WIERINGER ERBODE HOOGTEPUNT IN STRIJD AAN OOSTELIJK FRONT. 12e Jaargang Woensdag 29 September 1943 No. 42 NIEUWSBLAD VOOR DE W1ERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Front in de Scwjet-Unie moet worden gezien in het kader van de algemcene Etiropeesche oorlogvoering. Bestrij ding van partisanen achter het front thans vereenvoudigd. wordt, is de bestrijding der' partisanen achter het front, die de Duitsclie ravitaillee- DEFENSIEVE HOUDING SLECHTS TIJDELIJK. Berlijn, 26 Sept. (ANP.) Nu Smolensk, een der sterk ste bolwerken aan het oos telijke front, in handen der bolsjewisten is overgegaan, kan met recht van een hoog tepunt in den strijd aan dit front worden gesproken. Hoewel de strijd nog in alle hevigheid voprtwoedt, heb ben de Duitsche bladen deze gebeurtenissen. die voor niet-ingewijden vrij onver wacht is gekomen, aangegre pen om de situatie aan het oostelijke front nog eens de revue te laten passeeren. Algemeen wordt in het licht gesteld, dat hht front in de Sowjct-Unie, dat nog steeds het belangrijkste wordt ge acht, moet worden gezien in het "kader van de algemeene Europeesche oorlogvoering. Toen bleek, dat'de bolsje wisten gelijktijdig met een Geallieerd offensief in Zuid- Europa, een uiterste krachts inspanning wilden onderne men om met een groote overmacht aan menschen en materiaal het Duitsche front onder den voet te loopen, heeft de Duitsche legerlei ding het besluit genomen, het oostelijke front te ver korten. Gezegd kan worden dat dit doel reeds thans is verwezenlijkt, ofschoon het wellicht noodig zal blijken, dat de Duitsche legers nog verder terugtrekken. De bladen wijzen op de voordeélen van de verkor ting van het front, waarvan in de eerste plaats genoemd moeten worden het vrijko men van de reserves voor nieuwe operaties en het ver korten der verbindirigslmies, die in de Sowjet-Unie en vooral in het komende kóu- de jaargetijde, zulk een be langrijke rol spelen. Een probleem, dat thans aanmerkelijk vereenvoudigd Door lichtvaardigheid in de gevangenis. Een aantal bezitters van radiotoestellen heeft ge meend, zich lichtvaardig niet te bekommeren hm de be schikking van' 13 Mei 1943 vólgens welke radiotoestel len moesten worden ingele verd. Volledig de feiten mis- ring vaak ernstig bemoei-] kennend hebben zij blijk- lijkten. Dit alles helpt het baar aangenomen, dat ongetwijfeld voor de Duit- schers smartelijke verlies van in den wintertijd na zullcen zwaren strijd vero verde gebieden verzachten. Daarbij komt, zóoals de „Völkischer Beobachter" schrijft, dat eeri terugtocht te eerder kon worden ge waagd, daar ook na het af sluiten dezen beweging nog steeds een buitengewoon groot gebied tusschen het Duitsche front en het Duit sche vaderland zal liggen. Voorts «schrijft het blad, dat nog geen oorlog uitsluitend in de verdediging is gewon nen en dat men er derhalve zeker van kan zijn, "dat ook het Duitsche leger in het Oosten niet steeds in de ver dediging zal blijven. In ge lijken zin schrijven «ook de andere bladen. Intusschen zetten de bols jewisten hun aanvallen met onverminderde hevigheid voort en op verschillende plaatsen hebben zij thans de Dnjepr bereikt. Deze ri vier, welker westelijke oever hooger ligt dan de oostelij ke. vormt een duchtige bar rière voor de oprukkende Sowjet-Russen. Slechts aan den bovenloop bij Smolensk is de Dnjepr tot dusver over schreden. Verder stroomaf waarts zijn