WIERINGER BODE 13e Jaargang Zaterdag 13 Mei 1944 No. 38 NIEUWSBLAD VOOR DE W1ER1NGERMEER, W1ER1NGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Ir. MUSSERT, DE LEIDER, 50 JAAR. Massert, do leider. Zelden de heer Max Blokzijl heeft er op gewezen in een ra dio-praatje zelden zal een staatsman en politicus onder zoo uiterst moeilijke om standigheden een ver antwoordelijkheid zon der voorbeeld hebben aanvaard. Roem is er vooralsnog niet door te «bgsten, pucces (slfccht» in bijzondere gevallen. Zorg en te leurstelling. onverdien de verwijten dat is wel het voornaamste, waarop een volksleider in deze omstandighe den met zekerheid re kenen kan. En toch gaat hem het belang van het Vaderland bo ven alles. Hij volhardt in de strijd, tegen alle verdachtmakingen, te genwerking, zelfs be dreigingen in. Zijn trouw aan Nederland en het nieuwe Europa wordt ge schraagd door de wetenschap en het geloof, dat de rechtvaardige strijd van hem en zijn kameraden uitein delijk met goede uitslag zal worden bekroond. (C.N.F./H. Schild Paxs) Ir. A. A. Musset-1, de leider van bet Nederlandsche volk, vierde 11 Mei zijn 50ste verjaardag. Gemengd Nieuws. PERSBERICHT. Sommige boeren, wier'ar beiders op last van den burgemeester tijdelijk zijn tewerkgesteld bij het op werpen van dijken in de inundatiegebieden ter be scherming van de landbouw productie. vragen zich af, of zij hun vaste arbeiders op weekloon werkzaam, moeten doorbetalen. Van de zijde van den Ge machtigde voor den Arbeid wordt hierop geantwoord, dat zulks niet verplicht is. Wanneer deze arbeiders een behoorlijke vergoeding voor bovengenoemde werkzaam heden ontvangen, zal er in het algemeen ook geen aan leiding toe bestaan, het nor male loon door te betalen. Worden de arbeiders echter slechts enkele dagen aan het bedrijf van hun werk gever onttrokken, dan zal men het loon in onderling overleg naar verhouding die nen te regelen. Zoo zal een arbeider, die b.v. drie dagen elders werkzaam moet zijn, van zijn boer nog drie da gen loon, berekend naar het weekloon, moeten ontvan gen, ongeacht, het bedrag dat hij in die drie dagen verdiend heeft. Het spreekt vanzelf, dat deze arbeiders bij hun boer terugkeeren, ook al omdat hij hen geen ontslagbewijs heeft uitgereikt. DISTRIBUTIE VAN SCHEERMESJES. In den loop van Mei zul len wederom 5 scheermesjes beschikbaar worden gesteld voor iederen mannelijken ingezetene, die in het bezit is van een tabakskaart. In verband met de evacu aties sedert de vorige distri butie-periode is het- niet mogelijk, zooals aanvanke lijk" de bedoeling was, aan de belanghebbenden op ba sis van hun inschrijving voor de eerste distributieperiode, voor de tweede maal scheer mesjes te doen afleveren. Er wordt daarom thans de volgende nieuwe regeling getroffen Elke belanghebbende dient een nog door het Centraal Distributiekantoor bekend te maken bon van de tabaks- kaart tusschen 15 en 20 Mei a s. in te leveren bij zijn le verancier (detaillist). Het is daarbij niet noodig 5 oude scheermesjes in te leveren, zooals de vorige maal het geval was. De leverancier (detaillist) geeft voor de in ontvangst genomen bonnen een ontvangstbewijs. Zoodra de detaillist op de door hem ontvangen bonnen zal zijn bevoorraad, kan de belang hebbende tegen Inlevering van zijn ontvangstbewijs het hem toekomende aantal scheermesjes in ontvangst nemen. Detaillisten, die nog over voorraad beschikken, mogen direct tot aflevering overgaan en behoeven in dat geval uiteraard geen ont vangstbewijs voor de ingele verde tabaksbonnen af te geven. Aangezien de inschrij - Vingsregisters van de eerste distributieperiode thans zijn vervallen, zijn de belang hebbenden voor de nieuwe periode niet meer gebonden aan de detaillisten, bij wie zij zich voor de eerste peri ode hebben laten inschrij ven. Het ontvangstbewijs, dat voor den detaillist bij de in levering van den bon is af gegeven, moet. zorgvuldig worden bewaard, daar men' slechts tegen inlevering van dit ontvangstbewijs de scheermesjes zal kunnen verkrijgen. Op verzoeken om