WIER I NG ERIVI EER BODE Vliegende Vliegende 12e Jaargang Zaterdag 30 October 1943 No. 51 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, W1ERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. FELLE GEVECHTEN AAN WEERS ZIJDEN yAN VOLTURNO. Nieuwe Sowjet-aclie *bij Gomcl. Pogingeji van den vijand om penetratiegebïed bij Melitcpol uit te breiden verijdeld. geslagen dan wel in harde gevechten bloedig afgesla- DUITSCHE LUCHTAAN VALLEN OP EILAND LEROS. Hoofdkwartier van jtfïen Führer, 28 Oet. (D. N. E.7 Het opperbevel der weer macht maakt bekend Tusschen de Zee van Azov en den Dnjepr lag het zwaartepunt van de verbit terde afweergevechten ook gisteren nog in den sector ten Westen van- Melitopol. De pogingelf van den vijand om zijn penetratiegebied grooter te maken werden in harde gevechten op kor ten afstand of in tegenaan vallen van beweeglijke re serves opgevangen. -Dé" strijd gaat met onverminderde hardheid voort. de bocht van den Dnjepr mislukten bij Sapo- rosje, ten Noorden van Kri- woi Rog en, ten Zuidwesten van Dnjepropetrowsk talrijke vijandelijke infanterie- en tankaan vallen, r In den centraien sector van het front deden de bols jewisten nieuwe aanvallen op onze stelling ten Noorden van Gomelzij zetten hun doorbraakpogingen in het gebied ten Westen van Krits- jev en ten Westen van Smo- lensk voort. De aanvallen werden reeds tijdens den opmarsch door geconcen treerd artillerievuur uiteen- In het afweersucces ten Westen van Kritsjev heeft het luchtwapen, dat in de gevechten op den grond met sterke gevechtsstrijdkrach ten en vliegtuigen voor den strijd op korten afstand in greep, een bijzonder aan deel. Van de rest van/het Oos telijke front komen berièh- ten over plaatselijke gevech ten bij Kiejev en levendige verkenningsbedrijvigheid den Noordelijken frontsector. In. Zuid-Italië zijn felle gevechten aan weerszijden van de Volturno aan den gang. Herhaalde aanvallen van Britsch-Amerikaansche strijdkrachten mislukten. Plaatselijke penetraties wer den in tegenaanvallen op geheven of afgegrendeld. Van het overige front is, afgezien van eenige voor postengevechten, slechts een vergeefsche vijandelijke aan val aan de kustspoorlijn ten Noordwesten van Termoli te melden. In het Oosten van de Mid. dellandsche Zee bombardeer den zware Duftsche gevechts vliegtuigen met succes mi litaire doelen op het eiland Leros. Helpt de koe met schillen en de koe helpt u." Gemengd Nieuws. TELEGRAMMEN PER TELEFOON. Van 1 November a..s. af zal in geval van telefonische aanbieding van een telegram niet dadelijk tot opneming van den inhouden: worden overgegaan, maar eerst dan, indien bij telefonische na vraag is gebleken, dat het telegram inderdaad door het opgegeven telefoonnummer is aangeboden. Voorts zal het opgeven van telegrammen- uit een open bare spreekgelegenheid al leen nog kunnen geschieden, indien het mogeijk is de te legram kosten vooraf, door middel van een incasseerap paraat, te voldoen. AARDAPPELSCHILLEN EN HUISHOUDBEENDEREN HEBBEN GROOTE WAARDE. 