WIERINGER 12e Jaargang Zaterdag 23 October 1943 No. 49 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. NOG ZWARE AFWEERSTRIJD BIJ KREMENTSJOEG. Doorbraakpogingen tusschen Kiejev en Gomel afgeslagen. Nieuwe Sowjet-aanvallen ten Noorden van de Zee van Azov. LEVENDIGE ACTIVITEIT IN ZUID-ITALIË. Hoofdkwartier van den Fiihrer, 20 Oct. (D.N.B.) Het opperbevel der Duitsche weermacht maakt bekend Ten Noorden van de Zee van Azov hebben de Sowjets opnieuw ons front aangeval len. Teil Zuid-Oosten van Kre- mentèjoeg duren de zware afweergevechten met onver minderde felheid voort. Tusschen Kiejev en Gomel zijn op verscheidene plaat sen uitgevoerde vijandelijke doorbraakaanvallen na ver bitterde. den geheelen dag aanhoudende gevechten af geslagen. Aan de rest van het oos telijke front zijn ten Zuid- Westen van Welikieje Loeki en ten Noorden van het II- menmeer plaatselijke en voor ons met succes bekroonde gevechten geleverd. In de wateren van Vardö hebben formaties jagers en ZEVEN SCHEPEN IN MIDDELLANDSCHE ZEE TOT ZINKEN GEBRACHT. Sowjet-aanvallen om bres bij Krementsjoeg' te verbrcctlen, afgeslagen. Doorbraakpogingen ten N.W. van 'Tsjernigov duren voort. jachtkruisers opnieuw een vijandelijken vliegtuigaan- val op een Duitsch ravitail- leeringsconvooi verij deld -Zonder eenige verliezen wer den 14 vij andlij ke vliegtui gen neergeschoten. In Zuid-Italië is het in de bocht van de Volturno en in het gebied van Campobas- so tot levendige gevechts activiteit gekomen. Na wis- selvalligen strijd werden Amerikaansche strij dkrach- ten uit een tijdelijk verloren gegane plaats ten Noorden van Capua teruggeworpen, Uit de andere frontsectoren werden wederzijdsch artille rievuur en succesvolle eigen stoottroepactiviteit gemeld. Beveiligingsvaartuigen der marine hebben boven het Nederlandsche kustgebied gisteren zes Britsche vlieg tuigen neergeschoten. Duitsche. gevechtsvliegtui gen hebben in den afgeloo- pen nacht doelen in het ge bied van Londen aangeval len. HULL EN LONDEN AANGEVALLEN. Hoofdkwartier van den Fiihrer, 21 Oct. (D. N. B.) Het opperbevel van de weer macht maakt bekend In liet penetratiegebied ten Zuidoosten van Krement sjoeg hebben de Sowjets gisteren tijdelijk slechts plaatselijke aanvallen on dernomen, waarmede zij dé bres naai- de zijkanten pro- -beeren te verbreeden. In ge vechten, die hier en daar een verbitterd karakter aan namen, werden deze aanval len afgeslagen. Aan het front tusschen Kiejev en Tsjernigov zette de vijand zijn sterke door braakpogingen voort, die telkens met verscheidene divisies werden ondernomen. Terwijl ten Noorden van Kiejev alle aanvallen bloedig mislukten, duren de gevech ten ten Noordwesten van Tsjernigov nog voort. Van de overige deelen van het oostelijke front worden slechts uit de sectoren van Melitopol, Gomel en ten Zuidwesten van Welikieje Loeki vrij levendige plaatse7 lijke gevechten gemeld. Ten noorden van Kiejev heeft de gevechtsgroep van de 323e infanterie-divisie on der kolonel Glatz zich door voortreffelijke houding en gevechtsprestaties in den aanval en den afweer bij zonder onderscheiden. Aan het Zuid-Italiaansche front kwam het gisteren niet tot gevechtshandelingen van beteekenis. Vijandelijke po gingen om op te dringen bij Campobasso en aan den kustweg ten Noord-Westen van Termoli werden afgesla gen. Vijandelijke vliegtuigen drongen gisteren overdag alsmede in den afgeloopen nacht onder bescherming van het wolkendek het Rijks gebied binnen en wierpen bommen op eenige plaatsen, waaronder kleine landelijke gemeenten. Er werd een ge ring aantal slachtoffers ge maakt en er werd schade aangericht aan gebouwen. Luchtverdedigings