzaken weer groente en fruit ver krijgbaar is. DISTRIBUTIE VAN KAARSEN. Van 1 Augustus 1943 af tot nader te bepalen datum geven de met „16 Verlich ting" en „30 Verlichting" gemerkte bonnen der Pe- troleumkaarten resp. S 108 en S 208 recht op het koo- pen van 1 rantsoen kaarsen 1300 gram.) PAARSE RANTSOENBON NEN VOOR AARDAPPELEN NA 28 AUGUSTUS NIET MEER GELDIG. Met ingang van 1 Augus tus a.s. zal een rantsoen aardappelen 1 kg bedragen. In verband hiermede zullen van dezen datum af" de voor het koopen van aardappelen aangewezen bonnen recht geven op het koópen van een bepaald 'aantal rantsoenen van 1 kg. ift plaats van, zoo als tot dusverre het geval was. op een bepaald aantal kilogrammen per bon. De hoeveelheid aardappelen, waarover men per week be schikken kan. ondergaat hierdoor uit den aard- der zaak geen wijziging. De paarse bonnen, ge merkt „Een rantsoen aard appelen" blijven nog. tot en met 28 Augustus a.s. recht geven op het koopen van 3 kg aardappelen. Na ge noemden datum kan men op deze bonnen geen aard appelen meer koopen. HONDEN- EN KATTEN BROOD OP BON 8. Van 1 tot en met 31 Aug. 1943 worden op bon 8 van de voederkaart voor honden dezelfde hoeveelheden hon denbrood beschikbaar ge steld als op den voorgaan- den bon van de afgeloopen periode. Op bon 8 van de voederkaart voor honden brood (groep K) wordt voor dezelfde periode 1"- kg kat tenbrood beschikbaar ge steld. Na 31 Augustus is bon 8 van deze- kaarten ongeldig. BONAANWIJZING ZEEP. Tot en met 31 Augustus a.s. geeft bon „Algemeen 623" van de bonkaart voor voedingsmiddelen en bon „X Eenheidszeep" van de aan kinderen beneden den leeftijd van acht jaar uitge reikte kaarten recht op het koopen van een stukje lucht- gevuldci eenheidstoiletfcvep 40 of 57%, of op het koopen van een stukje eenheidstoi letzeep 14. 15 of 21%, of o£> het doen wasschen van vijf kilogram droge vuile wasch. Voorts geeft bon „Alge meen 624" van de bonkaart voor voedingsmiddelen en bon „X Waschpoeder" van de aan kinderen beneden den leeftijd van acht jaar uitgereikte kaarten tot en met 31 Augustus a.s. recht op het koopen van 250 gram waschpoeder of zeeppoeder, of op het doen wasschen van negen kilogram droge vuile wasch. Ten slotte geeft bon .X Toiletzeep" van de aan kin deren beneden den leeftijd van twee jaar uitgereikte kaarten tot en met meerge- noemden datum recht op het koopen van een stukje van 50 of voor zoover voorradig 75 gram toilet zeep (oude samenstelling). Een advertentie in dit blad heeft altijd succes ECHT IETS VOOR FLINKE JONGENS Op uttnoodiging van de Duitsehe jeugd kunnen Neder- landschê'jengens van zestien tot achttien jaar vier weken vacantie doorbrengen in een weersportkamp van de HitlerjugencL Volgens veroidening van den rijkscommissaris moeten werkgevers de deelnemers aan een weersportkamp vrij geven met behoud van loon. terwijl het verblijf in 't kamp niet als vacantie mag worden aangerekend. Meld je dus aan voor het volgende weersportkamp. Aanmelding Koningslaan 9, Utrecht. WAT TABAKSTELERS MOETEN WETEN. 1. De grond schoon hou den. 2. Voor pruimtabak vroeg en diep toppen, voor rook tabak niet of zoo Iaat moge lijk. 3. Bloemtrossen wegne men bevordert het afrijpen van het blad. Ook krijgt men betere kwaliteit. 4. Zijscheuten regelmatig wegbreken, zoodra ze 1020 cm. lang zijn. De bovenste tWee kan men laten staan. BON! „31A BOTER" TOT 8 AUGUSTUS GELDIG. 125 gram boter er op verkrijgbaar. 