IIVIERINGERMEERBODE isang Woensdag 9 Februari 1944 No. 11 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. GROOTE AFWEERSUCCESSEN BIJ WITEBSK EN BERESINA. Mislukte Scwjet-actie op vele punten van het oostelijke front. Alle aanvallen der Amerikanen bij Cassino mislukt. len waren afgeslagen, een succesrijk verloop. In den Noorder sector van het Oos- KAJLME DAG IN LANDINGS HOOFD VAN NETTÜNO. Hoofdkwartier van den Führer, 7 Febr. (D. N. B.i Het opperbevel van de weer macht maakt bekend In het gebied van Nikopol *ette de vijand met sterke krachten zijn aanvallen voort. Onze troepen sloegen de aanvallen af, of wierpen afzonderlijke vooruitgedron gen gevechtstroepen van den vijand in een tegenaanval terug. In het gevechtsgebied tus- schen Kirowograd en Belaja Tsjerkow bleven talrijke aan vallen der Sowjets, afgezien van plaatselijke penetraties zonder resultaat. Daarbij leed de vijand zware bloedige verliezen en verloor 21 vecht- wagens. Ten Westen van Polonoje mislukten vijandelijke aan vallen. Twee Sowjetbatal- /ons werden door een pant serdivisie vernietigd. Ten Zuiden van de Pripjetmoe- rassen bevinden onze troepen zich in gevecht met verschei dene cavallerieformaties. Bij Witebsk en ten Zuiden van de Beresina zetten de bolsjewisten hun doorbraak pogingen met superieure strijdkrachten voort. Onze divisies behaalden in beide sectoren na verbitterde ge vechten opnieuw een groot sfweersucces. De gevechten ten Noorden wan Newel, waar de Sowjets ook gisteren door vechtwa- gens ondersteund met ster ke krachten aanvielen, zijn nog aan den gang. Tusschen het Ilmen-Meer en de Finsche Golf hadden eigen ondernemingen, nadat talrijke vijandelijke aanval- telijke front heeft zich een gevechtsgroep, bestaande uit Neder-Silezische jagers, Oost Pruisische grenadiers en een heden vair een luchtmacht- velddivisie onder bevel van luitenant-generaal Speth zich schitterend gehouden. Hierbij heeft zich het Ocst- Pruissische grenadiersregi ment 3 onder bevel van lui tenant-kolonel Hilgendorff bijzonder onderscheiden. In den afgeloopen nacht werden woonwijken van de Finsche hoofdstad door Sow- jetvliegtuigen aangevallen. Dr het landingshoofd van Nettuno verliep de dag kalm. De eigen artillerie bestookte concentraties van vijandelij ke schepen voor de landings plaatsen met waargenomen uitwerking. Bij den aanval van Duitsche gevechtsvlieg tuigen op de landingsplaat sen van den vijand bij Anzio in den nacht van 5 op 6 Fe bruari werden een vijande lijke torpedojager en twee transportschepen van ge middelde grootte zwaar be schadigd. Ten Noordwesten van Cas sino zetten de Amerikanen hun door geconcentreerd artillerievuur gesteunde aan vallen den geheelen dag voort. In verbitterde gevech ten van man tegen man mis lukten alle aanvallen met zware verliezen voor den vij and. Aan het overige front verliep de dag bij wederzijd- sche activiteit van verken- nings- en stoottroepen kalm. Boven de bezette gebieden in het Westen zijn gisteren 12 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Gemengd Nieuws. HET VETRANTSOEN VOOR DE HELFT IN SMEERBA REN. VOOR DE ANDERE HELFT IN HARDEN VORM. Maatregel van tijdelijken aard. Op den zoogenaamden „aanvuilingsbon" van het boterrantsoen, is in de 5 de zer afloopende distributiepe riode rundvet beschikbaar gesteld. De verbruiker kreeg ditmaal niet, zooals bij vori ge gelegenheden, de keus tusschen rundvet of boter dan wel margarine, daar op den bon