WIERINGER 12e Jaargang Zaterdag 4 December 1943 No. 61 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. „ZIE DE MAAN SCHIJNT.. Dezer dagen, of liever nachten, toen ik alvorens in bed te duiken het bekende zwarte papier voor mijn zol derraam optrok, zag ik hem eensklaps, als in een vizi- oen Zijn fraaie schimmel- stond, den fijnen kop hoog geheven, als had hij Arabisch ras, schrap tegen de hellint van een dak. Zijn kromstaf teekende, in gezelschap van eenige schoorsteenpotten,1 scherp af tegen de nacht lucht, en m het maanlicht waren zijn voorhoofd, onder den statigen myter, en de zijige witte baard, die in het koeltje vaneenspleet en wuif. de, zéér eerbiedwekkend. De bijna roerlooze eenheid van heiligen ruiter en legenda risch ros leek op een stand beeld, opgesteigerd onder de sterren. Het geluid, dat het zol dervenster maakte, toen ik het openstiet, verbrak iets als een betoovering. St. Nicolaas wendde het gelaatzag, schuin naar be neden blikkend, mij zwijgend aan. Zijn oogen hadden een uitdrukking, die ik daarin nimmer had kunnen veron derstellen. Zij toonden niet de hoekrimpeltjes van een blijde goedmoedigheid, als die hem bij oud en jong heb ben bemind gemaakt. Eer der leek het of de „Verwin naar", want dat beteekent zijn naam immers, zichzelf had verloren in een verdoold- heid, een verbijstering. Door deze eenzaamheid, die ik in zijn oogen ontwaar de, merkte ik eerst op, dat de heilige bisschop ook in derdaad alleen was, dus zonder zijn trouwen scha duw, den moor. Natuurlijk, 'ik kon mij niet meer stilhouden. „Uwe doorluchtige hoog waardigheid zeide ik, in den meest letterlijken zin tegen hem opziende, „zou ik U een vraag mogen doen. ondanks dit- vergevorderde uur De uitdrukking in de oo gen die zoo oud, oud ivaren, versmolt tot iets dat nu op volslagen gelatenheid ge leek. „Mijn zoon", zoo ant woordde hij met een zucht, „er is, ook zonder u, reeds zoovéél gevraagd, bijv. ban ket- en chocoladeletters, ta bak, sigaren en sigaretten, horloges, gouden en zilveren sieraden, likeuren, bols en wijnen, speelgoederen van oude samenstelling, gebreide wollen onderkleeding, kou sen, veiligheidsscheermesjes, haarkammen, borstels, hand schoenen Wat van deze artikelen tot de consumptie waren mocht behooren. moet u van uw lijstje schrappen. Ook het overige is weliswaar zéér, zéér moeilijk, maar misschien dat ik uit de twee de hand Het speet mij, een heilige tegen wien ik zoo opzag, al dus als een negociant te hooren spreken. Doch wat wilt u, zelfs aan weldadig heid en naastenliefde zijn thans, juist door de schaarschte, die zij bestrij den moeten, zekere grenzen gesteld „Waar is Zwarte Piet, Uw Pedro verduidelijkte ik, in een poging tot Spaansch spreken. „Pieter is elders ant woordde de Sint, met een afwerend gebaar, en ik zag dat een zeer samengestelde frons, als een forsche noten balk, zijn breede voorhoofd oprimpelde. Daarop vervolg de hij „De lieden van dit land verwarden hem, met al hun zwarte markten, zwarte goederen, zwarte win sten. Eerst rolde hij zijn oo gen van pret en overmoed blij met zijn zwarte komaf, zijn oorringen en zijn kroes kop. Maar toen hij mijn in- koopen doen zou meenden zij, dat hij ook een zwarte ziel had, en zich tot woeker leenen zou. Ik moest hem behoeden voor hun zwarte geld. dat bevuild is door hun zondige zwarte handen. En zoo", besloot de goede Sint, „houd ik ditmaal nau- welijk een strooitocht, méér is het een herinneringsreis. Indien U derhalve iets van mij zoudt