2ooals bekend, wordt thans per twaalf dagen een hoe veelheid van 250 gram boter beschikbaar gesteld. Met in gang van 8 Augustus a.s. zal evenwel telkens per 14 dagen een bon worden aan gewezen, waarop 125 gram boter en een bon, waarop 125 gram margarine zal wor den beschikbaar gesteld. Doordat periodiek te begin nen met 8 Augustus a.s. een extra-bon voor boter of mar garine zal worden geldig verklaard, zal de totale hoe veelheid, welke beschikbaar wordt gesteld, echter geen vermindering ondergaan. Om op dit systeem over te kunnen gaan is voor de pe riode van 3 Augustus tot 8 Augustus 1943, derhalve slechts voor een halve peri ode. een bon „31A Boter" geldig verklaard voor het koopen van 125 grani boter. Bon „31B Boter" is nog niet geldig verklaard, doch men dient dezen bon zorgvuldig te bewaren. J.IEVER LANDLOOPER. Een landarbeider te Stou- tenburg steeds meer prijs op den 'titel van landlooper en had dienovereenkomstig zijn persoonsbewijs veranderd. Deze wijze van landloope-"' rij liep echter in de gaten cn de landarbeider moest zich voor den kantonrechter te Amersfoort verantwoorden. Deze hield er rekening me de dat de verandering van het persoonsbewijs als on schuldig grapje was bedoeld en veroordeelde den man tot twee gulden boete, sub sidiair een dag hechtenis. Deze groote brand.... biet weinig zand en water was ze te btusschen geweest! „TWILM vïPO'lunG ZAHPehWATÊR KVAAP C. N. F./Voor 1. actie H. Inspectie Luchtbescherming - Fax s. NOODLOTTIGE STOEI PARTIJ. Twee jonge mannen, die niet konden zwemmen, gin gen in het Twente-Rijnka- naal bij Enschede b.Ttlcn. Zij begonnen te stoeien met het gevolg, dat beiden in de diepte verdwenen. Een van hen kon bewusteloos op het droge worden gebracht; de levensgeesten konden spoe dig worden opgewekt. De andere, de 22-jarige G. J. Baveld, is verdronken. BEKENDMAKING. 'De Dienststelle van den Weh rmachtsbef eh lfc habejr in Nederland maakt be kend Een; aantal Ncderland- sche onderdanen is wegens begunstiging van den vij and en spionnage door een krijgsraad ter dood ver oordeeld moeten 'worden. Het vonnis is na onder zoek van de gratiekwestie met den kogel aan volgende personen vol trokken -Johan van Hattem, in genieur, geboren 7.5.1914 te SoerabayaJohannes Willem van Pienbroek, stud. ingenieur, geb. 4.8. 1917 te MiddelburgCor- nelis „Cees" Wegerif, ge boren 20.12.1919 te Dord recht Willem van Hat tem, ingenieur geboren 6.8. 1916 te Soerabaya Robert Blaauw, student in de rechten, geboren 6.2.1917 te Rotterdam Kars Lucas Kamp, ingenieur, geboren 15.12.1912 te Valparaise Werner Heinrich van Doorninck, ingenieur, ge boren 27.11.1914 te Krui- ningen Gerard Abraham Tuyl, controleur, geboren 27.5.1908 te Alkmaar Wil lem Hendrik Emil van den Borch tot Verwolde, gebo ren 17.5.1910 te Gorssel Friedrich Alexander van Oven, doctor in de econo mie. geboren 3.1.1914 te Den Haag Jan Stenger. inspecteur spoorwegver-" keer, geboren 10.1.1911 te Amsterdam Adolf Snij ders, geboren 14.1.1920 te Amsterdam Willem Koi- mans, volontair, geboren 2.2.1923 te De Steeg Ja- cob Strobos, geboren 26.1. 1920 te Amsterdam Fran- ciscus Jacobus Brejart, luitenant beroepsmilitair, geboren 1.2.1917 te Breda CoraelisWillem Sturm, blikslager, geboren 16.10 1909 te Wesckapellc Ja- cob Brasser, timmerman, geboren 11.3.1915 te Mid delburg Gerard de Pagh- ter. timmerman, geboren 11.3.1915 te Middelburg Bartholomeus Marinus Christoph Braat. luit. ter zee 2e klasse, geboren 25. 6.1912 te Samarinda Jo han Jacob Diederik len Bosch, luitenant beroeps militair, geboren 8.10.1914 te Den Haag. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.-meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23. (Na 6 uur nam. tot 's mor gens 10 uur telef. Midden- meer 10).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1943 | | pagina 1