WIERINGER BODE 12e Jaargang Zaterdag 18 September 1943 No. 39 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. AAN ONS VOLK. Volksgenooten, In het eerste jaar der bezetting kwamen énkele moor den voor, gepleegd op ledent der Duitsche weermacht. De bezettingsoverheid he,eft, toen de daders niet gevonden werden, gijzelaars doen vastnemen en als vergelding voor iederen gepleegden moord een aantal hunner doen fusilleeren. Daarna zijn de moorden op militairen niet meer voorgekomen. Toen in de eerste maanden van dit jaar Nederlandsche nationa&l-socialisten werden vermoord, heb ik verzocht de vergelding niet op deze wijze.te doen geschieden (zie „Volk en Vaderland" van 12 Februari 1943). De bezet tende overheid heeft aan dit verzoek gevolg gegeven De in Januari van dit jaar begonnen stelselmatige campag ne in het vermoorden van vooraanstaande Nederland sche nationaal-socialisten die gerekend kunnen worden tot de allerbeste vaderlanders, die naar eer en geweten hun plicht vervullen in deze, zoo moeilijke tijden, heeft echter niet opgehouden. De bezettende overheid, die het recht en den plicht heeft te'vorderen, dat, in het belang van de handhaving der orde, aan deze sluipmoorden een einde komt, heeft mij de vraag gesteld, of ik blijf bijc,rnijn afwijzend stand punt inzake de vergeldingsmaatregelen. Deze vraag heb ik ook nu nog bevestigend beantwoord. Niettegenstaande het tot mijn eersten plicht behoort mijn kameraden zoo veel mogelijk te beveiligen en het aan hen toegebrachte leed om vergelding» roept. - Gij hebt als mijn volksgenooten het recht mijn stand punt te kennen. Ik ben van meening, dat sluipmoord onder alle omstandigheden laf en gemeen is en dat geen behoorlijk mensch daarover een andere meening kan hebben. Deze misdaden worden dan ook bedreven door een kleine bende vair ontwortelde elementen, die groo- tendeels niet begrijpen, dat zij in dienst staan van M«s- kou. Het Nederlandsche volk als zoodanig, staat daar, god zij dank, buiten. De verwarring van de geesten, die kenmerkend is voor dezen tijd, heeft echter op velen dezen invloed gehad, dat zij het kwaad niet zoodanig bestrijden als onder normale omstandigheden het gevaL zou zijn. Tenslotte is er een betrekkelijk kleine categorie, die de gepleegde brandstichtingen en sluipmoorden toejuicht. Deze laat- -'c categorie heeft haar bezinning verloren en bestaat uit moreel en geestelijk ontwortelden, die de spanning van dezen tijd niet konden verdragen. De veiligheid van onze samenleving eischt, dat zij tijdelijk uit onze maat schappij verdwijnen en door geregeldén inspannenden arbeid heropgevoed worden. Op grond van deze overwegingen heb ik den rijks commissaris medegedeeld van mening te zijn, dat het inderdaad onontkoombaar is dat de ontwortelden in ver zekerde bewaring worden genomen, doch dat ik blijf bij mijn standpunt om. zoolang dit eenigszins mogelijk is, het leven van Nederlandsche menschen te sparen. De rijkscommissaris heeft dit verzoek wederom ingewilligd, waarvoor ik hem ten zeerste erkentelijk ben. Ik doe hierbij een dringend beroep op ieder behoorlijk Nederlander om te helpen voorkomen, dat ons vaderland een land van moordenaars wordt. Niet alleen ieder lid der politiemacht, doch iedereen heeft den zedelijken plicht te helpen de daders van sluipmoorden en orant* stichtingen te vinden en aan de justitie uit te leveren, opdat zij him gerechte straf zullen ondergaan en met anderen voor hun euveldaden moeten boeten. De bezet tende overheid