RINGERM EERBODE WIE 13e Jaargang Woensdag 8 Maart 1944 No. 19 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. DE N.S.B. WIL ONS VOLK HELPEN NAAR EEN BLOEIENDE TOEKOMST Eendracht maakt macht. Mussert heeft op een bij eenkomst in het Concertge bouw te Amsterdam Zater dag een rede gehouden, waarin hij als voornaamste punt de toekomst van ons volk behandelde. Mussert begen zijn rede met er op te wijzen, dat het de plicht is, om te strijden voor een betere, een bloei ende toekomst van ons volk. „Wat wij te doen hebben," zoo zeide hij, „komt hier op neer, dat wij gaan tot ons volk, DAT WIJ DAT VOLK BEGRIJPEN." Daarom was liet noodig, dat Mussert allereerst de voorbije jaren van vóór den corlog de revue liet passee- ren, om vervolgens geruimen tijd te blijven staan bij 1940. Terwijl ons altijd was voorgehouiden. dat we pa raat waren met onze IJssel-, Grebbe- en Hollandsche wa terlinie en men ons gezegd had, dat alles in orde was, was de regeering, toen de nood aan den man kwam, binnen 3'A dag gevlucht. Na een strijd van 4Vs dag kwam de capitulatie. Wij, natio- naalsocialisten, schaamden ons daarvoor. Men zegt wel: ja, we moesten wel op houden, omdat de bombar dementen onze steden en dorpen zouden verwoesten, maar wat te zeggen van Duitschland, waarop onaf gebroken bommen neerko men. Men kan de vraag stellen hoe houden die menschen het dan vol V Zij geven zich niet over Sedert de capitulatie is Nederland beze't. Wij heb ben geen eigen regeering meer en zijn geen baas in eigen huis. Wat het voor ons beteekent geen baas te zijn in eigen huis, begrijpen al leen wijnationaalsocialis- ten. Gelukkig zijn er ook Duitschers, die dit begrijpen. Van bezet gebied zijn we nu geworden tot frontgebied. Duizenden; arbeiders zijn sindsdien naar Duitschland gestuurd. En nu saboteert men. knipt men kabeltjes door en overvalt distributie kantoren. Toen we kanonnen hadden en mitrailleurs, kortom een weermacht, toen werd het vechten gestaakt. Denkt men nu door kinder achtig saboteeren. het wel te winnen Door de sabotage van thans moet er door Ne- derlandsche burgers zelfs wacht geloopen worden, iet-s wat diep beschamend ls. Dat hebben deze Nederlan ders te danken aan die dwa zen ik kan ze niet an ders noemen die kabels doorknippen en distributie kantoren leeghalen. De wensch naar bevrijding. Bij de bevolking leeft de wensch naar de bevrijding. Maar het is al veranderd sinds Engeland van de zee zijde wil aanvallen. Ge hoort het niet meer, dat ze zeg gen „ik wou dat de Engel- schen maar kwamen." om dat ze begrepen hebben wal ons in dat geval zou wach ten. Er gaat een licht op. namelijk dat een invasie het ergste is wat ons zou kun nen overkomen. In den loop der jaren kwam het bolsjewisme Ook dat ontloopen wij niet. want Engeland en Amerika heb ben zich er mede solidair verklaard. En nu moeten wij alle krachten inspannen voor het weder ontwaken van ons volk, dat een definitief ontwaken zal moeten zijn. Duitschland staat alleen. Het is de taak van het Duitsche volk om den strijd in het Oosten te voeren. De tragiek van het Duitsche volk ligt niet daarin, dat het daar moet strijden, maar dat de andere staten in het Westen Duitschland daarbij in den rug aanvallen. Het zou de plicht, ook van ons volk, geweest zijn geheel met Duitschland te gaan. Dat blijkt nu wel, nu het bedrog- zoo duidelijk aan den dag treedt. Daarom zijn wij