strijd krachten haalden 16 viermo torige Britsch-Amerikaan- sche bommenwerpers en twee jagers omlaag. De Duitsche luchtmacht ondernam in den nacht van 20 op 21 October een krach- tigen aanval op het haven gebied van Huil en bestook te bovendien enkele doelen in het stadsgebied van Lon den en aan de kust van Zuid-Engeland met bommen. Een Duitsch vliegtuig ging verloren. Duitsche duikbooten heb ben in de Middellandsche Zee in den strijd tegen het Britsch-Amerikaansche ra- vitailleeringsverkeer zeven schepen met een gezamen lijke inhoud van 54.000 b.r.t. tot zinken gebracht en 'n an der schip door torpedotref fers zwaar beschadigd. mededeeling, dat de Land wacht voortaan Landstorm zou heeten. Na de beëediging voerde SS-Obergruppenführer Rau- ter het woord. Spr. kondigde de oprichting van Land- en Stadswachten aan. Na gewe zen te hebben op de reeks van aanslagen, waarvan tal van NSB-ers het slachtoffer zijn geworden, de overvallen ep distributiekantoren en de transporten, waarbij tien duizenden levensmiddelen kaarten in handen der plun deraars vielen, zeide sper- ker Thans zullen nieuwe nationaal-socialistische ganisat-ies in het leven wor den geroepen om de partij genooten te beschermen en de voedselpositie en de ver deeling der voedingsmidde len te verzekeren. Immers bleef een deel der burge meesters en politiebeambten in gebreke. De stad- er landwacht zal geweren dra gen en ieder kunnen aanhou den voor legitimatie of on derzoek op wapens. Onder commando van de leider der W A., Zonder van <?n de voor man der 'Germaansche SS, Feldmeyer, zullen zij de strijd tegen de terroristen aanbin den. Wij zullen strijden tot d< eindzege is behaald. Sieg Heil RIJKSMINISTER RUST IN NEDERLAND. 's-Gravenhage, 20 Oct. - Rijksminister Rust is ter bezichtiging van Duitsche opvoedingsinrichtingen Nederland aangekomen. Na een hartelijke begroeting door rijkscommissaris, rijks minister Seyss-Inquart. werd eerst een bezoek gebracht aan de school voor opleiding van onderwijskrachten te Heer bij Maastricht. Voor het schoolgebouw inspecteer de de rijksministers met hun gevolg de in het uniform der I-Iitlerjugend opgestelde jon gemannen. In een school- plechtigheid sprak rijksmi nister Rust tot de toekom stige jonge onderwijzers over de verantwoordelijke taak van den onderwijzer, vooral in den tijd van strijd, die het Dpitsche volk nog te wachten staat. „Gij moet met de menschen, die u in handen worden gegeven een nieuwen tijd, een nieuwe we reld opbouwen." zeide de minister. Na de plechtigheid woonden dé minister en de Rijkscommissaris verschil lende lesuren en den ge- meenschappelijken middag maaltijd der jongelui bij. Op de bezichtiging van de school te Heer zullen bezoeken aan andere opvoedingsinrichtin gen in Nederland volgen. Binnenlandsch Nieuws. Beëediging van Landstorm Nederland. Rede van Mussert en SS-Obergruppenführer Rauter. Ter gelegenheid van de "beëedigingsplechtigheid van 600 mannen van de Neder landsche Landstorm, hield de Leider een rede, waaraan we het volgende ontleenen Thans kunnen we niet meer neutraal zijn, want iedere vorm van neutraliteit gaat ten koste van de natie. Een nieuw Europa wordt thans geboren. Indien er geen na- tionaal-socialisme was geko men, zoo riep Mussert uit, dan zou het bolsjewisme nu niet aan dc Dnjepr staan, waar hier Thans staan hier 600 man maar eens zullen het er 600.000 moeten zijn, die aan de bescherming van de be scherming van de Europee- sehe levensruimte deel zul len nemen. Wanneer de En- gelschen en Amerikanen ons land tot strijdtooneel zou den uitkiezen, dan zult gij niet aarzelen uw plicht te doen om hen in zee te drin- A. M. de Jong overleden. 