WIERINGEft 12e Jaargang Woensdag 1 September 1943 No. 34 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. KONING VAN BULGARIJE OVERLEDEN. SOFIA, 2S Aug. Ministerpresident Filoff heeft voor den Bulgaarschen omroep bekend gemaakt, dat Z.M. Koning Boris III om 16 uur 22 minuten in het koninklijk paleis is overleden. Hij las cm 20 uur de volgende proclamatie voor „Z.M. de Koning, Tsaar Boris III, de Eenige, is na een korte en zware ziekte heden, op 28 Augustus cm 16 uur 22 in den kring van zijn gezin overleden. Onmetelijk is de smart van Bulgarije en van-liet Bulgaarsclie volk. Wij allen hebben den heiligen plicht zijn testament uit te voeren en uilsluitend en zonder af te dwalen den door hem aangegeven weg verder te bewandelen." DE DOODSOORZAAK VAN KONING BORIS. Het Bulgaarsche Tele graaf Agentschap heeft van daag een uittreksel verstrekt uit een binnenkort in de Staatscourant verschijnende publicatie van den mïiister van justitie en een aanvul ling daarop, gericht tegen de verschillende geruchten door buitenlandsche agent schappen verspreid. In de overlijdensakte door het Bulgaarsche ministerie van" justitie naar aanleiding! van den dood van Zijne Ma jesteit Koning Boris den Derde gepubliceerd wordt „De dood werd veroor zaakt door trombose in den linker 1 hartslagader (trombosis artaeriae co- ronnariae simistrae), door een dubbele longontste king (oneumonia bilate- ralib), door long- en her senoedeem (oedema pul- monum. et cerebri)." AUe geruchten en be richten met betrekking tot de ziekte en den dood van Zijne Majesteit den Koning der Bulgaren, Bo ris de Derde, die niet in overeenstemming zijn met de bovengenoemde ge ge ven,s uj(fc de overlijdens akte van het Bulgaarsche ministerie van justitie, zijn van eiken grond ont bloot en volkomen 4iit de lucht gegrepen. EEN WARM VRIEND VAN DUITSCIILAND. De Duitsche bladen wijzen er op, dat het bericht over den dood van koning Boris niet alleen het Bulgaarsche volk in diepe smart heeft gedompeld, doch dat ook hei Duitsche volk in deze smart oprecht deelneemt, daar de overleden koning een warm vriend van Duitschland was. De Führer heeft aan de Koningin-weduwe een tele gram van rouwbeklag ge zonden en ook den Bulgaar- echen minister-president telegrafisch zijn deelnemin; betuigd. PRINS SÏMEON OPVOLGER, In aansluiting op dc pro clamatie over den dood van koning Boris is de volgende proclamatie aan het Bul gaarsche volk uitgegeven „Bulgaren, heden, 28 Augustus 1943, heeft Zijne Koninklijke Hoogheid troonopvolger Prins Sï- meon van Tirnovo, de lieveling en de hoop van Bulgarije, volgens para- graaph 34 van de grond wet, den troon bestegen onder den naam Simeon II van Bulgarije. Op grond van paragraaph 151 der constitutie zal de mi nisterraad tot de regeling van de regentschapskwes tie de leiding van Bulga rije op zich nemen. Op dit ocgenblik roepen wij alle Bulgaren op zich nog hechter om den troon van den koning te scharen, teneinde in het geloof aan een gelukkige toekomst van Bulgarije en in vertrouwen op God den ingeslagen weg verder te bewandelen. Binnenlandsch Nieuws, BON 35 AANGEWEZEN VOOR VLEESCH. Van 29 Augustus t.m. 4 September geeft bon „Vleesch 35A" recht op het koopen i van 1 rantsoen vleesch en bon „35B Vleesch" op het koopen van Vi rant soen vleesch. VOORTAAN 100 GRAM PAARDEVLEESCH PER