WIERINGERMEERBODE 12e Jaargang Woensdag 3 November 1943 No. 52 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. DOORBRAAKPOGINGEN AAN VOLTURNO VERIJDELD. In October aan het Oostfront 2795 vechtwagens en 1442 vliegtuigen der Sowjets vernield, op zee 52 koop vaardijschepen, totaal 301.700 b.rX, een kruiser en élf torpedojagers tot zinken gebracht. LONDEN OPNIEUW UIT DE LUCHT BESTOOKT. Hoofdkwartier van den Führer, 1 Nov. (D. N. B.) Het opperbevel van de weer macht maakt bekend*: Ten Zuiden van den bene denloop van den Dnjepr zijn hevige gevechten aan den gang met- doorgebroken dee- len van snelle vijandelijke afdeelingen. Door dappere aanvallen in de flank van mobifele Duitsche gevechts groepen leden de Sowjets daar gevoelige verliezen. lp den slag in de bocht van den Dnjepr blijft onze tegenaanval goede vorderin gen maken. Sterke aanvallen van den vijand ten Zuidwes ten van Dnjepropetrowsk en ten Zuidoosten van Kree- mentsjoeg stortten in het afweervuur ineen. In liet midden van het Oostelijke front beperkte de gevechtsactie zich tot plaat, selijke aanvallen der Sow jets in de bestaande secto ren van het zwaartepunt die, ten deele in tegenaan vallen, werden afgeslagen. Van het front van het II- menmeer tot ten Westen van Leningrad wordt slechts melding gemaakt van leven dige wederzij dsche actie van stoottroepen. In de maand October werden aan het oostelijke front 2795 pantserwagens en 1442 vliegtuigen van den vijand vernield. In Zuid-Italië sloegen on. 7.,- troepen sterke Britsch- Amerikaansche doorbraak pogingen aan weerskanten van de Volturno af.-Zij be- trekken thans tusschen de Italiaansche Westkust en het Matesegebergte meer Noord westelijk gelegen' heuvelstel lingen. Terwijl de vijand irt den sector van de Vultumo terstond oprukte, volgde hij onze bewegingen verder Wes telijk slechts aarzelend. Enkele Britsche vliegtuigen vlogen overdag naar de be zette Westelijke gebieden en in den afgeloopen nacht naar Noordwest-Duitschland en lieten hier- en daar bom men vallen. Vier vijandelijke vliegtuigen werden'i neerge schoten. De luchtmacht viel in den nacht van 31 October op 1 November opnieuw afzon derlijke doelen in het gebied van Londen aan. In den strijd tegen de Britsch-Amerikaansche ver bindingen ter zee brachten marinp en luchtmacht m de maand October tot zinken 52 koopvaardijschepen met een gezamenlijken inhoud van 301.700 b.r.t.18 vijan delijke koopvaardijschepen met een gezamenlijken in houd van ruim 100.000 b.r.t. werden zoo zwaar bescha digd. dat de meeste van de ze schepen als verloren kun nen worden beschouwd. Voorts werden 27 koopvaar dijschepen met een geza menlijken inhoud van 170.000 b.r.t. beschadigd. In den strijd tegen de vij- andeijke vloptstrijdkrachten vernielden marine en lucht macht een kruiser, 1"1 torpe- dojafcprsj 2 bewakingsvaaT- tuigen en 4 motortorpedo- booten 5 kruisers, 7 torpe dojagers en talrijke andere oorlogsbodems werden zoo zwaar -beschadigd, dat ook een deel, van deze schepen als vernield kan worden be schouwd. CONVOOIEN PASSEEREN GIBRALTAR. Madrid. 30 Oct. (D.N.B.