WIERING ER MEERBODE 12e Jaargang Woensdag 17 November 1943 No. 56 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, W1ER1NGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENStlAGS EN-ZATERDAGS. HEVIGE STRIJD IN EN BIJ SJITOMIR. Nieuwe hevige Sowjet-doorbraakaanvallen ten Z.W. van Newel en ten N.W. van Smolensk afgeslagen of opgevangen. BENDEN TEN N.O. VAN FIUME VERNIETIGD. Hoofdkwartier van den Füjirer, 14 Nov. (D.N.B.) Het opperbevel der Duitsche weermacht deelde Zondag mede Op de Krim ondernamen de bolsjewisten verscheidene vergeefsche aanvallen van hun bruggenhoofd ten noord oosten van Kertsj uit, als mede op onze stellingen bij Perekop, Aan het Dhjeprfront wer den ten Zuid-Oosten van Cherson, ten Noord-Westen van Krementsjoeg en aan weerszijden van Tsjerkassi vijandelijke aanvallen afge slagen en geringe plaatselij ke penetraties door tegen aanvallen vernauwd. In het gevechtsgebied ten westen van Kiejev duurt de verbit terde worsteling voort. Ten Zuid-Westen van de stad stie ten eigen strijdkrachten in de flank van den naar Sjitos mir oprukkenden vijand en brachten hem gevoelige ver liezen toe. In Sjitomir en ten Noorden wan de stad wordt hevig gevochten: Terwijl ten Zuidwesten van Gomel en ten Noordwes ten' van' -Smolensk nieuwe hevige doorbraakaanvallen van den vijand in zware, hier en daar nog tijdens de duisternis voortdurende ge- vechten werden afgeslagen of opgevangen, wierpen ei gen tegenaanvallen ten Noor den van Gomel den tijdelijk en vernietigd. Zij verloren meer dan 3600 dooden en 4500 gevangenen. Bovendien werden 45 stukken geschut 522 mitrailleurs en mortie ren en 4655 geweren buitge maakt. Dertig rivataillee- ringskampen vielen in onze handen. Onze op Leros gelande troepen hebben tegen vrij sterken vijandelijken tegen stand het noordelijke deel in hun bezit gebracht. Op het zuidelijke deel wordt nog gevochten. Een aanvalspoging van sterke formaties Amerikaan- sche bommenwerpers tegen het gebied van Noordwest- Duitschland mislukte tenge volge van den krachtigen luchtafweer volkomen. Door bommen die op verspreid lig gende punten werden neer geworpen, werd in eenige plaatsen Onbelangrijke scha de aangericht. De luchtver dedigingsstrijdkrachten, die aai* den afweer dezer aan vallen deelnamen, vernietig den 29 vijandelijke vliegtui gen wferden boven het be zette gebied in het westen neergeschoten. In den afgeloopen nacht Ueten eenige Britsche sto- ringsvliegtuigen enkele bom men vallen in West- en Noord-Duitschland. REGEN EN SNEEUW IN HET OOSTEN. Berlijn, 13 Nov. (A.N.P.). Hoewel de Sowjet-aanvdl- len op tal van plaatsen van binnengedrongen vijand op het front ijverden afgeslagen, zijn uitgangsstellingen te- houdt men van Duitsche zij rug. Uit het gebied van Newel wordt levendige, van de an dere frontsectoren geringe plaatselijke gevechtsactie ge meld. De sedert Augustus 1942 in het Oosten opereerende 667ste afdeeling stormge- schut onder bevel van kapi tein Zettler heeft in het ge bied ten Westen van Smo lensk zijn duizendsten vecht- wagen stukgeschoten. In Zuid-Italië duren de gevechten met het zwaarte punt aan weerszijden van den pas van Cassino voort. Ten Zuiden van Venafro ging een gisteren genomen hoogte weer verloren. Hevi ge Amerikaansche aanvallen ten Westen van Venafro mis lukten. In hèt Noordwestelijke Balkangebied zijn in gevech ten van