WIERINGERMEERBODE 12e .laargang Zaterdag 20 November 1943 No. 57 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. AFWEERSLAG TEN WESTEN VAN SMOLENSK DUURT VOORT. Terreinwinst bij Sjitomir. Zware gevechten met sterkere Sowjetstrijdkrachten bij Korosten. SOWJET - AANVALLEN BIJ GOMEL VERIJDELD. Hoofdkwartier van den Führer, 18 Nov. (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht deelt mede In de groote bocht van den Dnjepr zetten de bolsje wisten hun vergeefsche aan vallen ten Zuidwesten van Dnjepropetrowsk en ten Noorden van Kriwoi Rog ook gisteren voort. Bij deze har de gevechten, die den vijand buitengewoon zware verhe zen brachten, werden in den sector van één enkele divisie pantsergrenadiers 58 Sowjet- pantserwagens stukgescho ten. Ten Noordwesten van Tsjerkassi heerschte leven dige plaatselijke gevechtsbe drijvigheid. In het gevechts- gebied ten Westen van Kiejev drongen onze troepen bij Sjitomir, na hevige vijande lijke aanvallen te hebben afgeweerd, verder naar het Noorden door en heroverden belangrijke terreinsector. Bij Korosten duren de zware ge vechten met numeriek ster kere vijandelijke strijdkrach ten voort. In het gebied van Gomei zijn ten Zuidwesten van de stad hevige door pantserwa gens gesteunde aanvallen af geslagen en plaatselijke pe netraties opgevangen. Noor delijk van de ^tad mislukten nieuwe vijandelijke aanval len. Ten Westen van Smolensk duurt de afweerslag met on verminderde hevigheid voort. De bolsjewisten, die den ge heelen dag met geconcen treerde krachten stormlie pen, werden hier en daar in verbitterde gevechten op korten afstand bloedig te ruggeslagen. De vijand ver loor hier gisteren 94 pant serwagens. In het gebied van Wïtebsk vielen de bolsjewis ten herhaaldelijk zonder succes aan. Ten Zuidwesten van Ne- wel zijn hevige gevechten aan den gang met verschei dene uit het penetratiege- bied in Zuidelijke en Zuid oostelijke richting aanval lende vijandelijke gevechts groepen. De formaties der tiende divisie luchtdoelge schut hebben zich in het gevechtsgebied van Kiejev en Sjitomir door vastberaden in de gevechten te land ha te grijpen bijzonder onder scheiden. Aan het Zuid-Italiaansche front sléchts wederzij dsche bedrijvigheid van artillerie eia verkenningsafdeelingen. Aanvalspogingen, in den afgeloopen nacht door afdee- lingen vijandelijke vliegtui gen tegen plaatsen in West en Noord-Duitschland on dernomen, veroorzaakten ge ringe schade. In totaal zijn gisteren boven Duitscialand, het bezette gfebied in Jaet Westeia en het Middelland- sche-Zeegebied 16 vijande lijke vliegtuigen, voor het meerendeel zware bommen werpers, neergeschoten bo ven den Atlantische Oceaan is een groote vijandelijke vliegboot neergehaald. LICHTINGEN IN LETLAND OPGEROEPEN. Riga, 17 Nov. (Interinf.) De directeur-generaal 'van bin- nenlandsche zaken, generaal Dankers, heeft medegedeeld, dat hij in opdracht van den commissaris-generaal te Ri ga en met goedkeuring der directeuren-generaal van het Letlandsche bestuur heeft besloten bepaalde lichtingen van het Letlandsche legioen op te roepen. Deze maatregel wordt genomen om het va derland en het Letlandsche volk te verdedigen tegen de poging het 1 opnieuw onder slavernij van Moskou te brengen en te verhinderen, dat zooals Stalin dezer dagen heeft gezegd Letten weder Sowjetburgers worden. Hij gaf uiting aan deia wil van het Letlandsche volk niet strijdens- of ar- beidsmoe te worden alvorens de overwinning op zijn doodsvijand aan de zijde