WIER INGER 12e Jaargang Zaterdag 11 December 1943 No. 63 NIEUWSBLAD VOOR DE W1ERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. BELANGRIJKE DUITSCHE VORDERINGEN'IN SECTOR SJITOMIR—KOROSTEN. Hoofdkwartier van den Führer, 9 Dec. (D. N. B.) Het opperbevel van de weer macht maakt bekend Ten Zuidwesten van Dnje- propetrowsk werden de on der de bescherming van dichten mist aanvallende sterke vijandelijke strijd-' krachten teruggeworpen. In het gebied ten Zuidwes ten van Krententsjoeg lever, den onze troepen den gehee- len dag verbitterde gevech ten met de 'steeds weer stormloopende bolsjewisten. Bij den afweer van dezen aanval zijn talrijke Sowjet- pantserwagens stukgescho ten. In het geveehtsgebied ten Noordoosten van Sjitomir en ten Zuiden van Korosten bood de vijand tegen onze aanvallen hardnekkigen te genstand, zonder echter te kunnen verhinderen, dat on ze troepen verder oprukten. In den centralen sector vielen de bosjewisten tus- weerwil van het ongunstige weer deed de luchtmacht met sterke formaties overdag en dés nachts met goed gevolg aanvallen op vijandelijke troepenconcentraties en m arschbewegingëö in het gebied van Newel. Zij schoot gisteren alleen al in dit ge bied 33 Sowjetvliegtuigen neer. Aan het Zuid-Italiaansche front kwam het in den Wes telijken en in den Oostelij- ken sector tot gevechten van geringeren omvang. Vijande lijke aanvallen werden af geslagen en eenige kleine penetraties, die de voorgaan de dagen waren ontstaan, door tegenaanvallen van on ze troepen opgeheven. Om een bergtop ten Zuidwesten van Venafro wordt nog ge vochten. Boven het front heerschte een levendige we- derzijdsche luchtactie. Daar bij werden hier vooral door luchtdoelgeschut 16 en in de rest van het Middellandsche schen Pripjet en Berezina Zeegebied zes vijandelijke alsmede ten Zuidwesten van Kritsjev wederom vergeefs aan. Bij eenige kleine pene traties zijn de gevechten nog aan den gang. Bij een ge slaagde eigen aanvalsopera. /tie aan de Pripjet werden gevangenen gemaakt en buit behaald. Een plaatselijke aanval van onze troepen ten Westen van Smolensk be reikte de bevolen doelen. In vliegtuigen neergeschoten. Bij de zware gevechten van de afgeloopen dagen heeft de 26ste pantserdivisie onder bevel van luitenant- generaal Freiherr von Liitt- witz door haar voorbeeldige houding en standvastigheid alle doorbraakpogingen der Britten in den Oostelijken secter van het Zuid-Italiaan sche front verijdeld. Buiten). Nieuws. .Wereld Tribune", Engelsch tijdschrift, arti kel van Amery Reves, 910 '43 „De grondslagen van het Atlantic Charter zijn volkomen onjuist. Zij vormen slechts een wederopwarming der tropische denkbeelden van Wilson, die tlisschen de beide wereldoorlogen hebben geheerscht. Het is waanzin zich in te beelden, dat zij na dezen oorlog beter zullen werken. Het Atlantic Char ter is derhalve een document, dat niet in overeenstemming is met "den tijd." Binnenlandse)! Nieuws. gegeven en in omloop zijnde speciale punten, zooals H.G., K., S. en T.-punfen ongel dig zijn. G.S.