WIERINGERMEERBODE 13e Jaargang Woensdag 19 April 1944 No. 31 NIEUWSBLAD VOOR DE W1ERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. SOWJETS OP DE KRIM TOT STAAN GEBRACHT. Een deel van het garnizoen van Tarnopol bevrijd. Nieuwe activiteit bij Nettuno. Zware vijandelijke druk ten Zuiden van Pleskau. op. Andere deelen staan nog in zware gevechten met de vijandelijke overmacht, deze gevechten werden IS vijandelijke vecht wagens en 31 stukken geschut vernield. In den afgeloopen nacht vielen sterke formaties Duit sche gevechtsvliegtuigen spoorwegdoelen in de noor delijke Oekraïne aan. Ten Z.W. van Kowel wer den de bolsjewisten, in weer wil van moeilijke terrein omstandigheden, verder te ruggeworpen. Ten Z. van de Beresina, ten O. van Ostrov en ten Z. van Pleskau stortten plaatselijke aanvallen van den vijand ineen. In het landingshoofd van Nettuno werden plaatselijke vijandelijke aanvallen afgc slagen. Van het Zuidfront wordt slechts actie van ver kenners en stoottroepen ge meld. Een sterke formatie zwa re Duitsche gevechtsvlieg tuigen viel in den afgeloo pen nacht met goede resul taten het vijandelijke eilan den-steunpunt Lissa voor de kust van Dalmatië aan. Vijandelijke formaties bommenwerpers deden op 16 April en in den afgeloo pen nacht terreuraanvallen op de steden Belgrado. Boe dapest en Kroonstad. Voor al in de woonwijken ont stonden schade en verliezen onder de bevolking. Door Duitsche-en Roemeensch' jagers, alsmede door lucht doelgeschut, werden 17 vij andelijke bommenwerpers neergehaald. FEODOSIA EN SIMFERO- POL ONTRUIMD. Uit het Hoofdkwartier van den Führer, 17 April D.N.B. Het opperbevel van de weer macht maakt bekend In het gevechtsgebied van Sewastopol stortten vijan delijke aanvallen voor onze nieuwe stellingen ineen. Aan den Beneden-Dnjestr mislukten hernieuwde po gingen der bolsjewisten hun landingshoofden uit te brei den en op andere plaatsen op den Westelijken oever der rivier vasten voet te krijgen. Ten N. en ten N.W. van Jassy werden sterke, door verscheidene vechtwa- gens ondersteunde, vijan delijke aanvallen afgeslagen. In het gebied Delatyn-Sta. nislau zijn Hongaarsche for maties in gevecht gewik keld met. bolsjewistische strijdkrachten. Duitsche troepen wierpen ten O. van Stanislau de zich hardnek kig verdedigende Sowjet- troepen ten Z. van den Dnjestr verder terug. Vijan delijke tegenaanvallen wer den afgeslagen. In den Strypa-sector ruimden formaties van het leger en van de Waffen-SS een vijandelijk landings hoofd op en sloegen aanval len der bolsjewisten af. Bij Tarnopol drongen on ze troepen in harde gevech ten van het Westen uit in de vijandelijke artillerie stellingen door en namen reeds een deel van de over eenkomstig de bevelen naar het Westen doorgebroken dappere bezetting der stad Gemengd Nieuws. BEKENDMAKING. 's-Gravenhage, 13 April De Perschef van den rijks commissaris wijst erop, hoe ïadio Oranje de vorige week den „Indonesishen journa list" Boerhanoeddin, die meer dan 10 jaar in Baven- digoel geïnterneerd is ge weest, citeerde inzake den strijd tegen Japan. Daarnaast haalde de zen der ook weer het illegale blad „Trouw" aan, dat o.m. schreef„Wij zullen ons clus met de gedachte ver trouwd moeten maken, dat een der eerste daden van de toekomstige regeering zal zijn, vrijwilligers op te roepen voor de bevrijding van Indië. Dit is een taak van