alle overzetpo- gingen tot nu toe verijdeld. Het bruggenhoofd in het Koebangebied, dat thans zijn beteekenis heeft verloren, wordt door de Duitschers op het oogenblik geliquideerd. Hoewel geleidelijk ook de Krim met afsluiting bedreigd wordt, z'ïjn er geen teeke nen. die wijzen op een ont ruiming van dit o.a. voor het beheerschen van de Zwarte Zee belangrijke sctf iereiland. „Bewaar uw aardappelschillen de koe maakt er melk van." Binnenlandsth Nieuws. Landstand. De heer P. Kout Jr., te Warder, dezer dagen door cïen economischen rechter te Alkmaar veroordeeld tot een maand gevangenisstraf wegens assistentie bij een clandestiene slachting, is op staanden voet uit zijn be trekking van Inspecteur bij den Nederlandschen Land stand ;n Noord-Holland ont slagen. (L.g.P.D.) WAARSCHUWING AAN VEEHOUDERS. Uit Epe wordt gemeld, dat daar een paard door het nuttigen van tabaksbladeren plotseling is gestorven. Dus opgepast Houdt uw paard verre van uw tabaksplanta ge Een dood paard en een leege pijp zouden anders het gevolg kunnen zijn. COMMUNISTEN WEGENS SABOTAGE TERECHT GESTELD. Officieel wordt medege deeld Het door het ^Deutsche Obergericht den 20sten Ju li 1943 wegens sabotage te gen den Jood Jacob Boek man uit Den Haag en Adri- anus Nas uit Voorburg uit gesproken doodvinnis is na onderzoek van de gratie- kwestie voltrokken Boekman en Nas, die reeds voor den oorlog tot de communistische partij be hoorden, hebben ook voor de illegale C.P.N. weder actie gevoerd: CLANDESTIENE SLACHTERS GESTRAFT. De veehandelaars Pieter Hoogenraad en Hendrik van Ellen uit Broek in Water land hebben zich wegens clandestiene slachting van 17 kalveren en 3 schapen moeten verantwoorden voor het Deutsche Obefgericht in Den Haag. Elk hunner werd gestraft met 3 jaar tucht huis, -Hoogénraad bovendien met een boete varr 500 gul den, van Elten met een boe te van 1000 gulden. In plaats van de boete komt in geval van niet betalen yoor elke "100 gulden nog een maand tuchthuis. LOONZAKJE MET GELD IN" KACHEL GEWORPEN. Een fabrieksarbeider uit Wapenveld, die meende, dat zijn vrouw het geld reeds uit het loonzakje 1*ig geno men. hetgeen niet het geval was. wierp het zakje in de kachel. Toen de vergissing werd bemeikt, was het pa-" piergeld reeds verbrand. ROOKT GEEN ONGEFER- MENTEERDE TABAK. 1. Dit kan u ernstig zièk maken. 2. Ze zou zwart branden. 3. Ze smaakt minder goed. 4 Ze beschimmelt spoedig. hun strafbare handelwrijze verborgen zou blijven, of d&t de gevolgen niet al te erg zouden zijn. De lichtvaar digheid van dergelijke op vattingen en handelwijzen moeten thans degenen, die hun radiotoestellen niet heb ben ingeleverd, duur beta len. Het Deutsche Landes- gericht heeft in een groot aantal van dergelijke ge vallen het eindvonnis geveld of zal dit in de komende weken doen. De vonnissen toonen aan, dat de Bezetten de macht ook in dit geval niet. geneigd is, vergrijpen tegen haar beschikkingen te dulden. Alle beklaagden kre gen gevangenisstraffen, die al naar den aard van het geval weliswaar verschillend uitvielen, doch eenige voor- beelden, waarin gevangenis straffen tot 2'Ai jaar werden opgelegd, toonen aan. dat degenen, die hun toestel in strijd met de beschikking niet hebben ingeleverd, door de wet in al haar gestreng heid worden getroffen. In alle gevallen moesten de be klaagden hun vérgrijpen ver der boeten met een geld straf, die meestal een veel voud van