WIERINGER I3e Jaargang Woensdag 19 juli 1944 No. 57 Bureaux Hippolytushoef Hoofdstr. 14 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. Abonnementsprijs per kwartaal 1 1.30 Middenmeer Brugstr. 23 VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. PrÜs Per nummer5 ct. BRITSCHE AANVALLEN BIJ CAEN VOORTGEZET. Hoofdkwartier van den Führer, 17 Juli (D. N. B., Het opperbevel van de weer macht. maakt bekend Ten Zuidwesten van Caen gingen Engelsche divisies gisteren opnieuw tot den grooten aanval over. Het zwaarste artillerievuur van land en van zee uit onder steunde de vijandelijke aan vallen. Het gelukte den vij and eenige dicht achter on ze linies Ijggende plaatsen binnen te dringen. Onver wijlde tegenaanvallen van onze reserves wierpen hem terug. In één penetratieplek wordt nog gevochten53 tanks werden daar stukge schoten. In het gebied van Saint Lö en in den sector ten Westen van de Vire on dernam de vijand als gevolg van de zware verliezen van de vorige dagen slechts be trekkelijk zwakke aanvallen, die vruchteloos bleven. Voor de Nederlandsche kust beschadigden patrouille booten een Britsche motor torpedoboot ernstig. De boot moet als verloren worden beschouwd. Bij een zuiveringsactie in het gebied van Zuid-Fran- rijk werden 460 terroris- het gebied van Zuid-Frank- Het zware vuur van de V. 1 blijft op het gebied van Groot-Londen liggen. In Italië lag het zwaarte punt van de gevechten gis teren ten Noordoosten van Voliterra, bij Arezzo en aan weerskanten van den Tiber. Terwijl alle met geconcen treerde krachten onderno men aanvallen met zware verliezen voor den vijand werden afgeslagen, gingen de puinhoopon van de stad Arezzo na verbitterden strijd verloren. Beveiligingsvaartuigen van, de Duitsche marine schoten voor de Itallaansche West kust een Britsche motortor pedoboot in brand en dwon gen andere booten den ste ven te wenden. In den Zuidelijken sector van het Oostelijke front nam de afvfberslag ten Oosten van den bovenloop van den Oekrainschen Boeg in hevig heid toe. In zware afwisse lende gevechten werden de uit het gebied van Tamopol en Loetsk aanvallende Sow- j et-Russische pan tserstr ij d- krachten opgevangen. De laatste twee dagen werden hier 125 vijandelijke tanks vernield. Tusschen Pripjet en Duna hielden de harde gevechten over een breed front aan. Aan de Njemen verijdelden onze divisies ver scheidene doorbraakpogin gen van de bolsjewieken. Bij Grodno hebben onze troepen zich na stelselmati ge ontruiming van de stad op den westelijken oever van den Njemen gedistancieerd. In het merengebied ten Zuiden van de Duna stort ten herhaalde aanvallen van den vijand met zware verlie zen ineen. Tusschen Duna en Peipusmeer mislukten ook gisteren talrijke aanval len van de bolsjewisten. Al leen in het penetratiegebied ten Zuiden van Opotska kon de vijand na afwisselende gevechten terrein winnen De luchtmacht mengde zich op de zwaartepunten met sterke eskaders slagvlie- gers in den afweerslag en bracht den bolsjewieken in scheervluchten zware ver liezen toe. Talrijke tanks, stukken, geschut en meer dan 400 voertuigen van den vijand werden vernield. In hevige luchtgevechten wer den 88 vijandelijke vliegtui gen en door luchtdoelartil lerie nog negen andere vliegtuigen neergeschoten. Op den Balkan werd een vrij groot centrum van benden na "narde gevechten gezuiverd. De communisten verloren ver over de 1400 man aan dooden en talrijke gevangenen. Tal van lichte en zware wapens, 19 opsla; plaatsen, alsmede groote hoeveelheden munitie oorlogstuig van allerlei aard werden vernietigd of buit gemaakt. Voor de kust van Zuidelijk Noorwegen schoten beveiii- gingsvaartuigen van een Duitsch convooi en lucht doelgeschut aan boord van koopvaardijschepen 6 Brit sche bommenwerpers neer. Formaties Amerikaansche bommenwerpers vielen ver- scheidene plaatsen in Z - en Z. W.