INGER 13e Jaargang Woensdag V2 Januari 1944 No. 3 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. DOORBRAAKPOGINGEN DER SOWJETS VERIJDELD. Zware gevechten bij Kirowograd, Witebsk en Re.sjifza, Plaatselijke Geallieerde aanvallen in Italië mislukt. BOSJMEN OP SCHEPEN VOOIt KUST VAN CïRENAiCA. Hoofdkwartier van den Führer, 10 Jan. (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht maakt bekend Ten Westen van Otsjakov is een bolsjewistische lan- dingspoging door eenheden der marine verijdeld. In het ^bied van Kirowo grad werden sterke vijande lijke aanvallen afgeweerd en de bolsjewisten in succesrijke tegenaanvallen teruggewor pen. Ten Zuiden en ten Zuid westen van_ Pogrebistsje zijn harde, wisselvallige gevech- -ten met den verder opruk- kenden vijand aan den gang. Een tijdelijk verloren gegane plaats werd in een tegenaan val heroverd en daarbij werd een bolsjewistisch batallon vernietigd. De vijand heeft zware bloedige verliezen ge leden en 17 kanonnen verlo ren. De laatste dagen heeft zich" bij -de gevechten in dit gebied de 17de pantserdivisie onder leiding van generaal- majoor von der Meden door standvastfgheïd en kranig uitgevoerde tegenaanvallen bijzonder onderscheiden. Ten Zuiden en ten Westen van Berditsjev hebben onze. troepen voor een deel jp te genaanval felle aanvallen der bolsjewieken uiteenge slagen en 31 vijandelijke tanks vernield. Het Duitsche luchtwapen -heeft herhaaldelijk met ster ke strijdkrachten op de zwaartepunten ingegrepen in de gevechten op den grond en concentraties en opeen^ hoopingen van tanks van den vijand doeltreffend met bom- tpen bestookt. Bij het besto ken van het bosjewistische xavitailleerinssverkeer wer den 5 materiaaltreinen ver nield, acht andere treinen beschadigd. In het randgebied der _1_ Pripjetmoerassen is het tot plaatselijke gevechten geko men met vij andlij ke verken- aingsstrijdkrachten ten wes ten van Nowograd Wolinsk en Sarni. Ten westen van Resjitza zetten de bolsjewieken hun aanvallen voort. In zware gevechten zijn ook gisteren alle doorbraakpogingen van de bolsjewieken mislukt. Plaatselijke penetraties wer den afgegrendeld. Ten Zuidoosten van Wi tebsk hebben onze troepen hernieuwde krachtige aan vallen van den vijand afge slagen. Het gisteren voor het ressort van een corpssector gehielde aantal van 57 ver nielde tanks is gestegen tot 71. In denzelfden corpssector zijn gisteren opnieuw 87 bols jewistische tanks vernield. Ten Noordwesten van Wi tebsk hebben.de bolsjewisten herhaaldelijk zonder succes aangevallen. Bij de zuivering van een hoschgebied is een vrij sterke gevechtsgroep van den vijand vefnietigd. Het Saksische grenadiers regiment 456 onder leiding van It.-kol. Sachet heeft zich hies bij de gevechten dei- laatste dagen bijzonderon derscheiden. In den Westelijken sector van het Züid-Italiaansche front zijn verscheidene plaat selijke aanvallen van den vijand in ons geconcentreerd artillerievuur ineenstort. Aan het overige front vei* liep de ^ag bij succesrijke eigen bedrijvigheid van stoottroepen rustig. In de eerste ochtenduren van 9 Jan. hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen scheeps- doelen voor de Noordkust van Cyrenaica ^aangevallen. Op 4 middelmatig groote koopvaarders werden ver scheidene voltreffers ge plaatst. Aangenomen kan worden, dat twee van deze ;chepen zijn vernield. Een