wederopbouw. Niemand behoeft zich verborgen te houden, want wij hebben alle onze moei lijkheden. Voor ons allen is de situatie ongeveer dezelf de. Het is maar al te waar, dat velen zich naar de Duit sche bezetting geschikt heb ben maar wij kunnen dat weer goed maken. Wij kun nen toonen dat we niet laf zijn en dat het ons ernst is. mee te willen werken aan den wederopbouw van Ne derland. Dat is door ons zoo spoedig mogelijk na het ver schijnen van den oproep hiertoe vrijwillig bij het In dische leger te melden. Het is dan aan de regee ring om te bepalen, wie zijn land in het Indische leger mag dienen." De perschef van den rijks commissaris stelt dit citaal. als „Unterlage" ter beschik king en gelooft dat het dankbaar materiaal is om erop te wijzen, dat, als ooit de geallieerden zouden win nen. niet de schepen vol levens- en genotmiddelen Aullen binnenvallen en het vroegere leven weer hervat kan worden, maar dat men naar Java kan gaan om daar tegen de Japanners te vech ten in het belang van de Ver. Staten. VISSCHERIJ BEPERKINGEN. De Wehrmachtsbefelilsha- ber in Nederland maakt voor het Nederlandsche ge bied de volgende beperkin gen der visscherij bekend In de gebieden van Sche- veningen en IJmuiden moet bij het visschen een afstand van een zeemijl uit de kust in acht genomen worden. De uiterste zeegrens blijft vastgesteld op 3 zeemijl uit de kust. In de zeegaten der Zee- landsche wateren is het pas. seeren van de volgende lij nen naar zee toe verboden in het zeegat Goeree de lijn Hellevoetsluis-Stallen- dam in het zeegat Brouwers haven de lijn Ouödorp- Seharendijke in het Westgat en de Roompot de lijn Kmideker- ke—Noordwestpunt en Noord-Beveland. Bij het visschen voor het eiland Walcheren moet een minimum afstand van 500 m. in acht genomen worden. HERSTEL VAN HET MELKRANTSOEN. Met ingang van de nieuwe periode. Nu de koeien de weide in gaan en de melkproductie stijgt, is het mogelijk met ingang van de distributie- periode. welke aanvangt op 16 April a.s., de tijdelijke verlaging van het melk- en het taptemelkrantsoen on gedaan te maken. Daarme de worden de rantsoenen weer gebracht, op het peil van vóór 20 Februari 1944. In de achter ons liggende weken was het hier en daar niet. mogelijk zelfs het ver laagde i'.aptemelkrantsoen te verstrekken, vooral in het westen des lands en in Lim burg. Daar was het noodza kelijk een zekere contingen- teering toe te passen. Deze contingenteering mag ech ter niet tengevolge hebben, dat de taptemelkverbruiker uiteindelijk minder ontvangt dan het rantsoen. Voor zoo ver verbruikers minder dan 1 3/4 liter taptemelk (in het westen des lands l".i liter taptemelk en 50 gram wals- poeden per bon ontvingeh, moet het ontbrekende als nog door den melkhand&aar verstrekt worden. Voor zoo ver in het westen des lands ce voorraad walspoeder in pakies niet toereikend is. moet eveneens op de thans nog geldige bonnen 1 3/4 L. taptemelk worden geleverd. Tenslotte zij er op gewe zen. dat op de nieuwe tapte- melkbonnen geen walspoe- der meer verstrekt zal wor den, zoodat de nieuwe bon nen recht geven op 1 3/4 li ter taptemelk. GELDIGHEIDSDUUR ZEEP- BONNEN VERLENGD. De geldigheidsduur van bon „Algemeen 080", welke vecht, geeft op het koopen van eenheidstoiletzeep, en van de bonnen „Algemeen 081" en „Reserve C 26". „D 26" en ,.E 26", welke recht geven op het koopen van waschpoeder