-Duitschland aan, o.a. Saarbrücken, Augsburg met vrij sterke strijdkrach ten München. Vooral te München, waarop de vijand binnen vijf dagen tijds vier groote aanvallen heeft om dernomen bij een weersge steldheid, die ongunstig was voor den eigen afweer, wer den ten deele gevoelige scha de en verliezen aangericht. De houding van de bevolking was voorbeeldig. Een andere van het Zui den komende formatie Ame- tikaansche bommenwerpers viel Weenen aan. Ook hier ontstond schade en werden verliezen onder de bevolking in het stadsgebied veroor zaakt. Strijdkrachten dei- luchtverdediging vernielden 43 vijandelijke vliegtuigen. Des nachts wierpen afzon derlijk vliegende Britsche vliegtuigen bommen in het Rijnlandsch - Westfaalsche gebied. RADIO - PERSDIENST ANP. Parijs. (D.N.B.Op een landgoed in de nabijheid van Rennes heeft een nog minderjarig meisje haar moeder, haar broer en het dienstmeisje vergiftigd. Alle drie personen zijn bezweken. Het meisje werd gearres teerd. Stockholm. (D. N. B.) Vol gens Reuter heeft het Brit sche Ministerie van Lucht vaart. Maandagavond mede gedeeld, dat de Duitschers de laatste 24 uur vliegende bommen afschoten op de Zuidelijke Graafschappen met inbegrip van Londen Schade en verliezen waren het gevolg. Berlijn, Interinf. Het In tern. informatie - bureau meldt'Anglo-Amerikaau- sche vliegtuigen hebben gis teren aan de westkust van het schiereiland Cotentiri vier groote Fransche vluch telingenkampen aangevallen. Er ontstonden verliezen. In de kampen bevonden zich 20.000 fransche burgers, die have en goed verloren hebben door het bombardee ren der Normand ische ste den en worpen. DE NOODZAAK VAN HETi SCHEUREN VAN GRASLAND. Ten einde onze bevolking van 9 millioen zielen d.i. 270 per km2 in den eerst- komenden tijd zoo goed mogelijk te kunnen voeden, zal, naast de verbeterde in name en distributie van de productie, de opbrengst aan menschfclijk voedsel dienen te worden uitgebreid. Om dit laatste te kunnen be reiken zal het. noodig zijn opnieuw 50.000 hectaren I grasland te scheuren. Ge scheurd grasland met graan I betecld levert een hoeveel- I beid menschelijk v.oedsel op, die driemaal zoo groot is als de productie van hetzelfde oppervlak via de koe. 30.000 ha van dit te scheuren land- zullen met graan worden bebouwd, waardoor een winst van 6Ü.0U0 ha graslandpro-1 ductie wordt verkregen. De overige 20.000 ha te scheuren grasland, welke met koolzaad zuilen worden bebouwd, be- teekenen een winst a; V y-> van 140.000 ha grasl/ dueiie, daar g'.--- ki "mag worden op een opovShgst op dit oogenolik van 100 kg. botervec per ha via de lcoc en 800 kg vet per ha kool zaad. Van het gescheurde areaal zal dus in totaal een winst aan menschelijk voed sel van 200.000 ha grasland- productie mogen worden verwacht. Bovendien mag per ha koolzaad gerekend wor den op een productie van rond 1200 kg koolzaadkoelc, die de melkproductie zeker 3 maai 1200 kg of 3600 Kg zed doen toenemen. Daaruit blijkt, dat de productie van cie welgevallende koe per ha reeds meer dan gecompen seerd wordt door de kracht- voerproductie. De