WIERINGER 12e Jaargang Zaterdag 16 October 1943 No. 47 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. GEALLIEERDEN DWINGEN PORTUGAL STEUNPUNTEN OP AZOREN AF. BRITSCHE EN PORTU- GEESCHE VERKLARINGEN. Stockholm, 13 Oct. Naar de Britsche berichtendienst meldt, heeft Churchill in het Lagerhuis medegedeeld 'dat de Portugeesche regeering zich op Britsch verzoek be reid verklaard - heeft Enge land bepaalde faciliteiten op de Azoren toe te staan, op dat de Britsche koopvaardij op de Atlantische Oceaan beter beschermd kan worden. De overeenkomsten zijn, naar Churchill zeide, van tijdelijke aard, zoodat alle Britsche strijdkrachten bij het einde der vijandelijkhe den van de Azoren terugge trokken zullen worden. Groot-Brittannië zal de Por- tugeezen op de Azoren de noodige militaire en andere aanvoer doen toekomen. De overeenkomst aldus beweerde Churchill; bevat niets, dat op de een of an dere wijze invloed zou kun nen oefenen op de nog steeds bestaande wensch der Portugeesche regeering een politiek van neutraliteit op het Europeesche vasteland, te handhaven en daardoor een vredeszone op het Iberi sche schier-eiland te vor- .men. Portugeesche verklaring. De Portugeesche regeering heeft de tekst gepubliceerd van de verklaring, door de Engelsche regeering in het! Lagerhuis afgelegd in over leg met de Portugeesche re- geering. Aan deze verklaring aldus de officieclc mededee- ling, meent de Portugeesche regeering te moeten toege ven, dat ^de regeering er steeds op heeft gewezen, dat, hoewel zij oprecht wenschte de neutraliteit te handhaven zij deze neutraliteit als aan voorwaarden gebonden be schouwde, met het oog op een eventueel in werking t'eden van de Engelsch-Por tugeesche alliantie. In de tweede plaats, dat de Portu geesche regering, die steeds de verplichtingen, voortvloei ende uit het niet-aanvals- verdrag en de. aanvullende protocollen met Spanje, is nagekomen heeft kunnen constateeren, dat in dit op- zich| de Portugeesche poli- Berlijn niet verrast. De diplomatieke corres pondent van het D.NB. dr. Siegfried Horn schrijft „De door Churchill mede gedeelde Anglo-Portugeesche overeenkomst, betreffende het beschikbaarstellen van lucht- en vlootbases op de Azoren heeft in Berlijnsche politieke kringen geenszins verrassing - gewekt, aangezien sedert eenige tijd een toene mende activiteit van Engel sche en Amerikaansche a- genten te Lissabon en Opor- to kon worden waargeno men, en de laatste dagen de geruchten over aanstaande Anglo-Amerikaansche actie tegen deze Portugeesche ei landengroep talrijker wer den. Als de Wilhelmstrasse op dit oogenblik van com-| mentaar afziet, dan is dat, omdat men aanvullende in lichtingen, vooral uit Lissa bon, afwacht. Niettemin hoort men in Berlijnsche. politieke kringen de opvat ting, dat Portugal zeer klaar blijkelijk zich onder sterke Anglo-Amerikaansche druk bereid verklaard heeft tot concessies, die in Engeland en de V.S. onmiddellijk wor den naar voren gebracht als een buitengewoon waarde volle creditpost in hun strijd tegen Duitschland en dan ook propagandistisch uitge buit worden. tiek door de Britsche regee ring niet slechts gerespec teerd, maar met sympathie gadegeslagen is. De Portugeesche regeering heeft in Spanje reeds een uitvoerige verklaring over deze aangelegenheid afge legd. TEGENMAATREGELEN VAN DUITSCHLAND. Berlijn, 13 Oct. In toon aangevende kringen der Rijkshoofdstad wordt te kennen gegeven, dat het ge juich der Anglo-Amerikanen over hun coup ten aanzien van de Azoren wellicht iet wat voorbarig is. De mili taire en strategische voor deden, die men zich aan geene zijde van de bezetting belooft, zullen, zoo wordt verklaard, waarschijnlijk