's Gravenhage, 25 Oct. Ook dezen winter zal ons vee weer goed gevoed moe ten worden. De aardappel schillen zullen daarbij een welkome aanvulling beteeke- nen: Vooral in de omgeving van de groote steden, waar veel melkveebedrijven voor komen, komt die aanvulling pi ach tig van pas. De huis vrouwen dienen dus vooral d" schillen aaii de ophalers mee te geven. Zij hebben echter nog een andere plicht, n.1. er voor te zorgen, dat alle huishoudbeenderen apart bewaard worden en afgedra gen worden aan de ophalers. Ook beenderen zijn van be lang.. Wat allemaal uit oude beenderen gemaakt kan v/orden, grenst aan het on gelooflijke. Er gaat vrijwel niets verloren. Om enkele dingen te noemen beende ren zijn noodig.voor.de lijm- fabricage. Uit het vrijko mende beendervet worden stoffen gemaakt, benoodigd voor het maken 'van zeep, geneesmiddelen, verf, lak, inkt, kaarsen, stearine, scheerzeep en schoensmeer, enz. Fijngemalen beenderen, van lijm ontdaan, leveren voedermiddelen en mest stoffen op. Aardappelschillen en huis houdbeenderen hebben groo te waarde DE STEM DER SS- Luistert op Zondag 31 Oc tober van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilversum I op golflengte 415 meter, naai de stem der SS. De voorman der germaan- sche SS in Nederland spreekt over het onderwerp „Nu eerst recht." UITREIKING VAN NIEUWE BONKAARTEN. Tusschen 31 October en 27 November. De plaatselijke distributie diensten reiken van 31 Oct. tot en met 27 Nov. a.s. tegen overlegging van de stam kaart en tegen in ontvangst- neming van een bon van liet inlegvel bonkaarten voor. voedingsmiddelen, alsmede nieuwe groentekaarten uit De groentekaarten zijn gel dig van 26 December 1943 tot en met 18 Maart 1944. Uitgereikt worden aan houders van een inlegvel K 1 of L 1 een bonkaart K 123 aan houders van een inlegvel K 2 of L 2 een bon kaart' K 223aan houders van een inlegvel K 3 of L 3 een bonkaart K 323 aan houders van een inlegvel K 4 of L 4 een bonkaart K 423; benevens aan allen een groentekaart Zij. die geboren zijn tus schen 31 October en 29 No vember van de jaren 1922, 1929 en 1939 dienen hun in legvel te ruilen, alvörens hun bonkaarten in ontvangst te. nemen. Men kan zijn kaarten uit sluitend afhalen bij den distributiedienst der ge meente, waar men in het bevolkingsregister is inge schreven. Een uitzondering wordt gemaakt voor schip pers, woonwagenbewoners (voor zoover zij zijn opgeno men in het Centraal Bevol kingsregister), gedetacheer de marechaussée's, de vaste bevolking van kostscholen e.d. en voor hen, die tenge volge van oorlogsomstandig heden tijdelijk elders verblij ven. Bij de uitreiking der kaar-f ten wordt, die bon van ly< inlegvel verwijderd, waarvan"1 het nummer overeenkomt met dat van de uitgereikte bonkaart voor voedingsmid delen. Voorts wordt rechts naast het vakje S 13 dei- stamkaart een kruis ge plaatst. Bij uitreiking van de bon kaarten voor bij zonderen ar beid, welke eveneens gedu rende deze periode plaats heeft, wordt rechts naast het vakje S 13 een aanteekening geplaatst. Men ga" direct bij ont vangst der kaarten na, of men alle beseheiden, waar op men recht heeft, ontvan gen heeft. Latere réclames worden niet in behandeling genomen. NIÉUWE RANTSOENBON NEN VOOR AANTAL ARTIKELEN. Met ingang van 1 Novem- bei a.s. worden ook voor ar tikelen versnaperingen, peul vruchten, koffiesurrogaat, jam, vervangingsmiddelen, tarwebloem, rijst, haver mout, vermicelli, gort, be schuit, spijsolie, kaas, tapte melk, toiletzeep, scheerzeep, eenheidszeep, waschpoeder en groente rantsoenbonnen van een nieuw 'model in ge bruik .genomen. De thans voor deze artikelen in om loop zijnde rantsoenbonnen blijven geldig tot 27 Novem ber a.s. Voorts wordt een nieuwe rantsoenbon voor vet, welke uitsluitend recht geeft op het koopen van vet, in ge bruik genomen. Voor mai- zena wordt geen nieuwe