heeft het recht en den plicht te eischen. *dat de orde volkomen gehandhaaft wordtwanneer dus deze sluipmoord-campagne niet eindigt, kan het met anders of het komt zoover, dat de Nederlandsche bevol king de gevolgen daarvan za'1 moeten dragen. Dit te hel-, pen voorkomen is ons aller plicht in dezen moeilijken tijd van ons volksbestaan. MUSSERT. Utrecht, 14 September 1943. Buitenlandsch Nieuws. DUITSCIIE FORMATIES BEZETTEN CATTARÜ. •Berlijn, 15 Sept. (D.N3.) Met de bezetting van de oorlogshaven van Cattero door Duitsche formaties is thans de geherte Dalmati- sche en Albaanschc kust in Duitsche handen. De dooi de Italiaansche soldaten overgegeven kustbatterijen der vestingwerken zijn in- tupschen met snel aange voerde Duitsche artillerie eenheden versterkt. De in het zuidoostelijke gebied gestationneerüe Ita liaansche divisie Venetia heeft zich in haar geheel onder de Duitsche weer macht geplaatst. 23 NONNEN BIJ LUCHT AANVALLEN OM HET LEVEN GEKOMEN. Berlijn, 15 Sept. (D.N.B.) Bij een der jongste lucht aanvallen van Britsch-Ame rikaa'nsche vliegtuigen op, 't Rijksgebied hebben in een klooster van Benedictines sen in West-Duitschl'and 23 nonnen den dood gevonden. Zij bevonden zich in den schuilkelder, toen zij door brisantbommen werden ge dood. Na den jongsten lucht aanval cp Neurenberg heeft een non als eerste klooster zuster in Duitschland de luchtbeschermingsmedaiüA verkregen voor verdienste „in luftschutz". RHODOS GEHEEL IN DUITSCHE HANDEN. Berlijn, 15 Sept. (D.N.B.) Door het snelle vastbe sloten optreden der eenhe den van het Duitsche leger en de Duitsche "marine zijn ook op het eiland Rhodos de versterkingen en kustbatte rijen ongeschonden in Duit sche handen gévallen. Ook Italiaansche transportsche pen en speciale vaartuigen konden worden gered, ter wijl de vliegvelden door Duit sche troepen werden bezet. Talrijke Italiaansche sol daten van de bezetting' van het eiland, in het bijzonder de eenheden der zwarthem- den, plaatsten zich onder het bevel van de Duitsche weermacht. Ook de in de stad Rhodos liggende een heden der Carobiniere lie pen en bloc over naar de Duitsche troepen. Binnenlandsch Nieuws. VERBODEN BEZIT VAN VAN RADIOTOESTELLEN. De politie-autoriteiten hebben in alle deelen van het land een groot aantal personen ontdekt, die in strijd met de beschikking van den Höheren SS und Polizeiführer van den 13en Mei 1943 hun radiotoestel len niet hebben ingeleverd. De radiotoestellen zijn in beslaggenomen en de be trokken personen aan „de Justitie overgeleverd. DE STEM DER SS. Luistert op Zondag 19 Sept. van 11.30 tot 11.45 over den zender Hilversum I op golflengte 415 m naar de stem der SS. Onderwerp: „Meine Ehre heisst Treue." BEVOEGDHEID VAN IIET POLIZEISTANDGERICH F. is-Gravenhage. 15 Sept. Het bureau van den rijks commissaris deelt mede De rechtspraak over ter roristische groepen heeft de rijkscommissaris op grond van art. 58 van de verorde ning betreffende de hand having van de openbare orde (verordening 1/1943) tot nader order overgedragen aan een poli- seistandgericht. NOORDZEEKANAAL EN OMGEVING VERBODEN GEBIED VOOR VAARTUI GEN. 