WEERING ER MEE BEKENDMAKING. 12e Jaargang Zaterdag 25 September 1943 No. 41 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIER1NGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. OORLOGSTOESTAND GEKENMERKT DOOR DRIE FACTOREN. Berlijn, 22 Sept. (D.N.B.) Aan alle fronten van Euro pa treedt duidelijk liet feit aan den dag. dat de toestand ondanks opduikende tijdelij- ke moeilijkheden overal door de Duitsehgrs beheerscht wordt, aldus de militaire correspondent van de D.N.B. j Hij schrijft dat drie fac toren op het oogenblik in militaire kringen te Berlijn bijzonder de aandacht trek ken. Ten eerste, de betrek-] kelijke gevechtsrust, die op, het oogenblik op het Itali-j aansehe oorlogstooneei is ingetreden en die waarschijn-; 1 k verklaard wordt door het feit, dat Eisenhower gedwon_| gen is zijn strijdkrachten te hergroepeeren tengevolge van de Duitsche tegenma- noeuvres Ten tweede, de steeds dui delijker aan den dag treden de bedoelingen der Duitsche elastische bewegingen aan het Oostelijke front. Zij hebben de Sowjet-Russische leiding practisch reeds thans beroofd van de vruchten harer geweldige inspannin gen sedert het begin van het zomeroffensief van dit jaar. Haar einddoel immers was en is de vernietiging van het Duitsche veldleger vol gens het voorbeeld der Duit sche offensieven van 1941 1942. De elastische oorlog voering der Duitschers heeft •den bolsjewisten nergens 'gelegenheid gegeven tot om singelingsbewegingen en ver- "r.ietiging van groote deelen -van het Duitsche leger. De zeer grootsche actie van den Duitsehen generalen staf met het doel te komen tot een front- en ravitaillee ringskorting, welke krachten concentreert juist voor den komenden winteroorlog, doet een systeem zien, waarte genover de bolsjewisten niets anders te stellen heb ben, dan een krachtverspil ling van ontzaglijken om vang. Vroeg of laat zal dit ernstig meetellen bij de laatste beslissingen. Strate gisch belangrijk blijven de tegenaanvallen der Duit schers, die iedere tankvor ming verhinderen. Ten derde, de Lagerhuis rede van Churchill, die ten opzichte van het militaire; gedeelte in zooverre een ze kere belangstelling heeft ge wekt in Duitsche kringen, dat hij verklaarde, dat voor de Engelschen het bloedig ste hoofdstuk van hun oor log nog moet komen. Tege lijkertijd wijst men er in Eerlijn op, dat de poging van Churchill om een discussie te openen over de nieuwe Duitsche afweer- en vergel dingswapenen tegen de Brit- sche luchtterreur volledig mislukt geacht moet wor den. Churchill en zijn mili taire raadgevers zullen nog t.z.t, ervaren, dat weliswaar bloed, zweet en tranen den aanvang van hun loopbaan hebben gekenmerkt, maar dat aan het einde van de- •zen oorlog voor het Britsche volk niets anders meer blijft! dan bloed en tranen. Extra-uitzending van de SS. Op Zondag 26 September -van 10 tot 11 uur wordt een extra-uitzending gegeven, over den zender Hilversum I. over het onderwerp Het SS-opleidingskamp Avegoor. De stem der SS. Luistert op Zondag 26 'September van-11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilver sum I. op golflengte 415 me ter, naar de stem der SS onderwerp Bezoek aan het SS-Ersatzkommando te Am sterdam. De höhere SS.-und Po- lizeiführer Norwest deelt mede Door het Polizeistand- gericht te Assen zijn den 20sten September 1943 we gens drie overvallen op het gemeentehuis van Stads kanaal, wegens een over val op hét gemeentehuis van Exloo en wegens den moord op Reilingh. die reeds jarenlang lid van de N.S.B. was, de hieronder genoemde Nederlanders ter dood veroorcieekl de handelaar Johannes V i s uit Stadskanaal, de ziekenverpleger Gert Por uit Zuidlaren, de reiziger Anne Ru t - gers uit Stadskanaal, de boekhouder Jan Toet uit Staphorst, de machinist Pieter van Laarhoven uit Hasselt, de» gem. ambtenaar Wes- sel Knot uit Zuidlaren, de leider van het arbeids bureau Rendcrt Poel uit Grijpskerk, de H B.S.