na- tionaalsocialisten, verplicht in te halen hetgeen werd verzuimd. Wij nationaal-socialis- ten, hebben natuurlijk be grip voor het Duitsche zoowel als voor het Ne- derlandsche volk. Wan neer wij ons daarop heb ben bezonnen, dan vragen wij ons af wat is het instrument, dat dienstig zou kunnen zijn om Ne derland weer een toekomst te geven Hoe zou ons volk den weg vinden uit den nood" Het antwoord hierop van iedereen, die begrip en verstand heeft, luidtDat middel is al leen de N.S.B. of men het wil of niet, er is slechts één middel, de N.S.B. Ons nationalisme. Over ons nationalisme is een boekdeel volgeschreven: ook over ons socialisme be staat een boekdeel vol. Veel staat er in. Wij hebben ge streden tegen de verdeeld heid der politieke partijen en vóór de eenheid van ons volk. Op den eenig mogelij ken grondslag. Wij hebben gesproken en geschreven te gen defaitisme en volken bond en gesproken en ge schreven over het zelfres pect van de natie, het fiere zelfrespect. Wij streden te gen den volkenbond, dat in strument van onteering en van knechting van Europa. Wij streden voor de Euro- peesche solidariteit. Wij ge tuigden van de Europeesche solidariteit in het besef, dat Europa was één volkerenfa- milie. Wij streden tegen het waandenkbeeld, dat Enge land het toppunt was van de gerechtigheid. Niet één, maar duizend keer hebben wij gezegd Wie Engeland vertrouwd, kan zijn graf wel graven, en daartegenover plaatsten wij den raaci Laat ons volk zoo goed mo gelijk op zichzelf staan. Wij streden tegen het ontruimen van de forten bij Kijkduin en Viissingen, welke Neder land op bevel van Engeland niet mocht afbouwen. De kanonnen waren bij Krupp besteld en betaald en te Am sterdam afgeleverd. Zij mochten niet worden opge steld. Nu hebben anderen de bescherming van onze rivie ren op zich genomen, nadat wij het Nederlandsche volk hadden gewaarschuwd „Als gij Uw kusten niet zelf ver dedigt komt er een ander om het te doen." Zoo staat over ons nationalisme een boek vol geschreven. Ons socialisme. Ons socialisme was strijd tegen het marxisme, tegen het staatsabsolutisme dat de voorbereiding is van bolsjewistische toestanden wij streden tegen de opvat ting, dat de arbeiders geen vaderland hebben. Daaren tegen hebben wij gestreden voor het volksche socialisme. Kameraden Gij zijt- op geroepen om den verderen uitbouw van de Beweging op U te nemen. Ieder op zijn pest, juist nu Trouw aan de beginselen en trouw aan de Beweging, wat men er ook van zeggen mag. Pionie ren is altijd heel moeilijk, maar bedenkt dat niets goeds en grootsch ooit is tot stand gekomen zonder de pioniers, zonder de min derheid die voorging. Ver antwoording voor het wel slagen van het grootsche werk, dat wij begonnen zijn, berust bij ons allen. Want wij nationaal-socialisten „wij heffen hart en handen voor het heil der Nederlanden." Gemengd Nieuws. VERKOOP van VLEESCH op VRIJDAG EN ZATERDAG OP DE NIEUW AANGEWE- WEZEN BONNEN. Het publiek gaat er den laatsten tijd weer meer en meer toe over aandrang op de slagers uit te oefenen, dat dezen op Zaterdag, of zelfs Vrijdag vleesch verkoopen op de des Vrijdags in de bladen bekend gemaakte bonnen. Nadrukkelijk wordt er nog maals op gewezen, dat zulks ten strengste is verboden. Nauwgezette controle zal op de naleving van deze bepa ling worden uitgeoefend. Overtreders van deze voor schriften dienen te overwe