voordeelen van de voorgenomen scheu ring van grasland voor de voedselpositie springen zoo duidelijk in het oog, dat al les op alles moet worden ge zet om tot een goed resul taat te komen, teneinde den voedingstoestand van ons volk op eenigszlns redelijk peil te handhaven. De boeren» moeten een offer brengen. Van de boeren moet daar om dit offer ondanks bezwa ren van moeilijkheden met arbeidskrachten, paarden en werktuigen worden ge vraagd. Met de vele bezwa ren is zooveel als maar cenigszins mogelijk is reke ning gehouden, doordat ge kozen zijn de minst arbeid- vragende gewassen kool zaad en graan voorts kan de scheurplicht, behoudens voor land bestemd voor koolzaad, over geruimen tijd worden verdeeld. Ten aan zien van de arbeidskrachten zal de Gemachtigde voor den Oogst desnoods moeten bij springen. Niettemin wordt veel van de bereidwilligheid van den boer gevergd. Het is dus redelijk, dat den boeren een yekere compensatie wordt gegeven voor het of fer, dat zij in het algemeen belang dienen te brengen. Het woord „offer" zal den stedeling wellicht wat te zwaar in de ooren klinken. Hij denkt nog te veel aan zich in weelde badende boe ren. Doch hij dient te be denken, dat nog steeds het overgroote deel van onze boeren bij hard en lang wer ken een niet meer dan rede lijk bestaan geniet, bij be paalde categorieën daaraan zelfs nog niet toekomt, en dat zwarte handel en ge knoei slechts het werk is van een beperkt aantel boe ren, die door hun collega's met den vinger worden na gewezen. Omdat dus de boer inder daad een offer moet bren gen is bepaald, dat zooveel mogelijk rekening zal wor den gehouden met ieders bedrijf o.a. een niet al te rigoureus ingrijpen voor de veeboeren en dat de vol gende tastbare - voordeelen aan de boeren zullen worden verleend. Voor de extra teelt van koolzaad zal de betrok ken boer ontvangen een scheurprcmie van f 500. voor elke ha gescheurd gras land, waarop koolzaad wordt verbouwd, benevens een ex tra hoeveelheid koolzaad- koek, overeenkomende met het kwantum zaad, dat hij op het. betreffende land heeft geproduceerd. Daar deze koek echter eerst in den winter van 1945 op '46 be schikbaar zal kunnen zijn. wordt hem in den komenden winter reeds een voorschot gegeven van 400 kg per ha plus 400 kg gedroogde pulp, BOEREN, WERKT MEDE AAN DE VETVOORZIÈNING VAN UW VOLK: SCHEURT VOOR 10 AUGUSTUS. zoo mogelijk verwerkt tot 8C0 kg koolzaad pulpkoek. Daarnaast zal een onthef fing .ro.n hqpilevering ver- t yefójRrnd worden van 1000 kg. J. b-V met koolzaad te be bouwen nieuw gescheurd land. Voor de teelt van an dere voedingsgewassen op gescheurd grasland wordt per ha een scheurpremie toegekend van f 400.voor aardappels en f 300.voor de overige gewassen, terwijl voor al deze andere gewas sen een suikerpremie wordt toegekend van 30 kg per ha. Ofschoon men er op rekenen mag, dat de boeren zich over. het algemeen behoorlijk van hun plicht zullen kwijten, worden degenen, die niet voldoende of in het geheel niet medewerken, met zeer zware straffen bedreigd. Met de medewerking van onze boeren mag worden verwacht, dat het ontwórpen plan zal slagen, zoodat ook in den eerst komenden tijd een volk van 9 millioen door middel van een feitelijk te klein oppervlak in eigen voeding kan voorzien. Om wat reeds gepresteerd is mag de boerenstand aan spraak maken op de erken telijkheid van het Neder landsche volk. Deze laatste inzet van den boerenstand voor zijn volk moge nu en later aanleiding zijn