-leerling Jans Diemer uit Borger, de landbouwer Roelof Tuin uit"Valthermond, de gemeentesecretaris An- dries Diepenbrug uit Doorn. Het vonnis werd 2 uur na de uitspraak voltrek ken. Een verslag van de te rechtzitting zal nader wor den bekend gemaakt. De höhere SS-und Polizeiführer Nord- west (w.g.) Rauter, S.S. Obergruppenfüh- rer und General der Polizei. der ifeen het vermoorden vanNIEUWE BESCHIKKING l Nederlanders beschouwt, hoeOMTRENT DE VISSCHERIJ weliger de misdaad kan tie-IN 1IET SCHELDEGEBIED. ren en hoe verwilderder en' Het bureau van den ad- onbeschaafder ons volk uit], miraal in Nederland deelt dezen oorlog te voorschijn'me.de zal komen. Daarom heeft „Op grond van par. 5, ali- Mussert een beroep gedaan nea 1, nr. 2, tweede alinea op iederen behoorlijken Ne- van de verordening van den derlander om te helpen voor-| rijkscommissaris voor hét komen, dat ons vaderland bezette Nederlandsche gebied een land van moordenaars nrr- ilütf/41 inzake bijzondere wordt. Het is de zedelijke] maatregelen voor de kustbe- Binnenlandsch Weekoverzicht. Toen in het eerste jaar van de Duitsche bezetting enkele moorden wérden ge pleegd op leden der Duit sche weermacht, heeft de bezettingsoverheid een aan tal gijzelaars laten fusillee- ren. Het resultaat was. dat er geen moorden- op militai ren meer plaats vonden. Dat leek dus een probaat middel te zijn. Desondanks heeft de Leider, toen in het begin van dit jaar Nederland na- tionaal-socialisten werden vermoord, verzocht, de ver gelding niet op deze wijze te doen plaats vinden, aan v/elk verzoek door de bezet tingsautoriteiten gevolg werd gegeven. Ot^k thans heeft hij aan den Rijkscommissa ris opnieuw kenbaar ge maakt, dat hij bij zijn stand punt blijft om, zoolang het mogelijk is, de levens van Nederlandsche menschen te sparen. Mussert heeft daar door wederom weten te voorkomen, dat in Neder land terreur met tegen-ter- reur zal worden beantwoord. In den oproep van den Lei der 'aan het Nederlandsche volk van de vorige week, zegt Mussert, ervan over tuigd te zijn, dat de groep, welke de sluipmoorden en het brandstichten toejuicht, betrekkelijk klein is. Deze categorie heeft haar bezin ning verloren en bestaat uit „moreel en geestlij k ontwor telden, die de spanning van dezen tijd niet kunnen ver dragen." Doch als het ge- heele Nederlandsche volk niet spontaan stelling neemt tegenover deze moordende en brandstichtende groep en ieder beschaafd en wel denkend mensch zal niet anders kunnen dan zou deze kleine bende ontwor telde elementen wel eens fataal voor ons Nederland sche volk kunnen blijken te zijn. Immers, hoe welwillen- plicht van een ieder, om te helpen, de daders van sluip moorden en brandstichtin gen te vinden en aan de jus titie over te leveren, opdat zij him gerechten straf niet zullen ontgaan. Komt er evenwel geen einde aan de sluipmoorden-campagne, dan zal het Nederlandsche vplk de gevolgen daarvan moeten dragen de bezettende over heid heeft het recht èn dc plicht te eischen, dat de orde volkomen wordt ge handhaafd. „Wat baeten kaers en bril, ■cherming wordt het volgen de '-^schikt Bij de uitoefening van de visscherij öp de Schelde is het den Nederlandschen vis- sehers verboden de Neder- landsch-Belgische watergrens te overschrijden. Den Belgischen visschers, wier thuishavens gelegen zijn tusschen Antwerpen en de Belgisch-Nederlandsche wa tergrens, is het binnenloopen van Nederlandsche havens en het contact zoeken met Nederlandsche visschers en vaartuigen van allerlei aard In Nedeidand, in September 1943. Een nieuw contingent Ne