WIERINGER BODE 13e Jaargang Woensdag 17 Mei 1944 No. 39 NIEUWSBLAD VOOR DE WIER1NGERMEER, W1ER1NGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. DECREET UITZONDERINGS TOESTAND IN HET GEVAL EENER INVASIE. Doodstraf op het zich inlaten met den vijand of verzet tegen bezettende macht en op sabotage en benadeeliug van het arbeidsproces. Rechterlijke ambtenaren, over heidsambtenaren, artsen en vroedvrouwen moeten hun werk voortzetten of zoo spoedig mogelijk hervatten. REEKS BEPALINGEN DIE ZULLEN GELDEN. Di liet Verordeningenblad is een decreet van den Rijkscommissaris opgeno men (nu, 15/1944, versche nen 13 Mei), waarin voor het bezette Nederlandsche gebied de uitzonderingstoe stand ivordt aangekondigd voor het geval, dat de mi litaire situatie in West-Eu ropa bijzondere maatregelen vereisclit In dit geval zal op verzoek van den weer machtbevelhebber in Neder land door den Rijkscommis saris de uitzonderingstoe stand worden afgekondigd. Het decreet houdt een reeks bepalingen in, die gelden voor den duur van den uitzonderingstoestand In artikel 2 van het de creet wordt. o.a. het volgen de bepaald (1) Hij, die zicli met den vijand inlaat, de kracht van liet groot-Duitsche Rijk en zijn bondgenooten benadeeit dan wel de uitvoering van een militaire opdracht ver hindert, wordt gestraft met den dood. (2) Ieder verzet tegen maatregelen van de bezet tende macht, iedere versto ring van de openbare orde, iedere benadeeling van liet arbeidsproces, ieder optre den, dat de voorziening ir gevaar brengt, wordt ge straft met den dood. (3) Poging en deelneming zijn op gelijke wijze straf baar als het voltooide straf bare feit. (4) Indien de doodstraf in uitzonderingsgevallen, waarin bijzondere in den persoon van den beklaagde gelegen verzachtende om standigheden bestaan, bo venmatig is te achten dan wordt gestraft met levens lange gevangenisstraf o; met gevangenisstraf voor den tijd van niet minder dan tien jaren. In alle gevallen kan naast de vrijheidsstraf of de doodstraf een geldboe te tot een onbeperkt bedrag worden opgelegd. (5) Het nemen van maat regelen op het gebied van de Sicherheitspolizei blijft onaangetast. Artikel 3 van het decreet bepaalt, het volgende (1) Iedere rechter, amb tenaar of ander lid van het personeel zijn een gerecht, een andere overheidsinstan tie, een openbaren dienst of bedrijf, een openbare in stelling, inrichting of bureau alsmede van een niet-open- bare instelling of inrichting of van een niet-openbaar bedrijf, waarin een belang rijke taak wordt vervuld clan wel voor den oorlog be langrijke opdrachten moe ten worden uitgevoerd, ie dere arts en apotheker, ie dere vroedvrouw en iedere dierenarts moeten de werk zaamheden, die hun beroep of hun dienstbetrekking me debrengen, volgens de hier voor geldende bepalingen, in het bijzonder volgens de bijzondere beschikkingen van de bezettende macht, verder uitoefenen en, indien deze door overmacht zijn onderbroken, dezelve ter stond na opheffing van de belemmeringen hervatten.. (2) Hij, die de werkzaam heden, die zijn dienstbetrek king of bcvocp medebren gen, in strijd met de bepa lingen van het eerste lid niet of niet naar behooren uilcefcnt dan wel In geval van onderbreking doro over macht deze niet hervat, wordt gestraft met den dood. Met betrekking' tot de werkzaamheden van de Ne derlandsche overheidsin stanties en bedrijven, enz. bevat het decreet in artikel 6 de volgende bepalingen (1) Alle Nederlandsche overheidsinstanties, dien sten. instellingen, bureau'.s, inrichtingen