WIERINGER 12e Jaargang Zaterdag 2 October 1943 No. 43 NIEUWSBLAD VOOR DE W1ERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. BOLSJEWISTISCHE TEGENAANVALLEN IN ALLE SECTOREN AFGESLAGEN. ïn Zuid-Italic werden Geallieerde strijdkrachten ten Zuiden van de Vesuvius lot staan gebracht. Haven wei ken in Napels vernield om vijandelijke landings pogingen onmogelijk te maken. landingen, de havenwerken grondig vernield. Tegen op levende communistische on rust zijn de scherpste maat- succes van Nieuw duikbootwapen. Hoofdkwartier van den Führer, 30 Sept. (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht deelt mede In den centra- len sector van het Koeban- bruggenhoofd mislukte een aanval van sterke vijande lijke strijdkrachten. Tegen ons afweerfront in het gevechtsgebied van Sa- porosje hebben de bolsjewis ten. terwijl zij talrijke ver- sche divisies meedoogenloos in het vuur wierpen en krachtig door slagvliegtui gen werden gesteund, nieu we doorbraakaanvallen ge daan. Zij werden overal bloedig afgeslagen. Aan den midden-Dnjepr zette de vijand zijn pogin gen, de rivier over te steken, op talrijke plaatsen voort. Een eigen tegenaanval wierp dc bolsjewisten uit een brug genhoofd, dat zij in het on overzichtelijke terrein had den kunnen. Ini den centralen front sector voeren onzen troepen, Sn weerwil van de moeilijk ste weers- en terreinomstan digheden en onder voortdu rende afweer van deels hef tige vijandelijke aanvallen, de bevolen bewegingen uit. Aan het Zuid-Italiaansché front volgde de vijand onze ■bewegingen over het alge meen slechts met vrij zwak ke strijdkrachten. Britsche gepantserde strijdkrachten, die ten Zuiden van den Ve suvius krachtig volgden, werden tot. staan gebracht. In de achter ons front gele gen stad Napels zijn. ter ver hindering van vijandelijke regelen genomen. Be zuivering van Noord- oost-Italtë' van Sloveensche en communistische benden in het gebied ten oosten van Görz maakte goede vorde ringen. De bandieten verlo ren de laatste dagen meer dan 1000 man aan dooden en verscheidene duizenden gevangen. Britsche bommenwerpers vlogen in den afgeloopen nacht het Rijnlandsch-West- faalsche gebied binnen en wierpen zeer verspreid bom men op woonwijken van verscheidene ulaatsen, voor al op Bochum. Eenige kerken en ziekenhuizen werden ern stig getroffen. De bevolking ieed verliezen. Het aantal neergeschoten vliegtuigen wordt op het oogenblik nog vastgesteld. Duikbooten hebben in den strijd tegen de vijandelijke landiiigsvloot in de Middcl- landsche Zee en den vijan- delijkcn aanvoer op den At- lantischen Oceaan 6 sche pen met een gezainenlijken inhoud van 42.200 ton en een torpedojager tot zinken gebracht. Duitsche vlootstrijdkrach- ten, het afweergeschut van koopvaardijschepen en ma- rineluchtdoelgeschut vernie tigden van 1 tot 30 Septem ber 121 vliegtuigen. Aan deri geslaagden afweer van den gisteren gemelden luchtaan val op de haven van Con- stansza heeft Roemeensch luchtdoelgeschut een groot aandeel gehad. 1000 ton aardappelschillen beteekent een uieeh voedsel voor 5000 koeien. Gemengd Nieuws. HERFSnVEDSTRIJDEN IN AVEGOOR. 's-Gravenhage, 23 Sept. Op Zondag 3 October a.s. zullen in het S.S.-Ausbil- dungslager Ayegoor de eer ste Germaansche herfst- sportwedstrijden in Neder land worden gehouden. Als punt een staat op het programma de herfstkampi- oenschappen der Germaan sche S.S. in Nederland, als punt twee herfstkampioen- schappen van de S.S.-und Polizeisportgemeiuschaft Niederland en tenslotte ver gelijkingswedstrijden tus- schen de Hifclerjugend en Jeugdstorm. Avegoor is voor de Neder landsche S.S.