eigen vliegtuig gjng verloren. Binnenlandsch Nieuws, Landstand. ÜÉKRAINSCHE MELOENEN IN NOORD-HOLLAND. In Hoogkarspel deden ze het best. Door de Landvrouw Bak ker te Hoogkarspel is een meloen gekweekt van 1270 gram van een plantje, dat door den Productieleider van den Nederlandschen Land stand in Noord-Holland, den heer Kaper, uit de Oekraïne is meegenomen. Deze plant jes waren door de af deeling landvrouwen aan verschil lende Landvrouwen uitge- reikt. (L.S.P.D.i JEUGDVERGADERINGEN MAX BLOKZIJL. 's-Gravenhage, 8 Jan. In aansluiting aan zijn verga- deringen voor de Nederland- sche Jeugd is Max Blokzijl Maandag 10 Januari te 19.30 in het volksgebouw Prinse- wasehpoeder gracht 73 te 'sGravenhage begonnen met een reeks, welke op 12 Januari in Woer den, op 25 Januari in Zaan dam. op 24 Januari in Gouda ën op 31 Januari in Nijme gen zal worden*" voortgezet. Nadere bijzonderheden ver melden o.a. de aanplakbiljet ten. Op deze avonden zal de jeugd gelegenheid hebben vragen te stelden. HOOI VORDERING 1943/1944. De Voedselcommissarïs voor Npordholland maakt bekendLeverlngsbewyzen voor door den ^eler geleverd hooi, welke aan de hooipers worden afgegeven, mogen in den vervolge door den ver voerder per order geteekend worden. Voor de op de per order geteekende leverings- bewijzen aangegeven hoe veelheden blijven de telers aansprakelijk. PUBLICATIE RIJKSTUIN- BOUWCONSULENÏ» Voor de bestrijding van planteninsecten en insecten ten onder glas is een zeer geringe hoeveelheid zwavel beschikbaar. Alleen tuin bouwers die in het bezit zijn van een stookvergunning voor het verwarmen van een tuinbouwbedrijf kunnen hier voor een aanvrage richten tot. den Rijkstuinbouwcon- sulênt, Korenmarkt 15 of tot den ambtenaar van den Plantenziektenkundigen- dienst, Eikstraat 11, Hoorn. vergunningen en herken- riingioteekens voor motorrij tuigen zullen worden uitge- reikt.. Na 15 Februari 1944 zal het niet meer toegestaan zijn, de thans bestaande vergunnin gen en herkeryiingsteekens als geldige docunfënten te bezigen bij het gebruik van een motorrijtuig. Deze ver gunningen moetenworden bewaard en de herkennings- teekens moeten op de motor, rijtuigen bevestigd blijven, totdat deze door den rijksin specteur van het verkeer worden opgevraagd. Er wordt nogmaals od ge wezen, dat streng de hand gehouden zal worden aan een zoo zuinig en doelmatig mo gelijk gebruik van de nog beschikbare voorraden"brand itoffen, bdndén en andere materialen. De voorwaarde:* daartoe door den rijksinspec teur van het verkeer aan de vergunning verbonden, moe ten strikt worden nageleefd. Het bovenstaande geldt niet voor de rijvergunningen en herkenningsteekens, wel ke vanwege den rijksinspec teur van het verkeer bélast met de. uitgifte van bijzonde re vergunningen. Kromme Nieuwe Gracht, Utrecht, wor den uitgereikt ^ZESTIGDUIZEND KILO KOOL ACHTERHAALD. Een dezer dagen consta teerde een controleur van den Centralen Contr. Dienst verdacht vervoer, van een' partij kool in het Noordhol- landsch kanaal. Bij aan houding bleken 'de benoodig- de vervoersdocumenten te ontbreken en bij aankomst te Amsterdam werd dan ook tot inbeslagneming van de circa 60.000 kg groore partij overgegaan. Vastgesteld kon) worden dat de telers van de kool hun producten buiten de veiling om voor te lïoogen Jevt D'oc'n men ziet, waartoe gewoonte kan leiden. Een