-punten blijven geldig, voorzoover zij worden aangeboden met een geldige speciale vergunning. RECHTZAKEN. UITSLUITEND HUISHOUD EN KEUKENSTROOP OP BON „706." Aangezien hieromtrent misverstand blijkt te bestaan, wordt er de aandacht op gevestigd, dat op den bon „Algemeen 706", waarop een extra rantsoen van 500 gram siroop verkrijgbaar is uit sluitend huishoud- en keu kenstroop mag worden gele verd. Appel- of perenstroop is dus niet op dezen bon ver krijgbaar. KOUSENBON AANGE WEZEN. Met inaang van 4 Decem ber 1943 wordt tegen inleve ring van den kousenbon N. van de textielkaarten V. 115 en V. 215 (voor mannen en vrouwen boven de 15 jaar) en de daarvoor benoodigde geldige textielpunten van eerder genoemde kaarten of T.-punten een paar sokken resp. kousen beschikbaar ge steld. In verband met de bevoorrading van den han del van sokken en kousen is het mogelijk, dat niet steeds sokken of kousen voorradig zijn, doch zorg wordt ervoor gedragen dat ieder de in zijn (haar) bezit zijnde bonnen te zijner tijd zal kunnen hono- reeren, mits men alsdan de beschikking heeft over op dat oogenblik nog geldige punten. Speciale punten on geldig op 15 Dec. Met ingang van 15 De cember a.s. zullen alle uit- Gemengd Nieuws. Zeven jaar kreeg de 40-j. matrassenmaker De R. "te Breda, die zijn twee kin deren doodde. Eisch was 10 jaar. Drie jaar kreeg de 36-j. landarbeider Huiskens te Berfimel wegens diefstal van een kalf en drie schapen. Pas kreeg hij 10 mnd. we gens clandestien slachten. Zijn zwager Paul, medeplich tige, kreeg een jaar. Tot 2'/° jaar gevange nis was de 64-j. landbouwer K. te Raalte veroordeeld hij had de controleur Sesink na een twist over de invul ling van het veeboekje een klap met een bezemstok ge geven eenige tijd later bleek de man dood te zijn. Bij on derzoek bleek S. bewusteloos te zijn geslagen. Hij kwam echter zoo ongelukkig te lig gen, dat neus en mond ge sloten werden, waardoor hij is gestikt. Wanneer K. zijn slachtoffer niet aan zijn lot had overlaten, zou dit niet zijn gebeurd. In hooger be roep werd tegen K. vijf jaar gevorderd. Acht jaar werd gevor derd tegen fle 33-j. J. van Olst, te Haarlem, die zijn vrouw, met wie hij vijf jaar gehuwd was, met een penne- mes in de buik en pols stak omdat zij tijdens zijn afwe zigheid omgang zocht met andere mannen. Een Hagenaar, die clan_ destien kolen kocht, kreeg bezoek van een z.g. contro leur-ambtenaar. die voor f 5000 beloofde te zullen zwijgen. Hij kreeg het geld. De volgende dag kwam een andere „ambtenaar" vertel len, dat de eerste gesnapt was. Ook hij zou er echter geen werk van maken, wan neer hij f 5000 kreeg. Ook hij had succes". Maar de recht bank legde wegens afper sing twee jaar op. 1300 bonnen en f 250 werden gestolen bij bakker M. te Tilburg. Ook voor hoeden. niét zelden duur zijn, koBky spoedig prij svoorschriften.