's-Gravenhage, 14 Sept. Bij verordening van den Rijkscommissarisvan 1 September 1943 is wijziging gebracht in de verordening no. 100/1941 houdende bui tengewone maatregelen voor de kustverdediging. Daarbij is het verboden, gebied, dat door vaartuigen niet bevaren mag worden en waarbinnen zij niet op het water of op het land mogen liggen behoudens dispen satie) uitgebreid met een landstrook aan het Noord zeekanaal. In deze strook zijn o.a. ook de gemeenten Amster dam en Zaandam begrepen. Zooals bekend geldt bo venbedoeld verbod niet voor vaartuigen welke gebruikt worden bij de uttcefenini van een bedrijf, hieronder begrepen een landbouwbe drijf, alsmede op woonsche pen zonder eigen beweeg kracht. Het verdient derhalve aan beveling voor ieder, die zich met een vaartuig naar dit gedeelte van- Noord-Holland wil begeven, zich van te vo ren op de hoogte te stellen, of de eventueele plaats van bestemming al dan niet in het verboden gebied is gele gen. INLEVERING LUISTER VERGUNNINGEN. Wie verzuimd hebben de luistervergunning _-»van hun' verbeurd verklaarde radio toestel in de maand Augus tus (de letters A t/m D) in te leveren, worden alsnog in de gelegenheid gesteld dit in de maand September te doen. De inlevering is ver plicht het niet voldoen aan deze verplichting zal tot ernstige moeilijkheden voor de houders kunnen leiden. VEEDIEFSTAL. Bij de recherche te Zaan dam kwam aangifte binnen van veediefstal. Nasporingen brachten de recherche naar Oostzaan, waar ten huize van een ingezetene een groo- te hoeveelheid vleesch, af komstig van frauduleuze slachting van een koe, werd aangetroffen. De bewoner beweerde hiervan niets af te weten en wees twee plaats genooten aan als leveran ciers Dezen bekenden zich aan clandestiene slachting, te hebben schuldig gemaakt. AANMELDING HOUDERS VAN TOONEELZALEN. De Nederlandsche Kul tuurkamer deelt mede Aangezien er te dezer za ke nog eenig misverstand blijkt te bestaan, wordt er de aandacht van belangheb-, bendén op gevestigd, dat ook houders van zalen met ^vjoneglaeéommodatie zich tienen aan te. melden bij de Nederlandsche Kultuurka mer. Opgaven dienen vóór 30 September te worden ge richt aan het adres 2e Van den Boschstraat 44, 's-Gra venhage. EEN NIEUWE DRANK VOOR KINDEREN. Zooals eenigen tijd gele den is mede-gedeeld, zullen geenl bonnen meer worden aangewezen, welke recht ge ven op het koopen van cacao met suiker voor de kinderen. De distributie van cacao is geëindigd. Het Rijksbureau voor de voedselvoorziening in oor logstijd deelt thans mede, dat in overleg met de voe dingsmiddelenindustrie, ter vervanging van de cacao, een nieuw product in distri butie zal worden gebracht, aat eveneens ln poedervorm verkrijgbaar zal zijn. Het artikel verschaft, aange mengd met melk, den kin deren een aangenaam sma- kenden, voedzamen caramel- drank, die begin October zijn intrede in de distributie zal doen en den fantasie- naam „Rono" zal dragen. De samenstelling geschiedt op basis aardappelmeel. Kerkdiensten Wieringen NED. HERV. KERK ZONDAG 19 SEPT. O.-land lO'/a u. Ds. v. Beek. W.-land 2'/ï uur Ds. v. Beek. H.-hoef Th uur Kerkconcert. Orgel, cello, fluit, viool, zang. Donderdag 23 Sept. 8 uur V.C.J.B. te H.-hoef. DOOPSGEZ. GEM. H -hoef 10 uur D3. Lugt. Woensdag 22 Sept. 8 uur ZUsterkring Hippo. Donderdag 23 Sept. 8 uur Zusterkring Den Oever. EVANGELISATIE H.-hoef 10 uur dhr. O. Deen. Kapel Den Oever v.m. 10 u. de hr. C. N. Graaff. 4.30 uur de hr. O. Deen. CHR. GEREF. KERK. In „Land in Zicht" v.m. 10 u. Ds. v. Dalen iiit Wormervcer. nam. 5 uur Ds. v. Dalen. OUD GEREF. GEMEENTE In de Kapel te Den Oever Maandag 20 Sept. 7.15 n.m. Ds. Kramp uit Grafhorst. Gemeente Wieringen. FEESTAVOND N.A.F. Vanwege het Ned. Ar beidsfront zal op 18 October 1943 in Cinema de Haan te Hippolytushoef een ont spanningsavond worden ge geven, waaraan medewerken het orkest van Jack der Kinderen; Joanita, cabare tière, Jac. de Vos, imitator e.a. ONDERWIJS. Tot tijdelijk onderwijzer aan de O. L.