beschikbaarstelling van scheermesjes in gevallen dat het ontvangstbewijs is ver loren gegaan, kan niet wor den ingegaan. VLEESCH AAN ZIEKEN ONTHOUDEN. Vijf slagers in een plaats in het Noorden van ons land, die in 1943 om beur ten de leverantie van vleesch aan een ziekenhuis een maand lang hadden ver zorgd, bleken deze inrich ting te kort te hebben ge daan. De slagers ontvingen namelijk een speciale vleeschtoewijzing, waarvan het ziekenhuis naar behoef te van het oogenblik bestel de. Deze bestellingen waren echter meermalen kleiner dan het totale kwantum, dat aan de slagers was toege wezen. Daardoor hielden "zij vleesch. dat eigenlijk aan het ziekenhuis toekwam, over. Een door ambtenaren van den C.C.D. ingesteld on derzoek, bracht aan het licht dat vijf slagers dit overschot in eigen zaak had den gebruikt en aldus aan de patiënten en het. perso neel van het ziekenhuis vleesch onthouden. Het be trof hoeveelheden van 23 tot 1.00 kg vleesch van betere kwaliteit. Tegen de slagers is proces verbaal opgemaakt. Kbopvcrklaringcu voor niet te velde gekeurde granen en groene erwten. Het Bureau Provinciale Voedseleommissaris voor N._ Holland maakt bekend, dat dooi telers geen koopverkla ringen meer mogen worden ontvangen voor niet te vel de gekeurde groene erwten en granen, behalve mais. Het verkoopen van niet te velde gekeurde groene erw ten en granen, behalve mais is dus verboden. WELKE MOGELIJKHEDEN Waar komt een aanmelding voer het Langemarck- Studium op neer Het toelatingexamen vindt plaats in een z.g. schiftingskamp. Hier wordt de heele man beoordeeld. Niet de bolleboos in wiskun de heeft de beste kans, doch hij, die naast -dn wiskundi gen aanlag ool,*u*>ont, dat hij een keivJ van stavast is, die het als rnpnsch waard is, dat hij tot. verdere studie in staat wordt gesteld. Zij, die worden opgenomen, worden volgens hun prestaties inge deeld in twee groepen. D< besten ontvangen een H.B. S.-opleiding en studeeren daarna aan een universiteit of hoogeschool. De studie richting blijft geheel ter keu ze van den candidaat. De eigenlijke H.B.S.-opleiding duurt ongeveer anderhalf tot twee jaar, naar gelang van de vroeger genoten schoolopleiding of het bij zondere prestatievermogen. Zij, die zich meer tot een artistiek beroep voelen aan getrokken, ontvangen een voorbereidende opleiding van een half jaar tot een jaar en vertrekken dan naar ven academie voor beelden de kunsten of b.v. naar een conservatorium. Tenslotte ontvangen diegenen, die bij een helder verstand toch meer op de practijk van hun beroep zijn ingesteld, even eens een vooropleiding van een half tot een jaar en studeeren dan verder aan een M.T.S.. een middelbare landbouwschool, een zee vaartschool of aan een an dere middelbare vakschool. Jongelui van 16 tot 24 jaar. die meenen voor een dergelijke kostclooze oplei ding geschikt, te zijn, kun nen inlichtingen aanvragen bij het Langemarck-Studi- um. Lange Vijverberg 8, Den Haag. Dit geldt eveneens voor hen, die in Duitsch- land werkzaam zijn. RADIOGROET VOOR NEDERLANDERS IN HET OOSTEN. De dienst perszaken van het Nederlandsch Oost Instituut meldt. Reeds geruimen tijd wordt door de afdeeling voorlich ting van het Nederlandsch Oost Instituut ten behoeve van de Nederlanders in het Oosten een radioprogramma verzorgd. dat door de Reichsrundfunk in Berlijn via den Donauzender (golf lengte 325.4 meter) wordt uitgezonden. De uitzending, waarin nieuws en mededee lingen uit het vaderland worden gegeven, geschiedt lederen Zondagavond van 21.tot 21.15 uur in het kader van het programma ..De stem van het rijk voor Nederlanders in Duitschland en de bezette gebieden." Door deze programma's is het het Nederlandsch Oost Instituut gelukt _een band te leggen tusschen de Nederlanders in den vreem de, met name vooral in het Oosten, en in het vaderland. Deze band zal in de toe komst nog worden verste vigd door het uitzenden van groeten van familieleden. In samenwerking met den Nederlandschen Omroep zal n.I. heden Zaterdag 13 Mei een begin worden gemaakt met het