stukje yat» een verduiste ringsgordijn, dat op een bloempot blijft hangen en het kost je een lap uit je 'portemonnaie. eens wat beter letten op uw verduistering. Ik verduister altijd zoo goed, zoo volkomen tech nisch, zóó vaardig, dat dit talent, in crimineele zin be- NIEUWS IN T KORT. sNcl aan de Boefcen van de Door uit een - E? -shj zeker vijftien jaar tram te stappen is Z't J=veren. delÜk te Den Haag Een 17-1. meisje Nootdorp van een. kapper thuiskomende, te wate ge raakt en verdronken. Door uit een - rijdende is vermoer de 59-j mevr. H. B.-K. doodgereden. Te Wageningen werd een Instituut voor de Neder- landsche vlasteelt en vlasbe werking gesticht Twee ambtenaren te Rheden bleken betrokken bij Lezers, doet mv voordeel zwarte handel in 61 ton met mijn ellende-. Verduister graan. Ze vervalschten ge- op tijd en goed, dan slaaptleidebiljetten. ge de slaap van iemand die nooit met de politie in aanraking is geweest. Wat ik niet meer zeggen kan. (Echo.) AGRARISCHE UITZEN DINGEN VAN DEN NEDERL. OMROEP IN DE WEEK VAN 16—23 JANUARI 1944. Zondag 16 Jan. Hilv. I. 8.00 uur De eerste uitzen ding van de week is zooals gewoonlijk ,.De zin van het boer zijn." Dirk v. d. Bos poort behandelt weer enkele interessante problemen. Maandag 17 Jan. 13.09 uur; Land en Volk breng: een praatje over' 'de hei-ontgin ning van de 'Horsterrfteer. Dinsdag '18 Jan. 13.00 uur: Prof. Kapeyn zal de tweede lezing 'houden over werken en streven van de stichting „Saxo-Frisia." Hierin wordt de practische heemkunde in het Noordeland behandeld. Woensdag 19 Jan., 13.00 u. Wij brengen een bezoek aan een fruitkweeker in de Be- tuwe. D. Hiddïnga zal U een en ander vertellen over het winterwerk van den fruit kweeker. Donderdag "0 Jan. .13.00 u. Wij hebben een nazoek ge bracht aan een boer in de mijnstreken. U kunt waar- prijs hadden verkocht aan schljnlijk de typische br.uw Gemeente Wieringen. DE ZEEPBONNEN. Bonnen "voor eenheidszeep, aschpoeder en toiletzeep „Algemeen 09", „Algemeen 10", „Reserve C 3", „Reserve D 3," „Reserve E en Reser-\ politie en mijn gekunsteld en z.g. commissionnair, die op zijn beutt door bemidde ling van eenige tusschenper- sonen, de kool bleek te heb ben doorverkocht aan een makelaarsfirma, die moest leveren aan een buitenland- sch firma, eveneens geves tigd te Amsterdam. Laafst- genoemde had de partij reed: doorverkocht aan zijn op drachtgever. "Kén geheele kettinghande! kondienten gevolge aan het licht worden gebracht. „POLITIE Iets, wat ook u kan overkomen, lezer Gedachtig de spreuk Wees niet bezorgd voor de dag van morgen, want die toch zal zijn eigen zorgen brengen. Elke dag heeft ge noeg aan zijn eigen kwaad, had ik na zoo'n dag vol van zorgen èen klein bundeltje gedichten ter hand genomen en las „Moe van het werken moe van 't streven, Vlij de matte leden neer", toen in mijn rustige woning de bel rinkelde Ik deed open.... Politie Men zegt Wel eens, dat stervenden in één oogenblik hun gansche leven aan zich zien voorbijtrekken. Zoo iets gebeurde met mijn geweten tusschen de mededeeling ve E 4" mogen van 10 tot en met 14 Januari a.s. niet in geleverd worden. 