's-Gravenhage, 20 Oct. De schrijver A. M. de Jong is op 18 October des avonds in zijn woning te Blaricum door onbekende daders over vallen en door een revolver schot gedood. De Jong werd op 29 Maart 1888 te Nieuw Vosmeer N.Br. geboren. Hij bezocht te Delft de Rijksnormaalschool, waar- na hij van 1906 tot 1919 als onderwijzer werlczh'am was. In 1919 trad hij in dienst van het dagblad „Het Volk". Voorts werkte De Jong eeni ge jaren aan letterkundige bladen. Den laatsten tijd wijdde hij zich uitsluitend aan de letteren. DE RIJKSPOSTSPAARBANK. Over de drie verstreken kwartalen van 1943 is bij de Rijkspostspaarbank ruim 179 millioen gulden meer inge legd dj f ^ugbetaald ver leden jWLruim 39 millioen. Saldotegood eind Sept. 722 millioen (vorig jaar 518 mil lioen). AGRARISCHE UITZENDINGEN VAN DEN NEDERL. OMROEP in de veel,'.; ,an 24—30 Oct. 1943. WIJZIGING Opgave van Dinsdag 26 October van 13.0013.05 uur H.I. vervalt en wordt thans Het is een verheugend verschijnsel, dat in dezen oorlogstijd hier te lande een steeds grooter wordende be langstelling aan den dag treedt voor onze paarden fokkerij, vooral ook wat be treft het concourspaard. Om 13.00 kan men over H.I. een vraaggesprek beluis teren met den eigenaar van het bekende concours- paard „Zampa." NIEUWE POSTZEGEL VAN 4 CENT. In de serie nieuwe post zegels zal van 1 November a.s. af verkrijgbaar zijn de zegel van 4 cent, uitgevoerd m donkerbruine kleur, met een afbeelding van het oude ornament ruiter en paard, een voorstelling, die in vele vormen in alle tijden wordt aangetroffen, van Wodan of Odin, via St. Maarten tot aan St. Nicolaas toe. Het geschil derde ontwerp is van Pijke Koch staand model,, afme tingen beeldvlak 28 x 21Vs mm, zegel 31'/a x 24'/« mm. De !zegels zijn uitgevoerd in rotogravuredruk, in vellen van 100 en 50 stuks. HET MOND- EN KLAUW ZEER TOEGENOMEN. Het mond- en klauwzeer is sedert Juli toegenomen, vooral in Friesland, Noord en Zuid-Holland, Utrecht, Groningen en Drente. Ge ringe sterfte, zoodat de voorziening van zuivel en zuivelproducten wel niet ernstig in gevaar wordt ge bracht. Voorbehoedende en ting had succes en binnen kort wordt een instituut geopend, waar de entstof op groote schaal zal worden bereid. NIEUWS IN 'T KORT. De Nederlandsche Bank schonk anderhalve ton vobr Winterhulp. Diphterie. Van 39 Oct. 1530 nieuwe gevallen (week daarvoor 1509). Kinderver lamming' 93 (121.) 1 Het echtpaar Donkers- Voorduyn te Den Haag kreeg een drieling, 2 jongens en een meisje. Iedere baby woog meer dan zes pond Luxe telegrammen kun nen voorloopig niet meer worden verzonden. Te Heiloo is de dienst- fiets van dokter K. ont vreemd. Op drie plaatsen zijn te Limmen in totaal 10 konij nen uit hokken gestolen. verder niets meer. Wilt U weten hoe het Robbedoes vergaat, dan zult ge Donder dag present moeten zijn. Zonder twijfel speelt „Ami- citia" dan voor een uitver kocht huis. TENTOONSTELLING. Aan de konijnen- pluimveefokvereeniging Nut en Genoegen alhier is ver gunning verleend tot het houden, van een tehtoon- steiling van pluimvee en konijnen op 26, 27 en 28 No vember a.s. in een lokaal van Hotel de Haan te Hip- poiytushoef alhier. BURGERLIJKE STAND vanaf 9 tot 21 October 1943. Geboren Pieter z.v. I. A. van Hanegem en van A. v; d. Herik Catharina Anna, d.v. J. C. Groen en van G. JacobsDirkt je, d. v. J. P. Kapitein en van A. Asjes Petrus Hendricus Francis- cus, z.v. C. J. x. d. Made en van P. VerbiestJan Bern- bard, z. v. S. Bison en van -J. C. M. de Voogd Gerda, d. v. P. Omis en van B. Nob. be Gijsbertus Petrus, z. v. G. P. de Bot en van M. C. van Duinen. Ondertrouwd