WIERINGER 12e Jaargang HEVIGE STRIJD VAN AZOV TOT SMOLENSK. Woensdag 22 September 1943 No. 40 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Zware aanvallen der bolsjewisten werden afgeslagen of opgevangen. Bij Salerno vielen de Britten tevergeefs aan. Hoofdkwartier van den vernietigden 24 vij" andelij ke Führer, 20 Sept. (D.N.B.) I toestellen. Het opperbevel van de. Duitsche troepen hebben weermacht deelt mede I het eiland Sardinië overeen- Tegen het front van de' komstig de bevelen en onge- Zee van Azov tot ten Noor den van Smolensk ondernam de vijand hevige aanvallen, die door onze troepen teza men met sterke formaties der luchtmacht werden af geslagen of opgevangen. Daarbij gelukte het verschei dene doorgedrongen vijan delijke gevechtsgroepen door onmiddellijk begonnen te genaanvallen te vernietigen. Van het overige oostelijke front wordt slechts levendi- Een kleine eenheid dei- ge plaatselijke gevechtsactiemarine bezette eenige dagen gemeld. geleden door vastbesloten toeslaan een haven aan de In het gebied van-Salerno westkust van de Adriatische hebben Britsche strijdkrach- Zee, verzekerde zich daar ten onze stellingen tever-| van een vrij groot aantal geefs aangevallen. -Verder, oorlogs- en koopvaardijsche- naar het Oosten volgt de pen en nam 4000 soldaten vijand slechts aarzelend on-| van het leger van Badoglio ze bewegingen. Voor de kust niet den bevelhebber en ver hinderd door den vijand ont ruimd. Slechts troepen van den verrader Badoglio volg den op eerbiedigen afstand de" bewegingen der eigen formaties naar de insche pingshavens. Eerst tegen de allerlaatste troepen der ach terhoede waagden zij het hier en daar het vuur te ope nen. werd een vijandelijke motor torpedoboot door vuur der luchtdoelartillerie tot zinken gebracht. Jachtvliegtuigen en snelle gevechtsvliegtuigen scheidene hoogere (stafoffi cieren gevangen. In de cita del der stad werden groote hoeveelheden wapens munitie buitgemaakt. EUROPA ZORGT VOOR ZICHZELF. Oorlog is nimmer een doel op zichzelf, altijd slechts middel. Eenmaal moet* de tijd weerkeeren, dat de te genstanders elkander de hand reiken en de normale relaties worden hersteld, ook die op economisch gebied. Dit wordt tijdens de hitte van den strijd weieens ver geten. Onlangs bleek dit o.a. uit de bittere uitlating van een Engelseh blad, toen het vraagstuk van Italie's kolen- voorziening werd aangesne den. Italië, eertijds goede af nemer van Engelands zwarte goud, kwam voor de dekking van zijn behoefte op dit ge bied met Duitschland tot overeenstemming, zoodra Engelands vijandige houdin; tijdens de ontwikkeling der Abessijnsche kwestie een eco. nomische blokkade van het Alpenijnsche schiereiland ten gevolge had. Sindsdien hebben de lange Duitsche kolentreinen naarstig en on afgebroken gereden door den Brenner. Het Britsche pers orgaan nu verkondigde scherp en afgebeten, dat En geland v. d.# Italianen thans geen kolen over had. Het zou hoogstens steenkool kun nen verschaffen aan die Italianensche bedrijven, wel ke voor geallieerde belangen zouden wérken. De overwon nenen moesten, om een beeld dat met den tijd in overeen stemming is, maar achter- aanwin de rij gaan staan De Britten hebben nim mer de gewoonte gehad, ten opzichte van een verslagen tegenstander grootmoedig heid aan den dag te leggen; blijkbaar zijn zij er ook thans niet toe in staat. Te laat zul len zij tot de ontdekking geraken, dat een te groot egoïsme op den duur onvoor- deelig is. In de Vereenigde Staten ziet men de dingen wat nuchterderEvenals John pull kent ook Uncle Sam den steenkoolnood en de irriteerende ondervinding, dat men met mijnwerkers niet alles" kan uitrichten, wat men wil. Maar de Yan kees verliezen daarbij niet uit het oog, dat zij zaken- jnenschen zijn, en dat het de „business" is, die