uitsluitend rundvet verkrijgbaar was. Deze af wijking van de tot dusver gevolgde keuze-methode kan beschouwd worden als in leiding tot een maatregel, die, naar het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd mededeelt, bin nenkort genomen moet wor den Met ingang van de distributieperiode, aanvan gende op 6 Februari 1944, zal het vet (boter) rantsoen voor de helft in smeerbaren vorm, boter of margarine, en voor de andere helft in niet- smeerbaren, dus harden vorm, bak- en braadvet, wor den verstrekt. Deze maatre gel zal van tijdelijken aard zijn. Met het oog op eventueele stagnatie in het vervoer in den winter, zijn n.1. voorraden vet gevormd, bestaande uit bak- en braadvet, dat, als houdbaar vet, zich het beste voor voorraadvorming leent. Om te vermijden, dat straks, zoolang de boterproductie nog niet op peil is, het ge- heele vetrantsoen in den vorm van bak- en braadvet gegeven zal moeten worden, is het thans zaak het bak en braadvet geleidelijk op te gebruiken, waarbij gelegen heid blijft een deel van het vetrantsoen als boter of mar garine te ontvangen. Het Voorlichtingsbureau van den Voedingsraad zal in de dagbladen wenken geven voor de beste wijze van ver deeling van het rantsoen en voor het gebruik van het bak- en braadvet. EIERENINLEVERING DOOR PLUIMVEEHOUDERS. Ook dit jaar moeten alle pluimveehouders, die geen voedertoewijzing voor hun dieren ontvangen, tusschen 15 Februari en 1 Juli a s. 25 versclie eieren per kip of per eend inleveren bij door het Bedrijfschap voor Pluim vee en Eieren aangewezen verzamelaars,, Pluimveehou ders, die niet aan den leve ringsplicht voldoen, zijn een bedrag van 1.per niet- ingeleverd ei verschuldigd, terwijl zij tevens hun pluim vee ter beschikking van het Bedrijfschap moeten stellen. Belanghebbenden dienen de officieele public, over deze aangelegenheid te raadp'e- cen voor nadere bijzonderhe den. KOUSENBON N KAN TEVO REN BIJ DEN WINKELIER WORDEN INGELEVERD. Het aanvragen van speciale vergunningen. In verband met de per 15 November van het vorige jaar in werking getreden ge wijzigde regeling voor de distributie van textielgoede- ren wordt medegedeeld, dat voor kinderen- tot 15 jaar alle geconfectionneerde klee- cling, welke vóór 15 Novem ber 1943 zonder speciale ver gunning verkrijgbaar was, ook thans zonder speciale vergunning, dus uitsluitend op de punten der textielkaart van deze kinderen, kan wor den betrokken. Vóór-inlevering speciale vergunningen toegestaan. Van 15 Januari jJ. af is het toegestaan, dat speciale vergunningen e.d. door den handel in ontvangst worden genomen, zonder dat daarop directe levering plaats vindt. Dit beteekent o.m., dat de sinds 4 December 1943 voor het verkrijgen van kousen geldig verklaarde bon N van de textielkaarten V 115 en V 215 ivoor mannen en vrou wen boven de 15 jaar) bij den handelaar kan worden ingeleverd, zonder dat deze, bijv. doordat zijn voorraad dit niet toestaat, daarop oo- genblikkelijk de verlangde kousen of sokken behoeft te leveren. Men zal dus ver standig doen een bewijsje te vragen, waaruit blijkt, dat men den bon N, alwmede de voor het verkrijgen van kou sen of sokken benoodigde punten, die tevens behooren te worden ingeleverd, aan den handelaar heeft afge staan. Welke kaarten volledig geldig blijven. Voor den aankoop van tex tielartikelen blijven volledig geldig de kleedingkaarten van personen van 15 tot 18 jaar, die in het bezit zijn van een toeslagkaart