WIERINGER DUITSCH AFWEERSUCCES BIJ NIKOPOL. jargang Zaterdag 15 Januari 1944 No. 4 NIEUWSBLAD VOOR DE WIER1NGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Herhaalde doorbraakpogingen der bolsjewieken bij Witebsk mislukt. Talrijke vijandelijke vechtwagens vernield. GEALLIEERDEN LIJDEN ZWARE VERLIEZEN IN ITALIË. Hoofdkwartier van den Führer, 13 Jan. (D.N.B.. Het opperbevel der weermacht maakt bekend Ten Noordoosten van Kertsj zijn hernieuwde sterke aan vallen van de bolsjewieken mislukt. Tegen het landingshoofd van Nikopol heeftr de vijand na felle voorbereiding door artillerie op een smal front den aanval geopend. In ver bitterde gevechten, die den geheelen dag voortduurden, bevochten onze troepen een volledig afweersucces. Bij de voortzetting van hun aanvallen ten Zuidwes ten van Dnjepropetrowsk werden de bolsjewieken weer bloedig teruggeslagen. Ten Westen van Kirowo- grad zijn gisteren opnieuw met sterke infanterie- en pantserstrijdkrachten onder nomen bolsjewistische aan vallen begonnen. Zij werden in tegenaanvallen na afgren deling van eenige penetra ties afgeweerd. Ten Zuidwes ten van Tsjerkassi bleven plaatselijke aanvallen der bolsjewieken zonder succes. De eigen tegenaanvallen in het gebied van Pogrebisjts- jt: hebben ook gisteren vor deringen gemaakt. Hierbij werden 20 Sowj et-Russische tanks stukgeschoten. Ten Westen van Berdits- jev zijn verscheidene aan vallen der bolsjewieken mis lukt. In tegenaanval, werden 19 vijandelijke tanks en 17 stukken geschut vernield. In het gebied ten Westen van Nowograd—Wolinsk en ten Westen van Sarny staan onze troepen in harden strijd met opdringende vijandelij ke strijdkrachten. De bolsjewieken hebben ook gisteren, hun felle aan vallen ten Westen van Res- jitza voortgezet. Zware ge vechten zijn aan den gang, Bij Witebsk zijn hernieuw de met het zwaartepunt ten •Noordwesten der stad uitge voerde doorbraakpogingen der bolsjewieken op den taaien tegenstand onzer troepen gestuit. In dit gebied hebben de bolsjewieken 4P tanks verloren. Ten Noordwesten van Ne- wel zijn vrij sterke aanvallen van bolsjewistische infante rie- en pantserstrijdkrachten onder afgrendeling van ee nige penetraties en na het stukschieten van 14 vijande lijke tanks, afgq^lagen. Het luchtwapen" heeft met sterke formaties gevechts vliegers én slagvliegtuigen ingegrepen in de harde af- weergevecht.ejn bij Kirowo- grad. Berdilsjev en Witebsk. Vijftig vijandeijke vliegtui gen werden neergeschoten. SS-Untersturmführer Witt- mann, van een SS-pantserdi visie, heeft cp 9 Januari met zijn Tigertank aan het Oost front zijn Ü6ste vijandelijke tank stukgeschoten. In het Westelijke deel van het Zuid-Italiaansche front heeft de vijand zijn aanval len uitgebreid tot den sector ten Noorden van Venafro. Na sterke voorbereiding door artillerie uitgevoerde aanval len op onze heuvelstellingen werden met zware verliezen voor den vijand afgeweerd. Twee plaatselijke penetraties werden afgegrendeld. Van den uitersten Westelijken vleugel worden voorposten gevechten aan de Carigliano. van den Oostelijken vleugel een succesrijke eigen stoot troepactie gemeld. Buitenlandsch Nieuws. CIANO e.a. TERECHT GESTELD. De laatste uren der veroor deelden. Radio "Rome deelt inzake de terechtstelling van de ter dood veroordeelde leden van den Grooten Fascistischen Raad mede, dat twee pries ters den geheelen nacht bij de veroordeelden hebben doorgebracht om hen pp hun naderend einde voor te be reiden. Vroeg in den ochtend werden de veroordeelden uit hun kerker „Dei Scalzi" ge haald en naar de plaats dei- terechtstelling overgebracht. Hier baden de beide priesters met de veroordeelden een laatste gebed, waarna de te rechtstelling werd voltrok ken. Landstand. BUURTBOERENRAAET HEERHUGOWAARD. De Buurtboerenraad van Heerhugowaard besprak o.m. het arbeidsprobleem voor het komende seizoen. Het zou zeer gewenscht zijn, dat men -nu reeds maatregelen nam, om