WIERINGERMEERBODE 12e Jaargang Woensdag 8 September 1943 No. 36 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. NIEUWE STELLINGEN" IN CALABRIË BETROKKEN. Luchtaanvallen op ravitailleering der Geallieerden. Hevige luchtstrijd. Rome, 6 Sept. (Stefani). 1199ste communiqué van het Italiaansche opperbevel In Calabrië zijn de Itali- aansch-Duitsche troepen, na dapper het terrein tegen den vijand, die wat man schappen en materieel be treft in de meerderheid was, te hebben verdedigd, bezig nieuwe verdedigingsstellin gen te betrekken. De luchtmacht zet haar aan. vallen op de ravitaileerïng voort en wikkelt de Anglo- Anierikaansche luchtforma- lies, die de operaties le land steunen, in hevige gevech ten. In de Adriatische Zee heeft een van onze corvet- ten een vijandelijke duik boot tot zinken gebracht. Luchtaanvallen vonden plaats op de gebieden van Aversa, Capua, Formia, Vil la Literno en Viterbo twee viermotorige en een twee- motorig vijandelijk vliegtuig werden op zeer gro'ote hoog te door Italiaansche jagers opgevangen en vielen te pletter. Een vierde toestel, dat door het vuur der bat terijen van Brirrdisi werd getroffen, viel nabij Coper- tina (Lecce) neer. Afgezien van het tot bin ken brengen- van duikbooten waarvan in de communi- qué's melding is gemaakt, heeft de Italiaansche mari ne in de eerste zes maanden van 1943 zeventien vijande lijke duikbooten meer of minder ernstig beschadigd. Enkele moeten als verloren v/orden beschouwd. Bij aanval op Ludwigshafen en Mannheim 37 bommen werpers neergehaald. Hoofdkwartier van den Fiihrer, 6 Sept. (D.N.B. F|et opperbevel der weermacht deelt mede De krachtige aanvallen der bolsjewisten in het Do netsbekken. het gebied van Charkov en ten Zuidwesten en Westen van Wjasma du ren onverminderd voort. De luchtmacht steunde op doel treffende wijze de afdeelin- gen van het leger, die een zvaren afweerstrijd voeren. In den tijd van 2 tot 5 Sen- tember verloor de vijand 166 vliegtuigen. Op hèt" schiereiland Cala brië traden de gelande Brit- sche strijdkrachten tegen de zwakke Duitsch-Italiaansche bewakingsafdeelingen slechts aarzelend op. Slechts op enkele plaatsen kwam het tot gevechten. In den afgeloopen nacht ondernamen formaties vij andelijke bommenwerpers terreuraanvallen op het ge bied der steden Mannheim .en Ludwigshafen. De bevol king leed verliezen. In eeni- ge wijken werden aanzien lijke verwoestingen aange richt. in hoofdzaak door uitgestrekte branden. Vol gens tot dusver ontvangen rapporten werden door nacht jagers en luchtdoelge schut 37 der aanvallende bom men werpe rs neergesch o - ten. Binnenlandsch Nieuws. Buitenl. Nieuws. KUST IN DENEMARKEN NOG NIET GEHEEL HERSTELD.^ T.cnige iloegftstane verzach tingen .weer opgeheven. Berlijn, 6 Sep.t In Denemarken is de staat •van beleg" op vele plaatsen "v&éliswaar verzacht, doch >éèn volledige pacificatie is nog niet ingetreden. Dit is dan ook de reden, dat de verzachting der oorspronke lijke maatregelen op het eind van de vorige week in een paar plaatsen weer on gedaan is gemaakt. In de rest van het land heerscht echter volgens de Wilhelm- strasse volkomen rust. Voor zoover er no(f moeilijkheden zijn, verwachtte men intus- schen defr gunstigen invloed van het feit, dat men eenige sabotagegroepen heeft kun nen arresteeren, met inbe grip van de vijandelijke a- ■genten, die daarin een lei dende rol speelden. JAPANSCHE PRINS GESNEUVELD. Tokio. 