gen, dat niet alleen de sla ger, doch ook de kooper zich aan strenge straffen bloot stelt, indien bij controle overtredingen van dien aard moeten worden vastgesteld. VERPLICHTE TERUGLEVE RING VAN VERPAKKINGS MIDDELEN. In de Staatscourant van 28 Februari 1944 is een be schikking verschenen, krach tens welke men verplicht wordt alle verpakkingsmid delen terstond na gebruik of binnen den overeengeko men termijn aan den lever ancier terug te geven, voor zoover tenminste de terugle vering tusschen leverancier en afnemer is overeengeko men. Een dergelijke overeen komst. is ook aanwezig, in dien op de verpakking de teruglevering geëischt wordt en de afnemer deze verpak king aanvaardt. De leveran cier wordt verplicht de ge bruikte emballage terug te nemen. Niet nakoming van deze verplichtingen kan be straffing Volgens het Eco nomisch Sanctie Besluit ten gevolge hebben. BIJZONDERE POSTZEGELS. Van 6 Maart tot en met 5 Juli 1944 zullen van de postkantoren bijz. postzegels verkrijgbaar worden gesteld met. een toeslag boven de frankeerwaarde. De frankeerwaarden en toeslagen der zegels zijn 1 -)- 3V> cent, 4 -f 3l/a cent, 5 -|- 5 cent, 7l/s 7*/a cent en 10 -f 40 cent, de kleuren resp. bruinachtig zwart, bordeaux rood. groen, roodbuin en lichtblauw. De afbeeldingen op de zegels van 4, 5 en 10 cent (met op- en onder schrift VOLKSDIENST NE DERLAND) vertoonen mo tieven uit het gezinsleven een moeder met kind in ver schillende houdingen. Op de zegels vair 1V« en 7' cent (met op- en onderschrift WINTERHULP NEDERLAND» komt een symbolische voor stelling voor, waarbij het klaverblad resp. het middel punt en den, achtergrond vormt. De ontwerpen zijn van W. J. H. Nijs te Vree land. KLANTENBEDIENING SCHOENREPARATIE. In verband met de vele moeilijkheden, welke zich den laatsten tijd ten aan zien van de reparaties van schoenen voordoen, wordt met ingang van 1 Maart 1944 in geheel Nederland voor de reparatie van schoei sel een klantenbediening in gevoerd. Met ingang van dien datum mag een schoen- schoenhersteller uitsluitend nog reparaties verrichten voor degenen, die bij hem als klant zijn ingeschreven. Alle tot op heden aangeno men reparaties moeten ech ter worden afgemaakt. Hiermede wil het Rijks bureau voor Huiden en Le der bereiken, dat de ver strekte hoeveelheid repara tiemateriaal op zoo recht vaardig mogelijke wijze ten tTghoeY Van de voorziening '.V,rd K Jngewend. Dit wil V' ff dat aan iedere be hoor ten volle of op kor ten termijn kan worden vol daan. Voor de reparatie van schoeisel gedurende het jaar 1944 dient een ieder, ook de in Nederland vertoevende buitenlanders, die in het rechtmatig bezit van de Ne derlandsche distributiebe scheiden zijn. zich bij een schoenhersteller te laten in schrijven en wel zooveel mo gelijk bij den schoenherstel ler, die gedurende 1943 in de huidige plaats van inwo ning het réparatiewerk aan schoeisel heeft verricht. Het is niet noodzakelijk, dat al le leden van een gezin, zich bij een en denzelfden schoen hersteller laten inschrijven. Had men nu voor zijn gezin in 1943 meer dan één schoen hersteller, dan dient men thans ook bij deze verschil lende schoenherstellers één of meer gezinsleden te la ten inschrijven. Verandering van schoen hersteller is, nadat men zich eenmaal bij een bepaalden reparateur heeft laten in schrijven nog slechts moge lijk bij evacuatie of verhui zing. en wel in