-mannen een begrip geworden. Hier heb ben de meesten hun eerste opleiding ontvangen. Een opleiding, die hun niet al leen maakte tot lichamelijk weerbare mannen, maar ook de gedachte meegaf voor het leven, van het groot- Germaansche rijk, waarvan, de vormen moeten groeien en aan welke totstandko ming zij nu reeds kunnen werken door hun aandeel bij te dragen in' den strijd voor de toekomst van Ger- manje. De lichamelijke opvoeding neemt in Avegóor een zeer belangrijke plaats in, als onderdeel van de opvoeding toteen soldateske levens houding'. Zij moet laten aan voelen, dat het iets heerlijks is, wanneer men zich mag inzetten voor het bestaan van zijn volkzij moet vreugde wakker roepen over het feit, dat men zich weer baar weet en een geest van weerbaarheid aankweeken. De lichamelijke opvoeding in Avegoor beoogt den jon gen man die eigenschappen te doen verwerven, welke hij moet bezitten om den strijd te moeten doorstaan. In dit licht moet men de komende wedstrijden in Avegoor zien, een sportieve krachtmeeting, die de ka meraadschap doet groeien en bloeien tot nieuwe kracht van ons oude werelddeel. WERP GEEN SCHERPE VOORWERPEN TUSSCHEN DE AARDAPPELSCHILLEN. '-Gravenhage, 28 Sept. Wat doet U met uw oude scheermesjes Die vraag is nog nooit afdoende beant woord, maar één ding is zeker de oude mesjes mo gen in geen geval gewor pen worden in den emmer, waarin moeder-de-vrouw het huisafval bewaart, t.w. aard appelschillen. etensresten, enz., want dit afval is^ be stemd om er ons vee mee te voederen. Eén meisje kan de dood van een melkkoe ten gevolge hebben, als het m e t do aardappelschillen in de maag van de koe terecht komt. Ook een naald of elk ander scherp voorwerp kan ernstige schade toebrengen aan het vee. In plaats van dc melkproductie te verhoo- gen, door middel van aard appelschillen, die zoo prach tig melkdrijvend werken, zou men, door onachtzaamheid niet alleen een stuk vee smartelijk doen lijden, maar tevens de melkproductie be- nadeelen. Wat 'U dus ook met Uw oude scheermesjes doet, gooi ze nooit tusschen de aardappelschillen. „Scherp" is geen veevoer. „Scherp" vermoordt ons vee. „FIETS GELEEND." Eigenaar mocht zijn karretje uit de sloot vïsschen. Terwijl de heer Beers, amb tenaar bij de C.C.D. te Texel Woensdagavond een kort be zoek bracht aan de familie HKeesom, Molenstraat al hier, ging een tot no^ toe onbekende dader er met zijn fiets vandoor, welke op het erf stond. Beers had het rij wiel wel op slot gedaan, maar had verzuimd, het sleuteltje er uit te nemen. Toen hij na een kwartier weer op zou stappen, bleek de fiets ver dwenen. Beers stelde de po litie met de diefstal in ken nis en was de volgende mor gen bij de eerste boot pre sent om een'oogje in T zeil te houden, voor het geval .de zwijntjesjager met de fiets vaste-wal-waarts wilde. Geen resultaat. Toen een verkenningstocht naar Den Hoorn. Daar zag hij even voor Hoeve St. Donatus het achterwiel van een fiets uit een sloot opsteken Het bleek zijn eigen rijwiel, nog maar het achterwiel was van beide banden voorzien, zoo krom, dat van berijden geen sprake meer kon zijn. Tex. Crs. EEN BIJZONDERE POST ZEGEL VOOR DEN DAG VAN DEN POSTZEGEL. Met een toeslag voor phila- telistische doeleinden. Voor den Dag van den postzegel wordt van 9 Octo ber t/m 8 November a.s. een bijzondere postzegelver krijgbaar gesteld in de ankeerwaarde van 7' ,'s ct., maar tegen een verkoops prijs van 15 cent. De netto- opbrengst boven de fran- keerwaarde is bestemd voor phjlatelistische doeleinden. J. H. Strube heeft den zegel ontworpen, in iiggen- den vorm, hij draagt de af beelding van een Neder- lundsche postkar uit de 19e eeuw. Verdere gegevens zijn afmetingen 31'x 24' U mm (beeldvlak 28' x 21 mm), kleur bruinachtig rood, vel len van 100 stuks. Dé geldig heidsduur loopt t/m 31 De cember 1943 Een bijzonder stempel zal worden gebruikt op de post- zegeltentoonstellingen van de Postzegelvereeniging Bre da op 10 October en van de Amsterdamsche Postzegel vereniging De Philatelist op 9 en 10 October. TEXTIELPUNTEN GELDIG VERKLAARD. Met ingang van 1 October worden de punten 51 tot en met 60 van de textielkaar- ten voor vrouwen en meis- jos van 15 jaar en ouder, gemerkt „V 215", en de pun ten 11 tot'en met 20 van de textiel-toeslagkaarten voor jongens en meisjes van 15 tot 18 jaar, gemerkt „V 715", voor den aankoop van tex tielproducten geldig ver klaard. NIEUWE BON VOOR HON DEN- en KATTENBROOD. Van 1 tot en met 31 Oct. a.s. worden op bon no. 19 van de voederkaarten voor honden dezelfde hoeveelhe den hondenbrood beschik baar gesteld als op den bon voor de afgeloopen periode. Op bon no. 19 van de voe- derkaart voor hondenbrood (groep K) wordt over ver melde periode lVa kg katten-, brood beschikbaar gesteld. Na 31 October is bon 110. 