door de voorzorgsmaatrege len opgeheven worden die van Duitsche zijde in volle bekendheid met de sedert lang ondernomen manueu- vres tijdig genomen zijn. Verwacht moet worden, dat een officieel standpunt van de Rijksregeering ten opzichte van de Britsch-Por- tugeesche overeenkomst ov.er de Azoren binnenkort zal afkomen. Daarbij zullen dan waarschijnlijk preciseeringen gegeven worden ten opzich te van de conclusies, die van Duitsche zijde getrokken worden uit het optreden der Engelschen. „De koeien loeien om aardappelschillen." Gemengd Nieuws. Radio's inleveren Verbeurdverklaring huis raad eerste strafmaatregel. De höhere SS-und Polizel- fiihrer maakt bekend Aan mijn bekendmaking van 2 October 1943, volgens welke aan de personen, die hun radiotoestel, voorzoovcr dit valt onder de inleverings plicht, vóór 20 October 1943 inleveren, vrijstelling van straf wordt toegezegd, heb ben duizenden gevolg gege ven. Er wordt nogmaals na - drukkelijk op gewezen, dat tegen personen, die na 20 October 1943 nog, zonder daartoe gerechtigd te zijn, in het bezit zijn van een i-a- dioloestel met bijzondere strengheid zal worden opge treden. Tegen hen kunnen volgens par. 10 van mijn veror dening van 13 Mei 1943 be- treffendo het verbeurdver klaren van radio-ontvang toestellen gevangenisstraf fen en boelen tot een onbe perkte omvang worden uit gesproken. Bovendien kun nen tegen hen maatregelen tier Sicherheitspolizei bevo len worden, in het bijzonder ook verbeurdverklaring van lmn roerend en onroerend vermogen. Ik vestig er in het bijzon der de aandacht op, dat ik in ieder geval van niet-inle- vering of van heimelijk weg werken van een toestel als eerste strafmaatregel last zal geven tot onmiddellijke verbeurdverklaring van het geheele huisraad met inbe grip van de meubels, ten gunste van slachtoffers vatf bombardementen. Wie vrijgesteld zijn. Er wordt nogmaals op ge wezen, dat slechts die per sonen vrijgesteld zijn van de plicht tot inlevering van hun radiotoestel, die in het bezit zijn van een officieele voorloopige „Bescheinigung"; de officieele voorloopig „Be- scheinigungen" zijn op volg orde genummerd aan de eene zijde bedrukt met Duit sche, aan. de andere* met Nederlandsche tekst. Boven dien. moeten de „Bescheini- gungen," voorzien zijn van een dienststempel der Dienst stelle, die de Bescheinigung heeft uitgereikt. Alle andere Bescheinigtmgen van Dienst stellen of personen zijn on geldig en beschermen de bezitters niet tegen bestraf fing, wanneer de toestellen niet voor de vastgestelde ter mijn worden ingeleverd. Wie een verzoek om vrij stelling van de inleverings- vcrplichtmg heeft ingediend en tot heden nog niet de bovengenoemde Bescheini gung heeft ontvangen, moet zijn verzoek als ajgewezen beschouwen en derhalve zijn radiotoestel onverwijld in leveren. MUSSERT BEZOEKT HET NED. ARBEIDSFRONT. Mussert bracht Maandag, vergezeld van General-Kom- missar Z. B. V. Ritterbusch en den Obmann van het Deutsche Arbeitsfront, Kretschmar, een bgzoek aan het NA.F. en eenia^ van zijn instellingen Te Amsterdam in het groote gebouw van „De Ar beiderspers" leidde de direc teur, de heer H. J. Kerk meester het gezelschap rond. Vervolgens begaf dit zich ïïaar het „Huis van den Ar beid" in de P. C, Hooftstraat, v/aar de landelijke leiding van het N.A.F.. is gevestigd, waar de Arbeidsfrontleider een uiteenzetting gaf van het vele werk, dat ten be hoeve van de Nederlandsche werkers in Duitschland wordt verricht. Hier werd een kor te film over het Arbeids front vertoond.,- Onlangs heeft het Arbeids front het nieuwe vormings oord „Drakenburg" in ge bruik genomen, dat gelegen is in de fraaie omgeving van Hilversum. Dit vor mingsoord neemt in het Ar beidsfront een belangrijke plaats in en het was dan ook begrijpelijk, dat de Lei der en General-Kommissar Ritterbuschzich vervolgens daarheen begaven. Hier hield de Leider een rede, waarin hij in het bijzonder ér op wees, dat het nat.