de onderlinge bu renhulp zoo goed mogelijk te laten verloqpen. Binnenlandsch Nieuws. TWEEDE UITKEERING VAN WINTERHULP. Voor de tweede uitkeering van Winterhulp is de gele genheid tot aanvragen thans opengesteldZij kunnen worden gericht tot de buurt- schapshoofden en kantoren van Winterhulp Nederland tot en met 31 Januari a.s. Na dezen datum zal er be slist geen gelegenheid meer zijn aanvragen in te dienen. Zij die reeds voor de eer ste uitkeering een aanvraag tot W.H.N. hebben gericht, behoeven thans voor de tweede uitkeering niet een nieuw verzoek in te dienen, daar deze aanvrage voor de tweede uitkeering weer auto matisch door Winterhulp wordt behandeld. Verzocht wordt de .aan vrage met hèt oog op een spoedige uitkeering, zoo tij dig mogelijk in te dienen. Met nadruk zij er nogmaals cp gewezen, dat alle verzoe ken, na 31 Januari ontvan gen, beslist terzijde zullen moeten worden gelegd. KOEK EN BISCUIT OP HET LOT. Economische dienst te HAARLEM GRIJPT IN. Verscheidene levensmid delen-winkeliers te Haarlem hadden den laatsten tijd een nieuw systeem in gebruik genomen om speciale levens middelen. die nog steeds in kleine hoeveelheden beschik baar worden gesteld, over de klanten te distribueeren. Het betrof hier limonade, biscuit, ontbijtkoek e.d. Wan neer de zaak een vasten klantenkring) heeft, bestaat de mogelijkheid deze waren volgens een rouleeringssy- steem tot hun recht te laten komen. Wanneer echter, zoo als bij sommige groote be drijven, aan iedereen wordt verkocht, dan wordt de le vering moeilijker. Om hier aan tegemoet te komen had den veel zaken een lootjes systeem ingevoerd bij aan koop* voor een bepaald be drag kon men een lootje trekken, dat recht gaf op het koopen van een der boven genoemde speciale artikelen. Thans heeft de Haarlemsche economische dienst proces verbaal opgemaakt tegen een groot winkelbedrijf wegens clezen vórm van koppel-ver koop. Het is te verwachten,1 dat meer bekeuringen zullen 1 volgen. - BEWAART VOORAL HET INLEGVEL VAN DE DISTRI. RUTIESTAMKAART Zonder inlevering van het oude, wordt geen nieuw verstrekt. Bij de eerstvolgende uit reiking van bonkaarten, wel ke in het tijdvak van 23 Ja nuari tot en met 19 Februari zal geschieden, wordt tevens een vervolgblad van het thans in gebruik zijnde in legvel uitgereikt. Ter ver krijging zoowel van de nieu we bonkaart, aks van het vervolgblad voor het inleg vel, dient het overgebleven deel van het nu gebruikte inlegvel te worden ingeleverd. Het restant van dit inlegvel, ook al zitten hier geen bon nen meer aan, dient dus zorgvuldig te worden be waard. VOEDINGSWAARDE IN EIGEN TUIN. Het teeltplan voor het komende seizoen. Reeds in den winter maakt men voor zijn volkstuin of moestuin een teeltplpn. Hierbij doet zich allereerst de vraag gelden „Welke ge wassen zal ik in dit jaar ver bouwen In de eerste plaats komen hiervoor wederom de aardappelen in aanmerking. Uit een oogpunt van krach tige voeding verdienen daar nevens ook de bruine boo- nen bijzondere aanbeveling. Naar gelang van de beschik bare ruimte kan men boven dien verbouwen doperwten, tuinboonen, sla- en snijboo- nen, roode bieten, wortelen, koolrapen, uien, koolgewas- prei, mais, spinazie, kropsla en andijvie. „Welke oppervlakte zal ik van ieder clezer gewassen verbouwen Is de tweede vraag, die bij het opmaken van het teeltplan rijst. Dit zoowel afhankelijk van de oppervlakte van den tuin, als van de grootte van uw gezin. Natuurlijk speelt de geschiktheid van den grond voor de tuinbouwgewassen ook een rol. Gewassen waar voor -de grond beslist onge schikt blijkt te zijn, moet men niet verbouwen. Men raadplege hiertjij te voren een deskundige. Indien de tuin, zooals de meeste volkstuinen, ongeveer 200 m2 groot is, dan zal daar van wel de helft, dus 100 m2, voor aardappelen kunnen worden bestemd. De andere helft van den tuin kan wor den benut voor de voormel de peulvruchten* knol- en