opnemen van groe ten van landgenooten. wier man, vader of verloofde door bemiddeling der Nederland sche Oost Compagnie in het Oosten is ingezet. Deze groe ten zullen in het Zondag- avondprogramma worden uitgezonden. De dienst radio van het Nederlandsch Oost Instituut zal daartoe iedere week een aantal familieleden van in het Oosten ingezette Neder landers uitnoodigen om in Hilversum hun groeten te komen uitspreken. Het spreekt van zelf, dat de mogelijkheid tot dit zeer nauwe contact door de fa milieleden van de in het Oosten werkende Nederlan ders met enthousiasme is begroet en dat ook in het. Oosten de Zondagavondpro gramma's van het Neder landsch Oost Instituut met nog grooter vreugde zullen worden beluisterd. Nieuwe bonnen. Geldig van 14 27 Mei. 21-22A 4 r. brood of gebak. 21-22B 1 r. brood of gebak. 21-22 1 rants. beschuit. 121-122 Alg. 1 rants. brood, gebak of bloem. 123 Alg. 250 gr. peulvr. D 41 Res. 250 gram Gort. E 41 Res. 250 gr. Kindermeel of Voedingssuiker. 124 Alg. 100 gr. Vermicelli. 21A 1 rants. Boter. 21B '2 rants. Boter.- 125 Alg. 100 gr. 20+ of mag. kaas. 21-22 1 3 4 Liter Melk. 21-22 1 3/4 L. Taptemelk. 21-22A 1 rants. Vleesch. 21-22B rants. Vleesch. 21-22 2 kg. Aardappelen. 21-22 Toesl. 1 kg. aardapp. 126-127 Alg. 500 gr. Suiker. 128 Alg. 250 gr. jam. - 21 Versn. 150 gr. Versn. 21-22 Tabak 1 rants. Shag- tabak, Pijptabak, Pruimtab. 129 Alg. 1 r. Eenheidstoiletz. 130 Alg. l rants. Waschp. C42, D42. E42, Res. 1 rants. Waschpoeder. E 43 Res. 1 rants. Toiletzeep. Bijzondere rantsoenen B44, C44, D44, E44 Reserve V» rants. Boter. Zij\ jn gezin komt niets te kort. Reeds lang was hij van plan zich als vrijwilliger te melden, maar wat zou er van zijn gezin terecht komen als hij weg zou zijn? Daar heeft hij eerst eens naar geïnformeerd en zie - dat viel geweldig mee. Zijn gezin komt niets te kort, daar wordt in ieder opzicht, nu en later voor gezorgd, zoowel wat salaris, levensmiddelen, brandstof, enz. betreft. Toen trok hij de stoute schoenen aan. Doe het ook! Vul eerst onder staande bon in, U ontvangt dan nadere inlichtingen. Flinke kerels melden zich voor den strijd tegen het bolsjewisme. Keuringen Waffen S.S., S.S. WachtbataUlon, Landstorm Nederland, Kriegsmarine, Germaansche S.S. in Nederland. Het S.S. Ersatzkommando deelt mede Op de volgende data zullen de keuringen plaats heb ben voor bovenstaande formaties 13 Mei S12 uur Groningen, Heerostraat 46 13 Mei 15—18 uur Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat 15 Mei 8—13 uur Amsterdam, Dam 4 16 Mei 8—12 uur Utrecht, N.V.-Huis, Oudegracht 245 16 Mei 15—17 uur, Amersfoort, S.S. Wachtbatailion 3, Leusderweg. Tijdens de keuringen worden alle Inlichtingen ver strekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, kolen, etc. Personen tusschen 1935 jaar, die aanmeldingsplich- tig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende de hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen S.S. kan ieder worden, die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid vcor de officiersopleiding heeft bewe zen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis zijn verkrijgbaar bij de navolgende Nebenstellen der Waffen S.S. Amsterdam Dam 4 Alkmaar, Langcstraat 56 Heerlen, Saroleastraat 25 Groningen, Heerenstraat 30 en tevens bij het S.S. Ersatzkommando, Korte Vijverberg No. 5, Den Haag. Voor de Kriegsmarine, Marine Annah- mestelle West,, Utrecht, Plompetorengraclit 24. BIJ ONZE VRIJWILLIGERS. Onze mannen bedienen de zware tanks, die zoo'n groot aandeel hebben gehad in den helden- strijd om Kowel. SS"p.K. Krans O H ps). WIER1NGERMEER. ERNSTIG ONGELUK. Donderdag kreeg een ar beider, werkzaam bij de Fa. H. te Middenmeer, bij het versjouwen van zakken graan, eenige volle zakken op zijn lichaam. In zeer zorgwekkénden toestand werd het slachtoffer opge nomen en naar een zieken huis vervoerd. Een advertentie in dit blad heeft altijd succes Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer, Telef. 23.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1