-school te Hip polytushoef, ter vervanging van den Heer J. H. Eden, tijdelijk werkzaam bij het voortgezet, Lager onderwijs alhier, is benoemd de Heer C. Langereis, onderwijzer te Herwen en Aerdt. GESLAAGD. De Heer A. Berkhout slaagde dezerdagen voor het V.E.V.-examen Electro- sterkstroommonteur, AMICITIA naar KOLIIORN. Naar wij vernemen zal „Amicitia" a.s. Maandag op treden in Kolhorn. Op verzoek zal aldaar worden gespeeld de dolle klucht „In 't gouden Haan- tje." Wij wenschen „Amicitia veel succes. POLITIE. Gevonden een onderstel van een tafel en een pakje inh. een paar kousen, enz. Inl. Gem.-bode H.-hoef. NED. HERV. ZUSTERKRING H.-HOEF. Dinsdagmiddag hield bo vengenoemde Vereeniging een bijeenkomst in de Ned. Kerv. Kerk te H.-hoef, waar voor als spreekster was uit- genoodigd mej. Elink Schuur man van Den Helder, welke het mooie boek besprak „Het onberaden medelijden" Spreekster oogstte met haar voordracht en verteltrant zulk 'n succes, dat haar ge vraagd werd hier binnen kort ook eens een .preek beurt te vervullen, welk ver zoek zij aannam. De zuster- kring kan weer op een ge slaagde middag terugzien. Dr. Ir. W. A. Herweijer, di recteur-generaal van den Nederlandschen Omroep. C.N.F./Ned. Oproep Hase- winkel Paxs). Nederlandsche vrijwilligers bij dc Duitsche oorlogsmarine. Aan schiet- en landoefeningen wordt bijzonder veel waarde gehecht, want ook de marine moet té zijner tijd bijv. bij landingsondernemingen met het wapen in de hand vechten. (Bildberichter Andres/Stapf Paxs). Flinke kerels melden zich nu voor de waffen- ss en de landwacht. Het ss—ersatzkommando deelt mede iedere gezonde Nederlander in den leeftijd van 1745 jaar kan zich vrijwillig bij de hieronder vermelde adressen vervoe gen, ten einde gekeurd te v/orden voor de waffen-ss of de landwacht. Tijdens de keuringen wor den alle inlichtingen ver strekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Vrijwilligers, die om be paalde redenen in Neder land moeten blijven, kun nen dienst nemen bij de landwacht of bij het ss- wachtbataillon in Amers foort. Ook vrijwillige!^ voor de Duitsche kriegsmarine kun nen zich aanmelden, zij, die tot de germaansche ss in Nederland toetreden willen, kunnen zich eveneens aan melden. Personen tusschcn 1830 jaar, die aanmeldingsplich- tig zijn voor de tewerkstel ling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedu rende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. 19 Sept. 1943 912 uur Hengelo, café Modern, Spoor straat 18. 19 "Sept. 1943 15—18 uur Zwolle, hotel Gijtenbcek. 20 Sept. 1943 9—12 uur Assen, concerthuis a.d. vaart. 20 Sept. 1943 15—18 uur Groningen, concerthuis Poe lestraat. 21 Sept. 1943 9—12 uur Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat. 22 Sept. 1943 9—14 uur Amsterdam, Dam 4. 23 Sept. 1943 9—13 uur Utrecht, n.v. Huis, Oude fï vacht 945 24 Sept. 1943 9—14 uur Amersfoort. Pol. Durch- gangslager, Lausderweg. 25 Sept. 1943 9—14 uur den Haag, café den Hout, Bezuidenhout 1113. BIJ ONZE VRIJWILLIGERS. Hij heeft het zich gemak kelijk gemaakt om het eten naar de voorste stellingen te brengen. (SS P.K. Hoppe O-H- Ps) Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.-meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23. (Na 6 uur nam. tot 'smor- ;ens 10 uur telef. Midden- meer 10).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1943 | | pagina 1