verscheidene weken communistische bendengroe- pen in het gebied ten Noord oosten van Fiume ingesloten de toch rekening met nieu we aanvallen. De Sowjet- Russische gevechtskracht lijkt niet verminderd en dit is te opmerkelijker, daar de verwoestingen achter het Sow jet-Russische front de ravitailleering aanzienlijk moeten bemoeilijken. Aan het grootste gedeelte van het front wisselen thans re gen en sneeuw elkaar zoodat het verkeer te land geleidelijk hinder van de be- niodderde Wegen is gaan ondervinden de strijd heeft hierdoor echter nog niets aan hevigheid verloren. Het is inderdaad de vraag of de regen dit jaar veel invloed op de operaties zal hebben, daar het late intreden van de modderperiode de waar schijnlijkheid van een kor ten duur vergroot en aan den anderen kant beide par- tijen ongetwijfeld hun uit rusting aan alle eventuali teiten zullen hebben aange past. meisjes was op slag dood, het andere werd naar een ziekenhuis gebrachthaar toestand is hopeloos. SOVJET - RUSSISCHE HANDELSCOMMISSIE IN PALESTINA. Ankara, 12 Nov. (C.D.) Volgens Radio-Jeruzalem in de joodsch-Palestijnsche- stad Tel Aviv een sovjet- russische handelscommissie aangekomen. Binnenlandsch Nieuws. Buitenl. Nieuws. WOLVENPLAAG IN SKANDINAVIE. Stockholm, 12 Nov. (C.D.) In de noordelijke deelen van Zweden en Finland heerscht een wolvenplaag. Ook lynxen (lossen) en andere roofdie ren teisteren daar de kud den. Vooral de rendieren heb ben van de aanvallen dezer roovers vóel te lijden. In Utsjoki (N. Finland) drong een wolf zelfs een boerderij binnen en richte er een slachting onder de schapen aan. AL TE IJVERIGE BOND- GENOOTEN. Stockholm, 12 Nov. (C.D.) De Britsche kapitein Uren is, wegens het verstrekken van geheime inlichtingen aan een 2ich in Engeland bevin dende communist gedegra deerd en tot 7 jaar dwang- 'arbeid veroordeeld. „LEON BLUM" IN PALESTINA. Lissabon. 12 Nov. (C.D.) Volgens de Amerikaansche pers heeft een der nieuwe joodsche nederzettingen in Palestina den naam van „Leon Blum" gekregen. BADOGLIO-VLIEGERS DESERTEEREN. Rome, 12 Nov. (CD.) In Rome zijn dezer dagen 12 Italiaansche vliegers ge land, die met behulp van hun machines uit het leger van Badoglio waren gedeser teerd. Zij deelden mede, dat de officiefen van Badoglio's luchtmacht er door de Ame rikanen toe werden genood zaakt bij het bombardeeren van Italiaansche steden be hulpzaam te zijn. Ook bij den luchtaanval op Ancona wa ren Badogliovliegers aanwe zig geweest. ENGELAND EN HET WILD WEST. Stockholm, 12 Nov. (C.D.) Volgens „Daily Mail" werden in Marlborough twee Engel- sehe meisjes door een Ame rikaansche soldaat lastig gevallen. Daar zij zich tegen zijn wenschen verzetten, werden zij door den onver laat neergeschoten. Een der DE RIJKSPOSTSPAARBANK IN OCTOBER 1943. De toevloed van spaargeld naar de Rijkspostspaarbank was in October nog liooger dan in September. Ruim 28 milioen gulden werd inge legd (vorig jaar ruim 13 millioen). De terugbetalingen waren slechts even hooger dan in 1942, nl. 11 millioen gulden in October 1943 (10 millioen in October 1942) Tot nog toe is dit jaar ruim 196 millioen gulden meer ingelegd dan terugbe taald (vorig jaar 42 millioen.) GELDIGHEIDSDUUR VAN TABAKSBONNEN VERLENGD. De geldigheidsduur van ae bonnen „Tabak 45" „Tabak 46" is verlengd tot en met 27 November a.s. Zooals bekend geven de bon nen „Tabak 45" recht op, naar keuze, sigaren, cigaril- los, «sigaretten of kerftabak, terwijl de bonnen „Tabak 46" uitsluitend recht geven op het koopen van 5 sigaren. EEN AANTAL TEXTIEL ARTIKELEN VOORTAAN OP SPECIALE VERGUNNING VERKRIJGBAAR. 