en bedrijven al dan niet van openbaar karakter voeren de aan wijzingen uit, die door mili taire instanties of militaire commandanten, rechtstreeks aan hen worden gegeven. (2) Dit geldt ook voor art sen, apothekers, vroedvrou wen en dierenartsen. Gedurende den uitzonde ringstoestand zijn in artikel 7 de commissaris-generaal voor bestuur en justitie als algemeen plaatsvervanger van den Rijkscommissaris en de hoogere SS- en politie leider en commissaris-gene raal voor de openbare vei ligheid als plaatsvervanger van dden Rijkscommissaris voor politiezaken aangewe zen. Beiden treffen de maat regelen, die ter uitvoering van militaire opdrachten voor het civiele ressort noodzakelijk zijn. De door de plaatsvervan gers van den Rijkscommis saris uitgevaardigde rechts voorschriften worden in het Verordeningblad afgekon digd, voor zoover niet. om bijzondere redenen een af kondiging door middel van aanplakking, door den ra dio-omroep, door de pers of op andere wijze noodza kelijk is. Geschiedt de af kondiging van rechtsvoor schriften op verschillende wijze, dan treden de voor schriften in werking op het tijdstip van de vroegste af kondiging. In overeenstemming met de in artikel 8 aangegeven volmachten van de plaats vervangers van den Rijks commissaris kunnen ook de gevolmachtigden van den Rijkscommissaris aan de in artikel 8 genoemde in stanties en personen voor het gebied van hun provin cie, resp. voor hun stad, aan wijzingen geven en voorloo- pige beschikkingen uitvaar digen. Gemengd Nieuws. VERLOF OPNIEUW UITGESTELD. De Generalbevolmachtigte für den Arbeitseinsatz Gau- leiter Sauckel heeft, naar ,,Het Volk" meldt, in ver band met het naderen van den beslissenden slag om Europa het bij verordening van 2 Maart 1944 ingestelde verbod tot het gaan met verlof voorloopig verlengd. Ook de arbeiders, die reeds een plaats in de ver- loftreinen hadden bemach tigd, zullen dus voorloopig hun verlof opnieuw moeten uitstellen. NAAM EN ADRES OP UW FIETS. Van 15 Mei af nemen de stations geen fietsen ter ver zending meer aan. waaraan een label met naam en adres ontbreekt. Teneinde het publiek te gemoet te komen, verkoopea de spoorwegen aan de stati onsloketten houten labels, voorzien van twee ijzeren draadjes, die men gemakke lijk aan de zadelveeren kan bevestigen. Deze stevige la bels van triplex worden niet tegenstaande de schaarschte aan materialen, die het ve len onmoelijk maakt zelf zoo'n label te vervaardigen, tegen den uiterst lagen prijs van vijf cent beschikbaar gesteld. De Spoorwegen meenen hiermede den reizigers, die hun rijwiel met den trein wenschen te verzenden, een dienst te bewijzen, waardoor beide partijen, de eigenaren van rijwielen èn de Spoor wegen, ge? zijn. DISTR1&/ITE VAN SOHEERMESJES. Bon R ^7 van tabakskaart Inleveren. Mannelijke personen, die een tabakskaart bezitten, worden in de gelegenheid gesteld 5 scheermesjes per persoon te koopen, waartoe bon R 07 van de tabaks kaart van Maandag 15 tot en met Vrijdag 19 Mei bij een kleinhandelaar in scheermesjes moet worden ingeleverd. Zij, die in ge breke blijven dezen bon tij dig in te leveren, komen niet voor het betrekken van scheermesjes in aanmer king. EXTRA ZEEP, EENHEIDS- ZEEP EN WASCHPOEDER VOOR VUILEN ARBEID. Personen, die z.g. vuilen arbeid Verrichten, komen voor de 6de cn 7de periode 1944 (14 Mei tot 8 Juli 1944 voor de gebruikelijke rant soenen eenheidszeep waschpoeder in aanmerking. In verband met het feit, dat thans de extra rantsoe nen eenheidszeep