-socialisme nog geen vaste afgeronde gestalte heeft aangenomen en zich nog in de beginpha- se van zijn ontwikkeling be vindt. Het zal nog wel 40 of 50 jaar duren, alvorens het nationaal-socialisme vasten vorm zal hebben aangeno men. Velen begrijpen den ontwikkelingsgang niet en verwarren de werkelijkheid van heden met het practi- sche nationaal-socialisme. Zij vragen Is dit nu. nati onaal-socialisme Wij ant woorden Neen, dit is geen nationaal-socialisme, maar oorlog, aldus de Leider. On ze volkskracht, de arbeids kracht van onze werkers is voor een groot deel gewijd aan de oorlogvoering. Voor ons bestaan blijft steeds minder over.'Als wij er ech ter in slagen door alle moei lijkheden heen onze arbeids kracht en ons verstand te bewaren, dan zullen wij bo ven dit dieptepunt in de geschiedenis uitkomen. Dan zal ook de Nederlandsche arbeider het hooge levens niveau hebben bereikt, dat het nationaal - socialisme zich ten doel he'eft gesteld. Dan zal het velen gemakke lijker vallen ons te gelooven. Het N.A.F. zal het leeuwen deel van deze groote taak, den Nederlandschen werker een betere toekomst te ver zekeren, te vervullen heb ben. Wij moeten er komen in het vaste geloof, dat alleen als Duitschand dezen oorlog wint, ons volksbestaan ver zekerd is. Zou dit niet het geval zijn, dan zou alles ver loren zijn, omdat Europa en daarmede ook ons land in de klauwen van het bolsje wisme kpmen. WijvjMen den ingeslagen weg veivcflgen en door alle moeilijkheden heen zal het nationaal-socialisme zege vieren, aldus" besloot de Lei der. NIEUWS IN 'T KORT. Gemeente Wieringen. In een graansilo te Am sterdam is een 17-jarige jongen van 10 meter hoogte doodgevallen. Een hond beet te Eder- veen acht schapen dood. In een regenput bij zijn huis is te Eefde het 4-jarig zoontje van G. Dommerholt verdronken. Door kolendamp is te Leeuwarden 'de heer Ham stra, C. Fred.staat, gestikt zijn vrouw is zwaar ziek. Later wordt gemeld dat ook de vrouw van den heer Hamstra te Leeuwarden aan' de gevolgen van kolendamp vergiftiging is overleden. Een winkelier te Weke- om (G.) kreeg wegens prijs opdrijving proces-verbaal ook verlangde hij tegenpres taties bij verkoop van bQter of eieren. Onder een bijbel vond men „m'arte" facturen met opschriftTe vernieti gen na ontvangstdenk om de controle. In een stilgelegde fa briek te Kaatsheuvel werden toch schoenen vervaardigd. Ze werden voor enorme be dragen verkocht. 70 paar werd in beslag genomen. Kerkdiensten Wieringen NED. HERV. KERK ZONDAG 17 OCTOBER. O.-land ÏO1/» Ds. v. Beek. W.-land 2'/s uur Ds. v. Beek. Donderdag 21 Oct. 8 uur V.C.J.B. te H.-hoef, Zaterdag 23 Oct. Tri uur Jongenscatechisatie te Hip- 'polytushoef. DOOPSGEZ. GEM. GEEN dienst. AUTOBOTSING. Woens dagmorgen botsten twee vrachtauto's op de hoek van de Nieuwstraat tegen elkaar. Eén vrachtauto liep vrij ern stige schade op. POLITIE. Verloren een portefeuille met inhoud een modeboek, een kous en een sleutelbos. Inl. Gem.-bode, H.-hoef. Een savoijekool van 10 kg werd door G. de Roller te Earneveld geoogst. Duizend paar schoenen werden in beslag genomen bij een winkelier te Maas tricht, die er te veel geld voor vroeg. NIEUWE BONNEN. Van 17—30 OCTOBER. 43-44 A 4 r. brood of gebak. 4S-44 B 1 r. brood of gebak. 43-44 1 r.. br„ geb. of besch. 676-677 1 r. br.. geb. of bloem 678 Alg. 125 gr. Havermout 679 Alg. 125 gr. Peulvruchten 680 Alg. 1 rants. Verv. 43A Kind.voeds. 