's-Gravenhage, 13 Nov. In verband met de huidige textielpositie wordt medege deeld, dat^de punten van de kleedingkaarten voor man nen, jongens, vrouwen en meisjes van 15 jaar en ou der, benevens de t.-punten en alle speciale punten met ingang van 15 November voorloopig niet meer gebruikt kunnen worden voor den aankoop van wat betreft mannen i jongens costuums en onderdeelen daarvan, hemden, overhem den, onderbroeken, sokken, nachthemden. regenjassen en windjacken, alle soorten jassen (met uitzondering van bontjassen), pullovers en gebreide vesten, alle soor ten werk- en bedrijfsklee- dmg. jekkers, pyama's, win- terhandschoenen wat betreft vrouwen en meisjes alle soorten japonnen, rok ken, blouses, onderjurken, pullovers, gebreide vesten, hemden, alle soorten direc toires, shawls, kousen, schor ten, nachthemden, regen mantels en windjacken, alle soorten mantels en mantel- costuums (met uitzondering van bontmantels, omslagdoe ken, alle soorten werk- en bedrijfskleeding. peignoirs, pyama's, bedjasjes ed. Deze artikelen zijn alleen op speciale vergunning ver krijgbaar. Stukgoederen, welke bestemd zijn voor de vervaardiging 'van boven- en onderkleeding, onverschil lig of deze bestemd zijn voor personen boven of onder 15 jaar, zijn alleen op speciale vergunning verkrijgbaar. Alle in bovengenoemde opgave niet genoemde arti kelen, zooals bijv. hoeden, zakdoeken, bretelles, 'sokop houders, bustehouders, bont mantels. lint, band, garens, jabets enz. kunnen op de punten ban bovengenoemde kaarten en de t.-punten wel worden gekocht. Deze pun ten kunnen tevens worden besteed voor het doen ver richten van repawitie-werk zaamheden, waarvoor ook stoffen kunnen worden ge kocht tot een maximum van 0.8 m2. .Volledig geldig blijven -a'e kleedingkaarten van Oorlogsgetroffenen, mits zij iet bezit zijn van een machtiging oorlogsgetroffe nen 2. de kleedingkaarten van a.s. moeders, die in het be zit zijn van een toeslagkaart v. 815,, tegen overlegging van deze kaart en deze toesla: kaart zelve. 3. de kleedingkaarten van alle kinderen tot 15 jaar, benevens die van de- jongens en meisjes van 1518 jaar, welke in het bezit zijn van een toeslagkaart v. 715, deze toeslagkaart zelve, voor zoover deze geldig is ver klaard. De plaatselijke distributie diensten hebben de bevoegd heid alleen in hoogst nood zakelijke gevallen nog spe ciale vergunningen, leve ringsvergunningen c.d. af te geven, voor die artikelen, waarvoor tot dusver deze diensten vergunningen ver strekten, (zgn. groote stuk ken, woninginrichtingarti kelen). Voor alle andere ar tikelen, dus ook voor huis- Koudgoederen, moeten aanvragen voorloopig worden gericht tot "het rijksbureau Distex, afd. speciale vergun ningen, Andries Bickerweg 4 te 's-Gravenhage (op de' aanvraagformulieren van den plaatselijken distributie- dienst) In het algemeen kan wor den gezegd, dat alleen zij. die van een noodzakeijk klee- dingstuk geen enkel exem plaar bezitten, in de gelegen heid worden gesteld een aanvrage in te dienen, waar bij vast moet staan, dat zij de noodige punten hiervoor nog op hun textielkaart be schikbaar hebgen. Voor huishoudgoederen