J. j. Vih- ke en A. M. de Beer K. J. Davids en B. Omis J. Lont en II. Moermond. Getrouwd Geen. Overleden Jan Kuut, oud 46 jaren, veehouder, echtge- noot van M. Kuit. Den Helder tot „Sperrgebiet" verklaard Met Ingang vsfh -1 Nov. a.s. Met ingang van 1 Novem ber a.s. is de gemeente Den Helder tot „Sperrgebiet" verklaard. Tot dien datum kan ieder, zich nog vrijelijk in de ge meente bewegen, zonder in het bezit te moeten zijn van de desbetreffende „Ausweis". Per I November a.s. evenwel dient iedere inwoner van de stad een „Ausweis" te bezit ten, evenals allen, die daarin tijdelijk verblijven of de ge meente voor korteren duur bezoeken. Er zijn vele personen, die hun werkzaamheden in Den Helder hebben, doch aldaar geen nachtverblijf bezitten. Indien men in zulke gevallen recht meent te hebben op een „Ausweiss", diene men zich te wenden tot het Duit sche Evacuatiebureau, Stati onspark 11, Den Helder. Der gelijke verzoeken kunnen mondeling geschieden. Schriftelijke verzoeken kunnen bij den burgemeester van Den Helder worden in gediend. Nederlandsche vrijwilligers bij de Duitsche corlogsmarine Tijdens den vrijen tijd in het kamp. De mannen op de kamer der vierde groep van de tweede afdeeling behoeven voor een bezoek aan den kapper niet ver te gaan, want één van hen hanteerde de schaar op vak kundige wijze. (Andres/Stapf Paxs). „Geef de koe schillen, dan geeft de koe melk." Gemeente Wieringen. „NAJAARSSTORMEN" IN „CONCORDIA." Donderdag 28 Oct. a.s. zal „JAmicitia", liet tooneelh seizoen openen met het mooie stuk „Najaarsstor men". Het »stuk speelt met dezelfde personen als „Rob bedoes", het blijspel, dat hier eenige jaren terug zooveel succes oogstte. Ook in „Na jaarsstormen" treft U Rob bedoes weer terug, doch thans gehuwd met Louis Terlaet. Het huwelijk wil in den beginne niet vlotten, vooral als een vreemdeling zich in het dorp gaat ves-; tigen. Maar wij verklappen U Tegen het bolsjewisme. MELDT U VOOR DE WAFFEN-SS ÉN DE LANDWACHT. Het ss-ersatzkommando deelt mede iedere gezonde Nederlander, in den leeftijd van 17—45 jaar, kan zich vrijwillig bij de hieronder vermelde adressen vervoe gen, ten einde gekeurd te worden voor de waffen-ss of de landwacht. Tijdens dc keuringen wor den alle inlichtingen ver strekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, etc. Vrijwilligers, die om be paalde redenen in Nederland moofen blijveji, kunnen dienst nemen bij de landwacht of bij het ss-wachtbataljon in Amersfoort. Ook vrijwilligers voor de Duitsche kriegsmarine kun nen zich aanmelden zij, die tot de germaansche ss in Nederland toetreden wil len, kunnen zich eveneens aanmelden. Personen tusschen 1830 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aan melden en worden geduren de hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier *in de waffen-ss kan ieder worden, die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft be wezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend, r slissend voor bevordering zijn karakter, gedrag, pres tatie. 23 Oct. 1943 9—12 uur Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat. 24 Oct. 1943 9—14 uur Amsterdam, Dam 4. 25 Oct. 1943 9—13.00 uur Utrecht, N.V. Huis, Oude Gracht 245. 26 Oct. 1943 9—14.00 uur Amersfoort, Ro. Durchgangs- lager, Leusdeurweg. 27 Oct. 1943 9—14.00 uur Den Haag, Café Den Hout, Eezuidenhoutscheweg. Onze mannen in het Oosten. (SS P.K. Buschsculte O-H- Ps.) Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.-meer (Na uur nam. tot 's mor gens 10 uur telef. Midden- meer 10). Verantwoordelijk '""voor de advertenties Gom. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1943 | | pagina 1