^ Straffeloos kan ieder achtergehouden voorraden grondstoffen, enz. aange ven, mits aangifte binnen een maand geschied. Dep. van Waterstaat. De heer F. D. Brands is tot directeur-generaal benoemd. Een varken van 500 kg. en 2.80 m. lengte werd dezer dagen te Bunschoten ge slacht. (Tel.) Een treeplank-tram passagier te Den Haag kwam in botsing met een vracht auto, wat hem het leven kostte. Uit school komende, is te Gennep het 6-j. meisie B. Thissen door een tram dood gereden. Nieuwjaarsgroeten zul len dit jaar door nieuwsbla den en tijdschriften niet worden opgenomen. Door de donkerte is te Tilburg de 73-j. Van Asveldf, die vorige week zijn gouden bruiloft vierde, te water ge raakt en verdronken. Voor hen, die actief deel hebben aan de verdediging van Europa tegen het bols jewisme en voor hen, die deelnemen aan de opbouw van het Oosten is een hoe veelheid Oosteuropeesche ta bak beschikbaar elk krijgt voorloopig 100 sigaretten. Twee inwoners van Ede hebben een plaatsgenoot voor f 4500 opgelicht. Zij beweerden hem aan textiel- goederen te kunnen helpen, maar zetten op de avond, dat hij het goed krijgen zou, een roofoverval in elkaar. De stoffen werden z.g. in be slag genomenMaar zij hepen tegen de lamp. In de r.k, kerk te Arcen stortte bij werkzaamheden aan een pilaar een deel van het gewelf in. Onder het puin vond men de lijken van twee metselaars, resp. vaders van zeven en vijf kinderen. Een stucadoor en twee jon gens, die hadden staan kij ken, werden gewond. Lichte wonden kregen een kapelaan, een oud-schoolhoofd en een 18-j. jongeman. De oud-wielerkampioen •Jaap Meijer is in België mët nog drie Nederlanders bij een auto-ongeuk gedood. Gemeente Wieringen. EEN ZILVEREN ZAKEN JUBILEUM TE DEN OEVER, Zaterdag 18 December 1943 zal de heer Jan Poppen te Den Oever het 25-jarig be staan van zijn slagerij her denken. Vlak na de eerste wereld oorlog is de heer Poppen, die voordien samen met zijn broer aan Hippolytushoef een slagerij dreef, naar Den Oever getogen om daar de eerste slagerij te openen. Tot dusver was aan Den Oever geen slagerij en wer den de bewoners van dit dorp steeds vanuit Hippoly tushoef bediend. Tijdens de Zuiderzeewer ken bleek zijn sakenpand te klein en zette hij een geheel nieuw en van de nieuwste snufjes voorzien winkelpand. Tot op lieden is de heer Pop pen zijn zaak wat inrichting betreft nog steeds de groot ste en modernste van geheel Wieringen. Wij gelooven dan ook wel dat het Jan dien dag niet aan belangstelling zal ont breken. r VKELSLUITING OP DE a.s. FEESTDAGEN. .V le Kerstdag en de .uwjaarsdag worden voor de toepassing van, de Win kelsluitingswet niet als Zon dagen aangemerkt. Beide dagen vallen pp Zaterdag, zcodat de winkels open mo- gfoö zijn. als op andere Za- térd?.-*eji. Evénwel geldt de z.g. ver plichte openstelling op deze dagen niet. Men staat dus vrij open of gesloten te zijn. 26 December, de 2e Kerst dag, valt op Zondag. Dan geldt de gewone Zondags-: sluiting. Ecliter mogen I biood-,' koek-, suikerwerk-, bloemen- en plantenwinkels op dien dag van 8 uur tot 18 uur geopend zijn. Heeren kappers en bar biers, mogen na verkregen machtiging van den Burge meester hun winkel op Zon dag 26 December 1943 en op Zondag 2 Januari 1944, van 912 uur geopend hebben. DEN GEVER. Tooneel-uitvoering van „Amicitia." Op veler verzoek zal de tooneel-vsreeniging „Amici tia" ook in Den Oever een voorstelling geven van het mooie speelstuk Najaars stormen." Vooral de oudere menschen, die niet in de gelegenheid zijn des avonds r.og naar Hippo te gaan. zullen deze oplossing zeer op prijs stellen. De voorstelling