4 Sept. (D.N.B.) Het ministerie van marine heeft medegedeeld, dat de vierde zoon vaji prins Hirojasoe Foésjimj, luitenant-ter-zee graaf-Hirohide Foesjimi, aqn verwondingen, welke hij eind Augustus had opgeloópen bij luchtgevechten in het Zuiden van den Stillen Oje- aan, is bezweken. KRITIEK OP SICILIAAN- SCIIE VELDTOCHT. Militaire correspondent j van de Times aan het woord. Stockholm, 3 Sept. (C.D.) Reeds in een, bij de beëin- diging van den Siciliaan- schen veldtocht, afgelegde verklaring van generaal Alexander ten overstaav^ van de pers, werd er over ge klaagd, dat de Engelsche In fanterie tijdens dezen strijd een overdreven neiging heeft getoond, om zich te verlaten op de voortdurende mede werking van een superieure luchtmacht. Een overzicht van het verloop van den veldtocht, dat de „Times" in drie beschouwingen van haar specialen militairen vcrslaggevér op Sicilië heeft gepubliceerd, gaat dieper op deze kwestie in. Het blijkt dat de onzelfstandigheid der Engelsche infanterie zich niet beperkte tot de ver wachtingen, dat de eigen luchtmacht alles en iedereen op den beganen grond wel zou beschermen tegen aan vallen van het Duitsche iuchtwapen, doch iederen keer, dat de infanterie op een' hindernis stiet.' liet zij aan de luchtmacht bevel geven, om in te grijpen. Soortgelijke eischen werden voortdurend aan de tanks gesteld. Daar waar men- schenlevens gespaard moe ten worden, achtte de cor respondent dit optreden ge rechtvaardigd. Maar. zoo meent hij, bij toekomstige veldslagen op het Europce- sche vasteland zou het geval zich kunnen voordoen, dat modderige grond de tanks of het weer de vliegtuigen zouden beletten, hulp te bie den en dan moet de infan terie in staat zijn, zich zelf te redden. De speciale verslaggever van de „Times" laat overi gens in zijn drie beschouwin gen geen gelegenheid voor bij - gaan, om de geoefende en vastberaden manier van strijden der Duitsche verde digers te stellen tegenover de^onrijpheid der eigen in fanteristen. die volgens de oorspronkelijke berichten toch gehard en geoefend wa ren in den Afrikaanschen strijd." VERBETERING BONNENLIJST. De vermelding „40B" ach ter „40A Boter" vervalt. Tus- schen 40A Boter en 651 Al gemeen wordt ingevoegd 40B Boter li« rantsoeiSj margarine. „Onder bijzon dere rantsoenen" dient de vermelding „Boter" te wor den vervangen door „Marga rine." O RUIMTEVERWARMING -VOOR BIJZONDERE DOELEINDEN. Formulieren vóór 15 Sept. inleveren. Huisbrandverbruikers, waar toe behooren de verbruikers groepen B, C en D. alsmede particuliere* verbruikers, die in aanmerking komen voor een toeslag ten behoeve van een in woning aanwezige ruimte voor bijzondere doel einden (kantoren, wacht kamers van artsen e.d.), die nen een aanvraagformulier Br. C 259 resp. Br C 251, zoo spoedig mogelijk bij den dis- tributiedienst af te halen en uiterlijk 15 September a.s. ingevuld bij dezen dienst in te leveren. Thans kunnen ook brand- stoffenrantsoenen worden aangevraagd ten behoeve van café's, winkels en werk plaatsen. Ook deze formu lieren (Br C 250 of Br C 251) moeten uiterlijk 15 Septem ber a.s. bij den distributie- dienst worden ingediend. BE GEDROOGDE PRUIMEN VOOR DE KINDEREN. Kunnen nog tot en niet 11 September in ontvangst worden genomen. Zooals bekend zijn voor kinderen beneden den leef tijd van- vier jaar gedroog de pruimen beschikbaar ge steld op bon „Reserve 4-11", welke" bon voor "24 Juli j.1. bij den