zal in het algemeen geen ver gunning worden verstrekt, dan m uitzonderingsgevallen, zooals huwelijk e.d. dus niet bij slijtage. De reeds uitgegeven leve ringsvergunningen en speci ale vergunningen behouden hun geldigheid voor den duur, welke daarop is ver meld. Alle loopende aanvragen worden geacht vervallen zijn, met inachtneming van bovenstaande richtlijnen kunnen zij in de meest drin gende gevallen opnieuw wor den aangevraagd, onder ver melding van het aantal op de textielkaart aanwezige punten en het motief van de aanvrage. PETROLEUM VOOR VERLICHTING. 's-Gravenhage, 12 Nov. Van 14 tot en met 27 Novem ber 1943 geven de met „42 Verlichting" en „43 Verlich ting" gemerkte bonnen dei- bonkaart „S 121" en de met ,.62 Verlichting" gemerkte bonnen der bonkaart „S 221" elk recht op het koopen van één liter petroleum. AANMELDING VOOR DEN LANDSTORM. Voor de Provincie Noord- Holland kunnen Nederlan ders van 17 tot 45 jaar zich vervoegen voor inlichtingen en aanmeldingen bij den Vertegenwoordiger van den Landstorm aan onderstaand acres Vertegenwoordiger voor den Landstorm in de Provincie Noord - Holland Grenadier J. Hendriks. De duur der opleiding is vier maanden zij die voor Arbeitseinsatz zijn aangewe zen, worden vrijgesteld van uitzending. NIEUWS IN T KORT. Het 7-jarig zoontje van J de Jong te Grijpskerke is bij zijn huis verdronken. Het 6-jarig zoontje van S. te Maarssen is in het Merwedekanaal verdronken. Wegens veelvuldige vee diefstal te Rosmalen wordt daar des nachts door een z.g. boerenwacht gesurveil leerd. Het 2',Harig zoontje van de fam. De Vries te Broek op L. {s te water ge raakt en verdronken. Bij luchtalarm in huis of schuilkelder dekking zoe ken. Niet voor een raam gaan staan, 't Kan uw oogen kosten, wanneer een scherf het ruit treft. De 59-j. ongehuwde zwerver P. v. d. Lei werd te Groningen sinds eenige tijd vermist. Thans heeft men zijn lijk uit 't Schuitendiep opgehaald. Een lek in de gaslamp heeft te Gorkum de. 80-j. H. Voorburg het leven gekost. Zijn 82-j. vrouw verkeert door de gasvergiftiging in zorgelijke toestand. Het 9-jarig zoontje van fam. Van Santvliet te Eind hoven is overreden door een achteruitrijdende autobus. Het kind was op de bus ge klommen. Op weg naar het zie kenhuis t£ Nijmegen, waar hij zijn kind zou bezoeken, is een inwoner van Cuyck door een autobus een been af gereden. Twee logementbewoners venters, te Maastricht kre gen ruzie. De een stak de ander mét een dolk in de hartstreek, waardoor de dood spoedig intx-ad. De moorde naar is gearresteerd. Kerstpakketjes voor de Waffen-SS. Slechts mogelijk tot 30 Nov. Het SS-Ersatzkommando Nederland deelt ons mede Tot en met 30 November 1943 moeten alle kerstpak ketjes voor Vrijwilligers in de Waffen-SS, die zich aan het front of.in garnizoen be vinden, bij het SS-Ersatz kommando Nederland. Den Haag, Korte Vijverberg 5, afgeleverd zijn. In de maand October hebben alle vrijwil ligers inmiddels van hun troepenonderdeelen de z.g. Zulassungsmarken" ont vangen, die voor de verzen ding der pakketten noodza kelijk zijn. Door middel van deze zegels is het mogelijk om kerstpakketjes aan de vrijwilligers te zenden van 1 kilo öf 2 kilo. Voor 1 kilo moet men 1 „Zulassungsmar- ko" en een postzegel van 15 cent en voor 2 kilo 2 „Z'ulas- sungsmarken" met een post zegel van 30 cent opplakken. Daar de „Zulassungsmarken" aan