derlandsche vrijwilligers voor de Duitsche oorlogsmarine bij opkomst voor de opleiding. (.SS Bildberichter Fritz/Stapf Paxs.) zoo d'uyl niet sien en wil", verboden. Zij moeten zich luidt een oud NedeVtandschvoortaan bij elk overschrij- rijmpje. Dat het groepje den van de watergrens voor Nederlandsche „uylen" spoe- inklaring en controle aan- dig ziende mag worden enj melden bij de Nederlandsche zal weten, hoe zijn houding douanepost in Bath. Bij het Gemengd Nieuws. in dezen moet zijn Binnenlandsch Nieuws. NIEUWE VONNISSEN VAN HET DEUTSCHE LANDES- GERICHT. Door het Deutsche Landes- gericht zijn en zullen de ko mende weken nog voortdu rend een groot aantal geval len worden behandeld van ,beklaagden. die in strijd met de beschikking van 13 Mei 1943 hun radiotoestellen niet* hebben ingeleverd. Zoo zijn b.v. op een zitting van het Deutsche Landesgericht in Den Haag niet minder dan 13 van dergelijke geval len behandeld. Alle beklaag- den moesten het overtreden der beschikking boeten met verbeurdverklaring van hun (nn.tnllen rvv. la rvl-, o 1 „Q IIUUUL1 tJCll aandoen van een noodhaven moet zich de kapitein onmid dellijk melden bij het naast bij zijnde bureau van de V.G.A.D. Overtreding van deze be schikking wordt overeen komstig par. 7 van de veror dening nr. 100/41 gestraft met gevangenisstraf, in ern stige gevallen ook met tucht huis tot 5 jaar. Deze beschikking treedt in werking op den dag van publicatie. toestellen en kregen behalve gevangenisstraffen ook geld straffen, die meestal een veelvoud bedroegen van de aanschaffingswaarde van de toestellen. Van de in Den Haag be handelde zaken is vooral be langwekkend die van den koopman B. te D. B. had een oud radiotoestel ingele verd en zijn nieuwe verstopt onder het dak van het huis van zijn buurman, zonder dat deze daar iets van wist. Hij was er dus niet voor te ruggeschrokken ook zijn buurman aan een vervolging bloot te stellen. Een 3-jarig knaapje is te Driehuis verdronken. Toen zijn moeder, die in de buurt was, het kind ophaalde, was het reeds overleden. HOEFBESLAG OP DEN BON. 's-Gravenhage, 21 Sept. Met ingang van 1 October a.s. zal het beslaan der paar- den nog slechts kunnen ge schieden. indien de paarden- z.g. toewijzin; voor voetbeslag bij den hoef. smid heeft ingediend- Voor paardenhouders die niet met een hoefsmid in relaüe staan, is een afzon derlijke regeling getroffen. Voor nadere bijzonderheden wordt naar een officieele mededeeling verwezen. INVOERING VAN DEN NORMALEN TIJD. De Ministerraad voor de Rijksverdediging heeft be sloten, in den winter 1943 44 wederom den normalen tijd in te voeren. De overgang van zomertijd op normalen tijd geschiedt op Maandag 4 October 1943, des ochtends te- 3 uur. Op dat oogenblik worden alle klokken een uur achteruitgezet. In een put» te Vriezen- veen is een 4-j. jongetje ver dronken. Dempen kwam te laat. Door met een projec tiel te spelen is te Sexbierum een 16-j. jongen zoo gewond, dat hij spoedig is overleden een 17-j. werd aan de bee- nen gewond twee anderen licht gewond. Ouders, on derwijzers, maakt de kinde ren attent op het gevaar, dat hen kan bedreigen. De 48-j. gehuwde op zichter bij het Prov. Electr. Eedrijf Groningen, H. Ide- ma, is vah 20 m. hoog uit een lift gevallen. Hij werd dood .opgenomen. Gemeente Wieringen. Bewaar uw aardappelschillen de koe maakt er melk van/' HUISAFVAL ALS VEEVOEDER. De veevoederpositie in ons land is moeilijk. Geheel aan gewezen als we zijn op eigen, voorziening, is het onza plicht zorg te dragen, dat ex- voor 'ons vee niets verloren gaat vaxi het beschikbare, kostbare voeder. Er gaat he laas xxog veel verloren niet huisgezin, want het huisge- bij den boer, maar in het zin is xxog altijd een belang- ïüjke producexxt van