de aanschaffings waarde van het toestel be droeg en met verbeurdver klaring van het toestel. ONGELOOFWAARDIGE UITVLUCHTEN. Tijdens de uitgebreide na sporing der politieautoritei ten naar het ongeoorloofd bezit van radiotoestellen is gebleken, dat talrijke perso nen in de meening verkeer den zich door ten deele vol komen ongeloofwaardige uit vluchten aan den plicht tot inlevering te kunnen ont trekken. Talrijke personen, die hun radiotoestel 111 bijna steeds gelijksoortige schuil plaatsen hadden verborgen, motiveerden hun handelwij ze met de verklaring, dat zij geen geldelijk nadeel wilden lijden. Daar qp het onge rechtvaardigd bezit van ra diotoestellen door de be schikking van den höheren S.S.- Polizeifürer van den 13en Mei 1943 hooge straffen zijn gesteld, is deze handel wijze des te onbegrijpelijker waar bij tijdige inlevering, hijdie en toestel inlevert een niet de. waarde en den staat van onderhoud van het toestel overeenkomende ver- geedteig ontvangt. RADIOTOESTELLEN IN KONIJNENHOKKEN. Bij het politie-onderzoek jiaar het onrechtmatige be zit van radio-ontvangtoe stellen is geconstateerd, dat de radiotoestellen, die - in strijd met de beschikking van den Höheren SS- und Polizeiführer van 13 Mei 1943 niet zijn ingeleverd, voor het grootste deel steeds op dezelfde wijze verstopt zijn. Zoo werden b.v. radio toestellen gevonden in schu ren onder stroo en hooi", in voerkisten, konijnenhokken, op zolder, onder den vloer, in waschmanden, onder bed den en bekleede meubelen, in kachels en haarden, in leege, toegedekte tuinvijvers, in prieeltjes^in niet-gebruik- te voertuigen, onder kolen en aardappelen, in schoor- steenen, in ingebouwde kas ten, waarvoor tapijten wa ven gehangen, in bloemstuk ken, in waterdichte kisten in den tuin begraven, in lichtinstallaties en ten dee le zelfs in sanitaire inrich tingen of andere, nog min der geschikte bergplaatsen. In vele gevallen waren de bezitters der toestellen ten zeerste verrast, als zij tot de ontdekking moesten komen, dat het ondoelmatige ver bergen der toestellen had geleid tot aanzienlijke be schadigingen, en zelfs tot onbruikbaarheid. RUNDVLEESCH IN BLIK IN DISTRIBUTIE. Het Bedrijfschap voor Vee en yieesch deelt mede, dat in de eerstkomende weken, behalve versch vfeesch, eveneenscï een beperkte hoe veelheid rundvleesch in blik in distributie zal worden gebracht. De netto-inhoud van deze blikken is ongeveer 850 gram. De consument zou hiervoor aan den slager moe ten afgeven 11" 1 rantsoenen. De verkoopsprijs bedraagt f 1.40 per blik. Indien de consument niet over vol doende distributiebescheiden beschikt om deze blikken in ontvangst te nemen, zal de slager versch vleesch leve- ;en. aangezien de blikken niet uitgewogen mogen wor den verkocht. ZEEP VOOR VUILEN ARBEID. Met ingang van 1 October a.s. komen personen, die zoogenaamden vuilen arbeid verrichten, voor een tijdvak van twee maanden in aan merking voor extra-rantsoe nen eenheidszeep en wasch- poeder. Zij dienen zich vóór 2 Octobèr a.s. tot de plaatse- selijke distributiediensten te wenden ten einde een aan vraagformulier MD 23371 af te halen, dat zij in de week van 4t.m. 9 October a.s. moeten inleveren. Belang hebbenden worden voor na dere bijzonderheden verwe zen naar de publicaties van den plaatselijken distributie- dienst. VEULENMARKTEN. Er zijn eenige markten aangewezen, waar aanvoer en verkoop van veulens mo gen plaatsvinden. 