hen ten strijde heeft gedreven. Van daar dat de Amerikaansche minister van binnenlandsche zaken, Ickes, onlangs heeft verklaard, en zulks met grooten nadruk, dat Ame rika op Jijn kolenverbruik dient te besparen, teneinde het gecapituleerde Italië van brandstof te kunnen voor zien. Ickes weet dat het thans voor elk volk de tijd is, om zich tot het uiterste iu te spannen, niet slechts om den oorlog door te ko men, maar tevens om zich de voordeelen van den vrede te verwerven. Wie onder de huidige bezwarende omstan digheden zich van de mark ten weet meester te maken, verkrijgt een voorsprong, die later niet licht weer te loor zal gaan. Zoo ziet Enge land vijanden, maar de Yankees handel. Wat Italië intusschen aangaat, dat blijkt zoowel aan den een als aan den ander voorloopig te zijn ont gaan Duitschland heeft dok dit deel van Europa en zijn toekomst, thans vast in handen Vlindercollecte Winterhulp 2-^4 Oct. Geeft U op als collectant. U helpt uw medemensch. Op iedere jas een vlinder Maakt veler zorgen minder. Binnenlandsch Nieuws. BONNEN. De aandacht wordt er op gevestigd, dat de bonnen 37 en 38 Vleesch niet, zooals aanvankelijk werd medege deeld, tot en met 2 October worden verlengd, doch tot en met 25 September a.s. DE tijd te consumeeren. Ten- eind dit bezwaar te onder vangen, is thans de regeling getroffen, dat de boterbon nen geldig ^zullen zijn gedu rende de geheele verbruiks- periode. In vérband hierme de, is de geldigheidsduur van de bonnen „40A Boter" en „40B Boter", die respectieve lijk op het koopen van 1"^5 gram boter en van 125 r; «a margarine recht geven, ver lengd tot en met 30 Octo ber 1943. VERLENGING VLEESCH- NIEUWE VLEESCHBONNEN. Gedurende het tijdvak van 20 September t.m. 2 October geeft elk der met „vleesch 39A" en „vleesch 40A" merkte bonnen recht op het koopen van 100 gram vleesch (been inbegrepen) of van een rantsoen vleeschwaren. Gedurende hetzelfde tijdvak geeft elk der met 39B en 40B „vleesch" gemerkte bonnen recht op het koopen van een kwart van bovengenoemde hoeveelheid vleesch of vleeschwaren. LIJSTEN VAN NIET - INGELEVERDE RADIOTOESTELLEN. 's-Gravenh&ge, 18 Sept. Tijdens de zittingen 111 kort geding door het Lan- desgericht in verschillende deelen van het land gehou den, is gebleken, dat vele V bezitters van radiotoestellen meenden, aan hun inleve ringsplicht te kunnen ont komen, door van verschil lende in hun bezit zijnde toestellen het oudste ei slechtste in te leveren. Door dat de politie in het bezit is van de garantielijsten der Nederlandsche radiohande laren, kan echter in die ge- rallen en bij een systema tisch onderzoek in de toe komst zonder meer worden vastgesteld of inderdaad alle toestellen zijn ingelever Op de zittingen worden be weringen, dat toestellen voor de uitvaard.ging der be schikking van de hand wer den gedaan, uitvoerig on derzocht. Wanneer het on wraakbare bewijs, dat tot opsporing vanfhet toestel leidt, nie kan worde: leve r)d, volgt bestraffing overeenkomstig de bepalin gen. GEVANGENISSTRAF WEGENS ACHTERHOUDEN VAN RADIOTOESTELLEN. Wegens overtreding van de beschikking van den Hö- heren SS- und Polizeführer over de verbeurdverklaring van radio-ontvangtoestellen van 13 Mei 1943 heeft het Duitsche Landesgericht kort geding 25 beklaagden berecht24 beklaagden wer den veroordeeld tot gevan genisstraffen van twee we ken tot vier maanden er boeten tot 600 'gulden. Slechts in één geval werd van een vrijheidsstraf afge zien en een boete van 350 gulden opgelegd. In alle gevallen werden de in beslag genomen radio toestellen verbeurd ver klaard. STIJGEND* JAARSALDO BIJ DE RIJKSPOSTSPAARBANK Bij de Rijkspostspaarbank is in maand Augustus ruim 32 millioen gulden ingelegd, tegen 14 millioen gulden te rugbetaald. Het saldo over de eerste 8 maanden .van