het algemeen slechts bij vestiging in een andere gemeente. Men dient zich in geval van evacuatie of verhuizing schriftelijk te wenden tot de Vakgroep Schoenherstellersambacht tè 's-Gravenhage, Laan van Meerdervoorl 848. De inschrijving is slechts toegestaan, in|iien door of namens het gezinshoofd vóór 9 Maart 1944 een of meer bonnen „algemeen 069" van de bonkaart voor voe dingsmiddelen worden in geleverd en wel bij eiken schoenhersteller zooveel bennen als men personen laat inschrijven. De inschrij ving geschiedt in een regis ter, waarin de schoenher steller moet invullen 1. naam en adres van het gezinshoofd2. namen der gezinsleden, die worden in geschreven. De schoenhersteller reikt voor de ingeleverde bonnen een ontvangstbewijs uit, waarop voorkomena. da tum van uitreiking b. naam en adres van het gezins hoofd c. nummer van in schrijving in het klanten- register d. aantal ingele verde bonnene. namen der ingeschreven gezinsle den f. naam, adres, on der teekening en inschrij vingsnummer van den schoenhersteller. De mogelijkheid bestaat, dat de schoenherstellers niet tijdig in het bezit zijn van de noodige register- en ont vangstbewijsformulieren. Zij moeten in afwachting daar van volstaan met een voor- loopige noteering van de voor het register benoodigdc gegevens, terwijl zij bij ont vangst der bonnen aan het publiek voorloopige ont vangstbewijzen dienen uit te reiken, welke zij zelf moe ten vervaardigen. Deze voor loopige ontvangstbewijzen moeten dan later voor offi- cieele ontvangstbewijzen worden geruild. De schoen hersteller is verplicht bij de aflevering van reparatiewerk een nota op naam af te ge ven. waarop de aard van de reparatie is aangeteekend en het te betalen bedrag voorkomt.Het publiek dient deze nota te bewaren daar deze bij' eventueele klach ten moet worden overge legd. De aandacht wordt er op gevestigd, dat het Centraal Distributiekantoor en de plaatselijke distributiekan toren met de boven om schreven regeling geen en kele bemoeiing hebben en eventueele klachten dan ook uitsluitend tot het Rijksbureau voor Huiden en Leder of tot de Vakgroep Schoenherstellersambacht en haar gewestelijke voorzitters kunnen worden gericht. LANDBOUWZAAIPEUL- VRÜCHTEN VOOR VOLKSTUINDERS e.d. In de week van 5 tot en met 11 Maart kunnen zij die hun peulvruchtenbomnen) ..Algemeen 055" hebben be waard om hierop zaaipeul- v luchten te betrekken, deze bon(nen) bij hun zaadhan delaar inleveren, desge- wenscht tegen ontvangstbe wijs. Slechts handelaren, die een vergunning voor den handel in zaaipeulvruchten van het Bedrijfschap voor Zaaizaad en Pootgoed voor Akker- en Weidebouw heb ben ontvangen en zij, die agent zijn voor een hande laar, die in het bezit van een zoodanige Vergunning is, mogen bonnen „Algemeen 055" in ontvangst nemen. De aandacht wordt erop gevestigd, dat thans nog geen afleveringen mogen plaats hebben. BEDRIJFSMAXIMUM VOOR RUNDVEEHANDELAREN. De voor 1944 aan hande laren verstrekte handelsvee- toewijzingen worden op kor ten termijn ingetrokken, in verband met de niéuwe marktbepalingen. Teneinde een redelijke veebezetting te garandocren aan hande laren die over voldoende grasland beschikken, kunnen dezen zich wenden tot den P.B.H. om een eventueel nieuw of verhoogd bedrijfs- maximum. AANKOOPVERGUNNINGEN VOOR RUNDVEE. Veehouders die in het be zit wenschen te worden ge steld van een" aankoopver