250 gr. Gort 43B Kind.voeds. 250 gram Rijst of Gort.j 43A Boter Vu rants. Boter of Rundvet. 43B Boter Va rants. Marg. Alg. 150 gram Kaas 43/44 Melk 1 3/4 1. melk. 43/44 Taptemelk 1 3/4 L.. 43-44 Aardapp. 2 kg. aardapp. 43-44 Toeslag 1 kg Aardapp. 682 Alg. 250 gram Jam. 42 Versn. 100 gr. Suikerw. of Chocolade. 43 Versn. 100 gr. Suikerw. 43-44 Tabak 1 rants. Tabak Sigaren of Cigaretten. Bijzondere rantsoenen 44 B Boter 4-62 Reserve Va rants. Margarine. Gem. Wieringermeer. BENOEMD. De heer A. v. d. Slikke is benoemd tot nachtwacht in dienst def Gem. Wieringer meer. Onze mannen in het Oosten. (SS P.K7 Böhm O-H P s) Kerkdiensten W.-meer. ZONDAG 17 OCTOBER. NED. HERV. KERK Sootdorp 10 u. cd- Rienstra. M.-meer 10 u. doopdienst ds. Germans. W.-werf 10 u. Jeugddienst Ds. Meijer Drees. W.-werf 3 u*Doopdienst ds. Germans. NED. HERV. GEM. Kerkdiensten Medemblik. M.blik 10 u. Ds. B. de Jong. Predikbeurten Opperdoes. NED. HERV. KERK. Opperdoes v.m. 9.30 uur Ds. Bredschneijder. Opperdoes 2 uur Ds. Bredschneijder. POLITIE. Verloreneen paar lede ren. klompsokken. Gevonden een rugzak met kleedingstukken. Inl. Politie Slootdorp. POLITIE. GevondenKinderarm bandje en een ratel. Verloreneen heeren polshorloge. Inl. Politie Middenmeet. Nederlandsche vrijwiligers bij de Duitsche oorlogsmarine. De beëediging. De commandant schouwt de troepen. (Andres/Stapf Paxsh, Tegen het bolsjewisme. MELDT U VOOR DE WAFFEN-SS EN DE LANDWACHT. Het ss-ersatzkommando deelt medeiedere gezonde Nederlander, in den leeftijd van 1745 jaar, kan zich vrijwillig bij de hieronder vermelde adressen vervoe gen, ten einde gekeurd te worden voor de waffen-ss of de landwacht. Tijdens de keuringen wor den alle inlichtingen ver strekt met betrekking lot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, etc. Vrijwilligers, die om be paalde redenen in Nederland moeten blijven, kunnen dienst nemen bij de landwacht of bij het ss-wachtbataljon in Amersfoort. Ook vrijwilligers voor de Duitsche kriegsmarine kun nen zich aanmelden zij. die tot de germaansche ss' in Nederland toetreden wil len, kunnen zich eveneens aanmelden. Personen tusschen 1830 jaar, die aanmeldingspliclitlg zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aan melden en worden geduren de hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de waffen-ss kan ieder worden, die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft be wezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend, r slissend voor bevordering zijn karakter, gedrag, pres tatie. 18' Oct. 1943 9—14.0(7 uur Rotterdam Deutsche Haus, Westzeedijk. 19 Oct. 1943 9—12.00 uur Breda Restaurant Modern, Markt. 19 Oct. 1943 -15—18.00 uur Den Bosch Hotel Nootd-Bra- bant, Mar-kt 45. 20 Oct. 1943 9—12.00 uur Venlo Deutsche Haus, Eg- mondstraat 16. 20 Oct. 1943 15—18.00 uur Arnhem, Café Royal. 21 Oct. 1943 9—12.00 uur Hengelo, Café Modern, Spoorstraat 18. 21 Oct. 1943 9—12 nul- Zwolle, Hotel Gijtenbeek. 22 Oct. 1943 9—12.00 uur Assen, Concerthuis a.d. Vaart. 22 Oct. 1943 15—-18.00 uur Groningen. Concerthuis Poelstraat. 23 Oct. 1943 9—12 uur Leeuwarden, Huize Schaaf. Breedstraat. 24 Oct. 1943 9—14 uur Amsterdam. Dam 4. 25 Oct. 1943 9—13.00 uur Utrecht, N.V. Huis, Oude Gracht 245. 26 Oct. 1943 9—14.00 uur Amersfoort, Ro. Durchgangs- lager, Ueusdeurweg. 27 Oct. 1943 9—14.00 uur Den Haag, Café Den Hout, Eezuidenhoutscheweg. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.-meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hïppolytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23. (Na 6 uur nam. tot 's mor gens 10 uur telef. Midden- meer 10).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1943 | | pagina 1