het jaar bedraagt niet min der dan 163 millioen gulden (vorig jaar 33 millioen). Tegoed bij Rijkspostspaar bank ruim f 700 mill. Bij de Rijkspostspaarbank is in Aug. meer dan f 32 mill. ingelegd. Over de drie voorafgaande maanden wa ren de cijfers f 37, f 33 en f 37 millioen. De bijzondere hooge toevloed, die in Maart is begonnen, blijft dus aan houden verleden jaar Aug. GELDIGHEIDSDUUR BOTERBONNEN. Zooals bekend, kan men op die boterbonnen, welke eens per zes of acht weken worden aangewezen, slechts gedurende veertien dagen koopen. Aangezien boter en margarine niet onbeperkt houdbaar zijn, is men daar door gedwongen deze arti kelen in betrekkelijk korten werd ruim f 14 mill. ingelegd. AGRARISCHE UITZEN DINGEN VAN DEN NEDERL. OMROEP IN DE WEEK VAN 26 SEPT—2 OCT. Land en Volk brengt Zondag 26 Sept. 8.00 uur De herfst is weer in het land en het doet ons even ver driet om weer van al die zo'merpracht te scheiden, doch ook in haar sterven is de natuur schoon. Laat Uw gedachten hierover ook eens gaan. Van 8.00—8.15 uur H.I. zult U hierover meer hooren. 12.45 uur Het bekende praatje van Dirk van den Hul „Als ik het voor het zeg gen had, alles kan niet ge lijk Luistert U ook eens! Maandag 27 Sept. 13.00 u. Veel meisjes en jongens uit de stad hebben dezen zomer meegeholpen op het land, om den oogst veilig binnen te krijgen. Van' 13.0013.05 uur brengen wij over H.I. een vraaggesprek met zoo'n stadsmeisje en-de boer, waar zi> als oogsthulp is werkzaam geweest. Dinsdag 28 Sept. 13.00 u. brengt Land en Volkover H.I. een vraaggesprek met een jonge Friezin, die ook iets over de organisatie van do Friesche Jongeren zal vertellen. Woensdag 29 Sept. 13.00 u.: Van 13.00—13.10 uur bren- ggn wij over H.I. met den verslaggever D. Hiddinga een bezoek 'Jan een fruitkwee- kerij in de Rongert. West- Friesland doet zich hier op z'n best voor. Don'derdag 30 Sept. 13.00 uur Om 13.00 uur kunt U een praatje van F. W. Beek huis van Till beluisteren over „De inwintering der bijen." Vrijdag* 1 Oct. 13.00 uur Om 13.00 uur volgen er 5 minuten wenken voor boer en tuinder. Van 18.4518.55 zal een zuivelconsulent ons het een en ander vei tellen over zijn werkzaamheden. Zaterdag 2 Oct. 13.00 u. brengen wij over H.I. wenken' voor onze volkstuinders. VOETBAL. 3e klasse A. Succes speelde uit tegen Beverwijk en wisten dat dit een zware strijd zou wor den doch dat Succes met .61 verslagen zou worden hadden we niet gedacht. ZaaldijkGVO bracht ook al een verrassing want GVO wist Zaandijk te kloppen met 21. OSC wist in eigen huis de baas te blijven van HRC en won met 21. Schagen wist thuis een benauwde ze gen te behalen tegen DEM en speelde gelijk 2—2. De keizerlijke Italiaan- sche consulaten in Neder land zijn gesloten. De 10-j. De Jong uil Brakel is na een val van een melkwagen overleden. De dood "frad spoedig in. Voor meisjes beneden 1G jaftr is te Apeldoorn een uitgaansverbod bij duister nis van kracht geworden. De hoofdbewaarder van een rijwielstalling in het Centraal Station te Amster dam bleek een dertig fietsen te hebben gestolen. Honingdiefstallen ko men op de Veluwe de laatste tijd veel voor. Alleen reeds op landgoed Hooge Veluwe 800 pond. Een 17-j. jongeman, lij der aan slaapwandelen, is aan de Hoogeweg te Am sterdam van een balcon )2e verdieping) gevallen. Hij werd zwaar gewond opgeno men. Vier kinderen, 6, 7, 9 en 10 jaar, van de landarbei der J. Jaarsveld te Vlist (Z.-H.) zijn in twee weken tijd aan diphterie gestorven. De ouders hebben nu nog één kind. De Leider bezocht """té Noordwij kerhoutr de familie Dallinga. Wel drie zoons uit dit. gezin zijn aan het oost front gesneuveld. De Leider deed van zijn hartelijk me deleven blijken. Na 4 maanden arbeid met 150 man is het ooste lijk deel van de Wilhelmina- polder, Z.