zal plaats hebben op Zondag 19 December in de zaal Wi- ron." Zonder .twijfel zal „Ami citia" ook in Den Oever een volle zaal weten te trekken, temeer waar aldaar vele too- neel-liefhebbers woonachtig zijn. Voor plaatsbespreking e.d. verwijzen wij U naar de advertenties. BENOEMD. Mej. A. v. d. Stam, onder wijzeres aan de Chr. Nat. School te Den Oever, is be noemd tot leerares aan de Huishoudschool te Alkmaar. DOODSCHOUW. Ook voor het jaar 1944 is de Heer R. J. de Groot, arts alhier, van gemeentewege aangewezen als geneeskun dige belast met "de dood- schouw. INENTING. Op 21. 22 en 23 December a.s. zal despectievelijk te Westeriand, Hippolytushoef er Den Oever van gemeente wege gelegenheid worden gegeven tot kostelooze inen ting tegen pokken. POLITIE. Verloren een duimstok, een donkerblauw kinder wantje, een reiszak inh. een broodtrommel, een dubbele rijwieltasch met inhou^ een portemonnaie inh. 10 en een portemonnaie inh. f 3.70 met rookerskaart en foto. Gevonden een stoffen- want- met kap en een kin- derportemonnaie inh. eery- ge centen. Inl. Gem.-bode, H.-hoef. Kerkdiensten Wieringen ZONDAG 12 DECEMBER. NED. HERV. KERK O.-land IO'/ï u. Ds. v. Beek. W.-land 2'/a uur Ds. v. Beek. DOOPSGEZ. GEM. H.hoef HALF ELF Ds. Lugt. EVANGELISATIE H.-hoef 10 uur dhr. O. Deen, kapel Den Oever v.m. 10 u. de hr. C. N. Graaft nam. 3 u. de hr. O. Deen. GEREF. KERK. H.-hoef 10 u. Ds. Schenkev. H.-hoef 2.30 Ds. Schenkev, Bediening H, Avondmaal. Den Oever 10 u. Cd. Alberts Den Oever 3 u. Cd. Alberts. Gem. Wieringermeer. BURGERLIJKE STAND van Nov. t.m. 9 Dec. 1943. Geboren Pieternella Hen- drika. d.v. G. Huige en J. SchutteMaria Johanna Antonia, d. v. A. W. Huij- bregts en A. M. Hop Ge- rardus Johannes. z.v. G. W. Datema en C. SmitJohan- nes-Nicolaas, z.v. N. A. Knook en M. A. van Baar Petro- nella Maria, d.v. P. N. Veldt en C. C. Koperdraad Adrie Robert Johannes. z.v. A. Faes en L. S. van Opdorp Maar- tje Luutske. d.v. J. Postma en S.« Bosma Jacobus Cor- neiis Hermanus, z.v. J. W. J. Aalders en M. J. de Grood Hendrik, z.v. P. S. Zijlmans en H. C. Franzen. Ondertrouwd geen. Getrouwd geen. Overleden Theodorus Jo hannes Hagen, oud 24 jaar, landbouwer, z. v. E. Hagen en H. C. Verhij. MIDDENMEER. Tot tijdelijk onderwijzer aan de Wieringermeerschool alhier is benoemd den Heer K. J. N. Resuika. SLOOTDORP. Mej. Rikaart, onderwijze res aan de Wieringermeer school alhier is in gelijke functie benoemd te .Zeist. MIDDENMEER. Gedurende de ziekte van den Heer "Hersevoort is tot tijdelijk onderwijzer aan de Wieringermeerschool - alhier benoemd, de Heer C. B. Pe- terse. ds. Meijer Drees. W.werf 3 uur cd. Bloemhof. (Laatste dienst.) Kerkdiensten W.=meer. ZONDAG 12 DECEMBER. NED. HERV. KERK: Slootd. 10 u. Cd. Bloemhof. Slootd. 2.30 ds. Meijer Drees. M.meer 10 u. ds. Germans. Maneer 2.30 u. Cd. v. Wezep. W.werf 10 uur Doopdienst Kerkdiensten Medemblik. NED. HERV. GEM. M«blik 10 u. Ds. B. de Jong. Predikbeurten Opperdoes. NED HERV. KERK. Opperdoes v.m. 9.30 uur Ds. Bredschneijder. Opperdoes 2 uur Ds. Bredschneijder. NIEUWE BONNEN. Geldig van 12—25 Dec. 1943. 51-52A 4 r. brood of gebak. 51-52B 1 r. brood of gebak. 5J.