en wasch- poeder per twee distributie- perioden, in plaats van per twee kalendermaanden wor den uitgereikt, wordt de aandacht van belanghebben den er op gevestigd, dat zij met de voor de 6de en 7de priode uitgereikte rantsoe nen ook gedurende de 8st periode (dus tot 5 Augustus 1944) dienen te komen. UITGESTALDE WAREN MOETEN WORDEN GEPRIJSD. Nadat op 10 Mei 1941 het prijsaanduidingsbesluit was afgekondigd, waardoor de prijsaanduiding in principe voor den kleinhandel in le vensmiddelen, textielgoede- ren en lederwaren werd voorgeschreven, zijn in den loop der jaren telkens meer categorieën van kleinhan del sbed rij ven binnen de wer kingssfeer van dit besluit, getrokken. Achtereenvolgens kwamen de huurauto's, de kleinhandelaars in vaste brandstoffen, de schoenma kers. de logiesbedrijven, d; restaurants en café's, de bloemisten, de vischverkoo- pers en de klompenherstel- iers aan de beurt. In andere branches heerschte ten on rechte nog wel eens verschil van meening. of dit besluit ook op hen van toepassing was. Een publicatie in de Ne derlandsche Staatscourant van 11 Mei 1944 maakte nu echter met één slag aan de nog bestaande onzekerheid op dit gebied een einde. Bij wijze van uitvoeringsvoor schrift van het oorspronke lijke besluit is thans bepaald, dat prijsaanduiding is voor geschreven voor alle artike len. die zoodanig voor den verkoop zijn uitgestald, dat zij van den openbaren weg af zichtbaar zijn, zoodat dit besluit dus thans ook op de andere dan de hier bovenge noemde takken van handel van toepassing is. Dit geldt ook voor die artikelen, die niet voor den verkoop, doch om andere redenen op de zelfde wijze zijn uitgestald, wanneer jn het betrokken bedrijf .gelijke of soortgelijke goederen voor den verkoop aanwezig zijn, De bepalin gen omtrent de wijze van prijsaanduiding zijn dezelf de Duidelijk zichtbaar en goed leesbaar terwijl de reeds gegeven voorschriften op dit gebied, inzooverre door dit nieuwe niet anders wordt bepaald, eveneens van kracht blijven. "HEMELVAART. En reeds nu heb ik het U gezegd, eer het ge schied is, opdat, wan neer het geschied is, gij moogt gelooven. Joh. 14:27. De hemelvaart van Chris tus moet ons doen gelooven """dat Zijn lijden en sterven voor ons niet te vergeefs is geweest, dat wij door Hem nu waarlijk den Hemel kun nen beërven, dat wij hier op aarde slechts een wijle mogen vertoeven, om dan in de Heerlijkheid te wor den opgenomen. Kïmnen wij het gelooven?: Wij zijn zoo wankelmoe dig. juist in deze tijden, nu ieder oogenblik ons leven wordt bedreigd en dan zoo gemakkelijk de vraag bij ons rijst„kan een God van liefde zoo iets gedogen Waarom wordt ons dit alles opgelegd Doch Christus heeft ge zegd, „die zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is Mijner niet waardig." Het. zou gemakkelijk zijn te gelooven, als ons steeds alles voor de wind ging, als geen zorgen ons kwelden, als niets ons deerde. Maar we weten al te goed, dal we ook dan den Schenker licht vergeten, en, bouwende op het eigen „Ik", meenen dat wij Hem niet meer van noode hebben. Neen, we hebben Zijn Goddelijke schepping te eer biedigen, aan te nemen wat God ons oplegt, en tegelijk -onze taak op aarde te ver vullen, waarvoor Hij ons, heeft geplaatst. En dan in 't vaste geloof van Zijn wil, zullen we ons kruis kunnen dragen en zal aan 't einde van onze aardsche tocht het heerlijk Licht van Zijn ge nade schitteren. De Hemelvaart van Chris, tus is een voorgaan naar een hoogere Heerlijkheid, waarheen we Hem zullen volgen, als God de dag ge komen acht. 