wordt ver lengd tot en met 13 Mei '44. SMOKKELHANDEL IN POOTAARDAPPELEN. Bij een van de vele ge vallen betreffende den smokkelhandel van poot- aardappelen naar België, die door C.C.D. achterhaald zijn. mocht het gelukken een voor clandestienen export bestemde partij van 4000 kg in beslag te nemen. De aard appelen waren als pootaard- appelen verpakt in baaltjes van 50 kg, maar waren niet voorzien van plombe en certificaat van den Neder- landschen Algemeenen Keu ringsdienst. Zij bleken ge kocht te zijn bij een teler te Steenberg voor f C.30 per kg door een persoon wonen de te Wouw. Laatstgenoem de verklaarde de aardappe len te hebben doorverkocht aan een Bleg voor f 0.40 per kg. AGRARISCHE UITZEN DINGEN VAN DEN NEDERL. OMROEP IN DE WEEK van 23—29 APRIL. Zendag 23 April 8.00 u. Hilv. I. In de serie „De zin van het Boer zijn" zal Dirk van de Bospoort, dezen keer spreken over „Zigeunervolk." Maandag 24 April. 13.00 u. Hilv. I. We brengen een le zing over voederbieten en andere hakvruchten als krachtvoer. Dinsdag 25 April. 13.00 U. Hilv. I. Voorjaar in Drente. Verslaag. D. Hiddinga. Woensdag 26 April. 13.00 u. Hilv. I. Land en Volk brengt een reportage over een merkwaardige boerderij in den Achterhoek. Donderdag 27 April. 13.00 uur Hilv. I. De Heer Herwig zal in de serie „Zelf tuinie ren" dezer keer spreken over „Bloemen op de Boerderij", Vrijdag 28 April. 13.00 u. Hilv. I. Land en Volk brengt het wekelijksche nieuws en wenken voor boer en tuin der. 18.45 uur Hilv. I. In de se rie van de Directie van den landbouw zullen wij U iets vertellen van het werk van het Centraal-Instituut voor Landbouwkundig - onder zoek. (C.IL.O. te Wage- nlngen. Zaterdag 29 April 13.25 u. Hilv. I. De wekelijksche wandeling. Met Hessel Smit in Vredewold en Noorder- veld. Van Midwolde naar Reden door een romantisch landschap langs de Gro- ningsch-Drentsche grens. 13.55 uur Hilv. I. De Di- vectie van den Landbouw geeft wenken voor den Volkstuinders. Gemeente Wieringen. NU ZONDAG 23 APRIL WIELERWEDSTRIJDEN. Door de geweldige regen bui, die een uur voor den wedstrijd losbrek, konden de wielprwedsi'rij den Zondag i&én doorgang vinden. Daar om heeft de directie beslo ten die wedstrijden thans a.s. Zondag 23 April te laten verrijden. Het overgroote deel van de renners was dien dag n.1. beschikbaar, zooals Arie van Vliet, Pronk, Groenewegen, Klink enz. Voor Boeyen, Evers, Van Gent, Verschuren en Rem- kes, die elders contractueel verbonden waren, was men evenwel genoodzaakt ande re deelnemers te zoeken. Men is daarin ten volle geslaagd. Door zich van de deelname van onzen Natio- nalen wegkampioen 1943 Middelkamp. Braspenninx, Van Amsterdam en Pauwels te verzekeren heeft de di-' rectie een buitengewoon goed veld samengesteld, ter wijl verder Cees Bakker de plaats van Evers zal inne men. Met elkaar wordt dit dus wel een programma van de „craks". De voor Zondag reeds ge kochte ent.réebewijzen zijn voor dezen wedstrijd even eens geldig. NIEUWS VAN „AMICITIA." Nu het zomerseizoen na dert zal het aantal uitvoe ringen wel wat worden ver minderd. Hoewel verschil lende aanvragen om elders op te treden nog zijn bin nengekomen, heeft het Be stuur besloten voorloopig niets meer te accepteeren. De 'laatste overeenkomst zal uitgevoerd worden op 29 April te Anna Paulowna. alwaar „Betje regeert" in de zaal van Slikker zal wor den gegeven. En