-Beveland, weer aan het water ontrukt-. Er werd een inlaagdijk van een km. gelegd hiervoor moest 17 ha. cultuurgrond worden opgeofferd. De 2-j. C. Speijer uit de Klosstraat te Rotterdam is van een 15 m. hoog dak doodgevallen. Bij was met zijn moeder op zolder. Toen het eten aanbrandde, moest moeder het kind even alleen laten. In die tijd is het op het dak geklommen. Aan de Belgische grens werd van een teler alle graan in beslag genomen. Hij smok kelde naar België Een ande re teler en zijn twee zoons kregen procesverbaal, omdat zij 12000 kg. vlas en 11000 kg koolzaad naar België zouden hebben gesmokkeld. Het Ned. Roode Kruis, Korte Voorhout 14, Den Haag, kan inlichtingen verstrek- omtrent krijgsgevangenen op Java, wier namen begin nen met een der letters H. t.m. KN. Aanvragers gelie ven op te gevennaam, voornaam, geboortedatum en -plaats, stamboeknr. (zoo mogelijk), militaire rang en laatst bekende standplaats van betrokkene. GEMEENTE V IERIN G EN. KERKCONCERT H.-hoef. Zondagavond j.1. gaf een kwartet Stud. van het Am- sterd. Muziek-Lyceum, be staande uit de dames Fran- coise Vetter, violoncel 1, Ma- tiet Been (zang en viool). Kees Otten (blokfluit) en Louis Born (orgel) een con cert in de Ned. Herv. Kerk voor een in grooten getale opgekomen, en aandachtig publiek. Werken van Bach, Han del, Schütz en Telemann werden uitgevoerd op een wijze, die alle lof verdient en de solisten waren hun instrument volkomen mees ter, al was de stemming van de blokfluit in 't begin iets v.'ijfelend doch deze her stelde zich spoedig. In het kwartet van Telemann ont brak het aan maatvastheid. Deze opmerkingen vallen echter in het niet, bij het overigens prachtig uitge voerd programma en zonder aan de anderen te kort te doen willen we een extra compliment doen toekomen aan de zangeres. Gaarne verwachten wij het viertal hier nog eens terug. C. J. B. POLTIE. Gevonden een kinder- portemonnaie infi. eeni£ kleingeld. Verloren op Wielerbaan een portefeuille n\et inhoud: een donkerblauw gebreid da mesjasje. Inl. Gem.-bode, H.-hoef. POLITIE. Verloren een hangmat, een paar wollen kousjes en een paar blauwe schoentjes. Inl. Gem.-bode, H.-hoef. Oorfogsinzet van den RAD in Nederland. Bouw van overdekte loopgraven. Arbeidsmannen bij den bouw van een loopgraaf. Ook de muurwerken metselen de mahnen zelf. (RAD, Kriegsberichter Wöhr PBZ/R Ps.) Flinke kerels melden zich nu voor de waffen- ss en de lan^jvacht. Het ss—ersatzkominando deelt mede iedere gezonde Nederlander in den leeftijd van 1745 jaar kan zich vrijwillig bij de hieronder vermelde adressen vervoe gen, ten einde gekeurd te worden voor de waffen-ss of de landwacht. Tijdens de keuringen wor den alle inlichtingen ver strekt met betrekking tot tic verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Vrijwilligers, die om be paalde redenen in Neder land moeten blijven, kun nen dienst nemen bij de landwacht of bij het ss- wachtbataillon in Amers foort. Ook vrijwilligers voor de Duitsche kriegsmarine kun nen zich aanmelden, zij. die tot de germaansche ss in Nederland toetreden willen, kunnen zich eveneens aan melden. Personen tusschen 1830 jaar, die aanmeldingsplich- tig zijn voor de tewerkstel ling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedu rende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. 22 Sept. 1943 9—14 uur Amsterdam, Dam 4. 23 Sept. 1943 9—13 uur Utrecht, n.v. Huis, Oude Gracht 245. 24 Sept. 1943 9—14 uur Amersfoort, Pol. Durch- gang'slager, Leusderweg. 25 Sept.- 1943 9—14 uur den Haag. café den Hout, Bezuidenhout 1113. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.-meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23. (Na 6 uur nam. tot 's mor gens 10 uur telef. Midden- meer 10).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1943 | | pagina 1