wortelgewassen, bladgroenten enz. Men neme daarbij niet al te veel hooi op de vork, want hoe grooter het groen- tensortiment. des te meer werkzaamheden, en des te meer tijd men er aan moet besteden. Wie slechts over zeer weinig vrijen tijd be schikt, beporke daarom het teeltplan voor zijn volkstuin tot hoogstens een paar ge wassen, b.v. alleen aardap pelen met bruine boonen. we veeboekje ook het oude terug, aangezien de opzich ter op het bedrijf na con trole van den aldaar aanwe zigen veestapel, de merken- registratie van het oude in nieuwe veeboekje zal ^vrnemen, waarbij even- het oude veeboekje zal den gecontroleerd. De veehouders zullen in het jaar 1944 zelf geen aanteekenin- gen mogen maken op de bladzijde bestemd voor- de merk'en-registratie. Dit ge schiedt alleen door den P.B.H.. respectievelijk den opzichter. Alleen bij de ge boorte van kalveren moet ook«6p de bladzijde voor dë merken-registratie dooi- den veehouder zelf worden aan-'' geteSkend of het een kalf dan wel een stierkalf betreft en tevens de geboortedatum. Meer niet. Alle overige trans-, acties worden door den vee houder uitsluitend vermeld op de bladzijden bestemd voor aan- of afvoer. Zoodra het nieuwe veeboekje is ont vangen, komen alle aantee- keningen slechts daarin. In het oude veeboekje mogen onder geen omstandigheden dan meer aanteekeningen worden gemaakt. Zoodra de opzichter het" nieuwe vee boekje in overeenstemming heeft gebracht met den aan wezigen veestapel, neemt hij het oude boekje in en depo neert dit bij den P.B.H. SLACHTVEEM ARKTEN. Met ingang van 1 Februari 1944 worden alleep op de slachtveeniarkt te Purmerend wekelijks slachtschapen o- vergenomen. Op de overige slachtveemarkten kunnen slachtschapén slechts op den eersten marktdag van de maand wórden geleverd. NIEUWS IN 'T KORT. NIEWVE VEEBOEKJES VOOR RUNDVEEHOUDERS. De veehouders zullen bin nenkort worden opgeroepen door de P.B.H.'s om het nieu we veeboekje af te halen. Het oude veeboekje model 1943 met eventueel daarbij behoorende inlegvellen moet bij de uitreiking worden me degebracht, daar zonder het oude boekje geen nieuw kan worden afgegeven. Men 'ont vangt tegelijk met zijn nieu- Een lang gezochte fiet sendief te Den Bosch werd opgespoord in een geheime kelder, welke zich onder zijn slaapkamer bevond. Vijf inbrekers, deel uit makende van een bende, werden te Eindhoven inge rekend. Een deel van de buit, uit kostbare voorwerpen be staande,', werd teruggevon den. Een pension op de Ma- ihenesserlaan te Rotterdam v/as voor een deel leeggesto len. Door zich verdekt op te stellen in een huis, waarheen ae buit bleek te zijn vervoerd, sloeg de politie de daders en en een heler aan de kaak. Een patroc#, waarmee een 9-j. pleegkind in 'n huls kamer te Nijverdal speelde, ontplofte. Zijn pleegmoeder, 40 jaar, werd gedood het kind werden een paar vin gers afgerukt. Ouders en on derwijzers bespreekt dit I bericht met de kinderen i Aangeteekende zendin gen in het binnenlandsche verkeer, al of niet met aan gegeven geldswaarde, mits niet zwaarder dan 200 gram, mogen weer als voorheen andere zaken dan uitsluitend bescheiden en op papier, perkament of andere, soort gelijke stoffen gestelde me-, dedeelingen of berichten bevatten. sen heeft geoogst. Wat hier gegeven werd zouden we bij- iia niet durven betitelen met dilettantisme, omdat dit woord toch. altijd nog even een ongunstige klank heeft en de vertolking «van dit tooneelstuk op enk» kleinigheden na AF wa£." „Nu wij dit optreden van Amicïtia hebben meege maakt zijn wij ervan over tuigd, dat deze tooneelver. onder regie van den heer Schokker op vele successen zal kunnen rekenen. Ohge - twijfeld zal men in Den Helder met belangstellng volgende opvoeringen .tege moet zien." Nu onze plaatselijke ver- eeniging te Den Helder zoo'n groot succes behaald heeft, twijfelen wij niet of men zal als gewoonlijk voor volle za len spelen. De succesavond met „Najaarsstormen" ligt een ieder nog best in. het ge heugen. Wie echter van een speelstuk houdt zal zeer ze ker „Westerman en Zoon", niet willen missen. Kerkdiensten Wieringen ZONDAG 16 JANUARI NED. HERV. KERK H.