'Nadere me- öedeelingen betreffende de inlevering van deze bonnen zullen binnenkort worden gedaan. UITREIKING NIEUWE RIJVERGUNNINGEN I*NZ. De secretaris-generaal van het departement van Water staat maakt bekend, dat in het tijdvak van 15 Januari— 15 Februari a.s. nieuwe rij- rustige uitnoodiging Komt u binnen Ik was me van geen kwaad bewust, doch- je kunt nooit weten. Mijn geuniformde bezoe ker had niets van het haas tige. het nerveu.se dat een politieman moet hebben,. wanneer hij een moordenaai' op het spoor is. Heb ik*- iets gedaan? vroeg ik opgewekt. De kop zal het u voor- loopig niet kosten, sprak de politieman. Maar u mag wel van de boerderijen in Zuid- Limburg maar dat" de mijn bouw ook wel in verband staat, met de moeilijkheden van den boer, zult. zeer waarschijnlijk nief weten. -Vrijdag 21 „Tan. 13.00 uur Hierin kunt U onze wekelijk- sche wenken en nieuws voor boer en tuinder beluisteren. 18.45 uur In de serie van de Directie van den Land bouw zullen -Wij tT nog iets vertellen over de Schapen houderij. Vooral het Texel's schaap zullen we nog eens nader onder, de loup nemen. Zaterdag 22 Jan. 13.00 u. We brengen een praatje voor onze visschers. Dezen keer zullen we de drijf netspiering- 'visschcrij op de benedenri vieren bespreken. 13.30 uu De wekelijksche wandeling. Met F. W. Beek huis van Til langs heilige lijnen en grafheuvels in 't Gooi. MET „AMICITIA" NAAR DRN HELDER. Het was nog niet voorge komen. dat „Amicitia" in de •stad speelde. Daarom was het wel eenigszins een expe riment om te beleven, hoe de stad op het bescheiden spel van een plattelandsver- eeniging zou reageeren. Zondagmiddag is zulks &an gebeurd. Met „Westerman en Zoon" heeft „Amicitia" zeer zeker de harten van het too- neelpubliek in Den Helder gestolen. Tusschen de 300 en 40D be zoekers hebben hun nieuws gierigheid bevredigd en zijn niet teleurgesteld thuisgeko men. IntegendeelHet suc ces dat de vereeniging heeft geoogst was overweldigend. Het doek moest wel vier maal gehaald worden en aan het overdonderend applaus kwam schier geen einde. Alhoewel gezegd mag wor den. dat de spelers zonder eenige uitzondering hun rol len uitmuntend hebben ver tolkt, kunnen wij nie-t nala ten eenige uitzonderingen te maken. Het groote succes was wel voor de hoofdrol speelster, Mej. Gr. Bosker Jd.. welke van Martha in derdaad een meesterlijke creatie heeft gemaakt. Haar tegenspeler, de heer Schok ker (regisseur) paste zich zeer goed bij haar aan. De scènes tusschen moeder en zoon werden dan ook keurig vertolkt. Mej. Gré Boon als de vrouw van Jos. maakte het trio compleet met een iijne, vlotte vertolking. Naast deze eminente hoofdfiguren werden de bijrollen 'uitste- kend verzorgd. De nieuwe - lingen Gebr. Selier en den heer J. Boefsen hebben hun beste beentje voor gezet en het ging goed. Het gevolg is geweest, dat „Amicitia" we- aerom door de „Casino"-di- rectie werd uitgenoodigd om volgende maand een stuk te spelen. Na afloop kwamen ver schillende „Tavenu-men- schen" de spelers complimen- - teeren met hun groote suc ces. Uit het publiek vermocht mej. Bosker een -tweetal bouquetten in ontvangst né men, welke haar door den Directeur werden -overhan digd. Zooals gezegd ..Ami citia" heeft, in Den H°lder een goede naar, gevestigd. Zaterdag a.s. speelt „Wes terman en Zoon' in Midden- meer en de Zóndag daarop in Noord-Scharwoude. Daar- - na volgt Den Oever en Hip- polytushoef. „HEIN ROEKOE." Maandagavond j.1. gaf de Gemeenschap „Vreugde en Arbeid" haar 4e uitvoering in Cinema de Haan. De zaal was tamelijk gevuld. Ditmaal bracht men ter afwisseling