19 van vermelde kaarten ongeldig. UITREIKING VAN NIEUWE BONKAARTEN VOOR VOEDINGSMIDDELEN. De plaatselijke distribu tiediensten reiken van 4 tot en met 30 October a.s. tegen overlegging van de stam kaart en tegen in ontvangst neming van een bon van het inlegvel voor voedingsmid delen, fut, en wel aan hou ders van een inlegvel K 1 of L 1 een bonkaart K 122 aan houders van een inleg vel K 2 of L 2 een bonkaart K 222 aan houders van een inlegvel K 3 of L 3 een bon kaart K 322 aan houders van een inlegvel K 4 of L 4 een bonkaart K 422. Zij, die geboren zijn tus schen 3 October en 1 Novem ber van de jaren 1922, 1929 of 1939 dienen hun inlegvel te ruilen, alvorens hun bon kaarten in ontvangst te ne men. Men kan zijn kaarten uitsluitend afhalen bij den distributiedienst der gemeen te, waar men in het bevol kingsregister is ingeschre ven. Een uitzondering wordt gemaakt voor schippers, woonwagensbewoners (voor zoover zij zijn opgenomen in het vCentraal Bevolkings register), gedetacheerde ma- rechaussée's), de vaste be volking van kostscholen e.d. en voor hen, die tengevolge van oorlogsomstandigheden tijdelijk elders verblijven. Bij de uitreiking der kaar ten wordt die bon van het inlegvel verwijderd, waar van het nummer overeen komt met het nummer dei- uitgereikte bonkaart voor voedingsmiddelen. Voorts wordt rechts naast het vak je S 12 der stamkaart een kruis geplaatst. Bij uitreiking van bon kaarten voor bij zonderen ar beid. welke gedurende deze periode' eveneens plaats heeft, wordt rechts naast het vakje S 12 een aanteekening geplaatst. Men ga direct bij ontvangst der kaarten na of men alle bescheiden waarop men recht heeft ontvangen heeft. Latere reclames worden niet in behandeling genomen. WEER DRIE BRANDSTOF- FENBONNEN AANGEWEZEN Bestellingen op de vorige bonnen hebben voorrang I De Secretaris-Generaal van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend, dat van 1 October 1943 tot en met 29 Februari 1944 elk der bonnen „20 B.V.", „21 B.V." en „22 B.V." van de voor het stookseizoen 1943 1944 uitgereikte brandstof- fenkaart „T 16" recht geeft op het koopen van één een heid vaste brandstoffen met uitzondering van fabrieks- turf. Ten aanzien van handela ren, die nog bestellingen op reeds eerder voor het stook seizoen 1943/44 geldig ver klaarde brandstoffenbonnen hebben uit te voeren, geldt het voorschrift, dat deze be stellingen met voorrang moeten worden uitgevoerd. Met betrekking tot de brandstoffenvoorziening van kamerbewoners, die in te genstelling tot de overige huisbrandverbruikers niet in de gelegenheid konden wor den gesteld een gedeelte van hun winterrantsoen reeds irï de. zomermaanden op te doen, is den handel medege deeld, s.dat op de aan deze categorie van verbruikers in de maand October uit te reiken rantsoenbonnen voor dc eerste periode, eveneens met voorrang moet worden geleverd. Kleinere en grooterc huisbrand verbruikers. Van 1 October 1943 tot en met 30 April 1944 geeft eik van de met „Brandstof fen één eenheid periode 5", „Brandstoffen éen eenheid periode 6", „Brandstoffen één eenheid periode 7" en' „"Brandstoffen één eenheid periode 8" gemerkte bonnen eveneens recht op het koo pen van één eenheid vaste» brandstoffen met uitzonde ring van fabrieksturf. Deze periodebonnen zijn uitge reikt ten behoeve van klei nere huisbrandverbruikers