veevoe der. Niet één huisgezin apart genomen, maar alle veree- xiigde huisgezinnexi van Ne derland tezamen, producee- ren elke week vele duizenden tonnexx afval, waarvaix het overgroote deel uitstekend geschikt is oixx er ons vee, mede te voederen, yooral de aardappelschillen zijn be langrijk, want deze wex-ken sterk melkdrijvend. Ook nu velen aardappelen in de schil eten, blijven er nog ge noeg afval exx schillen over, die waarde hebben als vee voeder. Eigenlijk nxoest het niei xxoodig zijxx de huismoeders nog .eens aan te sporen geen schillen in de vuilnisemmers te doen verdwijnen, maar steeds te zorgen, dat zulk af val klaar staat voor den op haler. - Het afvallenbesluit 1 en 2 van 1940 legt trouwens een ieder de verplichting op, al le afvallen van levensmidde len te bewaren en ter be schikking te stellen van op halers, die van gemeente wege zijn aangesteld. Alleen wanneer men die afvallen gebruikt in eigen huis of eigen bedrijf, is men van dien plicht ontheven. Huismoeders, bewaart dus de aardappèlschillen, de koe maakt er melk van voor Uw kinderen. VARENDE BE^IOLKING CENTR. GEREGISTREERD Nederlanders' die aar boord van vaartuigen (niet woonschepen) verblijven en daarin als regel nachtrusi genieten zullen allen cen- txaal worden geregistreero en opgenomen in het cen traal bevolkingsregister 's-Gravenhage. Uitzondering kan, met toestemming van het hoofd van de rijksinspec tie van de bevolkingsregis ters, worden gemaakt, vooi hen, ten aanzien van wie een bestendig verblijf in oi een bijzondere verhouding tot een bepaalde gemeente- aanwezig kan worden ge- arht. Voor enkele gemeenten zal dit een aanmerkelijke vermindering jt'an het zie lental beteckenen. Voorheen waren bepaalde gemeeixten met zeer lage belastingen bij de schippers bijzonder in trek. Als zoodanig genoot de gemeente Engelen (N.Brj een reputatie. Tallooze scflip- pers, die deze plaats so:n.c sipchts van hooien, zeggen kenden, kozen daar hun vaste domicilie. Het vrij woonplaats kiezen is voor de schipperij nu ech ter voorbij. PETER PECH-AVOND. Het is begrijpelijk, dat Woensdagavond Cinema de Haan tot in alle hoeken was bezet, waar de bekende radioman Peter Pech met zijn gezelschap voor 't voet licht zou verschijnen. Nu, Peter had zijn mop pentrommel niet vergeten en tapte ze naar hartelust, ter wijl zijn waardige partners dc noodige variatie brachten en aan het. cabaretprogram ma fleur en pittigheid gaven. Ook de costumes en decor waren uitstekend verzorgd. Al met al was de „Pech- avond" een succes. POLITIE. Verloren eeii armband vermist een pink. Gevonden een paar been pijpen. en eenige rijwielband- herstelbenoodigdheden. Verloren een vulpen. Inl. Gem.-bode, H.-hoef UITGEBROKEN. Zekere S. R. alhier, die door de politie wegens smok kelarij in verzekerde bewa ring was gesteld, slaagde er des nachts in uit zijn cel te breken. Hij is thans voort vluchtig. Kerkdiensten Wieringen NED. HERV. KERK ZONDAG 26 SEPT. H.-hoef 10' u. Ds. Meijer Drees. □en Oever 2 u. Ds. v. Beek. Westerland 11 uur Zondag school. DOOPSGEZ. GEM. H.hoef HALF' ELF Ds. Lugt. Donderdag 30 Sept. 8 uur Jongerenkring. EVANGELISATIE H.-hoef 10 uur de heer C. N. Graaff. Kapel Den Oever v.nx. 10 u. de hr. O. Deen. Ned. Herv. Kerk W.-land 4.30 uur dhr O. Deen. Eij onze vrijwilligers. Goed gecaoufleerd wox-den de be wegingen van den vijand waargenomen. (SS P.K. Ahrens O-H- Ps). Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.-meer Verantwoordelij Ir voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker. Wieringen. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenpieer Telef. 23. (Na 6 uur' nam. tot 's mor gens 10 uur telef. Midden- meer 10).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1943 | | pagina 1