-hoef lO'/s u. Ds. v. Beek. Den Oever 2 u. Ds. v. Beek. DOOPSGEZ. GEM. H.hoef HALF ELF Ds. Lugt. EVANGELISATIE Kapel Den Oever v.m. 10 u. de hr. O. Deen. Westerland Herv. Kerk ngm. 3 u. de hr. O. Deen. H.-hoef v.m. 10 uur de hr. C. N. Graaff. Kerkdiensten W.-meer, ZONDAG 16 JANUARI NED. HERV. KERK Slootd. 10 u. Cd. Rienstra. Slootd. 2.30 Ds. Meier Drees. M.meer 10 u. Cd. v. Wezep. M.meer 2.30 u. Ds. Germans. W.werf 10 u. Ds. Meijer Drees W.werf 3 u. Cd. Rienstra. In alle diensten extra col lecte voor het fonds bijzon dere nooden. Kerkdiensten Medemblik. NED. HERV. GEM. M.blik 10 u. Ds. B. de Jong Predikbeurten Opperdoes, NED. HERV. KERK. Opperdoes v.m. 9.30 uur Ds. Bredschneijder. Opperdoes nam. 2 uur Ds. Bredschneijder. H. Avondmaal. DE STEM DER S,S. Luistert op Zondag 16 Ja nuari van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilversum 1 op. golflengte 415 meter, naar de stem der SS, onder werp Berlijn 1944. HET RAADHUIS TE DELFT. Ook voor het behoud van deze Nederlandsche kuituur waarden strijden onze Vrij willigers. Gli./H. P. s. Het koolzaad voor den oogst 1944, dat reeds in Au gustus werd gezaaid en onze vetvoorziening voor dit jaar verzekeren moet, staat er in den Wieringer meerpolder buitengewoon goed voor. Nog niet zoo heel veel jaren geleden was het gebied van dezen polder, dat men „de kooltuinen" noemt, Zuider zee Deze hoek was toen be kend om zijn schelpenban- ken, waarvan men nu nog de bewijzen vindt in de tal- looze exemplaren tusschen ce regels koolzaad. C.N.F./Kuiper Paxc. Gemeente Wieringen. „AMICITIA" in DEN OEVER. Naar we vernemen zalfde avond van 23 Jan. niet door gaan. Daarvoor in de plaats komt „Amitia" op Zaterdag 29 en Zondag 30 Januari naar Den Oever met het ge weldige speelstuk „Wester man en Zoon". De verslagge ver van de Held. Crt. zegt- over de uitvoering van j.1. Zondag o.a. „En het dient gezegd, dat wij ons nu kun nen voorstellen, dat „Amici- tia" den laatsten tijd succes- KEURINGEN. Het SS-Ersatzkómmando deelt mede Iedere gezonde Nederlander, in den leeftijd van 1745 jaar, kan zich aanmelden, ten einde te worden gekeurd voor De Waffen-SS, SS-Wacht- bataljon, te Amersfoort, Landstorm - Nederland, Kriegsmarine en de Ger maansche SS in Nederland. Tijdens de keuringen wor den alle inlichtingen ver strekt niet betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, etc. Personen, tusschen 1930 jaar die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aan melden en worden geduren de hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder wqrden, die na ten minste een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de of ficiersopleiding heeft bewe zen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslis send voor bevordering zijn karakter, gedrag, prestatie. 17 Jan. 9--4 uur Rotter dam, Deutsche Oberschule, Westerlaan 2 18 Jan. 9—12 uur, Breda, Restaurant Modqrn, Markt 18 Jan. 1518 uur, Den Bosch, Hotel Noord Brabant, Markt 45 19 Jan. 9—12 uur, Venlo, Deutsches Haus, Egmondstr. 16 19 Jan. 15—18 uur Arn hem, Café Royal 20 Jan. 912 uur, Hengelo, Café Modern, Spoorstr. 18 20 Jan. 1518 uur, Zwolle, Hotel Gijtenbeek 21 Jan. 9—12 uur, Assen, Concert huis a. d. Vaart 21 Jan. 1518 uur Gronin gen, Heerestraat 46 22 Jan. 912 uur, Leeu warden, Huize Schaaf, Breed- straat 23 Jan. 9—14 uur Amster dam, Dam 4 24 Jan. 913 uur. Utrecht, N.V.-Huis, Oudegracht 245 25 Jan. 914 uur, Amers foort. Pol. Durchgangslager, Leusderweg 26 Jan. 9—14 uur, Den Haag, Benoordenhoutscheweg. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux: Kippolytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23. (Na 6 uur nam. tot 's mor gens 10 uur telef. Midden- meer 10),

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1