dan staat de tournee stop. Da stuk ken-commissie is momen teel bezig een stuk uit te zoeken voor de Kleuter school. Kvenals vorig jaar zal „Amicitia" een tweetal avonden ten bate van de Kleuterschool organiseeren. Ter afwisseling van de speelstukken zal nu een klucht worden genomen, zoodat we eens wat luchtigs op de planken krijgen. Verder ligt het in de be doeling om ook in de Ker- misweek met een nieuw stuk uit te komen. Al ligt dus het reizen een tijdje stop, toch is er nog genoeg te doen. Wij komen t.z.t. met bijzonderheden. de Gr. POLITIE. Verleren nieuwe tabaks- kaart, een paar portemon- naie's met inh. en vermist een autoped. Gevonden een portemon- naie inh eenig kleingeld, bioscoopkaartjes enz. Inl. Gem.-bode H.-hoef. OFFIUÏEELE BEKENDMAKING. 's Gravenhage, 14 April. Naar de höhere S.S.-und Polizeiführer „Nordwest" mededeelt, heeft het Polizei- standgericht. den Haag op 13 April 1944 de volgende Nederlandsche onderdanen ter dood veroordeeld 1. deni ambtenaar Wil lem Lengton, geboren 4 April 1917 in Zwolle, zonder vaste woonplaats 2. den teekenaar Karei Schipper, geboren 6 Maart 1919 in Den Haag, woonachtig in Den Haag 3 den kantoorbediende Jan H o b e r g. geboren 28 September 1925 in Ouder Amstel, woonachtig te Am sterdam. De doodvonnissen zijn na onderzoek der gratiekwestie hedenochtend voltrokken. De ter dood veroordeelden hadden zich aangesloten bij terreurgroepen, die betrek kingen hebben onderhouden met een onder communisti- schen invloed staande ter reurorganisatie en welker doel was de uitvoering van roofovervallen op distributie kantoren en gemeentehui zen, benevens moorden op in openbaren dienst zijnde Nederlanders. De ambtenaar Willem Lengton heeft delegenomen op 1 December 1943 aan den overval op het distributie - kantoor in Ochten (Gelder land) en op 25 December 1943 bij den overval op het gemeentehuis in Westeren (Gelderland). Bij den over val in Ochten zijn o.m. on geveer 3000 levensmiddelen kaarten en ongeveer 1000 tabakskaarten met wapen geweld geroofd. In hei ge meentehuis van Kesteren hebben Lengton en zijn me deplichtigen alle persoöns- bewijsformuliereii en de kaarten der cartotheek van het bevolkingsregister ge stolen. De teekenaar Karei Schipper heeft met andere leden van een in Amster dam werkzame terreurgroep in Februari j.1. afspraken ge maakt over het moorden van een Nederlandschen ambte naar van politie. De moord is verhinderd en Karei Schipper werd gearresteerd. De kantoorbediende Jan Ho- berg heeft op 15 Februari 1944 deelgenomen aan den overval op het gemeentehuis van Alkmaar, waarbij 500. distributiebescheiden en on geveer f 550 waren geroofd. Toen hij op de plaats van de. misdaad gearresteerd werd. had hij een handgra naat in zijr. bezit. NIEUWS IN 'T KORT. De 50-j wielrijdster J. Hollerder is te Loosduinen door een auto doodgereden. De 50-j. schipper Kerk hof uit Rotterdam is in 't Merwedekanaal verdronken. De eerste nachtegaal werd op 9 April te Heem stede gehoord (in de regel is dit pas omstreeks 10—15 April het geval). Een 52-j. molenaars knecht te Rotterdam was op slag dood, toen hij met zijn hoofd in een naslag-, pers raakte. Bij de begrafenis van: Willy Derby (W. Dieben) te Den Haag. gaven duizenden van hun belangstelling blijk. Aan het graf werd gespro ken door zijn broer. Lou Bandy. door Ferry, die meer dan 1500 liedjes voor Derby