WIERI MG VAREN, DAT IS LEVEN, 13e jaargang Zaterdag 1 April 1944 No. 26 NIEUWSBLAD VOOR DE W1ERINGERMEER, W1ER1NGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS AANVALLEN DER SOWJETS BIJ TSJAUSSI VERIJDELD. Slechts geringe activiteit aan het Italiaansche front. Bij aanval op het gebied van Bronswijk werden 22 Amerikaanschc vliegtuigen neergehaald. CZERNOWITZ ONTRUIMD. Hoofdkwartier van den Führer, 30 Maart. (D.N.B.) Het opperbevel van de weer macht deelt mede Van den benedenloop van de Oekrainsche Boeg' distan- cieeren zich onze troepen volgens bevel zonder door den vijand te worden gehin derd. In de gevechten dor laatste dagen hebben zich daar de Oostmarksche 3de bergdivisie onder bevel van generaal-majoor Wittmann en de Frankische 17de divisie infanterie onder bevel van kolonel Brückner door bij zondere dapperheid onder scheiden. Ten Zuiden van Balta en in het gebied tusschen Dnjestr en Proeth weiden, vrij krachtige vijandelijke aanvallen in zware gevech ten opgevangen. Ten Zuiden van Proskoe- rov duurt de verbitterde worsteling met wisselend succes voort. De stad Czernowitz werd ontruimd. fn het gebied van Stani- lau zijn hevige gevechten gaande met opgedrongen vijandelijke gevechtsgroepen. Het dappere garnizoen van Tarnopol weerde op nieuw concentrische Sow- jetaanvallen af. In het gebied van Broav verijdelden onze troepen heftige vijandelijke door braakpogingen in zware ge vechten en schoten van 27 aanvallende pantserwagens er zestien stuk. Krachtige aanvallen der bolsjewisten op de stad Ko- wel strandden wederom op de standvastigheid der ver dedigers. Ten Noorden en ten Noordoosten van de stad namen onze divisies in den aanval tegen den zich hard nekkig verdedigenden vij and talrijke plaatsen. Tusschen den Dnjepr en Tjsaussi nam de afweerslag in hevigheid toe. De door talrijke pantserwagens en slagvliegtuigen ondersteun de Sowje taan vallen werden in zware gevechten onder vernieling van een groot aantal vijandelijke pantser wagens afgeslagen of reeds voor het bereiken van onze stellingen door het gecon centreerde afweervuur uit eengeslagen. Aan de rest van het Oos telijk front kwam het alleen ten Zuidwesten van Narwa tot gevechtshandelingen van beteekenis. Bewakingsvaartuigen der marine schoten boven de Finsche Golf opnieuw drie Sowj etbommenwerpers neer. Uit Italië worden geen .gevechtshandelingen van grooteren omvang gemeld. Eigen stoottroepen onder bevel van ritmeester Frei- herr von Gienanth drongen ten Noordwesten van Cas- sino de vijandelijke stellin gen binnen en deden zes pantserwagens in de lucht vliegen. Voor Anzio en aan de Noord-Af rikaansche kust werden door slag- en tor pedovliegtuigen drie vijan delijke koopvaardijschepen met een gezamenlijken in houd van 18.000 ton bescha digd. Boven Italië verloor de vijand door Duitsche en Italiaansche jagers alsmede door luchtdoelgeschut elf vliegtuigen. Een formatie Amerikaan schc bommenwerpers drong in den middag van 29 Maart onder krachtige jagerbs- schermin?. tot Mid-den- Duitschland door en liet bommen vallen op het ge bied van Bronswijk. De aan gerichte schade en de verlie zen zijn gering. In heftige luchtgevechten werden, on der ongunstige afweerom- standigheden, 12 vier-moto- rige bommenwerpers, ver nield. In den afgeloopen nacht lieten eenige vijandelijke storingsvliegtuigen bommen vallen op West en Noord- Duitsehland. De commodore van een jachteskader kolonel Wilke. die op grond van 155 over winningen in de lucht dooi den Führer was onderschei den met het eikenloof met de zwaarden bij het ridder kruis van het ijzeren kruis, heeft