V 715 en deze toeslagkaart zel ve de kleedingkaarten voor a.s. moeders, die in het bezit zijn van een toeslag kaart V 815 en deze toe slagkaart zelve en de klee ding kaarten van oorlog-s-j getroffenen, mits deze in het bezit zijn van een machti ging „Oorlogsgetroffene." Evenwel dienen de houders van genoemde kaarten voor de artikelen, waarvoor sinds 15 November j.1. een speciale vergunning noodig is, deze Vergunning aan te vragen bij den plaatselijken distributie - dienst, die deze speciale ver gunningen verstrekt. Zooals indertijd reeds is gepubli ceerd, is voor den aankoop van onderstaande textiel- goederen een speciale ver gunning vereischt wat betreft mannen en jongens costumes en on derdeden daarvan, overhem den, onderbroeken, hemden, sokken en kousen, nacht hemden, regenjassen en windjacken, alle soorten jas sen (met uitzondering van bontjassen), pullovers en ge breide vesten, alle soorten werk- en bedrijfskleeding, jekkers, pyama's en winter handschoenen wat betreft vrouwen en meisjes: alle soorten japon nen, rokken, blouses, onder jurken, gebreide vesten en pullovers, hemden, alle soor ten directoirs, shwals, kou sen, schorten, nachthem den, regenmantels en wind jacken, alle soorten mantels cn mantelcostuums (met uitzondeiing van bontman tels), omslagdoeken, alle soorten werk. en bedrijfs kleeding, peignoirs, pyama's en bedjasjes e.d. De aandacht wordt er op gevestigd, dat alle stukgoe deren, zoowel voor boven- als voor onderkleedïng voor alle personen, uitsluitend op speciale vergunningen kun nen worden betrokken, met uitzondering van stoffen voor reparatiedoeleinden tot een maximum van 0,8 M2. DE HANDEL IN GEBRUIKS- VEE WORDT VERBODEN. Onlangs is bekend gemaakt, dat maatregelen getroffen zullen worden ten einde paal en perk te stellen aan de rundveeprijzen, die, onder den invloed van speculatieve overwegingen, veel te hoog waren geworden. Blijkens een officieele publicatie, die belanghebbenden nader kan inlichten, kondigt het Be drijfschap voor Vee en Vleesch thans aan, dat de handel in gebruiksvee zal worden verboden. Er blijft gelegenheid om gebruiksvee af te zetten in het raam van de verplichte veelevering, «venwel tegen getaxeerde pifflreft. nCMAEg&HAUSSEE STAL 1 VIETSEN. De IL.v.she rechtbank heeft den kantoorbediende J. van D. uit Den Haag die niet minder dan 17 fietsen had gestolen in Eindhoven en omgeving, veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf. De man, die vroeger deel had uitgemaakt van het corps marechaussee, placht met verschillende andere zwijn tjesjagers af en toe naar Brabant te gaan om fietsen te stelen. Tegen hem was 2'fs jaar gevangenisstraf ge- eischt. TWEE BALEN HAVERMOUT GESTOLEN. Een schipper te Alkmaar deed aangifte, dat te zijnen nadeele Vrijdagmiddag twee balen havermout zijn ont vreemd, die opgestapeld la gen in een steeg aan de Bierkade. WAARSCHUWING. Een burger trof aan den Nieuwlandersingel te Alk maar eenige kleine jongens spelende met een geweer. De burger was zoo verstandig hun het wapen te ontnemen en dit naar het politiebureau te brengen. Ouderen wordt met nadruk op het hart ge drukt. ter voorkoming van ongelukken, desgelijks te doen wanneer zij jongeren in het bezit van oorlogstuig aantreffen. DRIE JEUGDIGE DIEVEN. Zondagmorgen heeft de politie te Alkmaar drie jeug dige inwoneis uit Rijnsbiug, jongens van 16 en 17 jaar, gearresteerd, die in den nacht van Zaterdag op Zon dag in een pakhuis, staande