WIE RINGERM EER BODE 12e Jaargang Woensdag 29 December 1943 No. 68 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. TOENEMENDE ACTIVITEIT IN HET OOSTEN. Sterke vijandelijke druk bij Kritsjev, Witebsk en Sjitomir. Duitsehe terreinwinst bij Retsjiza. Britsch-Fransche commandogroep aan Kanaalkust vernietigd. Hoofdkwartier van den Fiihrer, 27 Dec. (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht deelt mede Bij het landingshoofd van Nikopol en ten Zuidwesten van Dnjepropetrowsk zijn vijandelijke aanvallen afge slagen. In het gebied van Sjito mir hebben de bolsjewieken nieuwe, sterke formaties in fanterie en tanks in den slag geworpen. Zware en wisselvallige gevechten zijn aan den gang. Ten Noordwesten van Resjitza heeft onze aanval tegen hardnekkigen vijande-1 lijken tegenstand verdere terreinwinst opgeleverd. Bij Witebsk duurt de af- weerslag met onverminderde hevigheid voort. De door braakpogingen van den vij and zijn ook gisteren mis lukt. Eenige penetraties zijn afgegrendeld, aanvalsvoor- hoeden der bolsjewieken in tegenaanval teruggeworpen. De vijand verloor hierbij 40 tanks. Bij de afweergevechten ten Zuidwesten van Dnjeprope trowsk heeft het Berlijn- Brandenburgsche regiment grenadiers No. 477 zich on der leiding van kol. Maaraus schitterend gehouden. Aan het Zuid-Italiaan- sehe front heeft de vijand slechts hier en daar ver- geefsche aanvallen onderno men. De zware straatgevech ten in de stad Ortona duren nog steeds voort. Aan de Dalmatische kust is het eiland Korcula van communistische benden ge zuiverd. Hierbij hebben ónze troepen in harde gevechten ruim 500 bendeleden gedood en verscheidene kanonnen, benevens talrijke wapens, 'munitie en kleine voertuigen als buit binnengebracht. Buitenlandsch Nieuws. IJszee een, voor de Sovjet- Unie bestemd konvooi aan gevallen. In langdurigen strijd met superieure Engel- sche zware zeestrijdkrachten is daarbij het slagschip „Schamhorst", tot de laat - ste granaat vurend, na held- haftigen strijd gezonken. Het konvooi en den Engelsehen beveiligingsstrijdkrachteji werd zware schade toege bracht. Het slagschip „Scham horst" is met het zusterschip „Gneisenau" reeds meer in de Noordelijke wateren met Britsche slagschepen in ge vechtscontact geweest. In April 1940 zijn beide slag schepen ter hoogte van de Lofoten in een artillerieduel gewikkeld geweest met den slagkruiser „Renown", welke eenige treffers kreeg. In een sneeuwjacht werd de strijd afgebroken. In Juni 1940 hebben de „Schamhorst" en „Gneisenau" bij Jan Mayen- eiland het vliegkampschip „Glorious" tot zinken ge bracht. Bekend in de marine historie "zal altijd blijven de doorbraak van de beide slag schepen met de „Prinz Eu- gen" van Erest door heo En- gelsche Kanaai en Noordzee naar Willemshaven. Ondanks hevige luchtaanvallen en de actie van motor torpedoboo ten bereikte deze formatie, dank zij haar luchtafweer en 'n sterke dekking van vliegtuigen, de Duitsehe oor logshaven. Sedert werd ver nomen, dat Duitsehe slag schepen zich in de Noorscne florden moesten bevinden. De ..Schamhorst" liep in 1936 vair stapel en is kort vóór de oorlog in dienst ge steld. De waterverplaatsing was 26.000. De bewapening bestond uit negen kanonnen van 23 cü. in drie geschutstorens opgesteld, waarvan twee op het voorschip twaalf van 15 cM.voorts veertien lucht- afweerkanonnen van 10.5 