van Groot-Duitschland zal zijn bevochten. Buitenl. Nieuws. VROUWELIJKE ARBEIDS DIENST IN FINLAND. Helsinki, 17 Nov. (C.D.) In Finland is men sinds gerui- nien tijd bezig met voorbe reidingen voor het invoeren van een vrouwelijke arbeids dienst, waaraan door meisjes van 17 tot ^5 jaar zal moe ten worden deelgenomen. WOEKERPRIJZEN OP SICILIë. Rome, 17 Nov. (C.D.) Sinds de Anglo-Amerikaansche be zetting van Sicilië eai de daardoor veroorzaakte schaarschte aan levensmid delen, worden daar woeker prijzen gevraagd als nooit tevoren. Voor één kilo brood betaald men 35 lire. HERTOG VAN GLOUCESTEK NAAR AUSTRALIË. Stockholm, 17 Nov. (C.D.) Volgens een bericht uit Canberra heeft Curbin, de Australische minister-presi dent. bekend gemaakt, dat de Hertog van Gloucester is benoemd tot gouverneur-ge neraal van Australië. VRIJWILLIGERS VOOR DE WAFFEN S.S. Berlijn, 17 Nov. (C.D.) Alleen reeds in den loop van dit jaar hebben zich 44.000, volks-Duitschers uit Roeme nië vrijwillig gemeld voor den frontdienst der Waffen- S.S. Goed verduisteren ge- meenschapsplicht. „DE VERREKIJKER DER ILLUSIE." De ïaeutrale „Prachtig, dat hebben de Engelschen mij in het geheim aangeraden. Dan is hij heel verweg en kan mijl niets doen." NIEUWS IN 'T KORT. i Agrarische uitzendingen van I den Nederlandsehen Omroep De laatste tol in- del WAT BRENGT LAND Zaanstreek, en wel die in V EN VOLK. Enge Worrner, is opgehe.yan 21 t.m. 27 Nov. Een 4-j. jongetje K fcondag 21 November. Van Sv«i- - Waalwijk kreeg een pan ko kend water over zich heen. Hij is aan de gevolgen over leden. De Enkhuizer almanak voorspelt dat Nov. 1943 zich door veel onstuimig weer zal kenmerken'koud weer of vroege vorst zou niet te wachten zijn. Een niet alledaagsche verschijning is een vrouwe lijke laschstei-. Het is Mej. •Jans Raspoort, die als zoo danig in dienst is bij de Be- verwijksche laschiniichting Haster. Ze gaat op karwei. (Bagbl. N.H.) Jacob Guyt te Katwijk aan Zee werd door de jV.Z.H, R.M. met een zilveren me daille vereerd wegens zijn moedig gedrag bij het red den van 10 maia van de stoomtreiler Sch. 10. Voor f 5000 costuums, jassen, overhemden, enz. is door gebruikmaking van een valsche sleutel gestolen uit een kleedingmagazijn a. d, Stationsstraat te Hilversum. Ziekenfondspatiënten kumien zich tweemaal per jaar tot hun tandarts wen den. Wie dit verzuimt, moet zelf de kosten van eventu- cee.later door verwaarloozing noodzakelijk geworden tand heelkundige hulp betalen. Door middel van een knip- kaart controleert de arts wie trouw tweemaal per jaar komt. In treinen is het geoor loofd de eigen zitplaats, die men een oogenblik verlaat, voor zich te reserveeren door er een tasch of kleedingstuk op te leggen. Maar voor e<fn ander mag men op deze wij ze niet op een plaats beslag leggen. (Officieel bericht v. d. Spoorwegen.) Oiageveer 5000 vrouwen en ouders van Nederlanders, die in 19391940 onder de wapens waren, dienen gens te veel of ten onrechte ontvangen kostwhanersver. goeding plm. anderhalf mil- ïioen gld. (gemidd. f 300 per ncrsoon) terug te betalen. De regeling zal soepel wor den toegepast. Men krijgt gelegenheid bezwaren naar voren te brengen. In een ondergrondsch varkenshok bleek een vee houder te Altena di-ie krul staarten te hoyden. Ouders, onderwijzers wijst de jeugd bij herhaling op het gevaar van door hen gevonden projectielen. In een speelhuis te Hilversum werd 'n inval ge daan.'Er werd grof gespeeld. De tien spelers waren meest Hilversumsche