detaillist moest wor den ingeleverd. De afleve ring zou zoo spoedig moge lijk volgen. Aangezien de pruimen thans overal in de winkels aanwezig zijn, zal liet publiek nog tot en met 11 September a.s. in de gele genheid zijn deze bij den detaillist in ontvangst te nemen. Na dien datum kan men geen aanspraak op af levering meer doen gelden. NIEUWE RANTSOEN BONNEN. Zooals bekend, zijn met ingang van 5 Sept. rantsoen bonnen van een nieuw mo del in omloop gebracht voor de artikelen boter margari ne, suiker, eieren, melk en tabak. Deze rantsoenen zijn, evenals de nieuwe rantsoen- bonnen voor aardappelen, v/elke reeds in gebruik zijn, uitgevoerd in de kleuren groen en lichtbruin, welke horizontale banen vormen. De opdruk der bonnen is de volgende boterbonnen linksboven in rood het cij fer 31 rechtsboven in don kerbruin de letters „I R" of R," naar gelang de bon nen recht geven op het koo- pen van een rantsoen of een half rantsoen onderaan in donkerbruin het woord „Bo ter" margarinebonnen linksboven in rood het cijfer 32 rechtsboven in donker bruin de letters „I R" of j R", naar gelang de bon nen recht geven op één of cén of een half rantsoen ei derqan in donkerbruin het woord „Margarine" suiker bonnen linksboven in rood het 'cijfer 14.: rechtsboven in donkerbruin de letters ..I R" of R", naar ge lang de bonnen recht geven op een rantsoen of een half rantsoen onderadn in don kerbruin het woord „Sui ker" eibonnen linksbo ven in rood het cijfer 37 rechtsboven in donkerbruin de letters „1 R" onderaan in donkerbruin de woorden „Een Ei" melkboimen linksboven in rood het cij fer 39 rechtsboven in den kerbruin de letters ,1 R" onderaan in donkerbruin liet woord „Melk I" tabaksbon nen linksboven in rood het cijfer 66 rechtsboven fn 'doqiérbruin de letters ,.I 'R onderaan in donker bruin het woord „Tabak". Zooals reeds is medege deeld, blijven de rantsoen- bonnen van het oude modél voor bovenstaande artikelen geldig tot en met 27 Novem ber a.s. Ook de oude rant soenbon voor '/i rantsoen suikerj is na dezen datum niet meer geldig. Voor de wisselbonnen voor boter en melk zullen geen nieuwe modellen in gebruik geno men worden. Deze blijven derhalve ook na 27 Novem- beV a.s. geldig. Tenslotte zijn de, bonnen rantsoen aardappelen", welke voorkwamen op de bonkaarten voor langduri- gen arbeid voor de 12e peri ode 1942 tot en-met de' 5e periode 1943. na 11 Septem ber a.s. niet- meer geldig. Tot dien datum kan men op deze bonnen l1/» kg aard appelen koopen. Uitreiking van nieuwe bonkaarten.^ De plaatselijke distribu tiediensten reiken van 6 September tot en met 2 Oc- tober a.s. nieuwe bonkaar ten voor voedingsmiddelen uit. Zoo nooaig zullen de diensten nader bekend ma ken, op welken dag men ziin kaarten dient af te halen. De diensten reiken tegen overlegging van de stam kaart en tegen in-ontvangst- neniing van een bon van het inlegvel uitaan hou ders van een inlegvel K 1 of L 1 een bonkaart K 121 a^n houders van,een inleg vel K 2 of L 2 een bonkaart K 221 aan houders van een inlegvel K 3 of L 3 een bon kaart K 321 aan houders van een inlegvel K 4 of L 4 een bonkaart K 421. Zij die geboren zijn tus-- sehen 5 Sept. en 4 Oct. van de jaren 1922, 1929 en 1939 moeten hun inlegvel ruilen, 'alvorens hun bonkaarten in ontvangst te nemen. Men kan zijn kaart uitslui tend afhalen bij den distri- butiedienst der gemeente, waar men in het bevolkings register is opgenomen. Een