aan den Schermerweg, ge meente Oudorp, hadden in gebroken en aldaar een par tij platen leer hadden gesto len. Zij werden met dit leer in den trein aangetroffen en naar het politiebureau over gebracht. Na eerst te hebben beweerd, dat zij het voor f 300 van een onbekende hadden gekocht, vielen zij tenslotte door de ben. ZWART WITLOF. Door de politie te Alkmaar is procesverbaal opgemaakt tegen den grossier in groen ten S. S. te Broek op Lan- gendijk en tegen den tuin ier R. L. te St. Pancras, we gens het verhandelen van een partij witlof buiten de veiling om, tegen te hooge prijzen. De groentehandelaar .v P. alhier kreeg procesverbaal wegens prijsopdrijving van witlof. Dgbl. v. N.H. BOTER IN BESLAG GENOMEN. De caféhouder G. aan den Heldeischenweg te Alkmaar, bij wien een partij boter, werd aangetroffen, die hij, naar hij beweerde, van een onbekende buiten de distri butie om had gekocht, is gearresteerd en ter beschik king van de justitie gesteld. CLANDESTIENE SLACHTER GEARRESTEERD. In samenwerking met de marechaussee te Castricum is aldaar door de Alkmaar- sche politie aangehouden, verdacht van clandestiene slachting, een zekere D. al daar. In den zomer van het vorig jaar werd te zijnen huize een groote partij scha- penvleesch aangetroffen. Een 3-j, kind is te Om men in de Vecht verdronken. Een dame, die gekleed te wa ter sprong, kon door de stroom het kind niet redden. AGRARISCHE UITZENDIN GEN VAN DEN" NEDERL. OMROEP in de WEEK VAN 13—19 FEBRUARI 1944. Zondag 13 Febr. Hilv. I. 8.00 uur. Ook deze week be ginnen we weer onze uitzen dingen met „De Zin van het Boer zijn", verzorgd door D. v. d. Bospoort. Maandag 14 Febr. Hilv. I. 13.00 uur de Heer Roozen- daal, Secr. van den Raad van Beheer zal de luisteraars vertellen wat de beginnen de konijnenhouder weten moet. Dinsdag 15 Febr. Hilv, I. 13.00 uur Hierin brengen we een reportage over de kippenhouderij. Woensdag 16 Febr. Hilv. I. 13.00 uur Land en Volk órengt een reportage van een bezoek aan een vlasbe- werkingsbedrijf op een der Zuid-Hollandsch eilanden. Donderdag 17 Febr. Hilv. I. 13.00 uur De Hr. Herwig zal dezen keer spreken over het „Het voorkweeken van erw ten, peulen en tuinboonen. Vrijdag 18 Febr. Hilv. I. [3.00 uurLand en Volk órengt Het wekelijksche nieuws en wenken voor boer en tuinder. 18.45 uurin de serie van de Directie van den Land bouw brengen we' een lezing getiteld „Nieuwe vlasrassen trekken onze aandacht". Hierin worden door den Rijksvlasteeltconsulent en kele nieuwe proeven bespro ken. Zaterdag 19 Febr. Hilv. I. 13.00 uur in onze visscherij uitzendingen brengen we een lezing over het Zuiderzee- Museum. 13.30 uurDe wekelijksche wandeling. „In en om een oude keizerstad." Nieuws in 't kort. De werkplaats van houtdraaierij Huffel en Beeis te Zaandam is uitgebrand. De meeste machines gingen verloren. Tot burgemeester van Noord wijk werd benoemd de gemeente-ambtenaar C. Mu segaas te Velsen. Een complot van acht man, betrokken bij het ste len en helen van minstens 20 kostbare tapijten, is te Amsterdam opgespoord. Acht Amsterdamsche jongens van 14 18 jaar, bleken acht inbraken te heb ben gepleegd. Zij vlogen met een 40-j. heeler tegen de lamp. Van een ploeg arbei ders, die bij Nootdorp, 11 km. ion O. van Den Haag, een Wagen kolen aan het lossen waren, zijn er vier door een trein doodgereden. Doordat de waschlijn onder stroom stond als ge volg van een defecte Teiding is te Amsterdam de 46-jari ge mw. Mostert-v. d. Torren gedood. De tram reed nog, toen de 50-jarige landbouwer A. C. Mus te uit Zierikzee, te Rot terdam zou uitstappen. Hij werd gedood. De zon gaat eind Febr. 53 mnt. eerder op dan de le van de maand (resp. 7.29 en 8.22). Eind Febr. gaat ze 52 min. later onder dan de le Febr. (resp. 18.18 en 17.26.) Hout kan door toepas sing van bepaalde praepara- ten voor bederf worden ge vrijwaard. Van overheidswe ge zal over eenige tijd een lijst van betrouwbare mid delen worden gepubliceerd. 