gunning voor gebruiksvee, moeten voortaan een daar toe strekkend aanvraagfor mulier invullen. Deze formu lieren zijn verkrijgbaar bij den P.B.H. Verdere inlich- KEURINGEN. Voor de Waffen-SS, SS- wachtbataljon in Amers foort, Landstorm Nederland, Kriegsmarine en de Ger- maansche SS in Nederland. Alle inlichtingen, brochure, reisbiljetten voor de heen- en terugreis verkrijgbaar bij de nebenstellcn der waffen- SS Amsterdam, Dam 4, Alk maar Langestraat 56, Heer len Saroleastraat 25, Gronin gen Heerste 46, Enschede. Hengeloschestraal 30 en het SS Ersatzkommando Nieder- landc, Den Haag, Korte Vij verberg 5. 9 Maart 914.00 uur Rot terdam, Deutsche Oberschu- lo, Westerlaan 2 10 Maart 9—12.00 uur, Den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Markt 45 10 Maart "15—18.00 uur, Venlo, Deutsches Haus, Eg- mondstr. 16 11 Maart. 9—12 uur, Arn hem, Café Royal 11 Maart 15—18.00 uur. Zwolle. Hotel Gijtenbeek 12 Maart. 912.00 uur, Groningen, Heerstraat 46 12 Maart 1518.00 uur. Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat 13 Maart, 914.00 uur, Amsterdam. Dam k 14 Maart. 914.00 uur. Utrecht, N.V. Huls, Oude gracht 245 15 Maart, 914.00 uur, Amersfoort, Pol. Durchgangs- lager, Leusderweg. tingen kan men aldaar ver krijgen. De nog in omloop zijnde witte aankoopvergun ningen hebben hun geldig heid verloren in verband met ae nieuwe bepalingen. NIEUWS IN 'T KORT. Op het station te Mep- pel werd de 75-j. H. Smit uit Zwolle doodgereden. (Dagbl. N.H.; De 19-j. t-ramconductri- ce te Rotterdam, beschuldigd van het veroorzaken van dood door schuld, werd vrij- gesproken. PETROLEUM VOOR KOOKDOELEINDEN. Van 5 Maart tot en met 1 April a.s., geeft elk der met 19 en 20 genummerde bonnen van de bonkaart „U 403" voor kookdoeleinden recht op het koopen van één liter pertoleum. NEDERLANDERS IN DE WIKING. Bij de divisie Wiking zijn, naar men weet, ook Neder landsche vrijwilligers inge deeld, die eveneens de ove rige tot deze formatie behoe vende strijders, krachtens hun roeping en ideaal, zijde aan zijde met de Duitsche troepen vechten tegen de bosjewlstische legerscharen. In de nadere berichten over den omsingelingsslag bij Tsjerkassy wordt thans even eens met groote voldoening gewag gemaakt van het op treden der divisie Wiking, welker actie er evenzeer toe bijgedragen heeft, om den opzet der sowjet-Russische legerleiding om de bij de Tsjerkassy omsingeld geweest zijnde Duitsche troepen te vernietigen, te verijdelen. Meld U en strijdt mee in de rijen der waffen-ss. Alle inlichtingen ss-eisatzkom- mando Niederland, den Haag. Korte Vijverberg 5, of aan de nebenstellen Amsterdam, Dam 4, Alkmaar Langestraat. 56, Groningen Heerestraat 46, Enschede Hengelosche- straat 30 en Heerlen, Saro leastraat 25. ÓOSTLAND ROEPT Reeds honderden Neder landsche jongens en meisjes bevinden zich in de Land- dienst kampen in West Prui sen. Zij bleven niet bij moe ders pappot, maar trokken uit om boer of boerin in het Oosten te worden. Daar wer ken zij op het land en hel pen mede aan den opbouw van ons Nieuwe Europa. Zij zijn onze jongste vrijwilli gers. Versterkt hun rijen Meldt je aan bij den Germaansche Landdienst, Koningsweg 9 Utrecht. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Com. J. Bosker, Wleringen. Uitgever en Drukker Com. J. Bosker, Wleringen. Bureaux: Kippolytuehoef Telef. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1