zakenlieden. In zijn druivenkas ving K. S. te Warmenhuizen 10 patrijzendoor een gebro ken ruit waren ze naar bin nen gewandeld(Dg.N.H.) Vleesch zonder bon. Binnenlandsch Nieuws. REICHSKARTE FUR URLAUBEK. De geldigheidsduur van de bonnen der Reichskarte für Urlauber, welke, blijkens het daarop gestelde opschrift geldig zijn tot 14 November is verlengd tot 1 Mei 1944. Zooals bekend, zijn deze bonnen uitgevoei-d in groe ne kleur, met als opdruk een geel-witte U, welke op een schildje is geplaatst. De aandacht van de winkeliers wordt er op gevestigd, dat zij tot 1 Mei 1944 verplicht zijn deze bonnen onder alle omstandigheden aan te ne men, dus bijvoorbeeld ook wanneer zij bezig zijn met inventarisatie. Het niet na komen van deze verplichting brengt voor de betrokkenen ernstige moeilijkheden mede. b oO8.15 luisteren we over K.I. naar den zin van het b'Ar-yjn. Spr. Dirk van de B') ^rt. v\n 12.45—13.00 uur over H.I. zal Dirk van den Hul de daagsche problemen on der de loupe nemen. Maandag 22 November vragen wij van 13.0013.05 uur over H.I. de aandacht van de Landelijke Ruiters. Dinsdag 23 November brengen wij van 13.0013.05 uur ov^ H.I. een praatje voor 0ï9e boerin. Woensag 24 November We trekken vandaag eens met onzen verslaggever D. Hidding van 13.0013.10 uur over H.I. naar het uiterste Zuiden van ons Limboirg. Donderdag 25 November Om 13.001305 uur zal de Rijksconsulent voor de Ve zelgewassen in Wageningen. Ir. L. J. A. de Jonge ons iets vertellen over het rassen vraagstuk bij vlas. Vrijdag 26 November om 13.00 uur zitten natuurlijk vele boeren en tuinders aan hun toestel om de wenken, die Land en Volk zal geven, ter harte te nemen. Om 18.45 uur H.I. een causerie over de entstof bij mond- en klauwzeerbestrij- ding in Friesand. Zaterdag 27 November De heer Tolner houdt om 13.00—13.05 uur een praatje over „Saksenland in litera tuur en lectuur". Om 13.30 uur trekken wij met boer Uiterwijk door bosch en heide, ergens in Drentheland. Overzicht, der programma's van den Referent voor Volk- sclie Cultuur en Agrarische Zaken over de week van 21 27 November 1943. Dinsdag 23 Nov. 1943, van 11.00—11.15 uur H. I. „Germaansche boomen," een vraaggesprek met Prof. J. Joswiet. In dit interessante vraag gesprek tusschen D. v. d. Bospoort en Prof. J. Joswiet hoort U nadgre bijzonderhe den over onze boomen, de inheemsche en de uitheem- sche, en ook welke rol de boomen in de Gennaansche mythologie hebben gespeeld. ERNSTIG ONGEVAL TE HOORN, Been van werkman verbrijzeld. Tijdens de werkzaamhe den, die plaats hadden voor het vernieuwen van een zinker in de haven van Hoorn, is Maandagmiddag een ongeluk gebeurd, waar bij het been van den 67-ja rigen werkman A. Jongert werd verbrijzeld. Bij het neerlaten van den nieuwen zinker begaf een balk zich, waarop J. zich bevond, ter wijl in den val een tweetal lieren, waarmede de zinker werd neergelaten, werden meegesleurd. Eén van deze lieren heeft vermoedelijk J. zoodanig getroffen, dat diens been werd verbrijzeld. Na overbrenging naar het zie kenhuis bleek amputatie noodzakelijk. Dbl. v. N.H. Gemeente Wieringen. WIE HELPT Zooals bekend is het ge zin Barelds te De Gest bij de brand niet alleen haar woning, maar ook alle in boedel en kleeding kwijt ge raakt. Met brandwonden overdekt kon de vrouw zich nog redden en vond men bij anderen voorloopig onderdak, Nu zijn er weWgelöen in gezameld, maar daar is 't allernoodigste direct niet voor te krijgen. Daarom is de vraag, aan de burgerij van Wieringen