rantsoenbon ingevoerd. De thans in omloop zijnde bon „een rantsoen mazeria" is na 27 Nov. a.s.'niet meer geldig. Van de oude rantsoen- bonnen zijn na 27 Nov. a.s. uitsluitend nog geldig de bon „een rantsoen cacao" en de wisselbonnen voor rantsoen brood, 1/50 rant soen boter, '/j rantsoen kaas, 1/7 rantsoen melk, l/'7 rant soen taptemelk en 'U rant soen vleesch. BON VOOR 500 GRAM SUIKER AANGEWEZEN. Op 31 October volgt weel een bon. Het is mogelijk gebleken den suikerbon, die per 17 October had dienen te wor den bekend gemaakt, met ingang van heden geldig te verklaren. Hiertoe is aange wezen bon „Algemeen 683", die recht geeft op het koo pen van de normale hoeveel heid van 500 gram suiker. Deze bon zal geldig zijn tot en met 13 November a.s. Ter vermijding van mis verstand. wordt er de aan dacht op gevestigd, dat de op dezen bon verkrijgbare suiker bestemd «is voor het tijdvak van 17 October tot en met 30 October. Op 31 October zal dan ook weer een bon eveneens voor 500 gram worden aangewe zen. Men dient er rekening mede te houden, dat niet alle suiker overal tegelijker tijd in de winkels kan zijn, zoodat plaatselijk eenige hapering in de voorzienin; kan optreden. Oud-minister Waszink is-op 62-j. leeftijd te Breda overleden. Gemeente Wieringen. NIEUWS IN T KORT. Bij de Ned. Spoorwegen gaat 1 Nov. een nieuwe dienstregeling in. Een tuinder te Oud- karspel teelde een peen van 27 pond. (Dagbl. N.H.) „AMICHTA" MET „NAJAARSSTORMEN." Zooals verwacht kon wor den .opende „Amicitia" Don- ■dJ>fda.g het tooneelseizoen mefet'n tot in ale hoeken toe gevulde zaal. Zonder uitzonderinL hebben de spelers hun beste beentje "voorgezet. De zaal was af en toe doodstil, zoo genoot men van het mooie spel. De hoofdrol-vertolkster, Mej. Gré Boon, die nog maar kort op de planken verkeert,' verdient een extra compli ment met haar „Robbedoes- creatie." In één woord af. Het lijdt dan ook geen twij fel of ook de volgende avond (Zondag 7 Nov.) zal uitver kocht raken. ORGELCONCERT. Blijkens een adv. in een onzer vorjge no.'s zal op Zondag 31 October namid dags 4 uur een' Orgelconcert worden gegeven in de Ver maning te Hippolytushoef, waaraan medewerken Mevr. A. Graaff-Kamp (orgel en den heer D. Hollestelle, bas- bariton. Brandstof fenbijslag. Aan ondersteunde werk- löoze arbeiders en arbeiders die een tegemoetkoming ont vangen in verband met den verkorten werktijd" wordt wederom een brandstoffen- bijslag veleend. Tot 20 Nov. a.s. en van 5 Maart t/m 15 April ^944 bedraagt deze f 1.pw week en gedurende de overige weken f L30 per week. De verstrekking ge schiedt op den zelfden voet als vorig jaar. BURGERLIJKEN STAND vanaf 2228 October 1943. Geboren': Coriïelia. d.v. M. Beers en van A. Kwak Ge- rard Jan, z.v. P. A. Steigstra en van S. Ligtendag Dirk je Jantina, d.v. J. Groenhof en van G. Ba ving Kornelius, z.v. P. Keijzer en van I. Jas pers. Ondertrouwd Geen. Getrouwd Geen. Overleden lAntje Koorn, oud 85 jaar, weduwe van Jn. Bakker Geertje Koom, oud 52 jaar, echtgenoote van N. Kaan. POLITIE. Verloreneen gabardine regenjas, merk Falcon en een paar levensmiddelenbon kaarten over de maand Oct. Inl. Gem.-bode H.