willen aanvaar denSinterklaas zet te zien vaster in den zadel, en reeds strekte ik onwille keurig de hand uit, laat het dan deze raad we zen :'„Mijn zoon. hoed u voor al wat zwart is, het werpt een schaduw over uw eigen hart en dat van anderep. En u weet bovendien", hij glimlachte met precies dezelfde oolijkheid, die ik me altijd van hem voorgesteld had* „stoute kinderen, groo- te en kleine, komen tenslotte toch altijd in den. zak Meteen glipte.de schimmel omhoog over den daknok met een prachtig veerenden sprong, die oude heilige blijft een onvervaard ruiter en gaf mij den nakijk, over zijn achterdeelen en wild wuivendqp staart. daii wederom 5 oude mesjes zullen moeten worden ingele verd, wordt het publiek aan geraden de gebruikte mesjes voor dit doel te bewaren. Voor kleinhandelaren in scheermesjes zijn blanco in- aangetast. Slechts de ge ënte bedrijven vormden in dit uitgestrekte weidegebied een eiand van gezonde die ren. Deze resultaten zijn zeer hoopvol. In een dezer dagen schrijvingsregisters Mh y* gehouden radiolezing van de bestaande uit een origine-., ferectie van den Landbouw met aangehecht duplicaat, j/zhierop gewezen. Aan de Buitenl. Nieuws. „Observer" „Nationale zelfbestemming en separate souvereiniteit zijn over het geheel gezien geen voordcel der kleine na ties gebleken. Dit beginsel heeft aanleiding gegeven'tot de geboorte van zoovele klei ne en slecht te verdedigen staten." Binnenlandsch Nieuws. SCHEERMESJES OP DEN BON. Inschrijving bij leverancier vereischt. Blijkens de staatscourant van 29 November 1943 is met ingang van 30 Novem ber j.1. een distributicrege- ling voor scheermesjes in werking getreden. Om in aanmerking te komen voor scheermesjes moet iedere mannelijke ingezetene, die 'in het bezit is van een ta- bakskaart, zich- doen in- schrijven bij zijn normalen leverancier van scheermes- jes, van wien hij ook in de toekomst regelmatig zijn scheermesjes wenscht te be trekken. I-let betrekken van scheermesjes bij een ande ren kleinhandelaar dan dien, waarbij men is ingeschreven, zal dus uitgesloten zijn. De inschrijving moet plaats vinden in de periode van Maandag 6 tot en met Zater dag 11 December a.s., terwijl hierbij aan den kleinhande laar een door het Centraal Distributiekantoor aan te wijzen bon van de tabaks- kaart moet worden overhan digd. Tegelijkertijd moeten bij den kleinhandelaar 5 ou de scheermesjes worden in geleverd. Deze mogen niet beschadigd zijn cn geen roestvlekken vertoonen. Nadat de kleinhandelaar het origineel van het hierna noemen inschrijvingsre gister waarop de bonnen zijn geplakt aan zijn le verancier heeft opgezonden, ontvangt hij een hoeveelheid scheermesjes, voldoende om aan lederen ingeschrevene 5 stuks af et leveren. Zoodra de productie zulks mogelijk maakt, zal een tweede distributieperiode worden bekend gemaakt, ge durende welke de kleinhan delaar- opnieuw 5 mesjes aan zijn cliënten moet afleveren. Het tijdstip, waarop deze 2e periode zal aanvangen, zal te zijner tijd in de dagbladen v/orden gepubliceerd. Aan gezien het mogelijk is, dat met een bijbehoorende „Handleiding Ditributie Scheermesjes" van 2 Decem ber 1943 af verkrijgbaar bij de Kamers van Koophandel tegen betaling van f 0.10 per inschrijvingsregister. Op ieder inschrijvingsregister is plaats voor 40 namen. De betrokkene dient er nauwlet tend op toe te zien, dat hij zoowel op het origineel als op het duplicaat van het insehrij vingsregister behoor lijk is ingeschreven. Van hen. die niet