* Correspondenten melden uit Algeciras, dat'Donderdag drie convooien met in totaal 350 schepen de Straat van Gibraltar passeerden, waar van het grootste uit den At- lantischen Oceaan kwaam. het tweede, dat ongeveer 100 schepen omvatte, uit de Mid- dellandsche Zee en het der de uit Gibraltar vertrok. Vrijdag is een convooi met 19 troepentransportschepen van gemiddelde grootte naar de Middellandsche Zee uit gevaren. CIANO GEARRESTEERD Milaan, 1 Nov. (D.N.B.) Volgens het blad „Popoio Republicano" zou de vroege re Italiaansche minister van buitenlandsche zaken, graaf Ciano, zijn gearresteerd ^n in de gevangenis Van Verona opgesloten. Het zell-gereedmaken van tabak. Voorzichtig, niet experimen ten op groote schaal Er zijn vele amateurs die experimenteeren om de zelf- geteelde tabak zoo spoedig mogelijk ter beschikking te hebben. Maar vrijwel steeds zal men tot de ontdekking komen dat deskundigheid zeker hier een eerste ver- ei sch te is om eenige kans van slagen te hebben. Het beteekent veelal, vergeefsche moeite, en wat erger is, weer een kwantum kostbare tabak, dat door deze proef- nemingerf geheel onbruik baar is geworden. De ama teur dient daarom uiterst voorzichtig te zijn en in- plaats van dergelijke ris- quante onderzoekingen den veiligen weg te kiezen en de met, dikwijls veel'moeite en .kosten zelfgeteelde tabak' door een deskundige fer- menteur .en kerver te laten bewerken. Wie evenwel te ongedul dig is cm de eerste terug zending van bewerkte ta bak, welke vóór Sinterklaas in uitzicht is gesteld af te wachten, kan het best 1 zooals Ir. Slit-s in het Au gustusnummer van dit blad reeds adviseerde een klei ne hoeveelheid van zijn ta bak zelf behouden en daar van probeeren een eenigs- zins genietbaar product te maken. Ten behoeve daar van vermelden wij hieron der een „recqpt" dat ons onlangs onder oogen kwam. Wij weten niet in hoeverre dc-ze methode succes waar borgt, dus het risico is ge heel voor den amateur die het wenscht te beproeven. Afgezien daarvan is de me thode ongetwijfeld zoo tijd- roovend en kostbaar dat het prepareeren van groote hoe veelheden op deze wijze practisch niet doenlijk is. Nogmaals, de amateur die van zijn product wil maken wat er van te maken is, zal goed dóen in dergelijke ex perimenten niet veel ver trouwen te stellen, leder in zijn vak. Een goede bewer king vereischt vakkennis. De bewerking van taabk is nu eenmaal niet een zaak noch minder dan de teelt c"r vp.n -die men zelf zoo maar even terloops met succes ter hand kan hemen. Wie echter voo reen kleine hoeveelheid eet* proef wil doen gaat zijn gang. Mislukt het dan is er nog niet veel verloren. Meent men ge slaagd te zijn dan kan men met de zelf geprepareerde tabak het oogenblik ver beiden, waarop men straks de met zorg bewerkte tabak van den kerver terugont vangt. „De Tabaksplant." (Wordt vervolgd.) Landstand. LANDVROUWEN DANKEN VOOR DEN OOGST. Bijzonder geslaagde bijeen komst Ifce Alkmaar. De met bloemen gezellig aangekleede zaal van „Proot" te Alkmaar was Donderdag j.1., toen de Lan^yrouwen er bijeengekomen waren om alle belangstellenden te ber gen. Onder de aanwezigen za gen wij o.m. de landelijke leidster mevr. Zwiers-Luth, dc landelijke werkleidster mevr. TJilenberg-Rupp, Frau- lein Berkenkamp van de Duitsche Landvrouwen, den boerenleider der provincie, C. Koeman en den stafleider ir. Koeman. De provinciale leidster der Landvrouwen^ mevrouw de Haan-Bosker heette de vele aanwezigen in hartelijke bewoordingen welkom opende het huishoudelijke gedeelte der vergadering. Het zangkoor zong voortreffelijke wijze eenige oogst- en oud Noord-Hol- landsche liederen. Vervolgens werden de werkzaamheden der afdee- ling Landvrouwen op de dorpen besproken "en werden dc verschillende wenschen naar voren gebracht. De landelijke landvrouwenleid ster mevr. Zwiers-Luth stel de in een red^ vast. dank baar te zijn voor het vele dat. ondanks de groote moei lijkheden van het oogenblik, tot stand was gekomen. On danks alles mochten wij een oogsf binnenhalen als nooit té voren Het Oogstdank- feesfc mag echter nooit een „dag van