29 Sept. Alkmaar 4 Oct. Schagen 18 Oct. Amsterdam 27 Oct. Alkmaar. Een veulenhouder, die zijn veulen op een markt wenscht te verkoopen, moet minstens 3—4 dagen van tevoren bij zijn PBH een ge- leidebiljet afhalen. Hierbij moet de bij het veulen be- lioorende identiteitskaart en het veeboekje overgelegd worden. Wanneer de' veulen houder op de Markt zijn veu len niet heeft verkocht, kan hij na afloop van de markt bij. de marktadministrtitie een .geleidebiljet verkrijgen uitsluitend voor het terug voeren van het veulen naar van bedrijf eveneens op ver toon van de «identiteits kaart en zijn veeboekje. Wanneer een landbouwer, in het bezit zijnde van een aankoopvergunning voor een veulen, op de markt een veulen heeft gekocht, kan hij na afloop van de markt bij de marktadministratie een gelei>1eb*iljet verkrijgen uitsluitend^voor het vervoer van hel veulen naar zijn eigen bedrijf, zulks op ver toon van de identiteitskaart en zijn veeboekje, alsmede onder overlegging van het voor hemzelf bestemde exemplaar van de aan hem uitgereikte aankoopvergun ning. waaruit moet blijken, dat hij het veulen heeft ge kocht. KAARSEN VOOR STAL- EN VOERTUIG VERLICHTING. Verbruikers van kaarsen voor stalveijiichting en ver lichting van voertuigen kun nen de aanvragen voor de eerste periode voor het sei zoen 19431944, loopende van 1 October 1943 tot en met 30 November 1943, bij de distributiediensten van 27 September as. af tot en met 9 October a.s. indienen op formulier MD 333-02 (voor stalverlichting) en MD 333- 03 (voor voertuigverlichting). De distributiediensten reiken bij het ihdienèn van deze aanvragen aan verbruikers van kaarsen voor stalverlich ting de helft van de in het tijdvak van 1 Octobe 1943 iot en met 30 November 1943 toe te kennen rantsoenbon nen uithet restant wordt uitgereikt, nadat de aanvra gen aan een controle zijn onderworpen. Aan verbrui kers van kaarsen voor ver lichting van voertuigen wor den voor de eerste periode 3 rantsoenbonnen uitgereikt per voertuig, dat gedurende de duisternis wordt gebruikt. De bovengenoemde rant soenbonnen, waarop vermeld staat „één rantsoen kaar sen" zijn voor onbepaalden tijd geldig en geven elk recht op het koopen van l pak a 300 gram kaarsen. Voor verlichting van auto's, carriers, bakfietsen en gewo ne fietsen worden geen kaar sen verstrekt. TEXTIELPRODUCTEN EN KEUKENGEREI VOOR AANSTAANDE MOEDERS. Evenals voor de verstrek king van extra rantsoenen levensmiddelen is voorge schreven. kunnen aanstaan de moeders" in den vervolge reeds 26 weken vóór den v»r- moedelijken datum der be valling in aanmerking ko men voor een textielkaart V 815 (voor haarzef) bene vens een baby-textiekanrt V 615 (ten behoeve van de te verwachten baby) alsme de voor de benoodigde pun ten en vergunningen. Even eens kunnen zij in aanmer king komen voor speciale punten, ter verkrijging- van een babybedkruikje en een vaschteil. Zoowel ter "verkrijging van de bovengenoemde textiel- kaarten. textielpunten en vergunningen, als van spe ciale punten voor een baby bedkruikje en waschteil moe ten zij, evenals tot dusverre, de schriftelijke verklaring van den behandelenden arts of vroedvrouw overleggen. Vlindercollecte Winterhulp 2-4 Oct. Geeft U op als collectant. Xr helpt uw medemensch. Op iedere jas een vlinder Maakt veler zorgen minder. INLEVERING KOOLZAAD VOOR 15 OCTOBER. Het Aan- en Verkoopbu reau van Akkerbouwproduc