cM. en zestien van 3.7 c.M. De snelheid bedroeg min stens 28 mijl. Aan boord wa ren vier watervliegtuigen met twee catapulten. De be manning telde 1460 koppen. Het slagschip was zwaar ge- pantserd. Binnenlandsch Nieuws, E1SENHOWER BEVELHEB BER VOOR HET TWEEDE FRONT. Lissabon, 24 Dec. Naar ■de Engelsche nieuwsdienst uit Hydepark (New York) meldt, heeft president Roo- sevelt Vrijdag de benoeming bekend gemaakt van gene raal Eisenhower tot bevel hebber der EngelschAme- rikaansche strijdkrachten voor het tweede front. Een Britsche officier zal het com mando in de Middellandsche Zee van Eisenhower overne men. Generaal Karl Spaatz zal het bevel voeren over de gezamenlijke Amerikaan. sche bombardementsstrijd krachten, die tegen Duitsch- land opereeren. Te Londen is officieel be kend gemaakt, dat generaal sir Henry Maitland Wilson is benoemd tot oppersten ge allieerden bevelhebber in het gebied van de Middel landsche Zee. Generaal sir Harold Alexandgr is benoemd tot opperbevelhebber der geal lieerde legers in Italië. Tot opperbevelhebber van de Britsche legergroep onder Eisenhower werd benoemd generaal sir Berhard Mont- gomery. Binnenkort zullen er bevelhebbers worden be noemd. KONVOOI AANGEVALLEN IN NOORDEL. IJSZEE. De „Schamhorst" gezonken. Berlijn, 26 Dec. (D. N. B.) Op 26 December heeft een formatie Duitsehe zeestrijd krachten in de Noordelijke TOESLAGKAARTEN BIJZONDERE ARBEID. Schippers alsmede reizen de en geëvacueerde Rijks ambtenaren, die gedurende de eerste week van een dis tributieperiode hun toeslag- kaarten voor bijzonderen ar beid in ontvangst moeten nemen kunnen deze kaarten ditmaal, behalve in de week van 26 December 1943 tot en met 1 Januari 1944, ook op Maandag 3 en Dinsdag 4 Januari a.s. bij de distribu tiediensten afhalen. Wegens kranig optieden tegen drie personen, die een aanslag wilden plegen op het distributiekantoor te Baflo, werd hoofdwachtmeester Meijer tot onder-luit. bevor derd. Voor 140.000 gld. aan juweelen en f 3700 aan geld werd door 2 Limburgers ge stolen uit het kastéél van Amstenrade. De een een 20- jarige losse arbeider, hoorde 5 jaar tegen zich eischen, de ander, een 28-j. woonwagen bewoner, vier jaar. BOTERBON 3A INLEVEREN VOOR RUNDVET. Van 9 tot en met 22 Janu ari 1944 wordt op bon „Bo ter 3A" desgewenscht rund- vet verkrijgbaar gesteld. Per bon zalmen 100 gram rund- vet kunnen koopen. Degene, die rundvet wil ontvangen, moet bon „Boter 3A" bij zijn slager inleveren, desge wenscht tegen ontvangstbe wijs en wel van Vrijdag 24 tot. en met Woensdag 29 De cember a.s. Degene, die .ge durende dit tijdvak zijn bon niet bij zijn slager inlevert, kan hierop geen rundvet' verkrijgen. De aflevering door den slager aan het publiek mag uitsluitend van 8 tot en met 22 Januari geschieden. Per sonen, die geen rundvet wenschen te betrekken, kun nen op bon „Boter 3A" vaiA 9 tot en met 22 Januari 125 gram margarine verkrij gen. AFLEVERINGSTERMIJN VOOR OPSLAG AARD APPE LEN VERLENGD TOT NIEUWJAAR. De geldigheidsduur van de „machtigingen opslag aardappelen'" welke eindigde op 25 December is verlengd tot en met 1 Januari a.s. Degenen die vóór 26 Decem ber 1943 geen opslagaardap pelen hebben kunnen krij gen op hun „machtiging op- slagaardappelen" zullen dus nog tot en met 1 Januari a.s. yoor opslag geschikte aardappelen op deze machti. gingen kunnen koopen. DE