RANTSOEN. Met ingang van 29 Augus tus is het rantsoen paarde- vleesch verminderd van 150 gram tot 100 gram, zoodat men op een A-bon of rant soenbon voor vlccsch slechts 100 gam paardevleesch met been kan verkrijgen. Tegen inlevering van één A-bon of één rantsoen voor vleesch kan men derhalve in den vervolge naar keuze koopen 100 gram rund-, kalfs-, paarde- of schapen- vleesch, been inbegrepen (d.w.z. ten minste 75 gram vleesch en ongeveer 25 gram been) of 75 gram gerookt of gekookt vleesch, gebra den gehakt, corned beef of 75 gram gerookte worst soorten of 100 gram gekook te worstsoorten of 125 gram leverartikelen, tongeworst, nierkaas of 150 gram zure zult of 300 gam bloedworst. Tegen inlevering van een B-bon voor vleesch kan men Vj gedeelte van een hoeveel heid vleesch of vleeschwa- ren, welke verkrijgbaar is tegen inlevering van eenj A-bon, koopen. Het- verdient aanbeveling bovenstaande lijst uit te knippen en te bewaren, aan gezien het niet mogelijk is die regelmatig ren. te publicee- DIEVENTERREUR OP DE VELUWE. De laatste weken wordt een deel van de Veluwe, voornamelijk de omgeving van Ede en Barneveld, dus danig onveilig gemaakt door inbrekers- en dievenbenden, dat gevoeglijk 'van éen ter reur kan worden gesproken. Hoewel de politie en mare chaussee doen wat zij kun nen, staan zij op het oogen- blik nog nagenoeg machte loos. Barneveld en Ede zijn beide zeer uitgestrekte ge meenten en doeltreffende politiecontrole is des nachts zeer moeilijk. Het begon* eenige weken geleden met graan. Van1 honderden te velde ptaande garven werden, meestal des nachts door on bevoegden de aren afgeknipt. Op het oogenblik, nu de ta baksoogst begint te rijpen, verdwijnen honderden plan ten van de velden, temeer omdat ook amateurstabak in den sluikhandel fantasti sche prijzen opbrengt. Tien tallen landbouwers zijn de laatste dagen nagenoeg van hun geheelen tabaksoogst beroofd, Doch niet alleen tabak, ook kippen zijn „wil lig." Het aantal kippendief stallen van de laatste dagen ontelbaar. Vele tientallen hoenders werden uit de hok ken gehaald en 's nachts ter plaatste geslacht. De ter reur ten plattelande is zoo erg geworden, dat men thans van de zijde der boerenbe volking tracht te komen tot een eigen bewakingsdienst. Het aantal inbraken heeft zich" eveneens vermenigvul digd. In het begin der vori ge week werd in één nacht onder Ede en Barneveld op twaalf |>laatsen ingebroken •en met succes. De buit was te Lunteren rijwielen, ster ke dranken, boter en een geitte Kekerom drie fiet sen te Overwoud twee fiéj^ sen it-wee andere rijwielen met massieve banden liet men staan L© Otterloo gereedschappen en materi aal te\ Hoenderloo en Gel- dersch-Veenendaal vee uit de 'weide te Barneveld ee nige feitsen, distributiebon nen en schoenen. Een andere reeks van dief stallen welke eveneens den laatsten tijd een onrustba rende vorm aanneemt, zijn de ontvreemdingen tijdens transporten in trein vrachtauto's. Zoo werden, om maar een losse greep te doen, tijdens het transport van 's-Gravenhage naar Ede ten nadeele van een Haag- sche evacuée vrijwel alle textielgoederen, kleeding. keukengerei en huisraad ont vreemd. Van een vrachtauto werd voorts ten nadeele van een Edeschen winkelier doo- zen met suikerwerk, sigaren, pakken sigaretten en shag gestolen. Uit een wasscherij- auto uit