behoorlijk zijn inge schreven, kunnen klachten omtrent de aflevering van scheermesjes niet in behan deling worden genomen. Verzoeken tot wijziging of aanvulling der inschrijvings registers wegens verhuizing, evacuatie, het bereiken van den 18-jarigen leeftijd enz. worden niet in behandeling genomen. Het ligt evenwel in de be doeling na ongeveer 6 maan den de inschrijving te her halen, waardoor: eventueele onbillijkheden kunnen wor den weggenomen. Met- ingang van 30 Novem ber 1943 is aan fabrikanten en handelaren door den Di recteur van het Bureau voor de Metalen-Verwerkende In dustrie een algemeene ver gunning verleend tot hel verkoopen of afleveren en aan detaillisten bovendien tot het koopen van scheer mesjes, mits een en ander geschiedt met machtneming van de voorschriften, vervat in de „Handleiding Distribu- tieregeling Scheermesjes". Zooals vermeld, is deze hand leiding verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel. VIER LITER GORTPAP OP DEN PEULVRUCHTENBON. Aangezien voor het tijd vak van 27 November tot en met 11 December a.s. geen bon voor gort is aangewezen, kan men desgewenscht ge durende dat tijdvak op den voor peulvruchten aangewe zen bon „Algemeen 711", aangevuld met het vereisch- te aantal taptemelkbonnen, 4 liter gortpap betrekken. BESTRIJDING VAN MOND- EN KLAUWZEER. In Friesland zijn hoopvolle resultaten verkregen. In de jaren 1942 en 1943 is in Friesland cn Groningen door den Veeartsenijkundi- gen Dienst een nieuwe me thode ter bestrijding van het mond- en klauwzeer in toe passing gebracht. In het uit gekozen proefgebied in de omgeving van Nijland wer den in Juni 1942 alle run deren, schapen, geiten ete varkens, in totaal 1972 stuks van 37 veehouders, geënt. De proeven leerden, dat aan de enting geen gevaren ver bonden zijn en gaven den indruk, dat de entstof inder daad een beschermende wer king uitoefent. Vanaf 14 da gen na de enting is practisch geen der geënte beslagen meer ziek geworden. In Juni van dit jaar is iri de buurt van Marssuni ten S.W. van Leeuwarden het vee van 86 bedrijven, samen ongeveer 4000 stuks runde ren. schapen, geiten en var kens, geënt. Het vee in dit in de nabijheid van reeds besmette veebeslagen gele gen gebied, bleek in sterke mate aan mond- en klauw- zc-erinfectie te zijn blootge steld. Ongeveer alle niet ge ënte bedrijven in de omge ving en ook die, welke tus- schen de geënte in waren gelegen, werden door de ziek- ze belangwekkende causerie ontleénen we nog, dat de genomen proeven met deze entstof voor de helft be reid volgen de z.g. Duitsche methode en voor de andere helft volgens voorschriften van den Italiaanschen pro fessor Vianello de bijzon dere belangstelling der des kundigen genieten. In Duitschland zijn reeds eeni ge- millioenen dieren op deze wijze geëntde ervaring is daarbij opgedaan, dat de enting een immuniteit ople vert, welke ongeveer 3 a 9 maanden duurt. Voor bereiding van deze entstof wordt de inhoud ge bruikt van de blaren van door inspuitingen in de toni kunstmatig met mond- ei klauwzeer geïnfecteerde run deren. Het ligt in de bedoeling deze éntstof op vrij groote schaal te gaan bereiden in het- daartoe opgerichte Mond en klauwzeer-viruswinning- Instituut te Rotterdam. Beschermende wal. Men stelt zich voor door in een kort tijdsbestek al het vee in een kilometers breede strook te" enten, deze strook als een beschermen den wal te doen dienen ten opzichte van er zich achter bevindend vee. Op deze wij ze zou dan een dreigende