ZEEPBONNEN. Met ingang van 26 Decem. ber a.s. zullen de bonnen voor eenheidstoiletzeep, waschpoeder en toiletzeep oude samenstelling eens per vier weken worden geldig verklaard in plaats van eens per kalendermaand, zoo als tot dusverre het geval was dit houdt dus in, dat er per jaar voortaan 13 bon nen voor elk dezer artikelen zullen worden geldig ver klaard in plaats van 12 zoo als tot nu toe. Tot dusverre ontvingen kinderen van t.'m 7 jaar eens per maand boven hun normale rantsoen op den „algemeen" bovendien nog extra één bon voor wasch poeder en één bon voor een heidstoiletzeep bij de nieu we regeling echter krijgen in het vervolg kinderen van 0 t/m 13 jaar boven het normale rantsoen op den bon „algemeen" eens per 4 weken extra één bon voor waschpoeder de verstrek king van extra-rantsoenen eenheidstoiletzeep voor kin deren komt echter geheel te vervallen. Verder komen kinderen van 0 en 1 jaar in aanmer king voor één rantsoen toi letzeep oude samenstelling en wel eveneens eens per vier weken, in plaats 'van eens per maand zooals tot dusverre. In verband met het boven staande zijn voor het tijd vak van 26 December t/m. 22 Januari a.s. de bonnen „algemeen 09" geldig ver klaard voor het koopen van één rantsoen eenheidstoilet zeep (al dan niet luchtge- vuld), de bonnen „algemeen 10" en „reserve C3. D3 en E3 (voor kinderen t/m 13 jaar) voor het koopen van wasch poeder (resp. zeeppoeder) hiernaast is de bon „reserve E4" voor kinderen van 0 en 1 jaar voor bovengenoemde periode geldig verklaard voor het koopen van één rantsoen toiletzeep oude sa menstelling. De bonnen voor eenheids- toiletzeep en waschpoeder geven recht op het doen wasschen van 5 resp. 9 kilo droge, vuile wasch. Allo bovenstaande bonnen zijn slechts tot en met 22 Januari a.s. geldig de eerst volgende nieuwe bonnen zul len op 23 Januari a.s. bekend worden gemaakt. Scheerzeep zal voortaan beschikbaar worden" gesteld uitsluitend voor mannelijke personen van 18 jaar en ou der, waarvoor in het vervolg een bon van de tabakskaart zal worden aangewezen en wel ééns per 18 weken. Voor de periode van 26 December t/m 29 April a.s. is hiertoe geldig verklaard bon „tabak R 01," recht gevende op het koopen van 45 gram scheer zeep. '"'f.rkoop- en afleve- Aixgsverbod voor schoenen. In verband met de inven tarisatie van de voorraden schoenen hier te iande, is in de periode van 25 December 1943 tot en met 5 Januari 1944 het koopen, verkoopen éA afleveren van alle soorten schenen in den uitgebreid- stén zin, met inbegrip van; pantoffels en leerloos schoei sel, verboden, ook al zou hiervoor een geldige schoe nenbon worden geleverd. -In verband hiermede is de geldigheidsduur van de schoenenbonnen, die in ge noemde periode verloopen, verlengd tot en met 12 Janu ari 1944, zonder dat hiervoor afstempeling van den bon door den Distributiedienst noodig is. extra-rantsoenen voor arbeiders met verlof. 