een tooneelstuk getiteld „Hein Roekoe", van Jan Fa- bricius, een gegeven uit het stroopersleven, hetwelk werd opgevoerd door de Nederl. Tooneelgroep, onder leiding van Albert. Gertech. De rollen waren alle in goede handen, vooral Hein Roekoe was echt in zijn rol als wildstrooper, evenzoo Hendrik Marinus, de jonge deugniet. Hein Roekoe was dan ook wel de hoofdpersoon in dit volksdrama. Ook mooie Anne 'kon er wezen met al haar verleidelijkheid, waar door. tenslotte een vechtpar tij ontstond tusschen Hein Roekoe en zijn dijkbaas Wol ten, welke eindigde met de arrestatie van Hein Roekoe. Vooral het 3e bedrijf bracht veel hilariteit, toen er en kele polderwerkers in de Cantine verschenen en daar hun echte poldertaai lieten hooren. Ook de brievenbe- steller met zijn voortdurend gefluit, was een pracht fi guur. Al met al een mooi too neelstuk, waarvan door het publiek ten veile is genoten. BEK ENDMAKING. Het SS-Ersatzkommando Niedevlande deelt mede Met ingang van 15 Janu ari 1944 is het wederom mo gelijk als hulpzuster tot het Duitsche Roode Kruis toe te treden. Aan alle Nederlandsche meisjes in den leeftijd van 20—"30 jaar, die de Duitsche taal begrijpen, wordt hier mede de gelegenheid gebo den actiertin lazarêtten. zie kenhuizen of soortgelijke in stellingen werkzaam te zijn. Men kan -zich aanmelden bij SS-ersatzkommando Niederland, Korte Vijver berg 5, Den Haag Neben- stelle Amsterdam, Dam 4 Nebenstelle Groningen, Hee renstraat 46Nebenstelle Alkmaar, Langestraat 56 Nebenstelle Heerlen, Salo- leastraat 25Nebenstelle Enschede, Hengeloschestraat 30. KEURINGEN. Het SS-Ersatzkommando deelt mede Iedere gezonde Nederlander, in den leeftijd van*1745 jaar, kan zich .anmelden, ten einde worden gekeurd, voor De Waffen-SS, SS-Wacht- bataljon, te Amersfoort, Landstorm +- Nederland, Kriegsmarine en de Ger- inaansche SS in Nederland. Tijdens <le keuringen wor den alle inlichtingen ver strekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, etc. Personen, tusschen 1930 jaar die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aan melden en worden geduren de hun verbintenis yan de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na ten minste een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de of ficiersopleiding heeft bewe zen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslis send voor bevordering zijn karakter, gedrag, prestatie. 17 Jan. 94 uur Rotter dam, Deutsche .Oberschule, Westerlaan 2 18 Jan. 9—12 uur, Breda, Restaurant Modem, Markt 18 Jan. 1518 uur, Den Bosch, Hotel Noord Brabant, Markt 45 19 Jan. 9^-12 uur, Venlo, Deutsches Haus, Egmondstr. 16- 19 Jan. 1518 uur-Arn hem. Café Royal 20 Jan. 912 yur, Hengelo, Café Modern, Spoorstr. 18 20 Jan. 1518 uur. Zwolle, Hotel' Gijtenbeek 21 Jan. 9—12 uur, Assen, Concerthuis a. d. Vaart 21 Jan. 1518 uur Gronin-* gen, Heerestraat 46 22 Jan. 912 uur, Leeu warden, Huize Schaaf. Breed- straat 23 Jan. 914 uur Amster dam, Dam 4 24 Jan. 913 uur, Utrecht, N.V.-Huis, Oudegracht 245 25 Jan. 914 uur, Amers foort, Pol. Durchgangslager, Leusderweg 26 Jan. 9—14 uur. Den Haag, Benoordenhoutsc'neweg. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux: Hippofytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23. (Na 6 uur nam. tot 's mor gens 10 uur telef. Midden- meer 10).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1