Apeldoorn werd ten nadeele van een dame uit Geldersch-Veenendaal een hoeveelheid waschgoed ont vreemd. En zoo komen er iederen dag opnieuw op de poütiebureaux aangiften binnen WAARSCHUWING VOOR HUISVROUWEN Te Leiden is een 57-jarige vrouw in haar woning door electrische stroom gedood. Ze gebruikte een defecte stofzuiger. Omhulsel stond onder stroom. Laat. toch bij tijds repareer en Gem. Wieringermeer. KIND DOOR AUTO AANGEREDEN. Het 7-jarig zoontje der fam. P. kwam onder een vrachtauto terecht. Hoewel het zich eerst ernstig liet aanzien bleek na onderzoek, dat het kereltje slechts uit- wending letsel had opgeloo- pen. GEKNIPT. Toen eenige arenzoekers cp een boerderij overnach ten, ontdekten zij even over middernacht onraad. Het was een man, die zich ver dekt had opgesteld en toen de politie er bij werd ge haald bleek het een goede bekende te zijn, n.1. zekere Chr. Zw. afkomstig uit Win kel. Aanvankelijk meende men dat niets was ontvreemd, tot dat het oog van den landbouwer op de laarzen van den inbreker viel, en deze herkende als zijn ei gendom. De man werd op transport naar Alkmaar ge steld. Gemengti Nieuws. Een 3-j. ventje is te Weert bij Nijmegen in een sloot verdronken. Door een trein werd te Leiden een 57-jarige. rail- wachter doodgereden. Een 59-j. groentenhan- delaar te Valburg is overle den nadat hij door een au to werd aangereden. De vermoedelijke da der van de moord op de 18- jarige Peeters te Oosterhout is gearresteerd. Bij sluikhandelaars te Tilburg werden 44 cou pons en 40 m. stoffen en 50 knotten garen in beslag ge nomen. - De heer J. F. Klerck, oud-directeur van visschers- maatschappij te IJmuiden, is op 74-jarige leeftijd over leden. - In een groote stad wer den 62 monsters „bouillon' (prijs 2550 ct. per L.) on derzocht. Maar twee wa ren in orde. Een 35-j. caféhouder te Den Haag wordt er van verdacht, de 22-j. buffetjuf frouw, die hij met een be zoek vereerde(l) van f 7000 te hebben beroofd. ,-^-'De 21-j. mej. A. P. te Den Haag is op het Spui geslipt. Ze kreeg een her senschudding?.Aan de ge volgen is ze overleden. Een 3-j. knaapje te Hilversum vermist, bleek per trein naar Utrecht te zijn gereisÜ. Men trof het kind in de stad aan. In natuurbad §ioest is Mevr. De B.-H. te water ge doken en niet meer boven gekomen, hetgeen door de drukte onopgemerkt bleef. Haar lijk werd opgehaald. 15 losse arbeiders wer den te Hengelo bij de spoor wegen gevat. Zij stalen rookgerei, snoep, drank, enz. en brachten hun buit voor een deel in de zwarte han del. Zes tapijten en een meublement, waarde samen f 6670.werden tijdens af wezigheid der bewoners ge stolen uit een huis aan de P Potterstraat te Amster dam. Twee boeren kregen te Geffen bij Oss ruzie over een stukje grond. De een v/ondde de ander door een messteek ernstig in de rug. 500 kg suiker werd ge stolen uit een fabriek a. d. Lauriergracht te Amster dam. In de Jordaan werd een werkloos transportar beider aangehouden, die de partij voor f 6000 van een „onbekende" had gekocht. De meeste suiker is opge spoord. Mevr. Zoetelief-De Looze is 14 Aug. bp 80-j. leeftijd in huize Augustinus te Alkmaar overleden. Ze was een weldoenster der blinden in het bijzonder. Tusschen haar 60e en 80e levensjaar ..prikte" zij wel 150-Braille-boeken| voor de blindenbibliotheek te Grave (Nederlandsche en Fransche: ook 27 banden van de R.K. Encyclopaedie). Dbl. v. N.II. In Zaandam doen zich tien gevallen van kinderver lamming voor. De bekende uitgever boekhandelaar Paul Nijhoff te Den Haag werd op 26 Aug. 70 jaar. ONMAATSCHAPPELIJKE DAAD ZWAAR GESTRAFT. Textielgoederen lagen te beschimmelen. Opsporingsambtenaren van de Prijsbeheersching zijn dezer dagen bij een on derzoek in de manufacturen zaak van Rudolphus Hensen in de Oude Ebbingestraat te Groningen tot merkwaardi ge ontdekkingen gekomen. De vakken in den winkel v/aren grootendeels leeg en de winkelbezoeker moest wel denken, dat Hensen na genoeg was uitverkocht. De opsporingsambtenaren, die er de lucht van hadden ge kregen, dat hier wel. eens iets niet kon kloppen, gin gen verder en ontdekten in den kelder achter een ver warmingsinstallatie onder emballage en jalouzieën, alsmede in de gang tusschen opgestapelde turf nog een flinke partij kleedingstuk- ken van meest zeer goede kwaliteit. Beter gezegd de kleedingstukken waa-en van zeer goede kwaliteit g e - v/ e e s tdoor maanden lange vocht-inwerking in den kelder was echter een gedeelte verschimmeld en bedorven en voor 't gebruik ongeschikt geworden. En dat, terwijl het kleedingvraag- stuk in vele gezinnen schier onoplosbaar is geworden. Uit het weermachtsbericht van 27 Aug. 1943 „Bij de zivare gevechten in het gebied rondom Charkow heeft de ss-pantsergrenadiersdivisie „das Reicli" in den aanval zoowel als bij 'den afweerslag bijzonderen roem verworven. De divisie scheet alleen in 35 gevechtsdagen 10 0 0 vijandelijke gevechtswagens stuk. Ook hier strijden Nederlanders naast hun Duitsche kameraden voor een nieuw Europa. Waar blijft Uw daad Meldt 'U vrijwillig voor de waffen-ss. Inlichtingen ss-ersatzkommando, den Haag. Korte Vij verberg, Amsterdam, Dam 4. De goederen in den kelder, gewond liggen. De man is wnvpn hii P'PPVI Pllkplp invpn-ïicifiv rvirpvn-/-.- v/aren bij geen enkele inven tarisatie opgegeven. De inspecteur voor de Prijsb'eheersching te Leeu warden, aan wien de zaak werd voorgelegd, heeft de onmaatschappelijke daad snel berecht. In een speci ale zitting te Groningen i.< Hensen op grond van het prijsvormingsbesluit, dat het achterhouden van goederen verbiedt, veroordeeld tot een boete van f 10.000 en beta ling van f 650 proceskosten De in den kelder gevonden goederen zijn verbeurd ver klaard. APPELEN EN PEREN ALLEEN OVER 1)E VEILING. Er1 wordt nogmaals c\e aandacht op gevestigd, dat telers van fruit en inzonder heid van appelen en peren hun producten uitsluitend dienen aan te voeren op de veiling. Elke andere verkoop, in welken vorm ook, is ver boden. Tegen telers, handelaren en consumenten, die de wet-j teiijke voorschriften in de zen overtreden, zal streng worden opgetreden. ZESHONDERD GULDEN VOOR OUDE FIETS. De landbouwer Th. v. d. Laar uit Liempde verkoch' zijn oude fiets, waarvoor hij vijf jaar geleden 80 gulden had betaald, dezer dagen aan een gegadigde voor den exorbitanten prijs van 600 gulden. Echter kwamen ambtena ren van de Prijsbeheersching achter deze transactie, met het gevolg dat v. d.