'sHeeren burgt verheft zijn tinnen, Hij, die stierf en leeft, gaat binnen Op zijn posten stroomt het licht, Van zijns Vaders aangezicht. C. J. B. De 77-j. A. Overdink te Hasselt sprong gekleed te water om een 5-j. kind te redden. Hij had succes. Het 2-j. dochtertje van 'n veehouder te Bunschoten werd voor de boerderij door een mestkar doodgereden. INLEVERING ZAAIZAAD. Het Bureau Provinciale Voedselcommissaris voor Noordholland maakt bekend, le. dat een ieder verplicht is de hieronder genoemde soorten zaaizaad met uitzondering van origineel zaad voor den daarachter vermelden datum bij het P.A.V.A. Noordholland in leveren. A. zomertarwe zomerrogge vóór 15 Mei 1914. B. Peulvruchten met uitzondering- van blauw-peulen fijne za den (uitgezonderd koolzaad, raapzaad en lijnzaad) vóór 1 Juni 1944. C. Mais, haver, zomergerst, boekweit *en blauwpeulen vóór 1 Aug. 1944 2e. dat vanaf heden slechts bestelbonnen voor de volgende zaaizaden geaccep teerd mogen worden n.1. voor Mais, haver, stam- boonen, blauwmaanzaad en mosterdzaad (alleen voor noodgewas) en kanariezaad. AGRARISCHE UITZEN DINGEN VAN DEN NEDERL. OMROEP IN DE WEEK van 21—27 MEI 1944. Zondag 21 Mei 3.00 uur Hilv. I. In de serie ,.De zin van het boer zijn" zal Dirk v. d. Bospoort dezen Zon dagmorgen spreken over vitaminen A, B, C X. Y. Z. Maandag 22 Mei. 13.00 u. Hilv. I. Verzorgen we de eer ste uitzending van een serie onder den titel „Veeartsenij kunde van weleer." Dinsdag 23 Mei. 13.00 uur Hilv. I. Land en Volk brengt een lezing over een nieuw eiwitvoer in poedervorm. Woensdag 24 Mei. 13.00 u. Hilv. I. We brengen een re portage over een boerderij aan den Ouden IJsel. Donderdag 25 Mei. 13.00 uur. Hilv. I. De Heer A. J. Herweg zal in zijn serie „Zelf tuinieren" spreken o- ver„Welke zaaibloemen kunnen we laat zaaien Vrijdag 26 Mei 13.00 u. Hilv. I. Land en Volk brengt het wekelijksche nieuws en de wenken voor boer en tuinder. 13.45 uur Hilv. I. In de serie van „De Directie van den Landbouw" zal een le zing worden gehouden over „De beteekenis van de lage re Landbouwscholen." Zaterdag 27 Mei. 13.25 u. Hilv. I. Dick Spaan ontsluit ons het land van Gabriêl. Een interessante excursie in de buurt van Kortenhoef. 13.55 uur. Hilv. I. De di rectie van den landbouw geeft wenken voor Volks tuinders. Zijn ouders zijn goed verzorgd! Dat is een geruststelling, nu hij weet, dat er voor zijn ouders gezorgd wordt. Hjj had al lang gepopeld om dienst te nemen als vrijwilliger, maar wat zou er van zijn ouders worden, als hij weg is? Toen heeft hij eerst eens geïnformeerd. Dat viel geweldig mee, zoodat hij met een gerust hart vertrok. Doe als hij en vul onderstaan de bon in. U ontvangt dan nadere inlichtingen. verzoekt toezending cener brochure over de Waffen jf Uitknippen en inzenden aan Ersatz-kommando Ntederlande. Korte Vijverberg 5, Den Haag. NEDERL. JONGENS. OPGELET 's-Gravenhage, 11 Mei. Donderdag 18 Mei zal in Den Haag op Plein 1813 nr. 3 nog een keuring worden gehou den voor de eerstvolgende weersportkampen. Iedere Nederlandsche jongen heeft gelegenheid om tezamen met kameraden uit andere Germaansehe landen vier mooie Voorjaarsweken door te brengen. Ook dezen keer zijn hieraan geen onkosten verbonden, zoodat ook min der bedeelde jongens van deze gelegenheid kunnen profiteeren. Het bureau voor weersportkampen is geopend van 914 uur. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer, Telef. 23.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1