tot waardeering van den boter dóór zijn volk. Hij heeft daar recht op als verzorger van de voedselvoorziening door alle tijden heen, óók als de nood aan den man komt. BURGEMEESTERS BENOEMINGEN. De commissaris-generaal voor Bestuur en Justitie heeft, tot burgemeester be noemd: T. H. Buitenhuis, burgemeester te Schagen, met eervol ontslag uit deze functie, tot burgemeester van Naarden. ONTSLAG BURGEMEESTERS. Bij besluit van den Com missaris-Generaal voor Be stuur en Justitie zijn ont slagen met ingang van 17 Juni 1944 P. Kikkert als burgemeester van Purme- rend en J. de Boer als bur gemeester van Obdam. VOEDER- AARDAPPELEN. De Provinciale Voedsel- commissaris voor Noordhol land maakt bekend, dat voor hei. verkrijgen van voeder aardappelen de veehouders zich dienen te wenden tot den P.B.H. van hun district. De aanvraag moet vergezeld gaan van een opgave inzake: a. districtsnummer, re gistratienummer, naam er volledig adres van den aan vrager b. de hoeveelheid, welke zij wens clien te koop en c. den leverancier van wien zij wenschen te betrek ken (detaillist of teler). De aandacht wordt, er op gevestigd, dat geen enkele toezegging kan worden ge daan, dat de aangevraagde hoeveelheid inderdaad gele verd zal worden, aangezien tevoren niet bekend is, hoe veel voederaardappelen e ter beschikking komen. INMAAKGLAZEN EN RINGEN. Men dringe nog niet cj aflevering aan. Het ligt in de bedoeling de aflevering van inmaak- glazen en ringen door den winkelier zoo spoedig moge lijk toe te staan. De juiste datum zal binnen enkele weken in de dagbladen wor den bekend gemaakt Het heeft daarom geen zin. nu reeds bij den handel op af levering aan te dringen. RABARBER CLANDESTIEN VERKOCHT. Controleurs van den C.C.D. troffen gedurende een controle in Zuid-Holland op een aanlegsteiger 23 kis ten rabarber aan, die hun argwaan wekten. Ai spoedü bleek, dat het afkomstig was van een in de nabijheid gevestigden tuinder, die ee nige hectaren van dit pro duct bleek te hebben ge teeld. Deze tuinder ontken de evenwel iets met het ge val te maken te hebben. Aangezien echter het rede lijke vermoeden aanwezig was. dat de tuinder wel de gelijk in deze aangelegen- beid betrokken was, werd hij in bewaring gesteld, waarna al spoedig een bekentenis volgde. De intusschen gehouden bedrijf scontrole wees uit, dat deze tuinder veel meer rabarber buiten de veiling om moest hebben afgezet, en vastgesteld kon worden, dat in totaal ten minste ca. 30.000 kg rabarber op on- techtmatige wijze en tegen te hooge prijzen moest zijn verhandeld, hetgeen tenslot te ook door den tuinder werd toegegeven. De officier van justitie verlangde, dat deze tuinder voor hem voorgeleid zou worden. De economische rechter zal deze zaak verder ter hand nemen. AGRARISCHE UITZENDIN GEN VAN DEN NEDERL. OMROEP IN DE WEEK VAN 23—29 JULI 1944. Zondag 23 Juli 8.00 uur Hilv. 1. In „De zin van het boer zijn" zal Dirk v. d. B poort spreken over „Poëzie van ijzer en staal." 1.245 uur Hilv. 1. Dirk v. d. Hul zal in de serie .Als ik 't voor 't zeggen had" weer een onderwerp behandelen, nat een ieder zal interessee ren. Maandag 24 Juli 13.00 uur Hilv. 1 Land en Volk brengt de tweede lezing over 50.000 H.A. grasland wordt bouw land. Dinsdag 25 Juli. 13.00 uur Hilv. 1. Aan den noordkant van de Veiuwe zijn we met de reportagewagen bij een typisch bedrijf blijven staan. De boer vertelt het één en ander hiervan. Woensdag 26 Juli. 13.00 uur Hilv. 1. We waren in Vrooms- hoopEen reportage over een veeenkoloniaal bedrij f. Donderdag 27 Juli. 12.15 uur Hilv. 1. De Familie de Eoer houdt zich bezig met het gesprek van den dag. 50.000 HA. grasland wordt bouwland. Vrijdag 28 Juli. 13.00 uur Hilv. 1. Land en Volk brengt het wekelijksche nieuws en de wenken voor boer tuinder. 