^ L. zich thans te verantwoorden had voor den inspecteur voor de Prijsbeheersching te 's-Hertogenbosch. Deze heeft den man een boete van 750 gld. opgelegd. VAN TRACTOR GEVALLEN. De 62-jarige arbeider M. van Wamel uit Tiel, die ach ter op een tractor meereed, heeft deze onvoorzichtigheid met den dood bekocht. Hij klom Zaterdagmiddag met eenige andere arbeiders, te gen de waarschuwingen van den chauffeur in, achterop een naar de fabriek terug keerenden tractor. Nog op den Stationsweg*kon hij zich echter niet meer staande houden. Hij kwam onder een der wielen terecht ei werd daarbij zoo ernstig ge wond, dat hij, na voorloopig te zijn verbonden, naar het ziekenhuis Bethesia te Tiei moest worden vervoerd, waar hij later op den dag aan de bekomen wonden overleed. BIJ HET DUIKEN DEN HALS GEBROKEN. De achttienjarige P. van Eeten uit Eindhoven, die in het afwateringskanaal aan het zwemmen was, kwam, toen hij een duik wilde ne men, zoo ongelukkig met het hoofd op den bodem neer, aat hij een halswervelfrac tuur kreeg. In het zieken huis is hij overleden. NA VAL OVERLEDEN. Een zwer-vend koopman die nachtverblijf in het hooi op den deel van een boeren woning te Hiendftv had ge vonden, is in zijn slaap naar beneden gerold en op den betonnen vloer gevallen. Men vónd hem daar den volgenden ochtend zwaar naar het ziekenhuis overge bracht en is daar overleden. Gemeente Wieringen. EEN 25-JARIG JUBILEUM. Heden Woensdag 1 Sept. herdenkt de heer Noorden, kantoorhouder P.T.T. te Hip- polytushoef, zijn 25-jarig jubileum als postambtenaar. Toen hier 't nieuwe post kantoor gereed kwam. werd het bestempeld als hoofd- 'kantoor en fungeerde de heer de Graaf als directeur en kwam de heer Noorden als kantoorbediende. Door de ingevoerde bezui nigingen werd het kantoor te H.-hoef eenige jaren la ter, evenals zoovele andere, teruggebracht tot bijkan toor, en de functie van di recteur werd bijgevolg op geheven. De heer Noorden werd toen benoemd als kantoor houder, hetwelk door het publiek bijzonder werd ge apprecieerd. De heer Noorden toch, dat wist men, was een wel willende persoonlijkheid ach ter 't loket en tegelijk een vraagbaak, die men daar gaarne zag behouden. En zoo is 't heden nog. want ondanks vele moeilijkheden mag men spreken van goe de functioneering bij P.T.T. te H.-hoef Het zal de heer Noorden heden niet aan belangstelling ontbreken en we wenschen hem nog vele vele jaren. DOOPSGÉZ. GEMEENTE. Jongerenkring UITGE STELD van 29 Sept. POLITIE. Verloren een portemon- naie inh. f 10.en een briefje van N.V Grontmij. •Verloren een drinkens- kruik, een jongens overall, een dubbele rijwieltasch en een paai- portemonnaies, in houdend eenig geld. Gevonden 2 sleuteltjes en een portemonnaie met inhoud, o.m. een spoorkaar tje. Inl. Gem.-bode. H.rhoef. WANDELSPORT. Zondag j.1. hebbc-n de wandelaars een tocht langs Wieringen gemaakt, uitge schreven door de Bond. Er werd gewandeld vanaf Hip- po over Westerklief, de Randweg tot aan gemaal Leemans, naar Den Oever. In Hotel G. de Haan te Den Oever werd even gepauseerd eii toen ging het weer ver der over Stroe, Noordburen naar Hippo, Het was een leuk parcour en 20 K M. lang. Jammer dat er eenige leden een onsportieve hou ding aannamen, maar vol gende keer beter. Donderdag 8 uur trainen. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.-meer Verantwoordelijk voor de advertenties C-orn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23. (Na G uur nam. tot 's mor gens 10 uur telef. Midden- meer 10).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1943 | | pagina 1