ten Afd. Noord-Holland deelt mede. dat alle koolzaad vóór 15 October a.s. dient te zijn ingeleverd. Telers, die na bo- vengenoèmde datum dit pro- duet nog op hun bedrijven hebben, stellen zich bloot aan inbeslagname. FABRIKANT DREEF OP GROOTE SCHAAL SLUIK HANDEL. De polities te Eindhoven heeft aldaar een fabrikant aangehouden, die op groote schaal een 'clandestienen handel dreef in garens. Veel al op vervalschte of verloo- pen textielcoupures wist de man de toewijzingen hier voor van de distributie los te krijgen. In deze zaak bleken te vens een aantal Rotterdam mers, die de garens verder verhandelden, te» zijn be trokken. Uit het onderzoek is gebleken, dat dc firma" tevens nog groote partijen actetasschen, schoenen, cos- tuumstoffen. leder en pa pierwaren clandestien ver handelde, Een groote voor raad goederen, waaronder bijna 200 paar schoenen is in beslag genomen. AGRARISCHE UITZEN DINGEN VAN DEN NEDERL. OMROEP IN DE WEEK VAN 3—9 OCTOBER 1943. Land en Volk brengt Zondag 3 Oct. 8.00 uur Dirk v' d' Bospoort begint met zijn praatje ovef den* zin van het boerzijn de ^agrarische uitzendingen van 'deze week. Maandag 4 Oct. 13.00 uur: Wij gaan met dfen verslag gever D. Hiddinga naar een bedrijf in Venhuizen. Dinsdag 3 Oct. 13.00 uur Ditmaal, wordt de aandacht gevraagd voor een beschou wing. over den boer in de' pers Woensdag 6 Oct. 13.00 uur Wij brengen een bezoek aan een landbouwbedrijf in de Wieringermeer. H. n 20.15 uur De heer A. J. Herwig geeft wenken voor onze zelf tuinders cn bloemenliefhebbers Donderdag 7 ,Oct.' 13.00 uur De heer Herwig vraagt nogmaals de aandacht van onze bloemenliefhebbers voor een praatje over de verzorging van de tulpen in den tuin. Vrijdag 8 Oct. 13.00 Nieuws en wenken voor boer en tuinder. 18.45 uurWij brengen nog eens een bezoek aan den lentmeester van de Wierin germeer. Zaterdag 9 Oct. 13.00 uur: We gaan met den verslagge ver D. Hiddinga eens een bezoek brengen aan den ha venmeester van een oud visschersdorp. 13.30 uur: Met Dr. J. H. Schuurmans Stekhoven ma ken wij een radiowandeling. Volksche ^ultuuruitzenilin- en van den Nederlandschen Omroep in de week van 3—9 October 1942. Zondag 3 Oct. 10.00 uur „De dichter van de Lünebur- gerheide." Een klankbeeld rondom Hermann Löns (29 Aug. 185626 September 1914), samengesteld door Sybe Hoogland. Woensdag 6 Oct. 10.3* uur: HARM TIESING. "Een praatje over het leven van dezen Drentschen schrijver. Donderdag' 7 Oct. tijdens pauze Concertgebouw-orkest) ..Idoena, de godin,;der ver jonging." Eenvoordacht uit „Yggdrasil of wereldbouw" van August Heyting. Vrijdag 8 Oct. 19.15 uur Van 't een Op "t ander", een vroolijk Vrijdagavondpro gramma. EINDE VAN DEN ZOMERTIJD. 's-Gravenhage. 25 Sept. De huidige, zomertijd ein digt in Nederland, evenals in liet Groot-Duitsche Rijk, op 4 October 1943 des ochtends cm drie uur. Op dat tijdstip worden de openbare uurwer ken van 3 op 2 uur achter uitgezet. Van het op 4 October 1943 daardoor dubbel voorkomen de uur van twee tot drie uur des ochtdens wordt het eer ste uur aangegeven als 2a, 2a een^ minuut, enz. tot 2a 59 minuten, het tweede als 2b. 2b een minuut enz. tot 2b 59 minuten. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-BoskerM.-meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23. (Na 6 uur nam. tot 's mor gens 10 -hur telef. Midden-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1943 | | pagina 1