in een luchtgevecht den heldendood gevonden. In hem verliest do Duitsche luchtmacht een harer voor treffelijke jachtvliegers en formatiecommandanten. Gemengd Nieuws. VASTE BRANDSTOFFEN VOOR HET STOOKSE1- ZOEN '43/'44. Ten einde misverstand te voorkomen, wordt er de aan dacht op gevestigd, dat hoofden van Nedcrlandsehe gezinnen, die voor het stook- seizoen '43/'44 behalve de brandstof f enkaart ..T 116" extra bonnen voor het be trekken van vaste brand stoffen van de NSDAP heb ben ontvangen, voor het stookseizoen 1944 '45 even als de overige Nederland- sche gezinnen in het bezit worden gesteld van een brandstoffenkaart ..T 405" voor verwarmingsdoeleinden. Te dien einde moeten de hier bedoelde gezinshoofden, of hun plaatsvervangers, zich evenals de hoofden der overige gezinnen op nader door den plaatselijken dis- tributiedienst bekend te ma ken tijdstippen bij dezen dienst vervoegen met mede neming van de stamkaart met de aanduiding „Hoofd", het ingevulde aanvraagfor mulier MD 323-06. welk for mulier tegelijk met de le vensmiddelenkaarten voor de 4e periode in de afgeloo pen weken is uitgereikt, als mede van de oude brand stoffenkaart „T 116." Voor zoover de gezinnen, waarvan hier sprake is, voor de bereiding hunner maal tijden uitsluitend op het gebruik van vaste brand stoffen zijn aangewezen, dient, men zich. wanneer nog niet geschied, alsnog tot den plaatselijken distributie- dienst te wenden ter invul ling van het aanvraagfor mulier MD 323-03. waarop t.z.t. een brandstoffenkaart ,U 405" zal worden uitge reikt. OFFICIEELE LANDBOUW- MEDEDEELINGEN. HANDEL IN SCHAPEN. Met ingang van 1 April is de handel in schapen verboden, vanaf dien datum zijn de schapenmarkten gesloten. BOELHUIZEN. In aansluiting op het vo rig persbericht is een uit zondering gemaakt op het houden van boelhuizen waarbij uitsluitend stam- bcekvec wordt .aangeboden Deze boelhuizen, eventueel publieke verkoopingen, kun nen doorgang vinden, mits de dieren worden verkocht aan houders vaiu aankoop vergunningen voor stam- AANKOOr VERGUNNINGEN RUNDATE. De in oploop zijnde aan- koopvergunningen zijn een maand geldig, doch worden onder geen enkele voorwaar de verlengd. Er wordt ruim voldoende gebruiksvee aan geboden, zoodat iedere hou der van een aankoopver- gunnlng zich tijdig van een gebruiksrund kan voorzien. UITSCHAREN VAN RUNDVEE. Het uitscharen, eventu eel opstallen bij derden van rundvee is verboden. Veehouders, die runderen bij derden hebben opgestald en deze runderen nog niet naar hun eigen bedrijf heb ben vervoerd, worden erop geattendeerd, zich met den P.B.H. in verbinding te stel len om moeilijkheden te voorkomen. Een uitzonde ring maakt hierop het inundatievee, dat bij derden is ingekwartierd. RFDRTJFSMAXIMUM 1914 VOOR MELKKOEIEN. Veehouders, die op den datum van de December- inventarisatie 1943 meer melkkoeien op hun bedrijf hadden dan het bsdrijfsma- ximum voor melkkoeien plus contractvee toeliet, wor den extra aangeslagen voor 375 Kg. per rund. Het vrouwelijke jongvee boven 60 Kg., dat boven het aantal van 75*/: van het bedrijfsmaximumi plus ex tra toewijzing jongvee op bfet bedrijf aanwezig was, volgens voornoemde inven tarisatie, wordt extra aange slagen voer 175 Kg. per stuk. Deze extra aanslag moet binnen 14 dagen worden voldaan, nadat de veehou der op dezen extra aanslag bericht heeft ontvangen. OVERNAME RUNDVEE. In de week van 3 t.m. 8 April 1944 zullen de markten Schagen en Uithoorn wor den gehouden op Woensdag 5 April. De markten Alkmaar en Amsterdam worden in- plaats van 10 April op 11 Apri! gehouden. De overna- medagen van de overige markten blijven ongewijzigd. De Voedselco! voor Ncordholland. Gemeente Wierragen. MODEVAKSCHOOL FNSARD TE UTRECHT. Voor het examen costu- mière te Alkmaar slaagden de dames Rie Smit, Griet je Kooij, Trijnie Bakker. Nel Kuiper. Dirkje Wic- ringh, Gré ten Bokkel. Co de Jongh, Allen opgeleid door Mej. A. C Bruul te Hippoiytushoef. Kerkdiensten Wieringen ZONDAG 2 APRIL. NED. HERV. KERK O.