rékenen" worden, Het moet zijn een dag van bezinning en van het hoog houden van onze hoereneer. Dit laatste kunnen wij slechts door onze levenshouding be reiken. De landvrouwen moe ten haar werk daarom niet alleen praktisch, maar veel meer ideëel zien. De Landvrouwenleidster herinnerde aan den arbeids inzet .en merkte .in dit ver band op, dat vele landmeis jes het goede voorbeeld ge geven hebben door de open gevallen plaatsen in te ne men. Ook de hulp van den Arbeidsdienst is zeer van pas gekomen. Dit laatste bevor derde evenals de aanwe zigheid van vele evacue's op de bedrijven de goede ver houding tot de stedelingen, die ons hierdoor eerst recht leeren waardeeren. Aan het slot van haar rede merkte mevr. Zwiers-Luth op, dat de landvrouw, wanneer haar zoon heeft besloten, zich in Gastland te vestigen, hem niet moet trachten tegen te houdln of het hem moeilijk te maken, hoe "begrijpelijk dit ook zou zijn. Op dit Oogst- dankfeest immers, willen wij en ernst der tijden niet wegredeneeren. Wij moeten steeds bereid zijn en blijven offers te brengen Mevr. de Haan - Bosker sprak nog een opwekkend woord, waarin zij d*a. de be- teekenis van -het werk van den Arbeidsdienst in den oogsttijd uiteenzette. De boe renleider der provincie Noord-Holland, Koeman, wees op de moreele ontred dering welke onze oorlog meebrengt en achtte het de taak der Landvrouwen hun sékségenooten die ontspoor den op het rechte pad terug te brengen. Hierna werd nog de nieuw ste Maro film over de fruit teelt vertoond, waarbij de heer W. Kaper, productielei der van den Nederl^ndschen .Landstand in Noord-Holland, deskundige uiteenzetting 'feai. XI..SJD.) Gemengd Nieuws. PETROLEUM VOOR VERLICHTING. Van 31 October 1943 tot en met 13 November 1943 geeft elk van de bonnen „40 Verlichting'" en „41 Verlich ting" der bonkaart ,-,S 121" recht op het koopen van één liter petroleum. De geldigheidsduur der bonnen „37 Verlichting", „38 Verlichting" en „39 Ver lichting" der bonkaart „S 121" en de bonnen „61 Ver lichting" der bonkaart „S 221", is verlengd tot en met 13 Novémber 1943 zooals bekend geeft elk dezer bon nen recht op het koopen van één liter petroleum. BONAANWIJZING VASTE BRANDSTOFFEN VOOR KOOKDOELEINDEN. Van 1 November 1943 tot en met 30 April 1944 geven de bonnen „17 KF' der kook- kaarten voor vaste brand stoffen „U 115" recht op het koopen van één eenheid vas te brandstoffen met uitzon dering van fabrieksturf. De aandacht wordt er op geves tigd, dat het in de bedoeling ligt, behalve bon „17 KF" nog éénmaal een bonaanwij zing voor kookdoeleinden voor het stookseizoen 1943/ 1944 te doen plaats vinden en wel op 1 Februari 1944. BONAANWIJZING ZEEP. Gedurende de maand No vember 1943 geven bon „Al gemeen 697" van de bon kaart voor. voedingsmiddelen en bon „AA Eenheidszeep" van de aan kinderen bene den den leeftijd van 8 jaar uitgereikté kaarten recht op het koopen van een stukje luchtgevulde eenheidstoilet zeep (40 of 57 of op het koopen van een Stukje een heidstoiletzeep (14, 15 of 21 of op het doen wasschen van 5 kg droge wasch. Voorts geven bon „Algemeen 698" van. de bonkaart voor voe dingsmiddelen enbon „AA Waschpoeder" van de aan kinderen beneden den leef tijd van 8 jaar uitgereikte kaarten vecht op het koopen van 250gram waschpoeder of zeeppoeder of op het doen wafeschen van 9 kg drpge vuile wasch. Bon „AA toilet zeep" van de aan kinderen beneden den -leeftijd van 2 jaar uitgereikte kaarten geeft recht op het koopen van een stukje van 50 of r voorzoo ver voorradig 75 gram toiletzeep (oude samenstel ling.) EXTRA RANTSOENEN VOOR JONGE MOEDERS. Ook