-hoef. v Fermenteeren en ker ven van tabak mag men al leen bij een daartoe offièieel erkende onderneming doen geschieden. i De'heer L. Römelingh, oud-gezagvoerder K.P.M.. is op 52-j. leeftijd te Hilver sum overleden. De heer J. HQlsmuller, bekend grossier te Alkmaar, is op 62-j. leeftijd overleden. In Den Haag zullen, zoodra de tijd voer bouwen gekomen is, op zijn minst 4000 nieuwe woningen wor den opgetrokken. Visch. Door het betrok ken Bedrijfschap is een re geling getroffen voor de verdeeling van alle in Ne derland. gevangen en aange voerde visch. PORTEN JsS- COOeKISTEN.' NIEUWE BONNEN. Geldig van 31 Oct.13 Nov. 45, 46 A 4 r. brood of gebak. 45/46 1 r. brood of gebak. 45/46 1 r. br., geb. of besch. 688/689 Alg. 1 r. brood, Gebak of Bloem. 690 Alg. 250 gr. Havermout. 691 Alg. 100 gr. Vermicelli. 45A Kind.voeds. 250 gr. Gort. 45B Kind.voeds. 250 rijst of Gort. 45A. 45B \'2 rants. marg. 2- 69, 3-69 Res. rants. boter. 692 Alg. 100 gram kaas. 45/46 1 3/4 L. Melk. 45/46 1 3/4 L. Taptemelk. 45 46 2 kg. Aardappelen. 45 '46 Toeslag 1 kg. Aardapp. 693 Alg. 500 gr. Suiker. 694 Alg. 250 gr. koffiesurr. 695 Alg. 250 gram Jam. 45 100 gram Suikerwerk. 45 1 rants. Sigaren, Tabak of Cigaretten. 46 1 rants. Sigaren. Bijz. ï-antsoenen 4-69 Res. Vï rants. Boter. Niet alleen bonnen, maar ook geld hebben onze huis moeders noodig om eten te kunnen koopenoffert voor haar aan Winterhulp. Giro 5553. Nederlandsche vrijwilligers bij Duitsche ooilcgsmarine. Het muziekcorps der oorlogsmarine met volle muziek op den terugmarsch na de beëediging dér Nederlandsche vrijwilligers. (Andres Stapf Paxs) De tolboomen te Heste ren en Vilsteren (O.) wor den weggenomen. Alle Labakssurrogaten -moeten van 1 Jan. af van prijzen zijn voorzien. Een 72-j. alleenwonen de veehouder G. Palenstijn te Schellinkhout, is het slachtoffer gewordeil van een roofmoord. De politie doet onderzoek. Op een fruitteeltbedrijf in Limburg, dat 100 pet. bo ven de veüingprijs verkocht, werd 8000 kg. fruit in beslag genomen. Van diphterie deden zich van 10—16 Oct. 1717 nieuwe gevallen in ons land voor (week daarvoor 1510) van kinderverlamming 97 (93.) De 38-. gehuwde hout handelaar A. Wierdsma uit Franeker is in de roef van een schuit aan kolendamp vergiftiging overleden. De medeopvarende J. Douma bracht het er levend af. Bij kostprijsberekenin gen mogen niet in aanmer king worden genomen de loonen, uitbetaald over peri oden, waarin door luchtge- vaar niet gewerkt kon wor den. Dep. van Koloniën wordt overgepaatst van Den Haag naar Zutphen. De Aalsmeerder tuin der J. Batenburg kreeg f 7000 boete, omdat hij tomaten buiten de veiling om en te duur verkocht. De 27-j. controleur Mueller, gehuwd en vader van,, een kind, werd in het duister bij Baam door een groepje clandestiene, slach ters doodgeschoten. Een col lega werd gew'öhd. Om een vloo te vangen deed een bewoner van Ede even het licht aan in zijn niet verduisterde slaapka mer. Een 'vloo met een staar tje, althans een dure vloo. „Ik wil er iets meer van weten." I3at denken velen, die de oproepen voor de weersport- kampen !in Duitschland m de couranten lézen. Zij wil len wel iets meer weten van deze kampen, waarin iedere Nederlandsche jongen van 16-18 jaar een maand kan doorbrengen. Maar dit is een kleine moeite. Een briefje aan het aanmeldingsbureau voor weerspertkampen. Ko ningsplein 9 te Utrecht en je ontvangt gratis een bro chure, waarin je alles over deze kampen kunt lezen. (Fritz Emde/Stapf Paxs) Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.-meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23. (Na 6.uur nam. tot 'smor gens 10 uur telef. Midden- meer 10).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1943 | | pagina 1