mond- en klauwzeeruitbraak kunnen worden gekeerd. De in Friesland genomen proeven hebben plaats ge had in overleg met pract-i- seerende dierenartsen en na zooveel mogelijk besprekin gen met .de veehouders. Bij de proeven zijn de grootst mogelijke voorzorgen in acht genomen. Omdat de entstof zeer gevoelig is voor warm te. wordt zij tusschen 3 en 7° C. gehouden en verzon den. O.a. zijn dè koelruimten van de slachthuizen te Sneek en te Leeuwarden voor dit doel benut. De veehouders betoonden groote ingeno menheid met de enting en nog meer met de resultaten, die de vrucht zijn van een goede samenwerking tus schen deskundigen en be langhebbenden. Veelbeloven de proeven zijn thans geno men. Al dient, wijl de onbe rekenbare grilligheid van het mond- en klauwzeer al zoo dikwijls bij de bestrijdin- parten gespeeld heeft, een jroot optimisme te wor den vermeden toch is het niet onmogelijk, dat de Vee- artsenijkundige Dienst den sleuteL in handen heeft, waarmede het beloopvan een mond- en klauwzeerepi- demie op belangrijke wijze zal kunnen worden beïn vloed. Dit zou van geweldige beteekenis zijn. omdat- min der mond- en klauwzeer be teekent meer melk, boter, kaas en vleesch. En dat kun nen we in den tegenwoordi- gen tijd uitermate goed ge bruiken. Gemeente Wieringen. FEESTAVOND v.v. „Succes." Er is Donderdagavond ge lachen zooals men sinds lang niet heeft kunnen lachen. De klucht „De Houten Ham", welke door „Amicitia" werd opgevoerd is daarvan zeer zeker de oorzaak geweest. Het betreft een luchtig stuk. dat zich afspeelt in een Haagsche ambtenaartjes- - familie, die echter verder wil springen dan haar stok lang is. Dit geeft uiteraard aanleiding tot de meest ko mische verwikkelingen. De spelers waren stuk voor stuk goed in him rol, zooals we dat van „Amicitia" gewend zi.jn. De hoofdrol (Santé) werd vervuld door den heer Jannes J. Bosker, die deze avond zijn 25-jarig jubileum als tooneelist vierde. Tegelij kertijd bestond Donderdaj. „Amicitia" juist 1 jaar. Dit feest is niet zonder meer ge-1 passeerd. Na het eerste be drijf trad de Succes-voorzit-, de heer D. Nieuwbuurt voor het voetlicht en wenschte den heer Bosker, zoowel als „Amicitia" geluk met beide jubilea. Namens „Succes" bood hij een pracht bloem stuk aan. Hierna werd het woord genomen door de se cretaris van „Amicitia", den heer P. de Graaf, die even eens de jubilaris feliciteerde en de binnengkomen bloem stukken aan dezen overhan digde. Bloemstukken 'en bouquetten waren er bin nengekomen van O.K.K. (zoowel voor „Amicitia" als. voor den voorzitter) Gymn.' Ver. „Wieringen" v.v. „Suc ces" D. Doves. de club voerder een pracht mand van Cinema verder bloem stukken van „Amicitia" aan hun voorzitter van een oud- tooneel-dilettante Mevrouw Leeuwenkamp-Bood van verschillende bestuursleden aan hun voorzitter enz., zoo dat het tooneel dra in een bloemenhof was herschapen. De heer J. J. Bosker zeg de allen van harte dank voor hun prachtige 'atten- ties. „Als ik U zeg, dat ik van aandoening niet kan spreken, gelooft U mij toch niet en daarom zal ik be danken op de wijze, welke mij het beste ligt„met de vroolijke noot." En dan vangt het tweede bedrijf aan. Was het stuk op zich zelf reeds een gewel dig lachsucces, dit werd wei verhoogd toen er „een tech nische" fóht ontstond, nJ. toen de snor van den heer J. Bosker voor een helft los ging. Dit gaf zoo'n komische situatie, dat het publiek op de voorste rijen het uitbrul de van het lachen met het gevolg, dat de