-land 10V> u. Ds. v. Beek Avondmaalsviering. H.-hoef 3 uur Ds. v. Beek. Avondmaalsviering. Dinsdag 4 April 8 uur Herv. Zusterkring te Westerland. Woensdag 5 April 8 uur V.C.J.B. te H.-hoef. DOOPSGEZ. GEM. H.hoef HALF ELF Ds. Lugt. Doop. DenvOever 5 April 7.30 u. Ds. Lugt Avondmaal i. Westerland 6 April 7.30 u. Ds. Lugt Avondmaal)v H.-hoef 7 April 7.30 u. Ds. Lugt (Avondmaal'. EVANGELISATIE H.-hoef 10 uur dhr. O. Deen. Kapel Den Oever 10 uur de hr. C. N. Graaff. 3 uur de hr. O. Deen. OUD GEREF. GEMEENTE In de Kapel te Den Oever Maandag 3 April 7.30 n.m. Ds. Kramp uit Grafhorst R. K. KERK. II.-hoef. Zaterdag 1 April 'sav. 7.30 uur Lof met korte beschou wing van Maria onder het Kruis. Zondag Palmzondag. De palmwijding en palmproces- sie beginnen of 9.30. s Avonds om 7 uur laat ste beschouwing van Chris tus Lijden Het is volbracht, 2\jnv 4r' r -sMijn leven, jflyegarikelijk voor iedereen. De plechtigheid in de Goedey -Week beginnen Witte 'Donderdag sm. 7.30. 's Avonds 7.30 Plechtige aanbidding. Goede Vrijdag 's morgens 7 30 uur de plechtigheden, 's Middags 3 uur Korte be schouwing. 7.30 Plechtige Kruisweg. Paaschzaterdag De wijding ,van het Paaschlicht en van ffet doopwater begint 'smor gens 6.30. De Paaschmis is om 7.45. Boekjes mot tekst der plechtigheden aan ae kerk verkrijgbaar. WIELERBAAN WIERINGEN. SCHULTE rijdt Zondag te Wieringen. Wegens ziekte van v. Am sterdam zal deze Zondag door den bekenden renner Schuit e 'worden vervangen. DE LUCHTVAARTSCHOOL DER Lu W. A. Hoeveel jeugdige lucht- vaartenthousiasten hebben reeds de vraag gesteld „Waar kan ik een opleiding krijgen, die mij in staat stele om straks actief deel te ne men aan den opbouw van de Nederlandsche Lucht vaart Velen hebben reeds ge tracht via den Modelvlieg tuigbouw een weinig lucht vaar tkennis op te doen. doch de actieven konden hierin niet voldoende bevrediging vinden. Zij wenschten zich meer luchivaartkennis eigen te maken, opdat zij. zoodra de gelegenheid gunstig is. zich een weg kunnen banen, die naar een eervolle lucht vaartbetrekking leidt. Helaas kon niemand hun tot op heden helpen. Zij konden hier of daar een schriftelijken cursus in een of ander luchtvaartvak vol gen, doch ook dat gaf geen bevrediging. De Luchtvaart W. A. (Lu W.A.) begreep, dat in deze leemte zoo spoedig mogelijk moest worden voorzien. De Luchtvaart-school der Lu W. A. te Doom is thans gereed om haar leerlingen te ontvangen. De leergang duurt plm. één jaar de leerlingen ont vangen een theoretische op leiding voor a. Vliegbewijs B. en Navi gator 2e kl.. of b. Radio Techniek en Navigator 2e kl. De leerlingen zijn intern en zij zullen, behalve met bovengenoemde opleiding, evens kennis maken met diverse vormen van sport, die hun naar lichaam en geest zullen stalen, opdat zij straks als flinke mannen de maatschappelijke moei lijkheden het hoofd kunnen bieden. Wanneer vroeger een knaap, met voldoende be langstelling voor de lucht vaart, iets wilde bereiken, moest hij in vele gevallen zijn hartewensch begraven, omdat de kosten een belet sel vormden. De Luchtvaart W. A. heeft begrepen, dat zij dit obsta kel in ieder geval uit den weg moest ruimen. Luchtvaart is een alge meen