's-Gravenhage, 27 Dec. Arbeiders met verlof uit het buitenland, die tijdens de Kerstperiode in Nederland vertoeven en die zich vóór 7 Jan. 1944 bij de distributie- diensten melden, komen in dien zij tenminste één week in Nederland verblijf hou den. in aanmerking voor de, extra-rantsoenen spijsolie,' stroop, en suikerwerken, wel ke voor de geheele Neder- landsche bevolking voor de feestdagen werden beschik baar gesteld. Hiervoor zullen zij van de distributiediensten rantsoenbonnen ontvangen voor respectievelijk één rant soen spijsolie, één rantsoen versnaperingen en één rant soen jam. Ten slotte ontvan gen Nederlandsclie mijnwer kers, die in Nederland terug, keeren voor zoover zij in het bezit zijn van een Duitsehe toeslagkaart voor zwaren ar beid, tegen afstempeling van deze kaart één extra-rant soen spijsolie. vaste brandstoffen voor kamerhuurders en pensiongasten. Kamerverhuurders en pen sionhouders, voor zoover de ze laatsten minder dan 10 gasten herbergen, kunnen in het tijdvak 22 December t/m. 31 Januari 1944 op dooi de distributiediensten nader bekend te maken tijdstippen een aanvraag indienen ter verkrijging van brandstof- fenbonnen voor de tweede periode, omvattende de maanden Januari t/m April 1944. Indien de verhuurde ka mers worden verwarmd door middel van haarden of ka chels. moet de aanvraag worden gedaan met gebruik making van formulier MD 333-13. Wanneer in het be trokken perceel een centrale verwarmingsinstallatie aan wezig is en aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan (zulks ter beoordeeling van den distributiedienst) zal boven het normale, voor ver huurde kamers vastgestelde rantsoen een toeslag worden verstrekt, teneinde den ex ploitant der inrichting in staat te steiien de in aan merking komende kamers eenttraal te verwarmen. Laatstbedoelde inrichtingen moeten de brandstoffen aan vragen op formulier MD 333-14 (ln duplo). Alle aanvragen moeten zoowel door den kamerver- li uurder of pensionhouder, als door de kamerhuurders of pensiongasten worden in gevuld. Een huurder, die meer dan één kamer heeft gehuurd, mag slechts voor één van deze kamers brand stoffen aanvragen, terwijl, indien verscheidene perso nen samenwonen, het des betreffende formulier slechts door één van dezen mag worden ingevuld. De distri butiediensten reiken voor de tweede periode drie bonnen voor een eenheid brandstof fen per verhuurd gedeelte uit. Deze bonnen moeten óp door den distributiedienst bekend te maken tijdstippen, worden afgehaald door den kamerverhuurder, resp. pen sionhouder, die daarbij de I eiistibutiestamkaarten van ziehzelf en van alle huur ders, met uitzondering van personen van Duitsehe nati onaliteit, moet medebrengen. Huurder is eigenaar. De te verstrekken brand- stoffenbonnen en dus ook de hierop, te verkrijgen brandstoffen met uitzon dering van den eventueelen te verstrekken extra toeslag voor centrale verwarming in het betrokken pand wor den eigendom van den ka- l merhuuraer of pensiongast. Deze is verplicht de brand stoffen te betrekken van den leverancier van zijn pension houder of kamerverhuurder. Hoofden van gezinnen of zelfstandig wonende perso nen, in wier woning een centrale verwarmingsinstal latie aanwezig is en die in opdracht van de betrokken instantie aan évacué s een woonruimte hebben afge staan, welke wegens gemis van een schoorsteenaanslui ting uitsluitend centraal kan worden verwarmd, kunnen voor het betrokken perceel een toeslag centrale verwar ming met gebruikmaking van formulier MD 333-14 aanvragen, tenzij voor deze évacué's een ander woonver trek beschikbaar zou kunnen worden gesteld, dat met een haard of kachel kan worden verwaxn4d. Indien de toe slag centrale verwafming reeds werd verstrekt, dienen verdere aanvragen uiteraard achterwege te blijven. NIEUWS IN 'T KORT. Een