tegenspeler eveneens in een* lachbui kwam te vervallen zoodat zoowel tooneelisten en pu bliek eenige minuten onbe daarlijk uitlachten. Om er maar een eind aan te maken scheurde de heer B. resoluut zijn heele knevel af, hetgeen de hilariteit weer verhoogde. Doch toen kwam de ernst van het spel weer aan de beurt en werd het stuk ver volgd alsof er niets gebeurd was. Om kort te gaan een daverend lach-succes met „De Houten Ham", dus de volgende opvoering zeker een volle zaal. POLITIE. Gevonden een ringetje, een boodschappentasch, een leeren motorkap en een bl. kinderwant. Verloien een zilv. bro che. Inl. Gem.bode H.-hoef. Kerkdiensten Wieringen ZONDAG 5 DECEMBER. NED. HERV. KERK H.-hoef 10':'i u. Ds. v. Beek. Den Oever 2 uur Ds. v. Beek Woensdag 8 Dec. 8 uur Herv. Zusterkring H.-hoef. Donderdag 9 Dec. 8 uur Herv. Zusterkring te Oosterland. DOOPSGEZ. GEM. Geen dienstavondwijdin" 7.30 uur (duurt klein half uur). EVANGELISATIE H.-hoef 10 u. de heer C. N. Graaff. Kapel Den Oever v.m. 10 uur de hr. O. Deen. Herv. Kerk Westerland nan. 3 uur de heer O. Deen. CHR. GEREF. KERK. Kapel Den Oever Dinsdag 7 Dec. om 7 u. n.m. Ds. Kampman uit Opperdoes WANDELCLUB. Naar ons wordt medege deeld ligt het in het voorne men der Wandelclub om 5 December 's middags half drie een St. Nicolaastocht met verrassingen te houden. Na afloop van deze tocht zal St. Nicolaas met zijn kncht in „Concordia" aan wezig zijn en aan alle deel nemers een pakje uitreiken. Reeds gaven zich 60 leden voor deze tocht op. GEMEENTE W.-MEER. G yninastiekuitvoering „Vlug en Vaardig", Wieringermcer. Blijkens een advertentie. In dit blad zal op 11 Dec. a.s. door de Gymnastiekver- eeniging „Vlug en Vaardig" een uitvoering worden ge geven in Hotel Smit te Mid- denmeer en op- 18 Dec. in Hotel „De Wieringermeer" te Slootdorp. Door het zeer. groote aantal leden moet de volledige uitvoering in Mid- denmeer plaats vinden, daar het tooneel in Slootdorp veel te klein is en ook de zaal door de leden alleen voor ruim 1/3 gevuld zou zijn. Het Bestuur hoopt dan ook, dat donateurs en verdere begun stigers deze moeilijkheid zul len begrijpen. Om tegemoet te komen aan de wenschen van velen zal hetzelfde pro gramma in Slootdorp worden afgewerkt, echter niet met het. volle aantal leden, daau zulks uit de aard der zaak onmogeijk is. Voor bijzonder heden betreffende kaartver koop e.d. verwijzen wij gaar ne naar de betreffende ad vertentie. Kerkdiensten W.-meer. ZONDAG 5 DECEMBER. NED. HERV. KERK Slootd. 10 u. Cd. v. Wezep. Slootd. 2.30 u. Cd. Rienstra. Maneer 10 u. H. Avondmaal ds. Germans. Mmeer 2.30 ds. Meijer Drees. Maneer 4 u. dankzegging Ds. Germans. W.werf 10 u. Cd. Bloemhof. W.-werf 2.30 u. Cd. v. Wezep. In alle diensten MaandcolL Kerkdiensten Medemblik. NED. HERV. GEM. M.blik 10 u. Ds. B. de Jong. Predikbeurten Opperdoes. NED HERV. KERK. Opperdoes 2 uur Ds. Bredschneijder. Door den Nederlandschen Volksdienst wordt in het ge il eele land de viering van het St. Nicolaasfeest georga niseerd. Alleen in Amsterdam reeds worden op 4 Dec. op één middag niet minder dan 15 kinderfeesten door den N. V. D. verzorgd. Er moeten heel wat cadeautjes worden ingepakt. (C.N.F.'Noske Paxs). Verantwoordeliik redactrice G. C. Kremer-Bosker Maneer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaus: Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23. Na 6 uur nam. tot 's mor gens 10 uur telef. Midden- meer 10).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1943 | | pagina 1