Nederland,sch belang en wanneer het. algemeen belang gediend moest wor den, mogen de kosten geen rem zijn. Hier diende dus een forsch besluit te wor den genomen. Welnu, de Lu W.A. heeft zich op een breed standpunt geplaatst en zij heeft beslo ten voor het volgen dei- cursussen niets in reke ning te brengen. Cursussen en volledige vei pleging zijn dus geheel gratis. De leerlingen moeten de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en mogen dien van 21 jaar niet hebben over schreden. Zij moeten een minimum voor-opleiding Mulo A fbij voorkeur Mulo B. t hebben genoten, terwijl zij behoorlijke cijfers voor W/;kunde en Natuurkunde moeten hebben behaald. Worden aan de leerlin gen geen andere eischen gesteld Ja, inderdaad, er wordt wel een eisch gesteld, doch deze is van dien aard, dat hij volkomen kan wor den ingewilligd. De eenige r-i?ch, die de Lu W.A. aan de leerlingen stelt is dat zij, na het beëindigen van den cursus, zich volledig voor den opbouw van de Nederlandsche Luc'ntvaait zullen inzetten. Deze eisch zal dan ook wel in de meeste gevallen in overeenstemming met den wensch van de leerlin gen zijn. Aangezien de cursus op 15 April 1944 aanvang'., dient de aanmelding zoo spoedig mogelijk te geschie den bij den Wnd, Inspecteur der Luchtvaart W.A.. Ke naupark 3, Haarlem, die ook gaarne nadere inlichtingen verstrekt. Neerlands toekomst ligt op de baren het zecgGt uit - we gaan weer varen. Aanmelding als vrijwilliger bij de Kriegsmarine staat open voor iederen Nederlander van 1745 jaar. Inlich tingen worden verstrekt door de Marineannahmestelle West für Gevm. FreiwiUige. Plompstorengraeht 24. Utrechtde Marinemeldestellen in Groninger.. Harlin- gen. Stecnwijk.. Ede, Breda en Bergen op Zoom de Hafenkontmandanturen in Amsterdam, IJmuiden, Rot terdam en Vlissineen de SS-MeldestclIen in Den Haag. Amsterdam, Alkmaar, Groningen. Enschede en Heerlen, zoowel als bij alle Weermachls- en Ortskcmmandanturen in Nederland. DOODVONNIS VOLTROK KEN. Officieel wordt medege deeld De Nederlandsche onder- daan Peter Johannes Mar is Vleet, die door het Duitsche Obergericht in de bezette Nederlandsche gebieden we gens verboden bezit var wapens en poging tot moori op Duitsche politie-ambte- naren als saboteur ter doe: was veroordeeld, is. nadir de kwestie van gratleverlee ning was onderzocht, te rechtgesteld. NIEUWE BONNEN Geldig V. 215* April. 15-16 A 4 r. brood of gebak 15-16 B 1 r. brood of gebak. 15-16 1 rants. beschuit. 082-083 Alg. 1 rants. brood, gebak of bloem. 084 Alg. 125 gram Gort. 035 Alg. 125 gr. gem. Meel. D 29 Res. 250 gram Gort. E29 Ros. 250 gr. rijst of gort. 15A 1 i r. boter of margarine. 15B 1 2 r. bak- en braadvet. 086 Alg. 100 gr. 20 of mag. kaas. 15 13 4 liter Melk. D30, E30 5' i liter Melk 15 1 3 4 liter Taptemelk. 15/16A 1 rants. Vleesch 15-16 B 1 i rants. Vleesch. 15-16 2 Kg. aardappelen. 15-16 1 kg. Aardappelen. 087 Alg. 590 gram Suiker. 088 Alg. 250 gram Jam 089 Alg. 1 rants. Vervangsm. C31, D31, E31 Res. 300 gram Kinderdrankpoeder. 15 150 gram Versnaperingen 15-16 1 rants. Sigaren, Tabak uf Sigaretten. SS-vrijwilligers pantsergrenc - diersbrigade „Nederland." Bij de afweergevechten in het gebied van Leningrad hebben de manschappen der SS-vrijwillieers pantsergrenadiersdivisie „Neder land" zich onderscheiden. De brigade-commandant. SS-Ober- führer Wagner, die zelf het Rid derkruis draagt, reikt aan zijn mannen het IJzeren Kruis uit. (SS PK. Wisnieuwski O H PsV. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen B ure aux Hippoiytushoef Telef. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1