de soldaten uitgereikt worden en door hen aan hun familieleden gezonden, zijn deze dus nergens anders verkrijgbaar. Familieleden, bekenden, werkgevers enz die een pak je aan een vrijwilliger stu ren willen, dienen zich met de naaste familieleden in verbinding te stellen. Om een goede tijdige af wikkeling van het geheele kerstpakketverkeer mogelijk te maken, is een inkrimping van het postverkeer noodza. kelijk. De .briefpost onder vindt echter ih dezen tijd .geen onderbreking. Daaren tegen kunnen van 10 tot 30 November alleen Feldpost- zendingen tot en met 100 gram aan soldaten met een Feldpostnummer aangeno men worden. Aan vrijwilli gers, die een adres hebben, dus geen veldpostnummer, kunnen pakjes tot 1 kilo zonder „Zulassungsmarko" tot 30 November verstuurd worden. Van 30 November 1943 tot 25 December 1943 kunnen in geen geval veldpostpakketten en pakjes aangenomen wor den. De pakjes moeten als volgt wordfen geadresseerd An das SS-Ersatzkommando Nieder- lande, Den Haag, Kort^Vij verberg 5. Zur Weiterleitung an rangnaam veldpostnrof adres. FLINKE KERELS MELDEN ZICH NU VOOR DE WAFFEN-SS EN DE LANDSTORM NEDERLAND. Het S.S.-Ersatzkommando deelt mede Iedere gezonde Nederlander in den leeftijd van 1745 jaar kan zich vrijwillig bij de hieronder vermelde adressen vervoegen ten einde gekeurd te wor den voor de Waffen-S.S. en de Landstorm. Tijdens de keuringen wor den alle inlichtingen ver strekt met betrekking tot de verzorging van familiele den, duur der opleiding, ex tra levensmiddelen etc. Vrijwilligers, die om be paalde redenen in Nederland moeten blijven, kunnen dienst nemen bij de Land storm of bij het S.S.-Wacht- batalllon te Amersfoort. Ook vrijwilligers voor de Duitsche Kriegsmarine kun nen zich aanmelden. Zij, die tot de Germaansche S.S.-Nederland toetreden wil len, kunnen zich eveneens aanmelden. Personen tusschen 19 en 30 jaar, die aanmeldings- plichtig zijn voor de tewerk stelling kunnen zich even eens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrij gesteld. - Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na ten minste een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft be wezen. Zijn school opleiding is niet doorslagge vend. Beslissend voor bevor dering zijn karakter, ge drag, prestatie 17 Nov. 1943 9—14.00 uur Den Bosch, Hotel Noord Bra bant, Markt 45 18 Nov. 1943 9—12.00 uur, Venlo. Deutsche Haus, Eg- mondstr. 16 18 Nov. 1943 15—18.00 uur', Arnhem. Café Royal 19 Nov. 1943 9—12.00 uur Hengelo, Café Modern, Spoorstraat 18 19 Nov. 1943 15—18.00 uur Zwolle. Hotel Gijtenbeek 20 Nov. 1943 9—12.00 uur Assen, Concerthuls aan. de Vaart 20 Nov. 1943 15—18 uur Groningen, Hedrostraat 46 21 Nov. 1943 9—12.00 uur Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat 22 Nov. 1943 9—14.00 uur Amsterdam. Dam 4 23 Nov. 1943 9—13.00 uur Utrecht, N.V.-Huis, Oude gracht 245 24 Nov. 1943 9—14.00 uur Amersfoort-, Pol. Dufchgangs- lager. Leusderweg 25 Nov. 1943 9—14.00 uur Den Haag, Café Den Hout, Bezuidenhoutscheweg. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.-meer Verantwoordelijk voor de advertenties Com. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux HIppolytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23. (Na 6 uur nam. tot 's mor gens 10 uur telef. Midden- meer 10).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1943 | | pagina 1