in de goepen B, C, D en E-rood, alsmede aan verbruikers, welke 'een rantsoen hebben ontvangen voor de verwar ming van een zich in hun woning bevindende ruimte voor bijzondere doeleinden. De grootere huisbrandver- biuikers in de groepen B, C. D en E-rood dat zijn zij, die van de brandstoffencom- rnissie, waaronder zij ressor teeren, een identiteitskaart hebben ontvangen wor den binnenkort door den plaatseliljken distributie- dienst opgeroepen, teneinde op een door dezen dienst nog nader bekend te maken dag de toewijzingen voor de vijfde, zesde, zevende en achtste periode in ontvangst te nemen. Ook de hier be doelde toewijzingen geven recht op het betrekken van fabrieksturf. BONAANWIJZING VASTE BRANDSTOFFEN VOOR KOOKDOELEINDEN. Van 1 October 1943 tot en met 30 April 1944 geven de bonnen „16 KF" der kook- kaarten voor vaste brand stoffen ,.U 115" recht op het koopen van één eenheid vaste brandstoffen, met uit zondering van fabrieksturf. Den op kookkolen aange wezen gezinnen wordt me degedeeld, dat het in de be doeling ligt, gedurende het jaar 1 Mei 1943 t/m 30 April 1944 in totaal 8 bonnen van de kookkaart „U 115" aan te wijzen, zoodat behalve bon ..16 KF" nog twee maal een bonaanwijzing in genoemde periode zal plaats vinden en wel één bon op 1 November a.s. en-één bon op 1 Febru ari 1944. GENERATOR - ANTHRA- CIET en -TURF IN OCTOBER 1943. Van 1 t/m 31 October 1943 geeft elk der bonnen „Gene rator- anthraciet twee en twntigste periode" recht op hetkoopen van 1 hectoliter (max. 75 kg) anthraciet- nootjes IV of V gedurenap hetzelfde tijdvak geeft elk der bonnen „Generatorturf" twee en twintigste periode" recht op het koopen van 50 stuks baggerturf. De viering* van bet 9-jarig bestaan van den Nationaïcn Jeugdstcm. Tijdens de toespraak van Max Blokzijl tot de Blauwhemden. Op het Museumplein te Amsterdam. (Stapf Reijnhoudt Paxs). NIEUWS IN 'T KORT. Bij het spelen is te Sneek de 4-j. F. Jillings te water geraakt en verdron ken. Minder kinderverlam ming te Amsterdam in de v/eek van 1118 Sept. 20 ge vallen in voorgaande wa ken gemiddeld 50. Bij het appelsplukken is te Geleen pen 57-j. gehuw de man, vader van eenige kinderen, uit een boom ge vallen. Hij werd dood opge nomen. Tijdens afwezigheid werd uit de buffetla van een caféhouder aan het Rem brandsplein te Amsterdam f 15000 gestolen. tin de brandkast met zooveel geld.) Een melkauto moest te Heilo plotseling uitwijken voor een kind, dat op de rij weg speelde. Eenige bussen tuimelden tegen de grond, waardoor 2000 L. melk ver loren ging (Dgbl. N.H.) Dank zij de NVD en NSV konden 600 Geldersche kinderen zes heerlijke weken in Salzburg doorbrengen. De gewichtstoename bleek zeer aanzienlijk, velen hadden nieuwe kleeren gekregen. In een pension te Am sterdam vond men een kin derlijkje. Gebleken is, dat een 2-jarige dienstbode uit Leeuwarden daar haar in Nov. geboren kindje door verstikking had gedood. Ze borg het lijkje in een doos in een kachel. Thans is ze gearresteerd. Op schandelijke wijze werd in een wei bij Apel doorn een dragende koe af gemaakt. Nadat men het dier zwaar had gewond, moet het nog door de wei zijn gehold. Bijna alle vleesch werd door de daders meegenomen. Men is de daders op het spoor. Mond- en klauwzeer hebben we in ons land op meer dan 14000 boerderijen. In N-Holl. in de week van '5—12 Sept op .2690 (266 meer dan in de week daar voor.) De vrouw, die geruime tijd niet thuis was, daar zij haar zieke moeder verpleeg de, vond bij haar thuiskomst haar* huis in de Kr. Mij drechtstraat te Amsterdam vrijwel van alle huisraad kleeren enz. beroofd. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.-meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux HIppolytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23. (Na 6 uur nam. tot 's mor gens 10 uur telef. Midden- meer 10).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1943 | | pagina 1