18.45 uur Hilv. 1. In de se rie van den Directie van den Landbouw zal er nogmaals gesproken worden over het graslanóscheuren in dezen tijd. Zaterdag 29 Juli. 13.25 u De wekelijksche wandeling. 13.55 uur. Hilv. 1. De Di rectie van den Landbouw geeft wenken voor Volks tuinders. BURGERLIJKE STAND. Geboren Elizabeth Rika, dochter van G. Veenstra en H. BugelBernard Louris Gerrit, zoon van J. Bakker en D. G. Timmerman Jo- han, zoon van A. van Sab- oen en D. BerghorstAnna Geertje, dochter van E. Rot gans en M. Hegeman Piet Cornelis, zoön van C. Lont en G. Bakker Marinus Jan, zoon van M. J. Deijkers en D. M. Rotgans. Ondertrouwd Geen. Getrouwd A. Oltmanns en G. Martens C. Engel en D. NL Bot. Overleden Geen. BESMETTELIJKE ZIEKTE. In het gezin van den Heer N. te I-Iippolytushoef zijn twee gevallen van diphterie geconstateerd. In totaal zijn thans in deze gemeente 33 gevallen van deze ziekte voorgekomen. POLITIE. Verloren een donkerroo- de ceintuur en een porte- monnaie van zeehondenvel, inh. eenig geld. Gevondeneen zilveren armband. In], Gem.-bode, H.-hoef. WIERINGERMEER. Slootdorp. Geslaagd. Mej. J. van Wijk, alhier, slaagde Zaterdag te Amster dam met goed gevolg voer het aldaar afgelegd examen voor typiste. Middenmeer. Hand be kneld in vlasplukmachine. De heer Sj. E, werkzaam op het bedrijf van den land bouwer Smit, geraakte bij het vlasplukken met zijn hand in het mechanisme. De uitwerking was van dien aard dat hij tijdelijk moet worden behandeld in een der ziekenhuizen. Gemeente Wieringen. POST VOOR VRIJWILLIGERS. Het SS-Ersatzkommaiido Niederlande, Den Haag, maakt bekend, dat volgen de richtlijnen voor de veld postverzending aan vrijwilli gers en frontarbeiders gel den (alle vroegere richtlij nen zijn ongeldig). Adres SS-eldpost an das SS-Hauptamt, Maastricht zurWeiterleitung an dienstgraad naam Veldpostnr, of adres Oe afzender moet vermeld worden. Dit geld alleen voor postverzendingen aan SS- vrijwilligers en SS-frontar- beïders. Andere postzendin- gen (aan leden van de weer macht, marine, Luftwaffe, N.S.K.K. enz.) mogen niet over Maastricht gestuurd worden. Aan de ontvangers met een veldpostnummer mogen slechts pakjes tot 100 gram gestuurd worden. Zijn deze- pakjes zwaarder dan 20 gram, dan is een „Zulas- simgsmarke" noodig. Kran ten en tijdschriften moeten als dusdanig te herkennen zijn, dus met een kruisband te verpakken. Iedere zending mag niet meer dan 100 gram wegen. Een „Zulassungsmar- ke" is hierbij niet noodig. Luchtveldpostbrieveu moe ten met 2 luclilveldpostze- gels voorzien zijn en het. op schrift „Luftfeldpost" dra gen. Aan ontvatagWs met een adres, dus geen veldpost- nummer, kunnen pakjes tot 1OC0 gram gestuurd worden; 15 et. porto. Zulassungsmar- ken zijn niet noodig. De veldpostzendingcn wor den door alle Dienststellen der „Duitsche Dienstpost" en de Nederlandsche Post (P.T." X.) aangenomen. Geldbedragen aan SS-vrij - willigers kunnen door veld postwissel bij de bureaux der Duitsche dienstpost overge maakt worden. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux: Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer, Telef, 23.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1