kist met 14 bont mantels en 16 bontvellen, per spoor van Amsterdam naar Maastricht gezonden, wordt vermist. Een sprong op de in volle vaart rijdende Gooi- sche tram kostte de 30-j. P. v. A. het leven. Wielrennen. Ernst Kauf- mann, wereldkampioen sprint (192) Is te Züricli, 48 jaar oud. overleden. Een flamingo werd te Andijk gevangen. Vermoede lijk uit een dierentuin ont snapt. Over de massagraven te Katyn werd door prof. dr. Burlet uit Groningen voor een geheel gevulde zaal te Winschoten gesproken. Een indrukwekkende reeks licht beelden illustreerde zijn be toogd Ook in andere plaat sen zal hij spreken. ATTENTIE. Het volgend nummer van dit blad zal inplaats van Zaterdag een dag eerder, dus a.s. Vrijdag verschijnen. H. H. correspondenten en adverteerders gelieve hiermede rekening te houden. De Redactie. In één nacht werden te Beverwijk 12 konijnen gesto len, bij één eigenaar wei ne gen. (Dgbl. N.H.) Postverkeer met het door Duitschland bezette Italië, Vaticaanstad en San Marino is weer mogelijk. tioode Krui$ Kinderlegitimatiekaari Toen hel luchtalarm tverd IVas de thuisiceg versperd Waar zou 't kind toch terecht zijn gekomen Kinderlegitimatie Voor de hope der natie Verlost ouders van angstige droomen. Ouden of voogden, vraagt voor Uw kinderen tot 15 jaar een klnderlegitimatickaart aan. Aanvraagformulieren verkrijgbaar bij: Hoofden van scholen,Gemeentesecretarieën (afd. Bevolking), Afdeelingsbcsluren van het Ned. Roodr Kruis. Prijs f 0.10 Minvermogenden kosteloos. ZONNEWENDE TIJDEWENDE. De S.S.-man denkt eraan, waar hij zich ook bevindt,, en hij voelt zich. daar ver j weg aan het Oostfront, ge dragen door die prachtige gemeenschapsgedachte der S.S. En vooral in de dagen voor joelfeest, voor zon newende, valt het hem soms zwaar zijn plicht te doen, zijn plicht voor de groote Germaansche gemeenschap. Maar dan denkt hij aan zijn Germaansche voorouders, die deden wat hij nu doet en dit vanzelfsprekend achtten. Zonder uitzondering ging toen iedere weerbare man t.en strijde voor het behoud van het vrije Germaansche land. Zoudt gij. jonge Nederlan der, dan w illen achterblij ven, dan durven achter blijven, nu het niet alleen gaat om een vrij Germanje, maar tegelijk ook om het be houd van alles wat ons ras gedurende eeuwen aan kui tuurwaarden heeft gezameld? Aarzelt toch niet langer en neemt dienst bij de Waf- fen-S.S. of meldt U voor den Landstorm Nederland I BEKENDMAKING. EXTRA KEURINGEN VOOR DE WAFFEN-SS EN DEN LANDSTORM NEDERLAND. Het ss. ersatzcommando deelt mede Om aan de vele aanvragen tegemoet te komen, zal op 3 Januari nog een extrakeu ring voor de waffen-SS en den landstorm Nederland plaats vinden. Men kan zich hiervoor melden bij het ét- satscommando, Korte Vijver berg 5. den Haag van 10-14 uur. Alle inlichtingen om trent dienstneming in de waffen-SS of landstorm Ne derland geven de ersatzconi- mando's Den Haag, Korte Vijverberg 5, Amsterdam, Dam 4, Alkmaar. Lange- straat 56 Groningen Heere straat 46 Heerlen Sarolea- straat 25. Kostelooze spoor wegbiljetten kunnen even eens bij de bovengenoemde adessen aangevraagd worden. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Kippolytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23. (Na 6 uur nam. tot 's mor gens 10 uur telef. Midden- meer 10).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1943 | | pagina 1