-52 1 r. br„ géb. of besch. 718-719 Alg. 1 rants. brood, Gebak of Bloem. 720 Alg. 125 gr. Havermout. 721 Alg. 125 gram Gort. 53A Kind.v. 250 gr. Gort. 51B Kind.v. 250 gr. rijst of g. 51A Boter V; r. Boter. 5IB Boter Va r. Margarine. 50B Boter Va r. Bak- en Braadvet of Margarine. 52A, 52B Boter '/a r. Marg. 722 Alg. 100 gr. volv. of 40-f- Kaas. 51-52 1 3/4 liter Melk. 51/52 1 3/4 liter Taptemelk. 51/52A 1 rants. Vleesch. 51/52B rants. Vleesch. 51-52 2 kg. Aardappelen. 51 Toeslag 2 kg. Aardapp. 723 Alg. 500 gr. Suiker. 724 Alg. 250 gr. Jam. 725 Alg. 250 gr. Koffiesurr. 726 Alg. 1 rants. Vervang. 51 Versn. 100 gr. Chocolade. 52 Versn. 100 gr. Suikerw. 51/52 Tabak 1 rants Sigaren, Tabak of Cigaretten. Bijz. rantsoenen 4-77 Res. 1 a rants. Boter. Weer wordt aan gezonde jongens de mogelijkheid geboden zich te melden voor de weersportkampen voor de Germaansche jeugd. Juist in den winter bie den deze kampen door hun prachtige ligging in. de Duit- sche bergstreken een groote en onvergetelijke belevenis in sneeuw en- zon. Waar kan ik mij melden voor het Germaansche Weer- sportkamp Aan de volgende adressen Utrecht, Koningslaan 9 Maastricht. Vrijthof 25 Goes, Violenstraat 44 Gro ningen, Groote Markt 24 Assen. Rolderstraat 45 Rot terdam, Eendrachtsweg 35 Eindhoven, Keizergracht 9 Hengelo, Drienerstraat 6 Amsterdam. Willemspark weg 186 Leeuwarden, Em- makade 48 Den Haag, Nas- Bezuidenhout. KEURINGEN VOOR DE WAFFEN-S.S. EN DE LANDSTORM NEDERLAND. Het S.S. Ersatzkommando deelt mede Iedere gezonde Nederlander in den leeftijd van 1745 jaar kan zich vrijwillig bij de hieronder vermelde adressen vervoegen teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-S.3. of den Landstorm Nederland. Tij dens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de ver zorging van familieleden, duur der opleiding, extra le vensmiddelen etc. Vrijwilligers die om be paalde redenen in Nederland wenschen te blijven, kunnen dienst nemen bij den Land storm Nederland of bij het S.S.-Wachtbataillon te A- mersfoort. Ook vrijwilligers voor de kriegsmarine kunnen zich aanmeldenzij, die tot de Germaansche-S.S. in Neder land toetreden wilen, kunnen zich eveneens ter keurinf melden. Personen tusschen 1930 jaar, die aanmcldingsplïch- tig zijn voor arbeidsinzet, worden gedurende hun ver bintenis hiervan vrijgesteld. Officier in de Waffen-SJS. kan ieder worden, die na tenminste een jaar dienst tijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft be wezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Be slissend voor bevordering zijn karakter, gedrag en prestatie. De oproeping na deze keu ring geschiedt eerst in het begin van Januari 1944, 11 Dec. 1943 van 1115 uur ■Arnhem. Café Royal 12 Dec. 1943 van 11—15 u. Zwolle. Hotel Gijtenbcc-k 13 Dec. 1943 .van 11—15 u. Groningen. Heerestraat 46 14 Dec. 1943 van 1014 u. Amsterdam. Dam 4. 15 Dec. 1943 van 914 uur Den Haag, Café Den Hout, BeZuidenhout, Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux: Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23. (Na 6 uur nam. tot 's mor gens 10 uur telef. Midden- meer 10).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1943 | | pagina 1