wie heeft er wat te missen, een stoel, tafel, vork of lepel, kopjes, pot of pan, alles is welkom. Geeft U 't even op bij een| der onderstaanden adres- sen E. Baijs, Haukes, Boek-i handel Bosker Hippolytus-1 hoef. Jeugdherberg Ooster-| land of J. Tijsen (weth.).j Den Oever en 't wordt bij U afgehaald. U doet er eeu I goed werk mede. BURGERLIJKEN STAND van 13 tot 19 November 1943. J Geboren Comelia Aga-; tha, d.v. C. Boersen en A. J. M. NumeijerSijtje Jacoba, d.v. E. Halfweeg en M. dé Haan. Ondertrouwd O Engel en A. Westerbeke M. Mul der en C. J. Pot. Getrouwd en Overleden Geen. VESTIGING S VERG I NNING. Aan den heer R. Huisman alhier is ingevolge de Vesti gingswet vergunning ver leend tot het vestigen van een inrichting bestemd of mede bestemd voor de uitoe fening van een kleinhandel in tweedehandsch goederen in het perceel Hofstraat 1 te Den Oever. BESMETTELIJKE ZIEKTEN. Ten huize van een twee-1 tal gezinnen in deze gemeen- te zijn wederom gevallen van roodvonk geconstateerd, zoodat het aantal thans tot 4 is gestegen. MARKTBERICHTEN, ALKMAARSCHE SCHEI- VEEMARKT. Alkmaar, 17 Nov. 1943. Op de heden gehouden Schei veemarkt werden in totaal 278 runderen en 60 ka.'veren vorig jaar resp. 300 en 46 stuks aangevoei'd, waar van de prijzen als volgt Kalfkoeien f 2000— f 2500 Melkkoeien f 1800 f 2400 Geldekoeien f 1200 f 1800 Kalfvaarzen f 900 f 1200 Geldevaarzen f 800f 1000 Graskalveren f 450f 650 Stierkalveren f 500f 900 Kandel goed. Dbl. v. N.H. BIJ ONZE VRIJWILLIGERS. Tijdens de opleiding. (G. F. L./H Ps). FLINKE KERELS MELDEN ZICH NU VOOR DE WAFFEN-SS EN DE LANDSTORM NEDERLAND. Het S.S.-Eisatzkommando deelt mede Iedere gezonde Nederlander in den leeftijd van 1745 jaar kan zich vrijwillig bij de hieronder vermelde adressen vervoegen ten einde gekeurd te wor den voor de Waffen-S.S. en de Landstorm. Tijdens de keuringen wor den alle inlichtingen ver strekt met betrekking tot de verzorging van familiele den, duur der opleiding, ex tra levensmiddelen etc. Vrijwilligers, die om be paalde redenen in Nederland moeten blijven, kunnen dienst nemen bij de Land storm of bij het S.S.-Wacht- bataillon te Amersfoort. Ook vrijwilligers voor de Duitsche Kriegsmarine kim- nen zich aanmelden. Zij, die tot de Germaansche S.S.-Nederland toetreden wil len, kunnen zich eveneens aanmelden. Personen tusschen 19 en 30 jaar, die aanmeldings- plichtig zijn voor de tewerk stelling kunnen zich even eens aanmelden en wordeu gedurende bun verbintenis- van de tewerkstelling vrij gesteld. Officier in de Waffen-SS kan leder worden, die na ten minste een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft be wezen. Zijn school opleiding is niet doorslagge vend. Beslissend voor bevor dering zijnkarakter, ge drag, prestatie 20 Nov. 1943 9—12.00 uur Assen, Concerthuis aan de Vaart 20 lïov. 1943 15—18 uur Groningen, Hedrostraat 46 21 Nov. 1943 9—12.00 uur Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat 22 Nov. 1943 9—14.00 uur Amsterdam, Dam 4 23 Nov. 1943 9—13.00 uur Utrecht. N.V.-Huis, Oude gracht 245 24 Nov. 1943 9—14.00 uur Amersfoort. Pol. Durchgangs- lager, Leusderweg 25 Nov. 1943 9—14.00 uur Den Haag. Café Den Hout, Bezoiidenhoutscheweg. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.-meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hippolytushocf Telef. 19. 'dlddenmeer Telef. 23. Na 6 uur nam. tot 's mor gens 10 uur. telef. Midden- meer 10).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1943 | | pagina 1