als zij haar kind niet zelf voeden. In aansluiting op hetgeen destijds terzake is gepubli ceerd wordt bekend gemaakt, dat in den vervolge ook jon ge moeders, die hun kind niet zelf voeden, gedurende 39 weken na de bevalling in aamperking" komen voor ex tra rantsoenen. Het overleggen van een dokters-attest, waaruit blijkt, dat de moeder het kind zelf voedt, is dus voortaan niet meer noodig. Bij de uitreiking moet echter de distributiestam kaart van het kind worden getoond. REGELING VOOR ZELF- VERZORGERS. Nieuwe seizoen begint op 31 October. Op 31 October is begonnen het nieuwe zelf verzorgings seizoen. De nieuwe regeling voor zelfverzorgers is, voor zoover het betreft de rant soenen en de vereischten, 1. zelfverzorgers voor meer dan één product. 2. landarbeiders, die melk en aardappelen van hun werkgever betrekken. 3. landarbeiders, die melk of aardappelen van hun werkgever betrekken en te vens zelf verzorger zijn. GESPREKKEN IN BALLINGSCHAP. Aldus geachte colle ga, weet ik uit de zeke^te bron, dat Stalin zijn divisies alleen maar opoffert, opdat wij weer kunnen regeeren." waaraan men moet voldoen om zelfverzorger te worden, gelijk die, welke gëdurende het vorige seizoen gold. Ten aanzien van de ad ministratie zijn echter eeni ge wijzigingen aangebracht. De plaatselijke bureauhou ders van den Provincialen Voedselcommissaris reiken dit seizoen zegelkaarten uit, en wel één zegelkaart per gezin voor ieder artikel, waarvoor het gezin zelfver zorger is. De plaatselijke bureauhouders reiken deze zegelkaarten uit in een om slag. De gegevens op den om slag worden gedeeltelijk dooi de plaatselijke bureauhou ders en gedeeltelijk dooi den distributi?dienst inge^ vuld. Men moet de kaarten in den omslag zorgvuldig^ bewaren, daar deze aan hef' einde van het seizoen we derom ingeleverd moeten worden. Bij de uitreiking van bon kaarten voor voedingsmidde len teekent de distributie- dienst telkens op de zegel- kaart aan, hoeveel bonnen zijn ingehouden. Ontvangst bewijzen werden derhalve niet meer uitgereikt. Zelf verzorgers voor boter ont vangen evenwel een z.g. „aankoopvergunning", welke zij moeten inleveren bij de fabriek, waar zij blijkens de aanteekening op den omslag der zegelkaarten hun boter "betrekken. Regeling voor landarheiders. Vaste landarbeiders dienst van melkveehouders en* landarbeiders in dienst van aardappeltelers zijn ver plicht om voor zich en hun gezin huri melk of aardap pelen te betrekken van hun werkgever. De hoeveelheid melk en aardappelen, welke zij qntvangen, is gelijk aan die, welke de zelfverzorger ontvangt, n.1. v- liter melk per dag en 7kg aardappe len per week. Bijzondere arbeid. Volgens de nieuwe regeling kunnen zelfverzorgers voor één product, alsmede land arbeiders, die melk óf aard appelen van hun werkgever betrekken, wanneer zij bij - zonderen arbeid verrichten in aanmerking komen voor toeslagkaar ten voor bij zonde ren arbeid, op dezelfde wijze, als wanneer zij geen zelfver zorgers waren. Geen toeslagkaarten voor bijzonderen arbeid ontvan gen gOSTHUME OVERWEGING. „Hmmet geestelijke wapenen was ik het Bolsje wisme natuurlijk wel de baas. geweest Conductrices bij de tram, in de groot esteden van ons land. (C.N.F./Meijer Paxs.) Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.-meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wierlngen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaus Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23. (Na 6 uur nam. tot 's mor gens 10 uur telef. Midden- meer 10).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1943 | | pagina 1