componeerde door Bart Elferink, namens de Kul tuurkamer, door Koos Speenhof Jr. e.a. Er was een schat van bloemen. De 5-j. E. Crooswijk is te Rotterdam aan de Rand weg te water geraakt en verdronken. Een 46-j. gehuwde vrouw is 's nachts te Rot terdam van het balkon van haar woning' gevallen en ernsitg gewond. De werkster had de omrastering wegge nomen. Wegens tijdelijk tekort aan arbeidskrachten bij het L.O. kunnen ook pensioen gerechtigde (of reeds pen sioen genietende) onderwij zers worden gehandhaafd •herbenoemd). Ook gehuw de onderwijzeressen. 19 personen, die zich 'in een speelhuis aan de Eschdoornstraat te Den Haag bevonden. kregen proces-verbaal. Bij de komst der politie sprong een 51-i. man van 9 m. hoog uit het raam hij brak een been De 50-j. melkhandelaar. die met zijn 45-j. vrouw en zijn 19-j. zoon het „hol" exploi teerden, worden vastgehou den. BEKENDMAKING LANDWACHT NEDERLAND. Aangezien reeds is geble ken, dat onbevoegden mis bruik hebben gemaakt van politiebevoegdheid. zgn. in verband met de landwacht, wijs ik er nogmaals op, dal de landwacht in dienst altijd kenbaar is aan de roode armband met het opschrift .Landwacht" en bovendien rich kan legitimeeren door het roode legitimatiebewijs van de landwacht Neder land. De burgerij is dus in gce- nerlei opzicht verplicht ge volg te geven aan bevelen van personen, die zich als land wachter uitgeven en die genoemde kenteekenen niet dragen of kunnen toonen. Integendeel, men wordt ver zocht dergelijke voorvallen aanstonds bij de bevoegde landwachtinstanties te mel den, zoodat daartegen on middellijk kan worden op getreden. Gewestelijk komman- deur voor Z.-Holland en Zeeland. KEURINGEN Het S.S.-Ersatzkommando deelt mede Iedere gezonde Nederlander kan zich aanmelden, ten einde gekeurd tc worden voor de Waffen-S.S., S.S.- Wachtbataillon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsmarine en de Germaansche S.S. in Nederland. Personen tusschen 19 en 30 jaar die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aan- meiden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-S.S. kan ieder worden, die na tenminste een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend, beslissend voor bevordering zijn karakter, gedrag, prestatie. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen ver strekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc.. Eveneens verstrekken alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis de navolgende Nebenstellen der Waffen-S.S.: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar. Langestraat 56 Heerlen, Saloleastraat 25 Groningen. Heerenstraat 46 Enschede, Hengeloschestraat 30 en het S.S.-Ersatz kommando Den Haag. Korte Vijverberg 5. 19 April 912.00 uur, Groningen. Hcerestiaat 46. 19 April 1518.00 uur, Leeuwarden, Huize Schaaf, Brcestraat. 20 April 914.00 uur, Amsterdam, Dam 4. 21 April 914.00 uur, Utrecht, N.V.-huis, Oudegr. 245. 22 April 914.00 uur Amersfoort, Pol. Durchgangsla- ger, Lcusderweg. Bij een poging om te vluchten, toen hij gearres teerd zou worden, is een 21-j. jongeman in de woning zijner ouders te Helmond door een schot in de buik ernstig gewond. Reeds eer der wist hij uit het hoofd bureau van politie te ont snappen. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. B u r e a u x Hippolytushoef Telef. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1