uitzondering wordt gemaakt voor schippers, woonwagen bewoners i(mits opgenomen in het Centraal Bevolkings register)', gedetacheerde ma- rechaussée's. de vaste bevol king van kostscholen e. d. en voor hen, die tengevolge van oorlogsomstandigheden tij delijk elders verblijven. Bij de uitreiking der kaar ten wordt de bon van het inlegvel verwijderd, waar van het nummer overeen stemt met het nummer van de uitgereikte bonkaart. Er wordt ditmaal geen vakje van de stamkaart afgekruist. Bij de "uitreiking fan bon kaarten voor bijzonderen arbeid,, welke eveneens ge durende dit tijdvak plaats vindt, wordt het vakje M 10 van de stamkaart' van een aanteekening voorzien. Men ga terstond na, of men alle bescheiden, waar op men recht heeft, ontvan gen heeft. Latere reclames worden niet in behandeling genomen. DE NIEUWE REICHSKARTE FiiR URLAUBER. Met ingang van 3 Sep tember 1943 wordt de nieu we Reichskarte für Urlau- in gebruik genomen, welke in de plaats komt v. d. des tijds ongeldig verklaarde kaart. Dc nieuwe kaart is uitgevoerd in gfoene kleur. Op eiken bon daarvan komtgasflesch met een geweldi- een schildje veor, hetwelk gen knal, die door de ge- de waarde van den bon aan-j heele 'stad wera waargeno- geeft. Rondom dit. schildje men. gesprongen. Hierdoor is de letter „U" gedrukt in werd de geheele carosserie geel-witte kleur. De bonnen van de nieuwe Reichskarte für Urlauber geven recht op het koopen van de daarop vermelde artikelen tot de daarbij vermelde hoeveelhe den. Met nadruk wordt er de aandacht op gevestigd, .dat 'deze bonnen uitsluitend 'geldig zijn, wanneer zij zich bij aanbieding in den win kel. of het restaurant aan ce kaart bevinden. De win kelier of de restaurateur moet dus de bonnen van de kaart verwijderen. Boven dien moet de kaart voorzien zijn van naam en adres van den gerechtigde. In dien aan genoemde vereisch- ten niet wordt voldaan, zijn de bonnen niet geldig. De bonnen van de thans in om loop gebrachte Reichskarte für Urlauber zijn geldig tot 14 Nov. .a.s., hetgeen blijkt uit de daarop voorkomende woorden „Güitig 14-ll-'43." De detaillisten kunnen dus bovenbedoelde bonnen, ge plakt op opplakvellen MD1 147-03 bij de distributiedien sten inleveren. Zij moeten daarbij een afzonderlijk ont vangstbewijs gebruiken. Dé- tailisten en instellingen, die niet voldoende bonnen van de Reichskarte für Urlauber ontvangen om daarop een toewijzing te verkrijgen, kunnen deze bonnen bij de distributiediensten* ruilen tegen rantsoenbonnen. HOUTEN ETUI VOOR PERSOONSBEWIJS. Van bevoegde zijde ves tigt men de aandacht cp het voornemen om van over heidswege stevige houten étui's voor persoonsbewijzen tegen den prijs van 25 ct. per stuk beschikbaar te stel len. De étui's zullen binnen kort op vrijwel elke gemeen tesecretarie verkrijgbaar 2ijn. .Door het persoonsbe wijs in zoo'n étui te-bergen, verlengt men de duurzaam heid van dat bewijs en be spaart men zich een gang naar het' gemeentehuis er de kosten voor nieuwe foto's en voor het zegel, welke nu eenmaaf verbonden zijn aan het aanvragen van een nieuw pb. Vooral voor hen, wier. be' roep medebrengt, dat het pb veel te lijden heeft, is het. nieuwe étui een uitkomst, temeer omdat het. dpor mid del van een koord of kettim gemakkelijk, aan de werk- kleeding verbonden kan wor den, waardoor ook het ver liezen wordt tegengegaan. Doch ook in damestaschjes za.' het houten étui wel vol doen het laat zich tevens