1200 ambtenaren van de buitendienst van de CCD en 700, die speciaal boerde rijen bezoeken, oefenen con trole uit op naleving van de distributiebepalingen, wa ken tegen clandestien ver voer, (op wegen en stations, enz.) Een dronken woesteling, zekere Bergsma, stak te Kerkrade zijn vroeger meis je dood en doodde ook zijn broer, die op het tumult af kwam. Twee andere perso nen werden gewond. Toen hij 'n rechercheur die hem wilde arresteeren, te lijf wil de gaan, werd hij door aan gevallene doodgeschoten. Zij, die dit jaar eind examen HBS of gymnasium willen doen en daarna aan 'r. hoogeschool willen studee- ren, moeten zich vóór 15 A- pril voor de Arbeidsdienst melden. Wie zakt kan aan melding ongedaan maken. De a.s. student wordt van tewerkstelling vrijgesteld, in dien hij tijdig de noodige for maliteiten vervult. Wegens clandestien af leveren van 54 kg. rogge kreeg de landbouwer H. Broekman te Texel drie maanden. Schoenhandelaar Sint Fiet te Maastricht kreeg we gens prijsopdrijving en ver- koopen van slechte waar f 8800 te betalen. 2000 paar schoenen werden in beslag genomen. Een 73-j. man te Nee- ritter hoorde tien jaar tegen zich eischen omdat hij het pasgeboren kind van zijn 39-j. dochter op zijn erf in de grond stopte en deed stikken. Ook tegen de doch ter werd tien jaar geeischt. OPROEP VOOR RIJKS-DUITSCHERS. Allen personen, die de Duitsche nationaliteit bezit ten en totdusver nog geen vragenlijst hebben ontvan gen. wordt aangeraden on verwijld bij de Ortsgruppe waaronder zij ressorteeren of bij het Deutsche Kreis- wirtschaftsamt, een vragen lijst te gaan halen. Deze lijst moet duidelijk leesbaar (met blokletters) ingevuld en al daar weer worden ingeleverd. Zij. die verzuimen een derge lijk formulier in te vullen, komen niet in aanmerking voor een nieuwe levensmid delenkaart, die begin Maart zal worden uitgereikt. D. R. K. Zeer beteekenisvol. die let ters. En wel in het bijzonder voor een flink Hollansch meisje. Zijn deze letters dan een afkorting van een sport- vereeniging? Neen, dat niet D.R.K. wil zeggendeut- sches rotes Kreuz Duit sche roode kruis. En in die woorden ligt alles besloten, wat op deze aarde aan hel denmoed, en opofferingsge zindheid bestaat. Wie zijn daar dan wel de hoofdperso nen Wel. natuurlijk de „Schwestern", de zusters. U kunt ze wel, meisjes, U hebt ze stellig wel eens gezien of ontmoet. Is in jullie niet eens het verlangen opgeko^ men als meisjes uit Neder land mede te helpen, ook daar te willen zijn waar veel geleden en gestreden wordt, achter en aan de fronten Die gelegenheid wordt nu geboden door het SS-ersatz- kommando Nisderlande, Korte Vijverberg 5, den Haag, waar ieder gezond Hol- landsch meisje zich kan aan melden om te worden opge leid tot zuster. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, WIeringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux: Kippolytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1