gemakkelijk bergen in den borstzak van heerenkleeding. FIETSBAND TEGEN SPEK EN BOTER Dat zwijntjesjagers er soms zonderlinge ruilmetho- den op na houden, bleek uit de behandeling van de zaak voor de rechtbank te 's-Her-' togenbosch tegen een fiet sendief uit Horst, die ten nadeele van een slager een rijwiel had gestólen. De nog in goeden staat verkeerende achterband van deze fiets had de dief in Mfërlo ge ruild tegen een pond boter en een pond spek. De rechtbank veroordeelde den man conform den eisch tot zes maanden gevangenis straf. ONTPLOFFING VAN EEN PERSGLASFLESCH. Zaterdagochtend stond aan den Bloemsingel te Gro ningen bij het persgasstation een vrachtauto voor het vul len van den cylinder. Door onbekende oorzaak is een vernield. Van het persstation werden alle ruiten verbrij zeld. Er waren geen per soonlijke ongelukken. VOORTREKKERS CURSUSSEN. Aan de voortrekkers-cur sussen van de N.J.H.C.. die van October af te Amster dam, Rotterdam en 's-Gra- venhage zullen worden ge houden, kunnen alle Neder- landsche jongens en meisjes van 17 jaar af deelnemen, die voor jeugdleider(sters) willen opgeleid worden.' Aan meldingen met alle gegevens .ten spoedigste bij de N.J.H. O., Tulpstraat 4, Amsterdam. DOOR TREIN GEDOOI). Een 48-jarige hulparbei der is, terwijl hij bij het sta tion Arnhem tusschen de sporen liep en uitweek voor een hem tegemoetkomenden trein, gegrepen door een hem achteropkomend, trein stel, dat door een machine voor het rangeeren was af- gestooten. Hij geraakte en- der dit treinstel en was op slag dood. KOUSENBON 51. Voor meisjes van 3 15 j. Met ingang van 1 Septem ber j.1. is Van dè textiel,- kaart voor meisjes van 3 tot 15 jaar, gemerkt V 415, bon M voor den aankoop' van één paar kousen geldig ge worden. Bij inlevering van bon M dient het vereischte aantal punten tevens te worden afgegeven. HYGIENE EN VEILIGHEID. KINDERVERLAMMING. Evenals in de zomer van 1938 worden we weer opge schrikt door belichten over kinderverlamming, welke ziekte zich in eenige plaat sen in tientallen gevallen voordoet. Naar Dr. J. G. Menken in „De Dokter in Huis" meedeelde, is de kans, ctoor deze ziekte te worden aangetast, het grootst voor kinderen van 24 jaar ook jongere en oudere kin deren en zelfs volwassenen echter kunnen- <$r door wor den aangetasf. De meeste gevallen komen in nazomer en herfst voor. Wordt iemand besmet, dan treden 410 dagen later de verschijnse len op. De ziekte begint met koorts, tot 39—40 gr. Verder komen voor: itrakèn, pijn in de rug, alsmede pijn in de beenen, merkwaardige gevoeligheid van de huid (alleen aanraken is al zeer onaangenaam), sterk zwee- ten. Na 12 dagen treden er verlammingen van een been of arm, soms van beide op. De patiëntjes moeten streng afgezonderd worden. Door aanhoesten, door contact met hun kleeren en gebruiksvoorwerpen kunnen zij immers anderen aanste ken. Eventueel scholen slui ten. Melk koken. Fruit was- schen. Groenten .nimmer on- :ewasschen nuttigen. Op passen voor kou vatten. Vol gens Dr. Menken kan de ziekte ook door het steken van insecten worden over gebracht. van de deksels van een pers- meer 10). Verantwoordelijk redactrice C. Kremer-Boskér M.-meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker. Wieringen. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23. (Na 6 uur nam.'tot 's mor gens 10 uur telef. Midden-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1943 | | pagina 1